Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hallonederlands

530 views

Published on

Alles over Hallo© academie voor toegepaste creativiteit.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hallonederlands

 1. 1. ©Hallo
 2. 2. Hallo© isHallo© is een postacademische opleiding voor toegepaste creativiteit. Hallo© leert mensen conceptueelgeneralistisch denken, dwars door alle disciplines heen. We leiden dus universele denkers op voor decommunicatie-branche. Met name communicatie-adviesbureaus en designbureaus. Er gaan echterook afgestudeerden richting trendanalyse-bureaus, culturele instellingen en het bedrijfsleven.Het accent ligt op strategie-, visie- en conceptontwikkeling. Met andere woorden. Waar ligt mijn kans,waar ligt de essentie van de problematiek en hoe los ik dat zo creatief mogelijk op. Daarbij ligt denadruk op opportunity-seeking in plaats van problem-solving. Immers, bij opportunity-seeking gaatmen uit van zijn eigen kracht, terwijl problem-solving een meer defensieve strategie omarmt en volgtwat de concurrentie doet.Vanuit die basis worden alle gebieden en mogelijkheden van de hedendaagse communicatieuitgediept. Te weten: new product development, interactief communiceren, thema reclame, eventdenken, gemeenschapsdenken, koopsituatie denken, actie-marketing, nieuws maken, internemotivatie en corporate communicatie.Hallo© anticipeert op nieuwe opvattingen, probeert nieuwe spelpatronen uit, stimuleert hetimprovisatie- en associatievermogen van de spelers, zoekt continu naar nieuwe wegen om hetverrassingselement van het product zo groot mogelijk te laten zijn.Klassieke patronen worden doorbroken. Vaste teamvorming bestaat niet. Alle teams werken steedsaan hetzelfde project. Dat verhoogt het competitie-element en stelt ons in staat elk probleem in kortetijd geheel uit te diepen. Uitvoering is in dienst van het idee.Hallo© is een bijzondere opleiding gekoppeld aan de praktijk. Voor een streng geselecteerd aantaljonge talenten. Een bijzonder bureau waar je les krijgt. Een instituut waar je als conceptmaker van detoekomst, werkt volgens de spelpatronen van de toekomst.
 3. 3. Het programma omvat onder andere:De essentie van communicatie, toekomstverkenningen en trendanalyses, brands en trends, culturenvan merken en bedrijven, sensoring the future, de nieuwe organisatie en marketing-communicatie(Goos Geursen), smaakgroepen versus doelgroepen, de nieuwe marketing (John Grant, AndréPlatteel), diverse vormen van strategie-ontwikkeling (Goos Geursen, Gijs ten Kate, Bert Barends,KesselsKramer, Disruption, Concepting, Wieden+Kennedy), visie en visie-ontwikkeling, vanklantenbriefing naar creatieve briefing, strategie en conceptueel design, brainstorm technieken,opportunity-seeking (Paul Hughes, Harry Puts, Wim Michels), conceptontwikkeling in de ruimste zinvan het woord.Aparte lessen worden onder andere gewijd aan:Onderzoek, nieuwe middelen en media, nieuwe technologische ontwikkelingen, honorering enauteursrecht, onderhandelingstechnieken, presentatietechnieken, de kracht van het woord, tv en film,scenario en dialoog, muziekkeuze, soundregie en stemmenregie, nieuwe opvattingen in design,contract- en salarisafspraken.Het is een continu proces van leren, spelen en werken. Alle lessen zijn gekoppeld aan vrije, praktijkgerichte opdrachten en echte opdrachten voor echte opdrachtgevers.De lessen en trainingen worden gegeven door ruim tachtig top mensen uit het communicatie- endesign vak. De grenzen worden verder verkend tijdens Master classes door bekendescenarioschrijvers, filmregisseurs, architecten, programmamakers, theatermakers, modeprofeten,hoofdredacteuren, chocolatiers, chef-koks et cetera.De studenten worden zoveel mogelijk geconfronteerd met de goede kanten van de diversebureauculturen. Door lessen en trainingen door docenten van uiteenlopende bureaus (vanKesselsKramer, Wieden+Kennedy, Only, B.S.U.R., 180, Strawberry Frog, .bone tot TWBA/Neboko,FHV/BBDO, Inc-21, Endemol, Result DDB, S-W-H, Rapp Collins en anderen. Van Lava, DesignPolitie, Dedato Europe, Artmiks, KoeweidenPostma, Thonik, Woedend! tot VBAT, Eden, Future Brand,Total Identity en anderen). Door uitgebreide bezoeken aan bovengenoemde bureaus.Elke student krijgt aan het begin van het studiejaar een mentor/coach. Voor een optimale begeleidingen een optimaal contact met het vak. Op de roostervrije vrijdag is de student op het bureau van zijn ofhaar mentor en werkt onder begeleiding aan Hallo© opdrachten of aan specifieke opdrachten van dementor.
