Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ympäristösitoumus 2018, Green Tourism of Finland GTF®

Ympäristösuunnitelma on laadittu koskemaan koko yrityksen toimintaa. Suunnitelman tarkoitus on luoda yleisiä toimintaohjeita tunnistaa, tiedostaa, hallita sekä suunnitelmallisesti vähentää toiminnasta aiheutuvaa ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.
Tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Useilla tavoilla voidaan vaikuttaa yrityksen toiminnasta syntyvien päästöjen ja jätteiden määrään, sekä energian kulutukseen.
Yrityksen ympäristötavoite on saattaa toiminnan ympäristökuormitus mahdollisimman vähäiseksi ja minimoimaan sen vaikutukset. Yritys pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita muutoinkin kuin suunnitelmassa esitetyin tavoin

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ympäristösitoumus 2018, Green Tourism of Finland GTF®

  1. 1. Yrityksen ympäristösitoumus GTF ® – Ympäristömerkille Kaupunki/kunta: Yrityksen nimi ja Y-tunnus: Osoite: Päivämäärä, vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys: Suunnitelman päivitykset Nimi Päivämäärä Tiivistelmä yrityksen toimialasta ja yleiskuva yrityksen toiminnasta: (Kirjaa tähän lyhyesti lyhyt esittely yrityksestänne, sen toimialasta, sekä tuottamista palveluista, tiloista ja maantieteellisestä sijainnista ja toiminta alueesta. Voit lisätä tähän myös lyhyesti yrityksen tulevan 10 vuoden tavoitteita.)
  2. 2. Ympäristösitoumuksen sisältö 1. Johdanto.........................................................................................................................................................3 2. Yleistä yrityksen toiminnasta..........................................................................................................................3 3. Yleistä toimitiloista .........................................................................................................................................3 3.1. Rakenteet ..............................................................................................................................................3 3.2. Käyttövesi ..............................................................................................................................................4 3.3. Jätevesi ..................................................................................................................................................4 3.4. Sähkö .....................................................................................................................................................4 3.5. Puu/bioenergia......................................................................................................................................4 3.6. Muut polttoaineet ja energianlähteet...................................................................................................4 3.7. Jätehuolto..............................................................................................................................................4 4. Ympäristökuormitukseen vaikuttavat toiminnot ja toimenpiteet kuormituksen pienentämiseksi...............4 4.1. Toimitilojen lämmitys ja lämpimän veden kulutus ................................................................................4 4.2. Kuljetukset ja liikkuminen ......................................................................................................................4 4.3. Ruoka- ja ravintolapalvelut.....................................................................................................................5 4.4. Majoituspalvelut.....................................................................................................................................5 4.5. Ohjelmapalvelut .....................................................................................................................................6 4.6. Siivous.....................................................................................................................................................6 4.7. Kiinteistön huolto...................................................................................................................................6 4.8. Jätteet ja jätevesi....................................................................................................................................6 4.9. Sähkö, valaistus – ja muu energian käyttö.............................................................................................7 4.9. Melu........................................................................................................................................................7 4.10. Ilman saasteet ......................................................................................................................................7 5. Suunnitelman hallinta, tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta ...................................................................7
  3. 3. 1. Johdanto Ympäristösuunnitelma on laadittu koskemaan koko yrityksen toimintaa. Suunnitelman tarkoitus on luoda yleisiä toimintaohjeita tunnistaa, tiedostaa, hallita sekä suunnitelmallisesti vähentää toiminnasta aiheutuvaa ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Useilla tavoilla voidaan vaikuttaa yrityksen toiminnasta syntyvien päästöjen ja jätteiden määrään, sekä energian kulutukseen. Yrityksen ympäristötavoite on saattaa toiminnan ympäristökuormitus mahdollisimman vähäiseksi ja minimoimaan sen vaikutukset. Yritys pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita muutoinkin kuin suunnitelmassa esitetyin tavoin. Yritys pyrkii kehittämään omia suunnitelmiaan ja järjestelmiään, sekä osallistumaan niiden kehitystoimiin myös yrityksen ulkopuolella yhtiösääntöjen sallimalla tavalla. Henkilökunta ja sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit ovat velvollisia ilmoittamaan toiminnassa tai suunnitelmassa havaitsemistaan puutteista tai poikkeamista suunnitelman laatijalle. Yritys on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säännöksiä. Yhteistyökumppaneiden valinnassa sekä ohjelmapalveluissa edellytämme yhteistyökumppaneilta sitoutumista vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon laadukkaan palvelun ohella. Pienillä asioilla on suuri merkitys. Toimintoja voidaan karsia, vähentää ja muuttaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi aiheuttamatta yritystoiminnalle haittaa. Pääsääntöisesti ympäristökuormitusta vähentävät toimet hyödyttävät sekä yritystä että asiakkaita ja yhteisöä. Turistit ja matkailuasiakkaat ovat tulleet kokoajan ympäristötietoisemmiksi ja yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksilla voi olla suuri merkitys asiakkaan päätökseen käyttää yrityksen palveluita. Samoilla toimilla voidaan merkittävästi vaikuttaa pitkässä juoksussa yrityksen kustannusrakenteeseen sekä kilpailukykyyn. Ympäristövaikutusten minimoinnilla on merkitystä yrityksen imagolle, ja niillä on asiakkaan ja ympäristön kokonaisturvallisuutta parantava vaikutus. 2. Yleistä yrityksen toiminnasta (Selvitys yrityksen toiminnasta, tarjottavista palveluista ja tuotteista, majoitus- ja ravintolatilojen asiakaspaikoista, kulkuyhteyksistä, sekä kestävän kehityksen merkityksestä yrityksen toiminnassa.)
