Gele Rijdersplein 2011 2014

516 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gele Rijdersplein 2011 2014

 1. 1. Gele Rijders Plein 2011-2014 Actieplan
 2. 2. paginaHoofdstuk 1 1Huidige situatie, Doelen, Visie en Koers Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerpHuidige situatieIn tegenstelling tot de bedoeling tijdens de aanleg ervan kort na de tweede wereldoorlog is hetGele Rijders Plein, net als de Looierstraat, nooit een herkenbaar onderdeel geworden van debinnenstad van Arnhem. Aansluiting met het aangrenzende winkelgebied is er in zowel ruimtelijkals functioneel opzicht nauwelijks. Het Gele Rijders Plein is niet goed aangesloten op de hoofd-structuur van looproutes. De intensiteit van deze looproutes dooft richting het plein langzaam uit.Na jaren van stil verval en toenemende verkeers- en parkeerdruk zijn in het kader van het projectArnhem Centraal in 2000 de bushalten op het Willemsplein aangelegd. Hierdoor was het pleinvoor autoverkeer niet meer bereikbaar vanaf het Willemsplein en was er ook geen doorgaandverkeer meer mogelijk via Gele Rijders Plein en Looierstraat richting Velperplein. De 115 betaaldparkeerplaatsen zijn hierbij omgezet in 25 flitsparkeerplaatsen en 90 plaatsen voor vergunning-houders. In 2008 werd de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied voltooid enwaren, zoals in de rest van binnenstad, de parkeerplaatsen enkel nog voor vergunninghouders.Deze herinrichting heeft de verblijfskwaliteit en de samenhang op het plein sterk verbeterd enhet opheffen van publiek parkeren heeft rust en ruimte gebracht. Toch heeft dit niet geleid toteen structurele opwaardering van het Gele Rijders Plein. Daarnaast neemt de concurrentiedrukop de Nederlandse binnensteden toe. Niet alleen onderling, maar ook met omliggende wijkwinkel-centra in de periferie en in het geval van Arnhem omliggende dorpen zoals Oosterbeek en Velp.De binnenstad heeft het niet altijd makkelijk en op het plein als aanlooplocatie is er veel leeg-stand dat versterkt wordt door zijn onduidelijke formule aan functies en ontbreken van sterkeidentiteit en bezoekersmotief.Doelen en KoersHet Gele Rijders Plein moet op termijn weer een vitale plek worden in de binnenstad. Met ditprogrammaplan willen we een koers inzetten die naar onze overtuiging er stap voor stap voorzorgt dat het op en aan het Gele Rijders Plein weer goed wonen, werken en verblijven wordt.De essentie van de koers is dat we:• Duidelijkheid willen geven over positie van het plein in de binnenstad.• Anno 2011 geen ruimte zien om een omvangrijk aantal vierkante meters kantoren en detailhandel toe te voegen.• Waar nodig actief ingrijpen in openbare ruimte.• Initiatieven faciliteren en stimuleren die bijdragen aan economische vitaliteit en beleving van het plein.Samenvatting van visie op positie van plein in de binnenstadDe ligging aan de rand van de binnenstad met alle voordelen daarvan, gecombineerd metde relatieve rust en luwte ervan, biedt kansen voor het creëren van een bijzonder woon- enwerkmilieu dat een waardevolle aanvulling is op de bestaande binnenstad. Dit milieu kanomschreven worden als een gebied met een informele stedelijke sfeer. Voor wat betreft dewoonfunctie is dit milieu vooral geschikt voor bewoners die bewust de spanning van een stedelijkeomgeving zoeken, die drukte biedt, gezelligheid en voorzieningen met het uitgaansleven dicht inde buurt.Het Gele Rijders Plein kan vanwege de ligging en de beperkte passantenstroom slechts eenondergeschikte plaats in de winkelstructuur van de binnenstad innemen. De ambitie is om hetdeel te laten uitmaken van het ‘slenter-circuit’ van de binnenstad. De meeste commerciëlemogelijkheden liggen daar waar het Gele Rijders Plein aansluit op het Willemsplein, waar eenbronpunt is in de vorm van het bussenplein en de fietsenstalling. In de bestaande en eventuelenieuwe bebouwing op de overgang naar het Willemsplein kan gedacht worden aan horeca, eenhotel en in beperkte mate winkels en diensten. Op andere plaatsen is het gebied vooral kansrijkvoor commerciële functies, die passen bij het profiel van het gebied en aanvullend zijn op hetbestaande aanbod in de binnenstad. Door voorzieningen (winkels, horeca, diensten), die ookgebruikt worden door bewoners in het gebied en die aansluiten bij hun leefstijl en mentaliteitkunnen wonen en werken rondom het plein elkaar versterken. In het gebied moet ruimte zijn omin de plint van gebouwen dienstverlening en beperkte kleinere detailhandel te vestigen voorpubliek met een ‘doelgericht bezoekmotief’. Transformatie van leegstaande panden, vooral de
 3. 3. pagina 2solitaire kantoren, kan daaraan bijdragen. Toevoegen van nieuwe kantoren is ongewenst. Deinrichting en het gebruik van de openbare ruimte voor (kleinschalige) evenementen kunnen hetgewenste profiel en de sfeer van het Gele Rijders Plein versterken.Om een prettiger woon- en verblijfsklimaat in het gebied te realiseren moet er aansluiting gezochtworden op de structuur, maat, schaal en sfeer van de binnenstad. De oude binnenstad bestaat uiteen hecht stedelijk weefsel, waar als het ware pleintjes zijn ‘uitgestanst’. Een plein dat beteraansluit bij de menselijke maat en schaal van de binnenstad, zal eerder ervaren worden als Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerponderdeel van de pleinenreeks van de binnenstad. Forse structuuringrepen, zoals het toevoegenvan bebouwing op het huidige plein, zijn daarbij een optie. Het terugbrengen van de Jansbeek opdeze plek kan aan dit verkleinde plein sfeer en Arnhemse identiteit geven.Het huidige verkeersregime waarbij het Gele Rijders Plein en de Looierstraat geen onderdeel zijnvan het fysiek afgesloten voetgangersgebied, blijft gehandhaafd. De parkeerplaatsen doen echterafbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied en worden op termijn opgeheven.CommunicatieAl jaren wordt er veel gesproken over het Gele Rijders Plein en dat zegt veel over hoe belangrijkArnhemmers en bezoekers van Arnhem deze plek vinden. De gesprekken vonden plaats inondernemersplatforms, gemeentelijke bijeenkomsten, op vele forums op internet zoals ArnhemDirect, tijdens Manifestaties op het plein zelf, door middel van projecten op scholen, Maar ookpolitieke partijen die het Gele Rijders Plein een warm hart toedragen en/of de huidige situatie netals zovelen een doorn in het oog vinden vroegen meerdere malen aandacht voor het plein.Nadat het college in juni 2010 beloofde eind 2010 een visie te presenteren, begonnen we dan ookniet met een leeg blad. De meningen, gevoelens en ideeën uit voorgaande jaren hebben inputgegeven aan het proces. Via internet konden mensen reageren op de plannen en ideeën. Ditleverde weer informatie over de verwachtingen en beelden ten aanzien van het plein. Daarnaasthebben we gesproken met bewoners en ondernemers over de problemen en de kansen voor hetplein. Veel hebben we meegenomen in de plannen. Helaas kunnen we het niet iedereen naar dezin maken. Maar we zullen iedereen de voors- en tegens laten weten, en uitleggen waarom weeen bepaald besluit nemen.Veel aandacht in de discussies gingen uit naar het parkeren op het Gele Rijders Plein en dan metname het betaald parkeren. De meningen zijn hierover verdeeld. Het voornemen van degemeente