SlideShare a Scribd company logo
Panelgesprek
De Kluizen
12/4/2013
Groen Aalst
20u10  Welkom en voorstel panelleden

20u15  Filmpje De Kluizen Toekomst

20u25  Bosdecreet, GNOP, regionaal project,
    Belang van Kluisbos en omgeving, VEN-gebied, brongebied Somergem,...

20u45  Vragen?

20u50  Toekomst Domein De Kluizen
    Masterplan NV Hof Somergem versus plannen voor natuuruitbreiding

20u20  Vragen?

20u25  Pauze

21u40  Voorstellen Groen Aalst

21u50  Vragen en discussie
Toekomstplannen De Kluizen
Toelichting Natuurpunt
•  bosdecreet,
•  GNOP,
•  regionaal project,
•  belang van Kluisbos en omgeving,
•  VEN-gebied,
•  brongebied Somergem,...
Domein De Kluizen
Topografische kaart
Luchtfoto augustus 2011
Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied
Vlaams Ecologisch Netwerk-gebieden
Strategisch Project Landschap van Erembald tot Kravaalbos
Ecologische waarderingskaart van het terrein
Beelden verschillende vegetatiezones
Beelden verschillende vegetatiezones
Brongebied Zomergembeek
Oppervlaktewateren rond domein De Kluizen
Overstromingsgevoelig gebied
Brongebied Zomergembeek is
een beschermd gebied.
Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of
lijnrelicten, zichten en complexen van ideaal – typische erfgoed
elementen (historische, wetenschappelijke en esthetische waarden)
Ankerplaatsen: de meest waardevolle Vlaamse landschappen. Ze
bestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een
geheel vormen. Ze zijn uitzonderlijk inzake gaafheid of
representativiteit of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor
de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving.
                    Ankerplaats "Kluisbos, Faluintjes en
                    Abdij van Affligem“, volgens
                    Ministerieel Besluit van 7 februari
                    2011, minister Geert Bourgeois
Foute aanduiding ankerplaats volgens Masterplan De Kluizen
(versie januari 2013)
Toekomst domein De Kluizen:

Masterplan NV Hof Somergem
versus
beschermd historisch
landschap en uitbreiding
stadsbos Erembald
Vergunning Internationale Jumping 2012 vernietigd
Deputatie van de provincie Oost Vlaanderen vernietigde
met een besluit van 22 november 2012 de milieuvergunning
voor de 2e internationale jumping (6 tot 10 juni 2012)

De Deputatie baseert zich op volgende punten om de door het College
van Burgemeester en Schepenen verleende milieuvergunning te
vernietigen (zie pag. 21 van het besluit):

•  Het terrein is gelet op de ligging ervan niet geschikt om massa-
  evenementen te organiseren op een wijze zoals aangevraagd:
  vergaande maatregelen ter bescherming van de bodem en vegetatie
  dringen zich op. Ook is geluidshinder een terugkerend probleem voor de
  bewoning in de omgeving. Voor zover in de toekomst nog nieuwe
  jumpingactiviteiten worden toegelaten, dan dient dit te gebeuren via
  een meer structurele aanpak (cf. "Masterplan") en één 'exploitant' om
  een kakafonie aan vergunningsaanvragen te voorkomen.

•  Een permanente vergunning noodzaakt de verwerving van een
  bouwvergunning (parkeerplaatsen, eventuele vaste infrastructuur....). ·
• Het gebruik van een deel van het terrein als parking heeft een nefaste
  invloed op de plaatselijke biodiversiteit en is in strijd met de bepalingen
  van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
  het natuurlijk milieu: volgens art. 7 §1,5° en bijlage V van het besluit van
  de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
  uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
  natuurbehoud en het natuurlijk milieu geldt een verbodsbepaling tot het
  wijzigen van de, vegetatie. De bodemverdichting door de zware
  vrachtwagens met kans op vernietiging van de vegetatie in het
  brongebied is reëel.
• Het gebruik van het bebost gedeelte van het terrein als parking is niet
  verenigbaar met de bepalingen van het Bosdecreet. Volgens art. 14 van
  het Bosdecreet is er in bossen en op boswegen geen enkele vorm van
  gemotoriseerd verkeer toegelaten (behalve om technische redenen zoals
  onderhoud en exploitatie, of wanneer dit verkeer noodzakelijk is, voor het
  beheer en de bewaking, voor de veiligheid van de bezoekers en in de
  door een toegankelijkheidsregeling of een bosbeheerplan vastgestelde
  bijzondere omstandigheden).
Met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in de door
het CBS afgeleverde vergunning, dient gesteld dat deze niet volledig werden
nageleefd of dat de opgelegde voorwaarden voor een dergelijke activiteit
niet realistisch zijn en bijgevolg gewoonweg niet kunnen worden nageleefd.
10 dagen voordien:
Persbericht 12 november 2012: "VZW Flanders Summer Equestrian Event"