 4. 4. Hallo© visie & missieDe visie op de organisatieBij Hallo© zit niemand in een hokje. Onze studenten zijn multifunctionele spelers met verschillendetalenten en vaardigheden, maar ze kunnen in principe over het hele veld bewegen en taken vanelkaar overnemen. We zijn een organisch geheel. Ons eindproduct is meer dan een som der delen.Dialoog en overleg brengen mensen verder dan ze individueel kunnen komen. Verschil in opvatting iseen brug naar betere ideeën.De visie op de mensHallo© vindt dat ieder mens in oorsprong creatief en veelzijdig is. Lineair denken, bestaandeschoolsystemen en regels uit het verleden beperken die creativiteit. Bij Hallo© is er geen sprake vangoed of slecht. Er zijn geen absolute waarheden, alleen maar bruikbaarheden. Waarheden zijn tijdelijken lokaal. Het gaat dus niet om gelijk te krijgen, maar om wijzer te worden.De visie op de commerciële communicatieConcepten (achter merken) bundelen op abstract niveau alle middelen en uitingsvormen van eenmerk. Dat is de visie van Hallo© op commerciële communicatie. Wie goed bezig is met toegepastecreativiteit verkoopt niets, maar schept hooguit de voorwaarden en de omstandigheden waarondermensen zelf beslissen of ze gaan kopen. De mens is een actieve autonome factor in hetmarketingproces. We willen deel van zijn leven worden en ervaringen delen. We bouwen aan relaties.Klassieke middelen zijn hiervoor ontoereikend.MissieHallo© wil de gevestigde orde laten zien, hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Wij willen oudeinzichten remixen tot nieuwe gereedschappen. Daarbij mag elk individu fouten maken. Sterker nog,het is zelfs aan te bevelen. Fouten zijn een probaat middel om nieuwe inzichten te verwerven.
 5. 5. Hallo© doelDe voornaamste doelstelling is om talentvolle jonge mensen klaar te stomen voor het echteconceptueel/generalistische denkwerk en te werken aan een stuk professionele volwassenheid.Wij willen strategische creatieven en creatieve strategen afleveren. Mensen, die middelenvrijconcepten kunnen ontwikkelen. Creatieve mensen die per definitie op zoek gaan naar de essentie vande vraag dan wel het doel.Hallo© heeft duidelijk niet als doel, het opleiden van ‘creatieve reclamemakers’ in de traditionele zinvan het woord. Het maken van een advertentie of een filmpje is niet de hoofddoelstelling van Hallo©.Bij de eindpresentatie van de studenten willen wij zo duidelijk mogelijk aangeven, wat de specifieketalenten en vaardigheden van elke student zijn. Art, copy, design, strategie, trendanalyse, filmregie,interactief design, nieuwe producten ontwikkeling, evenementen ontwikkeling etcetera. Maarconceptueel/generalistisch denken blijft bij Hallo© uitgangspunt.
 6. 6. Hallo© selectieHallo© begroet graag afgestudeerden van een Academische- of Hogere Beroeps Opleiding. Het isechter geen ‘must’. Het is van groter belang, dat kandidaten kennis paren aan een grote dosisnieuwsgierigheid en passie. Het moeten mensen zijn, die nieuwe wegen willen ontdekken, die warszijn van traditionele patronen, die zelf impulsen kunnen geven aan het vak. Ze denken op een hoogabstractie-niveau. Om allerlei praktische redenen, is het zaak dat zij de Engelse taal voldoendebeheersen.Hallo© selecteert als volgt. Kandidaten ontvangen na aanmelding een opdracht, die voor allekandidaten gelijk is. Aan de hand van de ingezonden werkstukken maakt de selectie-commissie eenvoorlopige selectie. Wie geselecteerd is, wordt uitgenodigd voor een gesprek met minimaal twee ledenvan de selectie-commisie plus een oud-student. Na deze gesprekken volgt de definitieve selectie. Bijde voorlopige selectie wordt vooral gelet op de mate van origineel denken. Bij de gesprekken wordtbehalve dat laatste, ook gekeken naar de passie en de ambitie van de kandidaat.Hallo© heeft plaats voor maximaal twintig studenten. Dit, om een zo optimaal mogelijke begeleiding tegaranderen. Dat wil niet zeggen dat we persé twintig studenten moeten hebben. Als er maar vijftienvoldoen aan de eisen, dan worden er maar vijftien geselecteerd.