het plein in toenemende mate in te zetten voor evenementen wordt heel positiefontvangen. Het zijn goede momenten om te experimenteren met het autovrij maken van hetplein. Ook is de suggestie gedaan de markt op het plein te houden als de markt niet op de hetKerkplein kan plaatsvinden. De suggestie wordt onderzocht.Een belangrijke conclusie die uit de discussies getrokken kan worden is dat ,naast fysieke ingrepen,gemeente, ondernemers en eigenaren intensief samen moeten werken om het plein aantrekkelijkerte maken. Alleen op de die manier kan het plein uitgroeien tot een plek waar het prettig verblijven is.Financiën en looptijdVoor het Gele Rijdersplein is de keuze gemaakt om nu geen actieve programmering toe te voegen.Daarmee valt een belangrijke bron weg om de doelstellingen te financieren. Om toch de gesteldedoelen te bereiken moet er meer aansluiting worden gezocht bij particuliere initiatieven (‘diezichzelf bedruipen’) en slimmer omgaan met al bestaande middelen, zoals bijvoorbeeldonderhoudsbudgetten. Bij de uitwerking van de diverse acties is aangegeven welke middelen hetbest toegepast kunnen worden om de doelen toch te bereiken. Uitvoering geven aan ditactieplan, kan op termijn vragen om aanvullende financiering voor onderdelen parkeergarage,herontwikkeling/onderhoud Monument/plein. Wanneer dit het geval is, worden hiertoe separaatvoorstellen inclusief dekking ter besluitvorming aan het college voorgelegd.Opbouw planDit plan beschrijft actie, planning, gemeentelijke rol en financiën. Resultaten bereiken we passamen met onze partners in de stad. Met dit plan benoemen we de samenhang en laten we zienwelke acties wij op ons nemen. Andere partijen kunnen vervolgens op basis hiervan hun eigenkoers bepalen.Het plan kent 2 pijlers te weten de bestaande bebouwing en de openbare ruimte. Voor deze pijlerszijn concrete gemeentelijke acties benoemd die elk voor zich een bijdrage kunnen leveren aan hette bereiken doel. De acties ondersteunen elkaar maar zijn bewust qua uitvoering niet afhankelijkvan elkaar gemaakt. Elke actie is begrensd in resultaat, tijd, gemeentelijke rol en financiën.
 4. 4. paginaHoofdstuk 2 3Bestaande bebouwing Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerp2.1 Huidige situatie en gebiedsvisieHet is geen gemakkelijke tijd voor de Arnhemse winkelmarkt. Ondernemers op het Gele RijdersPlein en de Looierstraat worden hier door verschillende oorzaken de afgelopen jaren al flink doorgeraakt. Aan het plein en in de Looierstraat staan daarom veel panden leeg en zijn eigenarennaarstig op zoek naar nieuwe invullingen. De visie “Gebiedsvisie Gele Rijders Plein” (december2010) pretendeert niet de problematiek op de winkelmarkt op te lossen maar wil hiermee eenkader geven op basis waarvan eigenaren hun toekomstperspectief kunnen baseren. Het pleinheeft bijzondere eigenschappen en biedt mogelijkheden om te wonen, te werken en te verblij-ven midden in de binnenstad. Dit kunnen we realiseren als alle partijen hierin samenwerken.Wat: Gebiedsvisie Gele Rijders PleinVaststellen visie, koers en programma qua positie, functie en ontwikkelrichting voor hetGele Rijders Plein/Looierstraat in relatie tot de (binnen)stad.Wanneer: Zomer 2011Rol: UitvoerderFinanciën: Regulier2.2 Herontwikkelen leegstaande gebouwenBestaande kantoorgebouwen kunnen omgebouwd worden naar wonen boven een winkelplint.Met het versterken van de woonfunctie van de binnenstad wordt de levendigheid vergroot en deleefbaarheid gediend. Wonen aan de rand van de binnenstad met een groot en gevarieerdaanbod van voorzieningen onder handbereik is voor velen aantrekkelijk. De transformatie