Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pndl 210410 ver3

567 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pndl 210410 ver3

 1. 1. Digitale læringsressursar, deling og gjenbruk – ei innføring Førsteamanuensis Grete Netteland PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 2. 2. Tema <ul><li>Digitale læringsressursar (DLR) vs Digitale læringsobjekt (DLO) </li></ul><ul><ul><li>Definisjonar, kategoriar, bruksområde </li></ul></ul><ul><ul><li>Utfordringar ved gjenfinning og søk </li></ul></ul><ul><li>Deling og gjenbruk </li></ul><ul><ul><li>Deling og gjenbruk - begrepsavklaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilrettelegging for deling og gjenbruk (metadata, standardisering, jus, etikk, lisensiering) </li></ul></ul><ul><li>Evaluering av DLR </li></ul><ul><li>Wiki som DLR </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 3. 3. Digitale læringsressursar <ul><li>Pedagogiske reiskapar som kan nyttast til læringsføremål og som utnyttar IKT for å fremje læring (Program for Digital kompetanse 2004-2008) </li></ul><ul><li>Alt det ein lærar bruker for å støtte undervisninga: </li></ul><ul><ul><li>verktøy til undervisningsstøtte (t.d. PPT, exel) </li></ul></ul><ul><ul><li>innhaldselement (t.d. nettside, digitalt kurs) (Uninett sitt temahefte ”Digitale læringsressurer”) </li></ul></ul><ul><li>Elektroniske/digitale hjelpemidlar brukt i ein pedagogisk samanheng (Didiktikk) </li></ul><ul><li>Digitale læringsressursar = digitale læremidlar (Uninett sitt temahefte ”Digitale læringsressurser i undervisning) </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 4. 4. Kategorisering av digitale læringsressursar (Didiktikk) <ul><li>Standardprogram eller tenester som støtter kommunikasjon eller gir tilgang til informasjon </li></ul><ul><li>Ressursar som har eit fagleg innhald og er eigna til undervisning, men ikkje utvikla for det (t.d. tv2.skole.no, ) </li></ul><ul><li>Pedagogisk programvare skreddersydd for læring og undervisning - dvs for pedagogisk bruk (http://www.itu.no/no/Prosjekter/Pagaende_prosjekter/Klimamysteriet/) </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 5. 5. PNDL- samling 4 - 21.april 2010 http://www.hoppebakken.no/Default.aspx?ID=Digitalelaringsressurser&Area=Del2
 6. 6. Digtalt læringsobjekt (DLO) <ul><li>Digitalt læringsinnhold organisert på en bestemt måte, gjerne ved hjelp av programvare (Temaheftet ”Digitale læringsressurser”) </li></ul><ul><li>Krav: Klar kopling til eit uttalt læringsmål </li></ul><ul><li>Metafor: Lego-klossar </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 7. 7. Uninett abc: Digitale læringsressursar Lenker Metadata Læringsmål Innhald PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 8. 8. Videoar om læringsobjekt <ul><li>Learning Object </li></ul><ul><li>Learning Object with Anne Hewling copy </li></ul><ul><li>Super Reel: a Learning Object </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 9. 9. Digitale læringsressursar – digitale læringsobjekt DLR DLO PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 10. 10. Deling og gjenbruk <ul><li>Dele </li></ul><ul><ul><li>Enkeltressursar, samlingar av DLR, produksjonsmåte, organisering m.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling av DLR= bruke som den er – ”as it is” </li></ul></ul><ul><li>Gjenbruk </li></ul><ul><ul><li>Enkeltressursar oftast, men også samlingar </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjenbruk av DLR= høve til bearbeiding – ”opportunities for remix” </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 11. 11. Metadata <ul><li>Spørsmål: </li></ul><ul><ul><li>Korleis finne fram til eit kurs eller ein digital læringsressurs? </li></ul></ul><ul><ul><li>Korleis beskrive e-læringsressursar for å finne fram kurset? </li></ul></ul><ul><ul><li>Korleis beskrive ein digital læringsressurs for at andre skal finne den </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010 Svar: METADATA <ul><li>Metadata = Data om data= Informasjon som vert nytta til å beskrive annan informasjon </li></ul><ul><li>Definerer kva for informasjon som kan registrerast + korleis formatet på desse metadataa skal vere t.d. </li></ul><ul><li>Metadata om bok: ISBN-nr; utgivelsesår; forlag, tittel; emne </li></ul><ul><li>Format på metadata om år: t.d. DD.MM.ÅÅÅÅ </li></ul>