“… de belangrijkste innovatie is de aanleg van verharde wegen en
parking op domein De Kluizen.” (…)
“… verkreeg de toestemming om de noodzakelijke infrastructuurwerken
uit te voeren, een condition sine qua non om de toekomst van Jumping
Aalst veilig te stellen…”
29 januari 2013:
Start van openbaar onderzoek
Aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning:
Het aanleggen van toegangs-
wegen, verhardingen en het
aanpassen van buitenpistes.
Inrichtingsplan volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
Geplande activiteiten volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 : Fase 3 ?
Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
NV Hof Somergem : compensatie van 3,6 ha natuurverlies :
Voorstel compensatie van 3,6 ha natuurverlies buiten projectgebied
van Aalst naar omgeving Moorsel
Voorstellen Groen Aalst
Uit het verkiezingsprogramma 2012 :


 Groen wil dat het regionaal project Stadsbosontwikkeling
 Erembald (van Erembodegem tot Kravaalbos) alle kansen krijgt.

 Dit omvat integratie van natuurontwikkeling en landbouw in
 synergie met zorg voor erfgoed, recreatie, toerisme en natuur-
 educatie.

 In dat totaal-project zit het Kluisbos van Erembodegem, dat aan
 de noordzijde aanzienlijk uitgebreid kan worden, op het domein
 De Kluizen.

 Dat natuuruitbreidingsgebied met recreatieve bestemming zit
 echter in conflict met de organisatie van jumpings.
Groen wil dat de groenzone met zomereiken een openbare
groene promenade wordt, een recreatief parkbos van aan de
Affligemdreef tot aan de Zandberg.

De stad en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onderhandelen
met de eigenaar van De Kluizen over een Masterplan dat in 2013
in werking treedt.

Groen wil dat daarin een natuurontwikkelingsplan wordt
afgesproken : het parkbos wordt publiek toegankelijk, biedt de
Aalstenaars een gloednieuwe groene boulevard op, recreatief
ingericht, en het comfort van een nieuwe veilige groene fiets- en
wandelroute van Affligemdreef tot Zandberg.
Interpellatie gemeenteraadszitting di 26/3/2013
Voorstel raadslid Andreas Verleysen, Fractievoorzitter Groen - Voorstel van
beslissing :
Opdracht aan het CBS tot onmiddellijke opstart OPMAAK RUP VOOR HET GEBIED
GELEGEN IN “ DE ANKERPLAATS KLUISBOS , FALUINTJES en ABDIJ van AFFLIGEM te AALST
en te AFFLIGEM” op grondgebied Aalst.

Gelet op het ministerieel besluit van 7 feb 2011, getekend minister Geert Bourgeois, is de
stad Aalst gehouden tot uitvoering van dit besluit.

De uitvoering van dit besluit impliceert dat voor dit gebied een RUP moet worden
opgemaakt. Voor het gedeelte van de ankerplaats gelegen op grondgebied van Aalst
is het de bevoegdheid van het Aalsters stadsbestuur om een RUP op te maken.
Krachtens de bepalingen van het landschapsdecreet o.m. artikel 26, moet het Aalsters
stadsbestuur in al haar beslissingen inzake een eigen werk of handeling, of inzake het
verlenen van een opdracht daartoe, of inzake een eigen plan of verordening, die een
ankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden:
• voorkomen dat vermijdbare schade aan een typisch landschapskenmerk van een
  ankerplaats wordt veroorzaakt;
• door schadebeperkende maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan
  de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet
  mogelijk is, herstellen en compenseren.
• De stad Aalst moet tevens in haar beslissingen aangeven hoe zij rekening heeft
  gehouden met de verplichtingen van artikel 26 van het landschapsdecreet.
Tot op heden ondernam de stad echter geen enkele stap in de uitvoering van de
beslissing van de Vlaamse regering.