vanleegstaande panden met een kantoorfunctie of meerlaagse winkelfunctie naar wonen en woonwerkcombinaties kan bijdragen aan het realiseren van een bijzonder woon- en werkmilieu dataanvullend is op de bestaande stad. De transformatie naar wonen kan zich ondermeer richten opdoelgroepen als creatieven, empty nesters, young urban, afgestudeerden aan de start van eenwerk en wooncarrière etcetera. Breder gezien is het stedelijke woonmilieu aantrekkelijk voorbewoners die de spanning in een stedelijke omgeving zoeken, bewoners die gecharmeerd zijn vanhuizen met een authentieke uitstraling, van onderscheidende of experimentele architectuuretcetera. Bewoners die in elk geval geen voorkeur voor eenvormige wijken hebben.Getransformeerde functies zijn voor deze groep zeker interessant. Concreet tonen een aantaleigenaren initiatief om de leegstand om te buigen: Gele Rijders Plein nr 1, Gele Rijders Plein nr. 2.Wat: Wonen boven winkelsMet het project Wonen boven winkels wil de gemeente betaalbare woningen realiseren in debinnenstad, waardoor de veiligheid, gezelligheid en leefbaarheid van de binnenstad wordtvergroot. De gemeente wil met de hiervoor opgericht C.V. projecten ontwikkelingen en tevenswillen we particuliere vastgoedeigenaren van panden in de binnenstad stimuleren om totrealisering van woningen over te gaan. Voor het haalbaarheidsonderzoek kan het project deinitiatiefnemer naast adviseren ook financieel ondersteunen.Wanneer: 2011Rol: Stimulator en FacilitatorFinanciën: In 2010 heeft het college ingestemd met verlenging van CV Wonen Boven Winkelsdaarmee financiering per haalbaarheidsonderzoek bij particulier initiatief van € 4.500 mogelijkgemaakt.
 5. 5. pagina 4Wat: AanjaagteamHet aanjaagteam ‘Hergebruik leegstaande kantoorpanden Arnhem’ bestaat uit politiek,maatschappelijk en economisch betrokken mensen uit Arnhem en wil inspiratie en creativiteitbieden en daarmee een functie en herbestemming vinden voor eigenaren van kansrijke maarleegstaande kantoorpanden in Arnhem.Wanneer: 2011Rol: Stimulator, FacilitatorFinanciën: Regulier Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerpWat: BestemmingsplanwijzingsmogelijkheidBinnen de kaders van de visie wil de gemeente medewerking verlenen aanbestemmingsplanwijzigingen vanuit haar publieke verantwoordelijkheid.Wanneer: bij initiatievenRol: UitvoerderFinanciën: Leges/Anterieure overeenkomst2.3 Royal pand Willemsplein 46Over een bijzonder pand aan Willemsplein 46 voert gemeente al enige jaren gesprekken meteigenaar om te komen tot hotelontwikkeling op deze locatie. Een hotelontwikkeling met daarbijeen horecaplint zou passend zijn voor deze zichtlocatie en invulling geven aan de behoefte aanmeer hotels in de binnenstad. Op basis van hotelonderzoek uit 2008 blijkt dat de (binnen)stadvan Arnhem ruimte biedt voor ca. 400 extra bedden. Een horeca-invulling van naam met eenterras zoals ooit Royal naam had als gelegenheid met grootste elektrische overspannen zonnelui-fel zou een enorme bijdrage leveren aan de vitaliteit van het Gele Rijders Plein.Om in het pand een hotel te ontwikkelen dat goed kan worden geëxploiteerd, is uitbreidingnodig, zodat een groter aantal kamers kan worden gerealiseerd. Het gebouw is een monumenten het stadsgezicht aan de singel is beeldbepalend. Deze opgave vraagt om een ontwerp vanniveau met oog voor zowel het pand als zijn omgeving.Wat: HotelontwikkelingMeewerken aan een planologisch maatregel ten behoeve van een hotelontwikkeling opWillemsplein 46Wanneer: 2011Rol: UitvoerderFinanciën: Leges Anterieure overeenkomst2.4 Samenwerking en communicatieHet Gele Rijders Plein en de