 12. 12. Skulestova.no Database utvikla på grunnlag av Norlom PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 13. 13. Skulestova.no - Registrering av læringsressurs frå Sunnfjord museum PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 14. 14. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 15. 15. Fylkesarkivet – metadata digitale læringsressursar <ul><li>Registrering av opplysningar </li></ul><ul><li>*Generelle opplysningar (fagleg tilknyting) </li></ul><ul><li>*Utviklingsprosess ( versjon, produsent) </li></ul><ul><li>*Metadata ( URL) </li></ul><ul><li>*Tekniske opplysningar ( lokalisering) </li></ul><ul><li>*Pedagogiske kjenneteikn (målgruppe, arbeidsform) </li></ul><ul><li>*Rettigheitar </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 16. 16. Ressursen vert gjort søkbar Samling 2 Firda - 5.jan 2010 PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 17. 17. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 18. 18. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 19. 19. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 20. 20. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 21. 21. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 22. 22. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 23. 23. Mål med metadata <ul><li>Katalogisere ressursar </li></ul><ul><li>Nytte søkemotor meir effektivt </li></ul><ul><li>Gjere informasjon offentleg </li></ul><ul><li>Spesifikasjon for DLR-metadata er NORLOM 1.1 </li></ul><ul><li>KVIFOR IKKJE BRUKE FRISØK I TEKST? </li></ul><ul><li>- ikkje tilstrekkeleg – kven er teksten for , kva for emne er den om, talformat osb. </li></ul><ul><li>- mindre målretta søk i store datamengder/samlingar </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 24. 24. Standardisering innanfor utdanning <ul><li>Vurdering </li></ul><ul><li>Metadata om læringsressurs-samlingar </li></ul><ul><li>Informasjon om den lærande </li></ul><ul><li>Tilgjenge </li></ul><ul><li>Administrasjon av utdanning, læring og opplæring </li></ul><ul><li>Læringsaktivitetar </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 25. 25. <ul><li>Mindre trong for spesialtilpassing av e-læring til kunde </li></ul><ul><li>Større marknad for utvikla læremiddel </li></ul><ul><li>Meir konkurranse mellom utviklarar av læremiddel </li></ul><ul><li>Gjenbruk og modularisering - byggeklosseprinsippet </li></ul><ul><li>Mindre kostbar produksjon av nye e-læringskurs </li></ul><ul><li>Overføring av loggdata om kursgjennomføring til adm system </li></ul>KVIFOR STANDARDAR PÅ DLR/DLO? PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 26. 26. Standardar – betyr samhandling på fleire nivå <ul><li>Teknisk interoperatibilitet – same syntaks for utveksling av data </li></ul><ul><li>Semantisk interoperabilitet – meine det same med dei same begrepa </li></ul><ul><li>Organisatorisk interoperabilitet – prioritere arbeidet med å avklare begrep – sikre semje om ei felles begrepsforståing </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 27. 27. Lisensiering - Creative Commons http://www.creativecommons.no/ http://www.creativecommons.no/info/omcc.shtml#ltyper http://search.creativecommons.org/ PNDL- samling 4 - 21.april 2010 Dele Gjenbruk
 28. 28. Opphavsmannen kan velje mellom: Ingen bearbeidelse - Alternativet Ingen bearbeidelse tillater kun spredning og bruk av verket i uendret tilstand. Bearbeidelse eller endring av verket er ikke tillat. Ikke-kommersielt - Med dette alternativet kan opphavsmannen tillate andre å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten, dvs. spre verket og ellers bruke det, under den forutsetning at det ikke benyttes på en kommersiell måte. Villkorad Bearbetning - Villkorad Bearbetning inneberar att bearbetningar av verket får spridas endast under samma villkor som ursprungsverket . Villkoret Henvisning tillkommer alltid. Detta innebærer att all anvænding kræver att upphovsmannen omnævnes . PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 29. 29. 6 grunnleggjande kombinasjonar PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 30. 30. http://creativecommons.org/choose/?lang=no PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 31. 31. Lisensierte søk PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 32. 32. Læringsressurssamlingar <ul><ul><ul><li>http://www2.usit.uio.no/it/dlo/ressurssamling/jegfant/index.html </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.nynorsksenteret.no/index.php?ID=13297 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://lektion.se </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=37316&epslanguage=NO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://skolenettet.no/Default.aspx?epslanguage=NO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://utdanning.no/laering/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.diglib.no/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://ndla.no </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://delogbruk ….. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://search.creativecommons.org/ </li></ul></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 33. 33. Etiske og juridiske aspekt… <ul><li>Ofte eit spørsmål om balansegang </li></ul><ul><li>Til dømes… </li></ul><ul><ul><li>å overvake vs. å følgje opp </li></ul></ul><ul><li>T.d. Datalagringsdirektivet: </li></ul><ul><ul><li>å førebyggje kriminalitet vs. å hindre overvaking av einskildpersonar </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 34. 