Dat dit niet zonder gevolg bleef, getuige de vernietigende besluiten van de Oost-
Vlaamse deputatie, nopens verleende vergunningen in dit omwille van natuurwaarden
beschermd erfgoedgebied.

Tot slot is ook in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst als
prioritaire actie bepaald dat voor dit gebied ‘Faluintjes I’ een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgemaakt.

Ten einde geen zweem van partijdige benadering van dit dossier te creëren , wenst de
Aalsterse gemeenteraad met grote spoed deze lacune in bestuursdaden ingevuld zien.
Discussie met panelleden en publiek

More Related Content

What's hot

Presentatie vrp februari 2015
Presentatie vrp februari 2015Presentatie vrp februari 2015
Presentatie vrp februari 2015
Els Brouwers
 
Fiche: besluit milieuschade
Fiche: besluit milieuschadeFiche: besluit milieuschade
Fiche: besluit milieuschade
Adviesbureau pH7
 
Update gebiedsontwikkeling
Update gebiedsontwikkelingUpdate gebiedsontwikkeling
Update gebiedsontwikkeling
Pakhuisdezwijger
 
Zeeburgereiland Meetup #21
Zeeburgereiland Meetup #21Zeeburgereiland Meetup #21
Zeeburgereiland Meetup #21
Pakhuisdezwijger
 
Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...
Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...
Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...
Els Brouwers
 
Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - SigmaplanSectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Sectorwerking_TOV
 
Zeeburgereiland Groen en Doen
Zeeburgereiland Groen en DoenZeeburgereiland Groen en Doen
Zeeburgereiland Groen en Doen
Pakhuisdezwijger
 
Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden
Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente LeidenVisie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden
Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden
Jeroen Maters
 
Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017
Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017
Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017
SociaalHuisKnokkeHeist
 
Waalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijk
Waalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijkWaalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijk
Waalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijk
Thierry Debels
 
Ontwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historie
Ontwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historieOntwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historie
Ontwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historie
GemeenteZeewolde
 
Jochem bloemendaal slide share presentation
Jochem bloemendaal slide share presentationJochem bloemendaal slide share presentation
Jochem bloemendaal slide share presentation
JXB12345
 
Pilotproject slaapstrandhuisjes
Pilotproject slaapstrandhuisjesPilotproject slaapstrandhuisjes
Pilotproject slaapstrandhuisjes
H4A_Uniek
 
Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...
Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...
Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...
beweging.net
 
Visie Bosgroep Zuiderkempen Geel Bel
Visie Bosgroep Zuiderkempen Geel BelVisie Bosgroep Zuiderkempen Geel Bel
Visie Bosgroep Zuiderkempen Geel Bel
GeelBel
 
Verslag infovergadering ublp bel
Verslag infovergadering ublp belVerslag infovergadering ublp bel
Verslag infovergadering ublp bel
GeelBel
 
Presentatie Eveline Zeeman
Presentatie Eveline ZeemanPresentatie Eveline Zeeman
Presentatie Eveline Zeeman
Lisette van Beusekom
 
Moskee van Hoboken wil rouwkamer
Moskee van Hoboken wil rouwkamerMoskee van Hoboken wil rouwkamer
Moskee van Hoboken wil rouwkamer
Thierry Debels
 

What's hot (20)

brochure_04
brochure_04brochure_04
brochure_04
 
Presentatie vrp februari 2015
Presentatie vrp februari 2015Presentatie vrp februari 2015
Presentatie vrp februari 2015
 
Fiche: besluit milieuschade
Fiche: besluit milieuschadeFiche: besluit milieuschade
Fiche: besluit milieuschade
 
Update gebiedsontwikkeling
Update gebiedsontwikkelingUpdate gebiedsontwikkeling
Update gebiedsontwikkeling
 
Zeeburgereiland Meetup #21
Zeeburgereiland Meetup #21Zeeburgereiland Meetup #21
Zeeburgereiland Meetup #21
 
kleinewindturbines
kleinewindturbineskleinewindturbines
kleinewindturbines
 
Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...
Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...
Colloquium Bovenlokale Coalities. De Gavers. Evelyne Vercauteren en Wouter Bi...
 
Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - SigmaplanSectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
 
Zeeburgereiland Groen en Doen
Zeeburgereiland Groen en DoenZeeburgereiland Groen en Doen
Zeeburgereiland Groen en Doen
 
Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden
Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente LeidenVisie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden
Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden
 
Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017
Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017
Agenda openbaar gedeelte raadszitting 9 augustus 2017
 
Waalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijk
Waalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijkWaalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijk
Waalse regering maakt uitbreiding Pairi Daiza mogelijk
 
Ontwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historie
Ontwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historieOntwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historie
Ontwikkeling kustzone gemeente Zeewolde - Planontwikkeling en historie
 
Jochem bloemendaal slide share presentation
Jochem bloemendaal slide share presentationJochem bloemendaal slide share presentation
Jochem bloemendaal slide share presentation
 
Pilotproject slaapstrandhuisjes
Pilotproject slaapstrandhuisjesPilotproject slaapstrandhuisjes
Pilotproject slaapstrandhuisjes
 
Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...
Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...
Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 wonen in meervoud, inge...
 
Visie Bosgroep Zuiderkempen Geel Bel
Visie Bosgroep Zuiderkempen Geel BelVisie Bosgroep Zuiderkempen Geel Bel
Visie Bosgroep Zuiderkempen Geel Bel
 
Verslag infovergadering ublp bel
Verslag infovergadering ublp belVerslag infovergadering ublp bel
Verslag infovergadering ublp bel
 
Presentatie Eveline Zeeman
Presentatie Eveline ZeemanPresentatie Eveline Zeeman
Presentatie Eveline Zeeman
 
Moskee van Hoboken wil rouwkamer
Moskee van Hoboken wil rouwkamerMoskee van Hoboken wil rouwkamer
Moskee van Hoboken wil rouwkamer
 

Viewers also liked

Greentech India, Pune, Climate Control Equipment
Greentech India, Pune, Climate Control EquipmentGreentech India, Pune, Climate Control Equipment
Greentech India, Pune, Climate Control Equipment
IndiaMART InterMESH Limited
 
Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...
Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...
Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...
Fonecta
 
Power point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerkt
Power point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerktPower point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerkt
Power point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerkt
groenaalst
 
Украина: перспективы развития 2013-2016
Украина: перспективы развития 2013-2016Украина: перспективы развития 2013-2016
Украина: перспективы развития 2013-2016
Кредитпромбанк
 
SharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'Entreprise
SharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'EntrepriseSharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'Entreprise
SharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'Entreprise
Microsoft Technet France
 
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsThe Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
Barry Feldman
 
The Outcome Economy
The Outcome EconomyThe Outcome Economy
The Outcome Economy
Helge Tennø
 

Viewers also liked (7)

Greentech India, Pune, Climate Control Equipment
Greentech India, Pune, Climate Control EquipmentGreentech India, Pune, Climate Control Equipment
Greentech India, Pune, Climate Control Equipment
 
Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...
Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...
Hyödynnä verkon mahdollisuudet – ota haltuun sosiaalinen media ja suosittelup...
 
Power point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerkt
Power point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerktPower point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerkt
Power point voorstelling 18 januari aalst boomt herwerkt
 
Украина: перспективы развития 2013-2016
Украина: перспективы развития 2013-2016Украина: перспективы развития 2013-2016
Украина: перспективы развития 2013-2016
 
SharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'Entreprise
SharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'EntrepriseSharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'Entreprise
SharePoint : Déploiement d'un projet de Réseau Social d'Entreprise
 
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsThe Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
 
The Outcome Economy
The Outcome EconomyThe Outcome Economy
The Outcome Economy
 

Similar to Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje

Adviezen over koninklijk domein Opgrimbie
Adviezen over koninklijk domein OpgrimbieAdviezen over koninklijk domein Opgrimbie
Adviezen over koninklijk domein Opgrimbie
Thierry Debels
 
Ontwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgeving
Ontwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgevingOntwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgeving
Ontwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgeving
Gemeente Heusden-Zolder
 
Groenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemen
Groenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemenGroenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemen
Groenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemen
Thierry Debels
 
Presentatie Alternatieven
Presentatie AlternatievenPresentatie Alternatieven
Presentatie Alternatieven
Erik
 
Aspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdf
Aspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdfAspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdf
Aspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdf
Pieter Vanderhaeghe
 
TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011
TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011
TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011
gemeente Boxtel
 
Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011
Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011
Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011
Kim Fissette
 

Similar to Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje (8)

Natuurinclusief Bouwen
Natuurinclusief BouwenNatuurinclusief Bouwen
Natuurinclusief Bouwen
 
Adviezen over koninklijk domein Opgrimbie
Adviezen over koninklijk domein OpgrimbieAdviezen over koninklijk domein Opgrimbie
Adviezen over koninklijk domein Opgrimbie
 
Ontwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgeving
Ontwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgevingOntwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgeving
Ontwerpplannen Dorpsstraat, Dekenstraat en omgeving
 
Groenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemen
Groenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemenGroenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemen
Groenen willen lustpaviljoen van koning opnieuw in gebruik nemen
 
Presentatie Alternatieven
Presentatie AlternatievenPresentatie Alternatieven
Presentatie Alternatieven
 
Aspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdf
Aspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdfAspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdf
Aspiravi - Diest E314 Webbekom West.pdf
 
TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011
TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011
TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011
 
Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011
Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011
Algemene vergadering dorpsraad viversel 22092011
 

Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje

 • 2. 20u10 Welkom en voorstel panelleden 20u15 Filmpje De Kluizen Toekomst 20u25 Bosdecreet, GNOP, regionaal project, Belang van Kluisbos en omgeving, VEN-gebied, brongebied Somergem,... 20u45 Vragen? 20u50 Toekomst Domein De Kluizen Masterplan NV Hof Somergem versus plannen voor natuuruitbreiding 20u20 Vragen? 20u25 Pauze 21u40 Voorstellen Groen Aalst 21u50 Vragen en discussie
 • 4. Toelichting Natuurpunt • bosdecreet, • GNOP, • regionaal project, • belang van Kluisbos en omgeving, • VEN-gebied, • brongebied Somergem,...
 • 10. Strategisch Project Landschap van Erembald tot Kravaalbos
 • 17. Brongebied Zomergembeek is een beschermd gebied.
 • 18. Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en complexen van ideaal – typische erfgoed elementen (historische, wetenschappelijke en esthetische waarden)
 • 19. Ankerplaatsen: de meest waardevolle Vlaamse landschappen. Ze bestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen. Ze zijn uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. Ankerplaats "Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem“, volgens Ministerieel Besluit van 7 februari 2011, minister Geert Bourgeois
 • 20. Foute aanduiding ankerplaats volgens Masterplan De Kluizen (versie januari 2013)
 • 21. Toekomst domein De Kluizen: Masterplan NV Hof Somergem versus beschermd historisch landschap en uitbreiding stadsbos Erembald
 • 23. Deputatie van de provincie Oost Vlaanderen vernietigde met een besluit van 22 november 2012 de milieuvergunning voor de 2e internationale jumping (6 tot 10 juni 2012) De Deputatie baseert zich op volgende punten om de door het College van Burgemeester en Schepenen verleende milieuvergunning te vernietigen (zie pag. 21 van het besluit): • Het terrein is gelet op de ligging ervan niet geschikt om massa- evenementen te organiseren op een wijze zoals aangevraagd: vergaande maatregelen ter bescherming van de bodem en vegetatie dringen zich op. Ook is geluidshinder een terugkerend probleem voor de bewoning in de omgeving. Voor zover in de toekomst nog nieuwe jumpingactiviteiten worden toegelaten, dan dient dit te gebeuren via een meer structurele aanpak (cf. "Masterplan") en één 'exploitant' om een kakafonie aan vergunningsaanvragen te voorkomen. • Een permanente vergunning noodzaakt de verwerving van een bouwvergunning (parkeerplaatsen, eventuele vaste infrastructuur....). ·
 • 24. • Het gebruik van een deel van het terrein als parking heeft een nefaste invloed op de plaatselijke biodiversiteit en is in strijd met de bepalingen van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu: volgens art. 7 §1,5° en bijlage V van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geldt een verbodsbepaling tot het wijzigen van de, vegetatie. De bodemverdichting door de zware vrachtwagens met kans op vernietiging van de vegetatie in het brongebied is reëel. • Het gebruik van het bebost gedeelte van het terrein als parking is niet verenigbaar met de bepalingen van het Bosdecreet. Volgens art. 14 van het Bosdecreet is er in bossen en op boswegen geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer toegelaten (behalve om technische redenen zoals onderhoud en exploitatie, of wanneer dit verkeer noodzakelijk is, voor het beheer en de bewaking, voor de veiligheid van de bezoekers en in de door een toegankelijkheidsregeling of een bosbeheerplan vastgestelde bijzondere omstandigheden). Met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in de door het CBS afgeleverde vergunning, dient gesteld dat deze niet volledig werden nageleefd of dat de opgelegde voorwaarden voor een dergelijke activiteit niet realistisch zijn en bijgevolg gewoonweg niet kunnen worden nageleefd.