Looierstraat liggen gunstig in de binnenstad. De ligging is gunstigqua bereikbaarheid met bus en trein. De kop van het Gele Rijders Plein is een zichtlocatie, maarde passantenstromen zullen in vergelijking met de hoofdwinkelstraten beperkt zijn.Vanuit dat gegeven zal de economische vitaliteit moeten worden ondersteund. Enerzijdsdoor fysieke ingrepen, maar anderzijds ook door ondernemersinitiatieven en gezamenlijkethematisering in de functies en bestemmingen. Functies die aanvullend zijn op het aanbod inde binnenstad zijn kansrijk. Uit onderzoek blijkt dat er kansen zijn voor een onderscheidend‘food-concept’. Daarmee zou de binnenstad zich verder op de kaart kunnen zetten. Om ditte realiseren is samenwerking nodig. Eigenaren, ondernemers, gemeente en andere belang-hebbenden moeten met elkaar in overleg om de kansen van een economisch thema gezamenlijkte bespreken en te onderzoeken.Wat: Thematisering en activeringDe gemeente zal het CCA, dat bereid is om samen met belanghebbenden deze thematiseringvorm te geven, faciliteren om te komen tot een gezamenlijk gedragen branchering van hetgebied. Hiervan maakt het stimuleren en organiseren van een continue stroom aan activiteitenonderdeel uit.Wanneer: 2011Rol: Facilitator en StimulatorFinanciën: Regulier
 6. 6. paginaHoofdstuk 3 5Openbare ruimte Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerp3.1. Beeld huidig en visieNaast dat de economische vitaliteit van het gebied al 3 decennia tanende is versterkt de alsverkeersgebied ingerichte en functionerende openbare ruimte de verdere verpaupering. De visieGele Rijders Plein geeft de plek weer van het plein in de stad en daarmee een kader voor eendiversiteit aan maatregelen. Maatregelen Bestaande Bebouwing zoals in hoofdstuk 2 beschrevenmaar daarnaast ingrepen in de openbare ruimte om de leefbaarheid en functionaliteit te verbe-teren ter ondersteuning van de vitaliteit en toekomstperspectief rondom de Bestaande Bebou-wing en functies.Wat: Gebiedsvisie Gele Rijders PleinVaststellen visie, koers en programma qua positie, functie en ontwikkelrichting voor hetGele Rijders Plein/Looierstraat in relatie tot de (binnen)stad.Wanneer: Zomer 2011Rol: UitvoerderFinanciën: Regulier3.2 VergunninghoudersparkerenDoor het op 27 september 2010 aannemen van de motie ‘Blauwe Golven open’ heeft de ge-meenteraad vastgelegd dat er een plan moet komen om het Gele Rijders Plein autovrij te maken.Op dit moment bevinden zich op dit plein nog zo’n 90 vergunninghoudersplaatsen. Voorgesteldwordt het plein gefaseerd vrij te maken van vergunninghouders. Per direct worden er géén par-keervergunningen meer afgeven voor de sector rond het Gele Rijders Plein. Aanvragers voor eenparkeervergunning in deze sector krijgen een vergunning waarmee op een betaald parkeerplaatsgeparkeerd kan worden. Binnen 4 jaar of zoveel eerder als er nieuwe invullingen komen voor hetplein, worden de vergunninghoudersplaatsen op het Gele Rijders Plein opgeheven en de reste-rende vergunninghouders overgezet naar een nieuw vergunninghouderssysteem. Dit nieuwesysteem wordt in de ‘Parkeervisie binnenstad’ eind 2011 aan de raad voorgelegd. In deze visiewordt voorgesteld alle in de binnenstad aanwezige vergunninghoudersplaatsen stapsgewijs omte zetten in betaalde parkeerplaatsen. De vergunninghouders, ook die op de wachtlijst rond hetGele Rijders Plein, kunnen dan met hun parkeervergunning zowel op de betaald parkeerplaatsenals in de gemeentelijke parkeergarages Langstraat en Musis parkeren.Wat: Uitvoering Motie blauwe golven, deel Gele Rijders PleinTot op het moment van nieuwe invullingen voor het Gele Rijders Plein, maar