Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 41 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje

 1. 1. Panelgesprek De Kluizen 12/4/2013 Groen Aalst
 2. 2. 20u10 Welkom en voorstel panelleden 20u15 Filmpje De Kluizen Toekomst 20u25 Bosdecreet, GNOP, regionaal project, Belang van Kluisbos en omgeving, VEN-gebied, brongebied Somergem,... 20u45 Vragen? 20u50 Toekomst Domein De Kluizen Masterplan NV Hof Somergem versus plannen voor natuuruitbreiding 20u20 Vragen? 20u25 Pauze 21u40 Voorstellen Groen Aalst 21u50 Vragen en discussie
 3. 3. Toekomstplannen De Kluizen
 4. 4. Toelichting Natuurpunt • bosdecreet, • GNOP, • regionaal project, • belang van Kluisbos en omgeving, • VEN-gebied, • brongebied Somergem,...
 5. 5. Domein De Kluizen
 6. 6. Topografische kaart
 7. 7. Luchtfoto augustus 2011
 8. 8. Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied
 9. 9. Vlaams Ecologisch Netwerk-gebieden
 10. 10. Strategisch Project Landschap van Erembald tot Kravaalbos
 11. 11. Ecologische waarderingskaart van het terrein
 12. 12. Beelden verschillende vegetatiezones
 13. 13. Beelden verschillende vegetatiezones
 14. 14. Brongebied Zomergembeek
 15. 15. Oppervlaktewateren rond domein De Kluizen
 16. 16. Overstromingsgevoelig gebied
 17. 17. Brongebied Zomergembeek is een beschermd gebied.
 18. 18. Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en complexen van ideaal – typische erfgoed elementen (historische, wetenschappelijke en esthetische waarden)
 19. 19. Ankerplaatsen: de meest waardevolle Vlaamse landschappen. Ze bestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen. Ze zijn uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. Ankerplaats "Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem“, volgens Ministerieel Besluit van 7 februari 2011, minister Geert Bourgeois
 20. 20. Foute aanduiding ankerplaats volgens Masterplan De Kluizen (versie januari 2013)
 21. 21. Toekomst domein De Kluizen: Masterplan NV Hof Somergem versus beschermd historisch landschap en uitbreiding stadsbos Erembald
 22. 22. Vergunning Internationale Jumping 2012 vernietigd
 23. 23. Deputatie van de provincie Oost Vlaanderen vernietigde met een besluit van 22 november 2012 de milieuvergunning voor de 2e internationale jumping (6 tot 10 juni 2012) De Deputatie baseert zich op volgende punten om de door het College van Burgemeester en Schepenen verleende milieuvergunning te vernietigen (zie pag. 21 van het besluit): • Het terrein is gelet op de ligging ervan niet geschikt om massa- evenementen te organiseren op een wijze zoals aangevraagd: vergaande maatregelen ter bescherming van de bodem en vegetatie dringen zich op. Ook is geluidshinder een terugkerend probleem voor de bewoning in de omgeving. Voor zover in de toekomst nog nieuwe jumpingactiviteiten worden toegelaten, dan dient dit te gebeuren via een meer structurele aanpak (cf. "Masterplan") en één 'exploitant' om een kakafonie aan vergunningsaanvragen te voorkomen. • Een permanente vergunning noodzaakt de verwerving van een bouwvergunning (parkeerplaatsen, eventuele vaste infrastructuur....). ·
 24. 24. • Het gebruik van een deel van het terrein als parking heeft een nefaste invloed op de plaatselijke biodiversiteit en is in strijd met de bepalingen van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu: volgens art. 7 §1,5° en bijlage V van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geldt een verbodsbepaling tot het wijzigen van de, vegetatie. De bodemverdichting door de zware vrachtwagens met kans op vernietiging van de vegetatie in het brongebied is reëel. • Het gebruik van het bebost gedeelte van het terrein als parking is niet verenigbaar met de bepalingen van het Bosdecreet. Volgens art. 14 van het Bosdecreet is er in bossen en op boswegen geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer toegelaten (behalve om technische redenen zoals onderhoud en exploitatie, of wanneer dit verkeer noodzakelijk is, voor het beheer en de bewaking, voor de veiligheid van de bezoekers en in de door een toegankelijkheidsregeling of een bosbeheerplan vastgestelde bijzondere omstandigheden). Met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in de door het CBS afgeleverde vergunning, dient gesteld dat deze niet volledig werden nageleefd of dat de opgelegde voorwaarden voor een dergelijke activiteit niet realistisch zijn en bijgevolg gewoonweg niet kunnen worden nageleefd.