34. Etiske og juridiske aspekt… <ul><li>Ulovleg bruk av tekst og bilete </li></ul><ul><li>Juks - kildekritikk </li></ul><ul><li>Logging – kontroll -overvaking </li></ul><ul><li>Misbruk av brukarnamn og passord </li></ul><ul><li>Publisering av personopplysningar </li></ul><ul><li>Innsynsrett </li></ul><ul><li>Ansvar for innhald </li></ul><ul><li>Arkivering </li></ul><ul><li>Bruk av LMS </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 35. 35. Personvern <ul><li>Personopplysningslova frå 2001 </li></ul><ul><li>Forskriftene til denne lova </li></ul><ul><li>Personopplysningslova sikrer grunnleggjande menneskerettar slik dei er definerte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), artikkel 8: </li></ul><ul><li>&quot;Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.&quot; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Lova skal verne den einskilde mot at personvernet blir krenka gjennom behandling av personopplysningar </li></ul><ul><li>Forvalta av Datatilsynet </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 36. 36. Personvern – Kva har skulen ansvaret for? <ul><li>To perspektiv: </li></ul><ul><ul><li>Å sørgje for at elevar (og tilsette) har eit godt personvern </li></ul></ul><ul><ul><li>Å sørgje for at elevar blir etisk og juridisk medvetne IKT-brukarar (!) </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 37. 37. Etiske og juridiske aspekter… <ul><li>Nytt undervisningsopplegg </li></ul><ul><ul><li>www.dubestemmer.no </li></ul></ul><ul><ul><li>www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/ </li></ul></ul><ul><li>Skolenettet.no </li></ul><ul><ul><li>skolenettet.no /lov </li></ul></ul><ul><ul><li>skolenettet.no /jungel </li></ul></ul><ul><li>Med rett til å dele </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 38. 38. Opphavsrett <ul><li>Regulert av Åndsverkslova </li></ul><ul><li>Kva er eit åndsverk? </li></ul><ul><li>” litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett utrykksmåte og uttrykksform” </li></ul><ul><li>Døme: datamaskinprogram, databasar, musikk, bilete, tekstar.. </li></ul><ul><li>Må vere skapt av personar </li></ul><ul><li>Verket må ha ’verkshøgde’ – må ha preg av noko nytt eller originalt </li></ul><ul><li>Er verna også utan bruk av Copyright-merke </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 39. 39. Sentralt begrep: Eksemplar <ul><li>Skiljet mellom sjølve verket og eksemplar av verket er sentralt. </li></ul><ul><li>Eigar av eksemplar kan bruke eksemplaret til kva ein vil , men ein kan ikkje reprodusere, kopiere osv. </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 40. 40. Opphavsmannen sin einerett <ul><li>Opphavsmannen har både økonomiske og ideelle rettar ref.§2 </li></ul><ul><ul><li>Einerett til eksemplarfremstilling </li></ul></ul><ul><ul><li>Einerett til å gjere verket tilgjengeleg for ålmenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Må inngåast avtale med rettigheitshavar </li></ul></ul><ul><ul><li>Når verket er tilgjengeleg gjeld eineretten berre spreiing utanfor det private området </li></ul></ul><ul><ul><li>Tre unnatak eller avgrensingar av eineretten: Fri bruk, Tvangslisens, Avtalelisens </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 41. 41. Tvangslisens <ul><li>åndsverklova § 13, - § 18 gir adgang til framstille eksemplar til undervisning. </li></ul><ul><li>Dette føreset at det er inngått avtale med ein godkjend representant for eit større antal opphavsmennt.d. Kopinor </li></ul><ul><li>Fører til at opphavsmannen har krav på vederlag </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 42. 42. Tilgjenge for ålmenta & vernetid <ul><li>Tilgjengeleg for ålmenta når det vert framført utanfor det private område eller når eksemplar av verket vert frambudt for sal, utleie eller utlån </li></ul><ul><li>Vernetid – tida som rettigheitshavar har vern for verket sitt </li></ul><ul><li>Ulike reglar for vernetid for ulike rettar </li></ul><ul><ul><li>Åndsverk 70 år etter opphavsmannen sin død (skribentar, komponistar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotografiske bilete 15 år etter, likevel minst 50 år etter at biletet vart laga </li></ul></ul><ul><ul><li>Katalog eller lignende har vern i 10 år etter at arbeidet vart utgitt </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 43. 43. Rettigheitshavarar <ul><li>Opphavsmenn, t.d. fotograf, redaktør, </li></ul><ul><li>Utøvande kunstnarar, t.d. musikarar </li></ul><ul><li>Produsentar, t.d. fimprodusentar og katalogframbringarar </li></ul><ul><ul><li>Den som frambringer ein katalog, eit program, ein database eller lignende som samanstiller eit større antal opplysningar eller som er eit resultat av ei vesentleg investering, har einerett over innhaldet og til eksemplarframstilling og det å gjere arbeidet tilgjengeleg for ålmenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kva med Open Source? </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 44. 