uiterlijk tot 2015worden de vergunninghoudersplaatsen op het Gele Rijders Plein gehandhaafd. In deze sectorworden geen nieuwe parkeervergunningen meer verstrekt. Aanvragers voor een parkeervergun-ning in deze sector krijgen een vergunning waarmee op een betaald parkeerplaats geparkeerdkan worden. Op het moment van invulling van het plein worden de resterende vergunning-houders overgezet naar het dan geldende vergunninghoudersysteem in de binnenstad.Wanneer: 2011- 2014Rol: UitvoerderFinanciën: Regulier3.3 Toekomstige parkeersituatieAls op het plein ook daadwerkelijk het hotel en meer woningen komen dan kan er vraag ont-staan uit de markt om hiervoor een parkeervoorziening te maken eventueel gezamenlijk met eenmogelijke parkeervraag uit Arnhem Centraal Oost. De gemeente ziet deze dan in de omgevingvan het singelgebied. Dus buiten het kernwinkelgebied. Een garage in het kernwinkelgebied isniet acceptabel i.v.m. de overlast van autoverkeer voor de winkelbezoekers in het kernwinkel-gebied. Deze garage krijgt dan geen publieksfunctie. Indien blijkt dat gewenste functies op hetGele Rijders Plein alleen realiseerbaar zijn met een bezoekersgarage in de buurt die als bronpuntmoet dienen, wordt onderzocht of deze garage in combinatie met bovengenoemde garage inhet singelgebied financieel haalbaar is. In het bereikbaarheidsfonds worden hiervoor de komen-de jaren middelen gereserveerd voor een eventuele singelgarage.
 7. 7. pagina 6Wat: Haalbaarheidsstudie toekomstige parkeergarageVoor nieuwe functies op en rond het Gele Rijders Plein en Arnhem Centraal-Oost is mogelijkeen parkeergarage nodig. We gaan al dan niet met marktpartijen een haalbaarheidsonderzoekuitvoeren naar de mogelijkheden en financiële haalbaarheid van een parkeergarage in deomgeving van het singelgebied.Wanneer: 2011Rol: Uitvoerder, Facilitator en StimulatorFinanciën: Vanuit projectbudgetten (markt) en bereikbaarheidsfonds Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerp3.4 EvenementenpleinDoor de omvang en ligging van het plein is het ideaal voor evenementen. Bij het organiserenvan evenementen is er een zorgvuldige balans nodig tussen overlast omwonenden en vergrotingbelevingswaarde en naam van het plein. Evenementen op het plein zoals nu de mode biënnaleen op Koninginnedag het freefallfestival maakt het Gele Rijders Plein meer een binnenstadspleindan een verkeersplein. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij deevenementen en het plein naam en herkenbaarheid te geven.Afhankelijk van de evaluatie naar het gebruik als evenemententerrein voor de 2 genoemde eve-nementen, kan de planvorming voor het verder autovrij maken van het Gele Rijders Plein verdergeconcretiseerd worden. Onderdeel hiervan is het aanwijzen van het plein tot evenementen-locatie. Randvoorwaarden zullen dan nog moeten worden opgesteld.Wat: EvenementenDe genoemde evenementen worden geëvalueerd bij belanghebbenden. Bij een positieveevaluatie zal het plein tot evenementenlocatie worden aangewezen. Randvoorwaarden zullendan nog moeten worden opgesteld.Wanneer: 2011Rol: Uitvoerder Financiën: Regulier3.5 Programmatoevoeging op pleinHet realiseren van bebouwing op de kop van het Gele Rijders Plein, aan de zijde van hetWillemsplein, maakt van het Gele Rijders Plein een plein. Het plein krijgt een maat, die beteraansluit bij de schaal van de binnenstad. De afgelopen jaren is daarom gesproken met diverseinitiatiefnemers om bebouwing te realiseren. Anno 2011 is het ongewenst om veel detailhandelen/of kantoren toe te voegen anders dan in bestaande bebouwing. Aan deze initiatieven verle-nen wij als gemeente de komende