 7. 7. Hallo© mensenEen graduate van Hallo©-er denkt vrijer, maar tevens constructiever. Hij of zij kan een goede artdirector worden of een prima copywriter of een perfecte designer of een sublieme strateeg of eenfenomenale conceptontwikkelaar voor interactieve media. Dit alles afhankelijk van achtergrond enambitie. Maar iemand, die Hallo© gedaan heeft, kan meer. Hij of zij beheerst het speelveld vanstrategie- en conceptontwikkeling, ziet kansen, weet grenzen te verleggen, heeft geleerd anders naarde dingen te kijken en is in staat gevestigde patronen te doorbreken.Een aantal bureaus hebben dat goed opgepakt. Voor andere bureaus is dat even wennen. Waarplaats ik hem? Welke functie geef ik haar? Welke rol is er weggelegd voor iemand van Hallo©?Hebben ze wel voldoende ambachtelijke kennis?Ten aanzien van de ambachtelijke kennis, zijn wij er altijd van uitgegaan, dat een groot deel hiervan alwas opgedaan bij de diverse vooropleidingen. Voor het merendeel is dat ook zo. Van afgestudeerdenin grafische en typografische vormgeving mag worden verondersteld, dat ze iets van vormgevingweten. Van afgestudeerde fotografen, die daarna Yani en Marcel van der Vlugt geassisteerd hebben,mag worden verwacht dat ze verstand hebben van licht en compositie. Van communicatie-wetenschappers, die daarna de Academie voor Journalistiek gedaan hebben, mogen we aannemendat ze het verschil weten tussen schrijven en beeldend schrijven. Bij mensen van de Media-academie,die een Masters hebben in media-technologie en computer animatie, kunnen we ervan uitgaan, dat zede mogelijkheden van de computer tot in de finesse beheersen. En van diegene, die de FilmAcademie in New York heeft voltooid, mogen we aannemen dat hij of zij iets van film weet. Zo heefteenieder zijn of haar kwaliteiten.De ervaring leert ons echter, dat er altijd blinde vlekken zijn ten aanzien van de skills en drills. Hetlesprogramma van Hallo© houdt daar zoveel mogelijk rekening mee. Ook het aangescherptementoren-beleid speelt hierin een belangrijke rol.Hallo© heeft een gat in de markt ontdekt. Even een ouderwetse kreet voor een geavanceerdeopleiding. Dat moet kunnen. Binnen het reguliere kunstonderwijs komen alleen mensen aan bod, diejong genoeg zijn om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Overigens, die creatieve talenten wordenin veel gevallen regulier beknot en eindeloos getemporiseerd.Door de selectie van Hallo© ontdekken we vaak nieuw talent van hoog niveau. Het zijn afgestudeerdenvan diverse richtingen op kunstacademies, maar ook mensen met een intensieve studie op universitairniveau of een korte carrière achter de rug, als arts, jurist, econoom, accountant, architect, kunstenaar,industrieel ontwerper, fotograaf, fiscalist, psycholoog of medisch bioloog.
 8. 8. Mensen, die een heel bewuste keuze maken in hun leven: ik wil iets doen met mijn creatievevermogens. Ze zijn zo gemotiveerd, dat ze hun baan opzeggen, hun bedrijfje verkopen en alles opalles zetten om bij Hallo© hun droom te realiseren. Beter gemotiveerde mensen zijn er niet.Deze mensen zijn het moeilijkst om op te leiden en ook tevens het makkelijkst. Het moeilijkst omdat zelos moeten komen van hun verleden en omdat ze bepaalde denkbeelden aanhangen. Het makkelijkstomdat ze gemotiveerd zijn en dus een heleboel willen leren.Uit ervaring blijkt, dat alle studenten van Hallo© overtuigd zijn van hun talenten, ze uitzonderlijkgemotiveerd zijn en een meer dan gemiddelde intellectuele bagage hebben (je wordt bij Ajax al voorminder godenzoon genoemd).Ze zijn niet arrogant, ze zijn overtuigd van zichzelf. Ze zijn niet dom, ze zijn slim genoeg om respect tetonen als het moet. Ze zijn niet ongetalenteerd, ze zijn misschien nog niet helemaal klaar voor het‘grote werk’ (wat is dat, als je voor je Hallo© studie bij open hart operaties assisteerde).Het zijn mensen waarvan menig reclamemaker, vormgever en marketeer nog iets kan opsteken. Opintellectueel vlak, op het gebied van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vak en zeker wat betreftmotivatie. Deze mensen geloven in de kracht van creativiteit.Hallo© mensen zijn creatieve mensen, die middelenvrij concepten kunnen ontwikkelen, dievoortdurend op zoek zijn naar kansen en per definitie op zoek gaan naar de essentie van de vraag,dan wel het doel. Hallo© mensen zijn universeel creatief.