 • 25. 10 dagen voordien: Persbericht 12 november 2012: "VZW Flanders Summer Equestrian Event" “… de belangrijkste innovatie is de aanleg van verharde wegen en parking op domein De Kluizen.” (…) “… verkreeg de toestemming om de noodzakelijke infrastructuurwerken uit te voeren, een condition sine qua non om de toekomst van Jumping Aalst veilig te stellen…”
 • 26. 29 januari 2013: Start van openbaar onderzoek Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: Het aanleggen van toegangs- wegen, verhardingen en het aanpassen van buitenpistes.
 • 28. Geplande activiteiten volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
 • 29. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 • 30. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 • 31. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 : Fase 3 ?
 • 32. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 • 33. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 • 34. NV Hof Somergem : compensatie van 3,6 ha natuurverlies :
 • 35. Voorstel compensatie van 3,6 ha natuurverlies buiten projectgebied van Aalst naar omgeving Moorsel
 • 37. Uit het verkiezingsprogramma 2012 : Groen wil dat het regionaal project Stadsbosontwikkeling Erembald (van Erembodegem tot Kravaalbos) alle kansen krijgt. Dit omvat integratie van natuurontwikkeling en landbouw in synergie met zorg voor erfgoed, recreatie, toerisme en natuur- educatie. In dat totaal-project zit het Kluisbos van Erembodegem, dat aan de noordzijde aanzienlijk uitgebreid kan worden, op het domein De Kluizen. Dat natuuruitbreidingsgebied met recreatieve bestemming zit echter in conflict met de organisatie van jumpings.
 • 38. Groen wil dat de groenzone met zomereiken een openbare groene promenade wordt, een recreatief parkbos van aan de Affligemdreef tot aan de Zandberg. De stad en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onderhandelen met de eigenaar van De Kluizen over een Masterplan dat in 2013 in werking treedt. Groen wil dat daarin een natuurontwikkelingsplan wordt afgesproken : het parkbos wordt publiek toegankelijk, biedt de Aalstenaars een gloednieuwe groene boulevard op, recreatief ingericht, en het comfort van een nieuwe veilige groene fiets- en wandelroute van Affligemdreef tot Zandberg.
 • 39. Interpellatie gemeenteraadszitting di 26/3/2013 Voorstel raadslid Andreas Verleysen, Fractievoorzitter Groen - Voorstel van beslissing : Opdracht aan het CBS tot onmiddellijke opstart OPMAAK RUP VOOR HET GEBIED GELEGEN IN “ DE ANKERPLAATS KLUISBOS , FALUINTJES en ABDIJ van AFFLIGEM te AALST en te AFFLIGEM” op grondgebied Aalst. Gelet op het ministerieel besluit van 7 feb 2011, getekend minister Geert Bourgeois, is de stad Aalst gehouden tot uitvoering van dit besluit. De uitvoering van dit besluit impliceert dat voor dit gebied een RUP moet worden opgemaakt. Voor het gedeelte van de ankerplaats gelegen op grondgebied van Aalst is het de bevoegdheid van het Aalsters stadsbestuur om een RUP op te maken. Krachtens de bepalingen van het landschapsdecreet o.m. artikel 26, moet het Aalsters stadsbestuur in al haar beslissingen inzake een eigen werk of handeling, of inzake het verlenen van een opdracht daartoe, of inzake een eigen plan of verordening, die een ankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden: • voorkomen dat vermijdbare schade aan een typisch landschapskenmerk van een ankerplaats wordt veroorzaakt; • door schadebeperkende maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, herstellen en compenseren. • De stad Aalst moet tevens in haar beslissingen aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met de verplichtingen van artikel 26 van het landschapsdecreet.
 • 40. Tot op heden ondernam de stad echter geen enkele stap in de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering. Dat dit niet zonder gevolg bleef, getuige de vernietigende besluiten van de Oost- Vlaamse deputatie, nopens verleende vergunningen in dit omwille van natuurwaarden beschermd erfgoedgebied. Tot slot is ook in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst als prioritaire actie bepaald dat voor dit gebied ‘Faluintjes I’ een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgemaakt. Ten einde geen zweem van partijdige benadering van dit dossier te creëren , wenst de Aalsterse gemeenteraad met grote spoed deze lacune in bestuursdaden ingevuld zien.