  4. 4. 3. Yleistä toimitiloista (Kuvaus yrityksen toimitiloista, kirjaa ylös rakennusvuosi ja tehdyt kunnostustyöt ja korjaukset, sekä niiden ajankohdat.) 3.1. Rakenteet (Kuvaus toimitilojen rakennusmateriaaleista ja erityksistä.) 3.2. Käyttövesi (Kuvaus yrityksen käyttöveden lähteestä ja arvio vuosittaisesta kulutuksesta.) 3.3. Jätevesi (Kuvaus yrityksen toimitilojen jätevesihuollosta, kuinka jätevesien käsittelystä on huolehdittu.) 3.4. Sähkö (Kuvaus toimitilojen sähkön kulutuksesta vuositasolla, sekä tieto uusiutuvien energiamuotojen osuudesta käytetyssä sähkössä.) 3.5. Puu/bioenergia (Kuvaus bioenergian (esim. puu) kulutuksesta.) 3.6. Muut polttoaineet ja energianlähteet (Kuvaus muista yrityksen toiminnassa käytettävistä polttoaineista (bensiini, polttoöljy, diesel) ja energian lähteistä ja arvio niiden kulutuksesta. 3.7. Jätehuolto (Kuvaus siitä, kuinka jätehuolto on järjestetty yrityksen toimitiloissa (myös muualla kuin yrityksen omissa tiloissa tuotetut palvelut). Miten kierrätyksestä on huolehdittu ja kuinka hyvin sitä toteutetaan käytännössä.) 4. Ympäristökuormitukseen vaikuttavat toiminnot ja toimenpiteet kuormituksen pienentämiseksi 4.1. Toimitilojen lämmitys ja lämpimän veden kulutus (Kuvaus yrityksen toimitilojen lämmityksestä ja lämpimän veden kulutuksesta vuositasolla tällä hetkellä ja suunnitelma ympäristökuormituksen vähentämiseksi) Lämpötila
  5. 5. Ylläpitolämpötila Vedenkäyttö Lämmitysjärjestelmän huolto 4.2. Kuljetukset ja liikkuminen (Kuvaus yrityksen palveluihin liittyvästä logistiikasta ja suunnitelma ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Kuljetuspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidi päästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt. Ostopalvelut Yhteiskuljetukset Lihasvoimin liikkuminen Logistiikan suunnittelu Kalusto Tarveharkinta Ajotapa Kaluston huolto 4.3. Ruoka- ja ravintolapalvelut (Kuvaus yrityksen ruoka- ja ravintolapalveluiden ympäristökuormituksesta, sekä suunnitelma ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Ravintolapalveluilla on merkittävä rooli elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Jopa kolmannes kulutuksen ympäristövaikutuksista aiheutuu ruuasta ja raaka-aineiden hankinnasta.) Hankinta (Mistä ruokatarvikkeet hankitaan? Suositaanko hankinnoissa paikallisia tuottajia ja kotimaisuutta?) Energian käyttö Tehokkuus Säilöntä ja säilytys Hävikki (Kuinka suuri hävikki ruoka- ja ravintolapalveluissa on tällä hetkellä? Millä toimenpiteillä hävikkiä olisi mahdollista pienentää?)