44. Bruk av kjelder <ul><li>§ 4 i åndsverklova heiter det at opphavsmannen ikkje kan motsette seg at andre utnyttar hans verk slik at nye og sjølvstendige verk oppstår. </li></ul><ul><li>§ 22 gir rett til å sitere frå eit offentliggjort verk ”i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger ” </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 45. 45. Ytringsfridom I <ul><li>Regulert av Norges Grunnlov §10 og Menneskerettslova </li></ul><ul><li>Alle skal kunne uttrykke seg om kva som helst utan statleg innblanding </li></ul><ul><li>Ingen prinsipiell rett til å kome til orde i mediene </li></ul><ul><li>Ha adgang til mediene dersom desse er monopoliserte </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 46. 46. Ytringsfridom II <ul><li>Trykkefridom </li></ul><ul><li>Pressefridom – ikkje mediefridom </li></ul><ul><li>Rett til å motta informasjon </li></ul><ul><li>Retten til å formidle informasjon, t.d. kommunikasjonsfridom </li></ul><ul><ul><li>Rett for alle til å kommunisere med andre, i prinsippet gjennom alle medium </li></ul></ul><ul><ul><li>Rett til å …hevde meninger utan innblanding, og til å søke, motta og meddele opplysningar og idear gjennom eitkvart medium utan omsyn til landegrenser (FN’s menneskerettingheitserklæring art. 19) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utfordring for digitale medium </li></ul></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 47. 47. Ytringsfridom III <ul><li>POL §7 regulerer tilhøvet mellom personopplysningar og ytringsfridomen </li></ul><ul><li>Sjikane på nettet: </li></ul><ul><li>” Retten kan ikkje se at ytringsfriheten gir vern for den type ytringar... Meldingar som har karakter av offentleg sjikane og mobbing bør det ikkje gjevast vern for” </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 48. 48. Så var det kvalitet……evaluering? <ul><li>Mål- og behovsanalyse </li></ul><ul><li>Metode og pedagogikk </li></ul><ul><li>Metafor </li></ul><ul><li>Krav til brukarvenlegheit </li></ul><ul><li>Forslag til endringar </li></ul><ul><li>Høve til gjenbruk???? </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 49. 49. Nokre moment ved evalueringa <ul><li>Passar den for målgruppa </li></ul><ul><li>Bidreg den til ønska fagleg innsikt </li></ul><ul><li>Korleis kan den nyttast </li></ul><ul><li>Samsvarer dei pedagogiske prinsippa med dine </li></ul><ul><li>Stettar den dei læringsmåla som skal stettast </li></ul><ul><li>Forsterkar den læreprosessen </li></ul><ul><li>Fremjer metaforen motivasjonen </li></ul><ul><li>Kor brukarvenleg er den </li></ul><ul><li>http://www.hoppebakken.no/Media/Vedlegg/Vurderingsskjema_for_elektronisk_utfylling.rtf </li></ul>PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 50. 50. Kvalitetskriterie (http://kvalitet.itu.no/) http://iktsenteret.no/sites/default/files/kvalitetskriterier.pdf <ul><li>Tekniske </li></ul><ul><ul><li>Brukarorientering </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagleg & pedagogisk orientering </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediet sin eigenart </li></ul></ul><ul><li>Pedagogiske </li></ul><ul><ul><li>Universell utforming </li></ul></ul><ul><ul><li>Språkleg parallellutgåve </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadatamerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknisk interoperabilitet </li></ul></ul>/ PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 51. 51. Wiki PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 52. 52. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 53. 53. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 54. 54. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 55. 55. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 56. 56. http://aorwiki.hisf.no PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 57. 57. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 58. 58. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 59. 59. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 60. 60. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 61. 61. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 62. 62. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 63. 63. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 64. 64. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 65. 65. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 66. 66. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i lesemodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 67. 67. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i endremodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 68. 68. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i lesemodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 69. 69. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i endremodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 70. 70. Spesialsider PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 71. 71. Last opp fil PNDL- samling 4 - 21.april 2010
 72. 72. Hjelp PNDL- samling 4 - 21.april 2010

×