 9. 9. Hallo© mentorBij Hallo© krijgt elke student aan het begin van het schooljaar een mentor/coach. Deze behoort tot detop van creatief en strategisch Nederland. Het zijn creative directors, art directors, copywriters,designers en strategy-directors, die weten waar ze over praten en die het leuk vinden om jongemensen te begeleiden.De keuze van welke mentor bij welke student wordt zorgvuldig overwogen en afgestemd op deachtergrond en de ambitie van de betreffende student.Op de roostervrije vrijdag is de student op het bureau van zijn of haar mentor en werkt onderbegeleiding aan Hallo© opdrachten of aan specifieke opdrachten van de mentor. De mentor kijkt overde schouder mee, stuurt, stimuleert, evalueert en koppelt terug naar Hallo©.Zo optimaliseren we de begeleiding en intensiveren we het contact met het vak. Bovendien fungeertde mentor, naast de beoordelingscommissie, als een belangrijk sturingsmechanisme om uit te vindenwaar de grootste talenten en vaardigheden van de student liggen. Ook het aanscherpen van eenaantal specifieke vaardigheden gebeurt ten dele op deze vrijdagen.Hallo© bureaumentorEr is een belangrijke rol weggelegd voor de bureaus, die een Hallo© student in dienst nemen. Immers,ook een graduate van Hallo© dient begeleid te worden. Niet zo lang als een afgestudeerde van eenreguliere opleiding en ook niet op de manier waarop.Het is in het belang van het bureau en de afgestudeerde Hallo©-er, dat er gestreefd wordt naar eenoptimale aansluiting. Zonder het vermogen tot ongebreideld denken aan te tasten, kan het conceptdenken verder worden gestructureerd en de specifieke vaardigheden op punten worden verbeterd.Hallo© heeft de volgende suggestie. Stel binnen het bureau een mentor aan voor de ex- Hallo©student. Voor een periode van zes maanden tot een jaar. Laat deze mentor overleggen met de Hallo©mentor en de Hallo© leiding, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de student en depunten die speciale aandacht verdienen.Wij realiseren ons, dat we hiermee ingrijpen in een stuk bureau-organisatie. Wij kunnen daarom alleenmaar adviseren en niets eisen. Toch geloven wij dat als dit goed wordt opgepakt, dat er een meer danoptimaal gebruik kan worden gemaakt van de capaciteiten van de Hallo©-er. De ontdekkingsreis stoptniet na Hallo©. Wie, buiten de gebaande paden, anderen leert hun weg te vinden, heeft daar straksmeer profijt van.
 10. 10. Hallo© Master ClassesHallo© master classes zijn internationale Master classes, die gegeven worden door fenomenen uit hetbinnen- en buitenland. Inmiddels hebben al een groot aantal beroemde buitenlanders een Masterclass gegeven. Waaronder Steve Henry (creative director & co-founder HHCL&Partners), GrahamBednash (Media-strateeg Michaelidas & Bednash), Anthony Burrill (internet designer en illustratorBless-the-Artist), Joe Morse (Conceptual designer en illustrator), Julian Germain (Fotograaf), TimAshton (Co-founder en creative director Circus), Sean Griffiths en Sam Jacobs (FAT architecten), YanElliot en Luke Williamson (creative group Mother), Pontus Frankenstein (creative director AcneFamily), Jason Dawes en Paul Mukhanjee (creative directors Naked Communications), Joris vanHeukelom (creative director MTV Network Benelux), Reza Abedini (Graphical designer), Toni Segarraen Rafa Montilla (creative directors *S,C,P,F…Barcelona), Johan Timmers (Regisseur en programmamaker), Meena Kadri (designer) en Reginald Bowes ( Farma communicatie).Hallo© Internationale Master Classes worden op diverse donderdagen van oktober tot en met meigegeven. Behalve de studenten, zijn ook genodigden welkom. Het maximale aantal is 45.Hallo© Internationale Master Classes kosten € 150,-. Hallo© vrienden, docenten en graduates krijgen50% korting.

×