  6. 6. 4.4. Majoituspalvelut Majoituksen ympäristövaikutukset ovat sidoksissa lähes kaikkeen muuhun toimitiloissa tapahtuvaan toimintaan ja majoituspalveluiden ympäristövaikutuksia pystytään pienentämään kiinnittämällä huomiota lämmitykseen, veden kulutukseen ja asiakkaiden ohjeistamiseen.) Asiakkaiden ympäristökäyttäytymisen ohjeistus Lämmitys Veden kulutus (Pyykki, peseytyminen, siivous.) Hukka ja hävikki 4.5. Ohjelmapalvelut (Kuvaus yrityksen tuottamista ohjelmapalveluista ja arvio niiden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, sekä toimenpiteet ympäristökuormituksen pienentämiseksi.) Maaston kuluminen Liikkuminen Kuljetus Välineet Yhteistyö muiden yritysten tai yhteisöjen kanssa 4.6. Siivous (Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät erilaisten kemikaalien käytöstä. Ekologisten puhdistus ja siivous aineiden käytöllä on mahdollista vaikuttaa aiheutuvaan ympäristökuormitukseen. Kirjaa tähän yrityksen tämän hetkiset siivouskäytännöt ja käytetyt kemikaalit, sekä suunnitelma ympäristökuormituksen pienentämiseen.) Siivous tarpeen arviointi Kemikaalien oikea annostelu ja ympäristöystävällisten aineiden valinta Veden kulutus Siivousjäte ja sen hävittäminen 4.7. Kiinteistön huolto (Kirjaa tähän yrityksen kiinteistön huollon tämän hetkiset käytänteet ja suunnitelmat ympäristökuormituksen pienentämiseksi kiinteistön huollon osalta.) Tarpeen määrittely
  7. 7. Työvälineiden ja laitteiden kunto, sekä soveltuvuus tehtäviin töihin Ostopalveluiden hyödyntäminen 4.8. Jätteet ja jätevesi (Kirjaa tähän ylös yrityksen suunnitelma jätteistä ja jätevedestä syntyvän ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Syntyvän jätteen määrään pyritään vaikuttamaan valinnoilla hankinnoissa ja käytössä. Syntymätön jäte on arvokkain jäte. Syntynyt jäte pyritään kierrättämään ja uusiokäyttämään tarkoituksen mukaisella tavalla.) Ympäristökasvatus (asiakkaat, henkilökunta) Hävikin seuranta Hankintapäätökset Hankinta tavat Kierrätys ja kierrätettävyys 4.9. Sähkö, valaistus – ja muu energian käyttö (Kirjaa ylös yrityksen suunnitelma sähkön- ja muusta energiankulutuksesta aiheutuvan ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Kulutusta voidaan vähentää merkittävästi suosimalla hankinnoissa energiaa säästäviä laitteita ja tuotteita, sekä kiinnittämällä huomiota toimitilojen energialuokan kohentamiseen.) Turhan kulutuksen minimointi Siirtyminen energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin Käytön optimointi ja tarveharkinta (tietotekniikka avuksi) Automatisointi Henkilöstön koulutus 4.9. Melu (Kirjaa ylös arvio yrityksen toiminnasta syntyvästä melusta tällä hetkellä, sekä suunnitelma siihen, kuinka melun määrää olisi mahdollista vähentää. Melua aiheuttavat mm. koneellinen ilmastointi, liikenne, juhlat, keittiö ja ravintola. Melulla on suuri merkitys asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyydelle.) 4.10. Ilman saasteet (Kuinka ilmansaasteiden (esimerkiksi puulämmitteisistä takoista ja leivinuuneista, sekä avotulesta syntyviä pienhiukkaspäästöjä) olisi yrityksenne toiminnassa mahdollista vähentää?)
  8. 8. Ilmanvaihdon säätö ja suodattimet Avotulen sijainti 5. Suunnitelman hallinta, tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta Suunnitelman tulee olla itseään ohjaava ja palveluista vastaavien toimintoja heti muuttava. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään vähintään joka 2 vuosi tai toiminnan olennaisesti muuttuessa esim. energiamuodon vaihto. Kirjaa ylös viipymättä toteutettavat toimenpiteet, sekä seuraavan kolmen vuoden aikana toteutettavat muutokset ja mahdolliset investoinnit ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Lyhyen aikavälin toimet Pitkän aikavälin toimet ja investointitarpeet

×