 25. 25. 10 dagen voordien: Persbericht 12 november 2012: "VZW Flanders Summer Equestrian Event" “… de belangrijkste innovatie is de aanleg van verharde wegen en parking op domein De Kluizen.” (…) “… verkreeg de toestemming om de noodzakelijke infrastructuurwerken uit te voeren, een condition sine qua non om de toekomst van Jumping Aalst veilig te stellen…”
 26. 26. 29 januari 2013: Start van openbaar onderzoek Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: Het aanleggen van toegangs- wegen, verhardingen en het aanpassen van buitenpistes.
 27. 27. Inrichtingsplan volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
 28. 28. Geplande activiteiten volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
 29. 29. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 30. 30. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 31. 31. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 : Fase 3 ?
 32. 32. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 33. 33. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 34. 34. NV Hof Somergem : compensatie van 3,6 ha natuurverlies :
 35. 35. Voorstel compensatie van 3,6 ha natuurverlies buiten projectgebied van Aalst naar omgeving Moorsel
 36. 36. Voorstellen Groen Aalst
 37. 37. Uit het verkiezingsprogramma 2012 : Groen wil dat het regionaal project Stadsbosontwikkeling Erembald (van Erembodegem tot Kravaalbos) alle kansen krijgt. Dit omvat integratie van natuurontwikkeling en landbouw in synergie met zorg voor erfgoed, recreatie, toerisme en natuur- educatie. In dat totaal-project zit het Kluisbos van Erembodegem, dat aan de noordzijde aanzienlijk uitgebreid kan worden, op het domein De Kluizen. Dat natuuruitbreidingsgebied met recreatieve bestemming zit echter in conflict met de organisatie van jumpings.
 38. 38. Groen wil dat de groenzone met zomereiken een openbare groene promenade wordt, een recreatief parkbos van aan de Affligemdreef tot aan de Zandberg. De stad en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onderhandelen met de eigenaar van De Kluizen over een Masterplan dat in 2013 in werking treedt. Groen wil dat daarin een natuurontwikkelingsplan wordt afgesproken : het parkbos wordt publiek toegankelijk, biedt de Aalstenaars een gloednieuwe groene boulevard op, recreatief ingericht, en het comfort van een nieuwe veilige groene fiets- en wandelroute van Affligemdreef tot Zandberg.
 39. 39. Interpellatie gemeenteraadszitting di 26/3/2013 Voorstel raadslid Andreas Verleysen, Fractievoorzitter Groen - Voorstel van beslissing : Opdracht aan het CBS tot onmiddellijke opstart OPMAAK RUP VOOR HET GEBIED GELEGEN IN “ DE ANKERPLAATS KLUISBOS , FALUINTJES en ABDIJ van AFFLIGEM te AALST en te AFFLIGEM” op grondgebied Aalst. Gelet op het ministerieel besluit van 7 feb 2011, getekend minister Geert Bourgeois, is de stad Aalst gehouden tot uitvoering van dit besluit. De uitvoering van dit besluit impliceert dat voor dit gebied een RUP moet worden opgemaakt. Voor het gedeelte van de ankerplaats gelegen op grondgebied van Aalst is het de bevoegdheid van het Aalsters stadsbestuur om een RUP op te maken. Krachtens de bepalingen van het landschapsdecreet o.m. artikel 26, moet het Aalsters stadsbestuur in al haar beslissingen inzake een eigen werk of handeling, of inzake het verlenen van een opdracht daartoe, of inzake een eigen plan of verordening, die een ankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden: • voorkomen dat vermijdbare schade aan een typisch landschapskenmerk van een ankerplaats wordt veroorzaakt; • door schadebeperkende maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, herstellen en compenseren. • De stad Aalst moet tevens in haar beslissingen aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met de verplichtingen van artikel 26 van het landschapsdecreet.
 40. 40. Tot op heden ondernam de stad echter geen enkele stap in de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering. Dat dit niet zonder gevolg bleef, getuige de vernietigende besluiten van de Oost- Vlaamse deputatie, nopens verleende vergunningen in dit omwille van natuurwaarden beschermd erfgoedgebied. Tot slot is ook in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst als prioritaire actie bepaald dat voor dit gebied ‘Faluintjes I’ een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgemaakt. Ten einde geen zweem van partijdige benadering van dit dossier te creëren , wenst de Aalsterse gemeenteraad met grote spoed deze lacune in bestuursdaden ingevuld zien.
 41. 41. Discussie met panelleden en publiek

×