Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada ABP

769 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada ABP

 1. 1. Millorar l’aprenentatge, canviar l’ensenyament L’ús de l’ABP en la docència univer sitària: una mirada psicoeducativa Javier Onrubia & Ma. José Rochera (Grup d’Innovació Docent en Psicologia de l’Educació (GIDPE) – Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació)
 2. 2. Objectius <ul><li>Presentar alguns arguments psicoeducatius a favor d’incorporar noves formes d’ensenyança i noves metodologies a la docència universitària </li></ul><ul><li>Identificar alguns trets destacats, des del punt de vista psicoeducatiu, de les metodologies basades en l’anàlisi i resolució de casos i situacions problema </li></ul><ul><li>Discutir les condicions necessàries per poder incorporar de manera “sostenible” aquestes metodologies a la nostra docència </li></ul>
 3. 3. Referents <ul><li>El coneixement psicoeducatiu sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos educatius formals </li></ul><ul><li>Les experiències d’innovació del Grup d’Innovació Docent en Psicologia de l’Educació (GIDPE) de la Universitat de Barcelona </li></ul><ul><li>http://www.psyed.edu.es/grintie </li></ul><ul><li>http :// www.psyed.edu.es / grintie / index.php ? option =com_content& task = view & id =82& Itemid =140 </li></ul>
 4. 4. Esquema <ul><li>L’aprenentatge: un fenomen complex </li></ul><ul><li>Entorns &quot;poderosos” d’ensenyament i aprenentatge </li></ul><ul><li>Les metodologies basades en l’anàlisi i resolució de casos i situacions problema: alguns trets rellevants </li></ul><ul><li>La viabilitat d’una incorporació “sostenible” d’aquestes metodologies a la nostra docència: algunes condicions </li></ul>
 5. 5. L’aprenentatge... <ul><li>Aprendre, quelcom més que reproduir: </li></ul><ul><ul><li>La concepció “directa” de l’aprenentatge: l’aprenentatge com a reproducció fidel del coneixement correcte </li></ul></ul><ul><ul><li>D’una concepció “directa” a una concepció “interpretativa”: la intervenció de variables mediadores en el procés de reproducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Les limitacions d’una concepció de l’aprenentatge com a reproducció: la necessitat d’un canvi conceptual </li></ul></ul>
 6. 6. L’aprenentatge... <ul><li>Aprenem millor si comprenem: l’aprenentatge com a transformació i la importància d’allò que l’estudiant aporta a la situació </li></ul><ul><li>Aprenem millor si podem reflexionar, planificar i regular el nostre aprenentatge: l’aprenentatge com a procés autodirigit des del punt de vista motivacional i cognitiu </li></ul>
 7. 7. L’aprenentatge... <ul><li>Aprenem millor en context: l’aprenentatge com a procés situat i la importància de l’autenticitat de les situacions d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Aprenem millor si estem personalment implicats: l’aprenentatge com a procés afectiu i emocional, i la importància de l’atribució de sentit al contingut i la situació d’aprenentatge </li></ul>
 8. 8. L’aprenentatge... <ul><li>Aprenem millor si conversem: l’aprenentatge com a procés comunicatiu, i la importància de les formes d’ús de la parla per part de professorat i estudiants </li></ul><ul><li>Aprenem millor si col·laborem amb altres: el valor instruccional de la col·laboració i la importància de determinades formes d’interacció entre iguals </li></ul>
 9. 9. L’aprenentatge... <ul><li>Aprenem millor si algú “basteix” el nostre aprenentatge: l’aprenentatge com a procés mediat i la importància de l’ajuda educativa del professorat </li></ul><ul><li>Bastir l’aprenentatge: dissenyar situacions adients, donar suports als estudiants i promoure l’autonomia </li></ul>
 10. 10. Entorns “poderosos”... <ul><li>Ensenyar, quelcom més que presentar informació: </li></ul><ul><ul><li>La concepció transmissiva de l’ensenyament: presentar informació, assignar tasques i corregir-les </li></ul></ul><ul><ul><li>Les limitacions d’un ensenyament transmissiu: presentar el coneixement correcte vs. assistir l’estudiant per construir el coneixement i per construir-se com a aprenent </li></ul></ul><ul><ul><li>El canvi necessari a les aules: d’espais de transmissió a entorns “poderosos” d’ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul>
 11. 11. Entorns “poderosos”... <ul><li>Algunes característiques dels entorns “poderosos” d’ensenyament i aprenentatge (I): </li></ul><ul><ul><li>Contextualitzen tot el possible el procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Donen suport a un aprenentatge orientat a objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Equilibren l’exploració de l’estudiant i la instrucció sistemàtica </li></ul></ul>
 12. 12. Entorns “poderosos”... <ul><li>Algunes característiques dels entorns “poderosos” d’ensenyament i aprenentatge (II): </li></ul><ul><ul><li>Tenen en compte i treballen a partir de les aportacions dels estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen en compte les diferències entre estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofereixen possibilitats sistemàtiques per conversar, cooperar i col·laborar </li></ul></ul>
 13. 13. Entorns “poderosos”... <ul><li>Algunes característiques dels entorns “poderosos” d’ensenyament i aprenentatge (III): </li></ul><ul><ul><li>Ensenyen pensament complex i habilitats cognitives “d’alt nivell” </li></ul></ul><ul><ul><li>Integren l’aprenentatge de capacitats específiques de domini i capacitats generals </li></ul></ul><ul><ul><li>Promouen la reflexió sobre el procés i l’autoregulació dels estudiants </li></ul></ul>