jaren dan ook geen medewerking. Het plein moet wel meergaan leven en het plein geeft wel mogelijkheden voor tijdelijke of beperkte programmatoevoe-ging met als doel het bezoekersmotief voor het plein te vergoten. De mogelijkheden van een(tijdelijke) versmarkt en restaurant zoals poffertjessalon passen prima in de visie op het plein endragen bij aan belevingskwaliteit en vitaliseren hiervan. Initiatieven bekijken we in samenhangmet het monument. Waar mogelijk moeten deze elkaar versterken.Wat: ProgrammatoevoegingInitiatieven op het plein voor programmatoevoeging worden in 2011 bekeken op hun bijdrageaan de Visie en vitaliteit van het plein. Dit gebeurt altijd in samenhang met het monument,waarbij uitgangpunt is dat deze elkaar versterken. Indien dit leidt tot een initiatief waardoor hetmonument aangepast, dan wel verplaatst moet worden, gebeurt dit met respect voor cultureelerfgoed.Wanneer: 2011Rol: UitvoerderFinanciën: grond (verkoop/pacht)Wat: VersmarktMeewerken en stimuleren van initiatief om versmarkt te maken op het plein.Wanneer: 2011-2012Rol: Facilitator, StimulatorFinanciën: Erfpacht/huur
 8. 8. pagina 7Wat: PoffertjeskraamMeewerken aan het zoeken van een (tijdelijke) huisvesting van een poffertjeskraamWanneer: 2011Rol: FacilitatorFinanciën: Leges3.6 Monument Programmaplan Gele Rijdersplein 2011 onderwerpIn 1961 heeft de AKU (begonnen als ENKA en nu AKZO) ter gelegenheid van het 50 jarigebestaan van het bedrijf een kunstwerk in de vorm van een fontein en pergola geschonken aande Arnhemse bevolking. Het kunstwerk, dat bekend staat onder de naam ‘AKU fontein’ is eenbeeldbepalend element in het stadsbeeld.In 2008 is de AKU fontein door het college aangewezen als beschermd gemeentelijk monumentnaar aanleiding van de raadsmotie van 24 september 2007. In het destijds door het Monumen-ten Advies Bureau (MAB) uitgevoerde onderzoek ten behoeve van de aanwijziging heeft hetmonument architectuurhistorische, sociaalhistorische en stedenbouwkundige waarde. De fonteinvormt een uitdrukking van de verbondenheid tussen de gemeente Arnhem en AKZO. Ook is hetvan grote betekenis voor de bevolking van Arnhem. De bronzen plastiek in het bassin van debelangrijke Japans-Amerikaanse kunstenaar Shinkichi Tajiri wordt alom gewaardeerd.Het monument verpauperd en de als buitenexpositieruimte bedoelde pergola heeft haar functieverloren. Het monument moet aangepakt worden, zowel onderhoudstechnisch als functioneel.Als we geen goede invulling kunnen geven aan de pergola zal de afweging moeten wordengemaakt of de onderhoudsinvestering, geraamd op € 500.000,-, hier tegen op weegt.Wat: MonumentOnderzoek uitvoeren naar een nieuwe functionaliteit van het monument en plan maken voorgroot onderhoud.Wanneer: 2011Rol: UitvoerderFinanciën: regulier3.7 BeekOp de plek waar de Sint Jansbeek in het verleden de ommuurde stad binnen kwam, kan nu hetwater weer zichtbaar worden. Het Gele Rijders Plein maakte deel uit van de vestigwerken en pre-cies op de locatie waar voor de tweede wereldoorlog de Gele Rijders kazerne stond heeft in de18e eeuw de Gelderse Toren gestaan met een ijskelder en een ondergrondse toegang voor debeek. Na de wederopbouw is er, op het standbeeld van de Gele Rijder na, weinig meer zichtbaarvan het verleden. Het terugbrengen van de Sint Jansbeek kan het historisch besef van het pleinin de toekomst versterken.Wat: BeekFysiek ruimte vrijhouden voor toekomstig bovengronds halen JansbeekWanneer: Na besluitvorming Jansbeek bovengrondsRol: UitvoerderFinanciën: Gerelateerd aan besluitvorming Jansbeek bovengronds
 9. 9. pagina onderwerp8 Programmaplan Gele Rijdersplein 2011

×