 14. 14. Entorns “poderosos”... <ul><li>Algunes característiques dels entorns “poderosos” d’ensenyament i aprenentatge (i IV): </li></ul><ul><ul><li>Reconeixen la importància dels aspectes relacionals i afectius en l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Alineen i integren aprenentatge i avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Destaquen la dimensió formadora de l’avaluació </li></ul></ul>
 15. 15. PBL - CBL… <ul><li>Alguns principis clau de les metodologies PBL i CBL -- Els objectius: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a pensar i actuar per un mateix en contextos complexos </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar un pensament crític, reflexiu i estratègic </li></ul></ul><ul><ul><li>Adoptar un enfocament en profunditat de l’aprenentatge, basat en una motivació intrínseca </li></ul></ul>
 16. 16. PBL - CBL… <ul><li>Alguns principis clau de les metodologies PBL i CBL -- Els mitjans (I): </li></ul><ul><ul><li>Aprendre fent </li></ul></ul><ul><ul><li>Activar processos de pensament d’alt nivell </li></ul></ul><ul><ul><li>Evocar, seleccionar i usar els coneixements previs </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar progressivament processos autoregulats i conscients </li></ul></ul>
 17. 17. PBL - CBL… <ul><li>Alguns principis clau de les metodologies PBL i CBL – Els mitjans (i II): </li></ul><ul><ul><li>Transferir i provar la funcionalitat del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventualment, desenvolupar un treball en grup sistemàtic i co-gestionat </li></ul></ul><ul><li>La diversitat de concrecions i formes d’ús de les metodologies basades en casos i problemes, i la qüestió del paper del professor </li></ul>
 18. 18. PBL - CBL… <ul><li>PBL – Alguns trets destacats des d’una perspectiva psicoeducativa (I): </li></ul><ul><ul><li>Problemes rellevants, complexos, significatius i amb sentit </li></ul></ul><ul><ul><li>Els problemes com a nucli organitzador de l’ensenyament i l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Els estudiants identifiquen els elements del problema i les condicions implicades, i elaboren solucions </li></ul></ul><ul><ul><li>Els estudiants generen preguntes i objectius d’aprenentatge </li></ul></ul>
 19. 19. PBL - CBL… <ul><li>PBL – Alguns trets destacats des d’una perspectiva psicoeducativa (II): </li></ul><ul><ul><li>El professor assegura que els objectius d’aprenentatge siguin clars, pertinents i assolibles </li></ul></ul><ul><ul><li>El professor guia i acompanya sistemàticament el treball dels estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Els estudiants participen en situacions de treball en petit grup que requereixen planificació, aportació d’idees, debat i consens </li></ul></ul>
 20. 20. PBL - CBL… <ul><li>PBL – Alguns trets destacats des d’una perspectiva psicoeducativa (III): </li></ul><ul><ul><li>El problema s’aborda des de la interrelació i integració de coneixements diversos i de diferents tipus </li></ul></ul><ul><ul><li>Els problemes s’utilitzen sistemàticament per ajudar a desenvolupar estratègies de resolució de problemes </li></ul></ul>
 21. 21. PBL - CBL… <ul><li>PBL – Alguns trets destacats des d’una perspectiva psicoeducativa (i IV): </li></ul><ul><ul><li>La significativitat i rellevància dels problemes, el sentiment d’autonomia i el treball conjunt són els elements motivadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet una avaluació “autèntica” (del que es fa, en context, de procés, compartida, reflexiva, basada en evidències múltiples, amb elements qualitatius) </li></ul></ul>
 22. 22. Les condicions… <ul><li>Les dificultats de canviar les pràctiques: </li></ul><ul><ul><li>La resistència al canvi… que ens imposen </li></ul></ul><ul><ul><li>Les dificultats per explicitar i “redescriure” el propi coneixement pràctic </li></ul></ul><ul><ul><li>La importància de la interacció i l’acompanyament </li></ul></ul><ul><li>La necessitat de crear condicions per al canvi </li></ul>
 23. 23. Les condicions… <ul><li>La infrastructura – “l’ecologia” de l’acció docent: </li></ul><ul><ul><li>Millorar els “hàbitats” de l’acció docent </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir temps per dissenyar, observar i regular l’acció docent </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir la possibilitat de compartir l’acció docent </li></ul></ul>
 24. 24. Les condicions… <ul><li>Les polítiques – el suport a l’acció docent: </li></ul><ul><ul><li>L’organització docent com a element clau </li></ul></ul><ul><ul><li>El suport metodològic i tècnic </li></ul></ul><ul><ul><li>La formació continuada del professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>La valoració de la qualitat docent </li></ul></ul>
 25. 25. Les condicions… <ul><li>La cultura – la recuperació del prestigi de la docència en la universitat: </li></ul><ul><ul><li>El necessari equilibri entre docència i recerca, i entre el valor de l’excel·lència docent i el valor de l’excel·lència investigadora </li></ul></ul><ul><ul><li>La reivindicació del coneixement expert sobre les pràctiques docents </li></ul></ul><ul><ul><li>El valor de la docència en la carrera professional del professorat universitari </li></ul></ul>
 26. 26. Millorar l’aprenentatge, canviar l’ensenyament. L’ús de l’ABP en la docència univer sitària: una mirada psicoeducativa Javier Onrubia & Ma. José Rochera (Grup d’Innovació Docent en Psicologia de l’Educació (GIDPE) – Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació) Moltes gràcies ! http://www.psyed.edu.es/grintie http :// www.psyed.edu.es / grintie / index.php ? option =com_content& task = view & id =82& Itemid =140

×