Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 1/5
Avain Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkkiin
1. YLEISTÄ GR...
Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 2/5
Luontoelämyspalvelut ovat luontoon suuntautuvia retkipalvelut. Niiden...
Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 3/5
toimintaansa (esim. tapauksessa, jossa ympäristöohjelma todetaan riit...
Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 4/5
Turvallisuussuunnitelma vaaditaan sekä majoituspalveluita järjestävil...
Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 5/5
Palvelu sisältää elementtejä seuraavista aihealueista: ympäristökasva...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Avain Green Tourism of Finland GTF® ympäristömerkkiin - 2018

YLEISTÄ GREEN TOURISM OF FINLAND GTF®- YMPÄRISTÖMERKISTÄ

Green Tourism of Finland GTF® – ympäristömerkki (jäljempänä GTF) edistää kestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Avain Green Tourism of Finland GTF® ympäristömerkkiin - 2018

  1. 1. Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 1/5 Avain Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkkiin 1. YLEISTÄ GREEN TOURISM OF FINLAND GTF®- YMPÄRISTÖMERKISTÄ Green Tourism of Finland GTF® – ympäristömerkki (jäljempänä GTF) edistää kestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa. Kestävällä matkailulla on niin taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin ulottuvuus. Myyntiin tarkoitetut matkailupalvelut saavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista, minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista työllisyyttä. Tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa asiakkaan henkilökohtaista suhdetta ympäristöön. GTF- Ympäristömerkin haltijat tai haltijoiden valtuuttama taho arvioi kunkin käyttölupaa hakevan yrityksen, organisaation, yksittäisen palvelun kohdalla Ympäristömerkki ehtojen myöntö perusteiden toteutumisen. 2. GTF-YMPÄRISTÖMERKKI VERKOSSA GTF- Ympäristömerkki on vahvasti läsnä internetissä, sosiaalisissa medioissa ja verkkoyhteisöissä: Slide share Google+ STUMBLEUPON ISSUU Facebook Skype: greentourism11 Twitter Scribd Wordpress Picasa Youtube Blogger Linkedin 3. GREEN TOURISM OF FINLAND GTF® - PALVELUJEN LUOKITUS Palvelut luokitellaan kolmeen ryhmään seuraavasti: • Luontoelämyspalvelut (sininen) • Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut (ruskea) • Majoitus-, tila- ja ravintolapalvelut (valkoinen)
  2. 2. Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 2/5 Luontoelämyspalvelut ovat luontoon suuntautuvia retkipalvelut. Niiden kesto voi vaihdella muutamasta tunnista muutamaan päivään. Luontoelämyspalvelut hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan ympäristökasvatuksen menetelmiä. Kulttuuripalvelut ammentavat sisältönsä paikallisesta kulttuurista ja historiasta. Ne voivat sisältää liikunnallisia elementtejä ja tapahtua ulkotiloissa, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Hyvinvointipalvelut voivat sisältää erilaisia ryhmäliikuntamuotoja, luontaishoitoja tai hemmotteluja sisällä ja ulkona. Majoitus-, tila- ja ravintolapalveluiden tuottamisessa käytetään Ympäristövaikutuksiltaan ajanmukaista teknologiaa ja kiinteistöjä. Ravintolapalveluissa ruoan valmistukseen käytetään lähiraaka - aineita ja tarjoilussa korostetaan paikallista ruokakulttuuria sekä terveellisiä valmistustapoja. 4. YMPÄRISTÖMERKIN HAKUPROSESSI Ympäristömerkki voidaan myöntää yrityksille, jotka tuottavat majoitus-, tila-, ravintola- tai ohjelmapalveluita. Käyttölupaa hakevan yrityksen tulee toimittaa kopiot seuraavista dokumenteista merkin myöntävälle taholle: − Yritysrekisteriote − Markkinointiin käytettävä materiaali (kotisivut, esitteet, palvelukortit) − Ympäristöohjelma (majoitus-, tila- ja ravintolapalvelut, yli 16 asiakaspaikkaa − Ohjelmapalvelun arviointilomake täytettynä. Kun merkkiä haetaan ohjelmapalveluille, annetaan yrityskäynnin yhteydessä lisäksi näyte yhdestä ohjelmapalvelusta. Yrityksen kotisivut ja markkinointimateriaali arvioidaan hakuprosessin aikana merkille laadittujen yleisten kriteerien perusteella. Erityishuomiota kiinnitetään viestinnän laadukkuuteen ja vastuullisuuteen, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja ympäristövaikutusten huomioimiseen palveluiden tuottamisessa. Hakuprosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen greentourism@greentourism.fi tai puhelimitse 0403221404, vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuprosessin aikana yrittäjällä on lupa käyttää Ympäristömerkkiä kohdassa 6 erikseen määritellyillä tavoilla. Lisäksi yrityksen internetsivut integroidaan GTF:n kotisivuille. Yrityksen nimen kohdalla kotisivulla mainitaan tänä aikana teksti: ”hakuprosessi käynnissä”. Hakuprosessin aikana yrittäjän tulee järjestää yritysvierailu ja tehdä mahdolliset muutokset
  3. 3. Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 3/5 toimintaansa (esim. tapauksessa, jossa ympäristöohjelma todetaan riittämättömäksi). Kun yritysvierailu on toteutettu menestyksekkäästi, on hakuprosessi saatettu päätökseen. Mikäli todetaan, ettei hakija hakuprosessin aikana täytä merkin vaatimuksia hakuprosessi keskeytyy. Maksettua lisenssimaksua ei palauteta. GTF- Ympäristömerkin käyttöoikeus internetissä sekä painetuissa esitteissä on voimassa vuoden ajan lisenssin maksu päivämäärästä. Lisenssimaksuun sisältyy yrityksen internetsivujen integroiminen www.greentourism.fi ja www.greentravel.fi – sivustoille. Palvelun vaihtamisesta toiseksi tai useamman kuin neljän ohjelmapalvelun tarkastamisesta ja lisäämisestä internetsivuille laskutetaan erikseen. 5. GTF - PALVELUJEN KRITEERIT 5.1. Yleiset kriteerit (tilapalvelu-, ohjelmapalvelu- ja ruokailu yritykset) 5.1.1. Ympäristöohjelma ja ohjelmapalvelun arviointilomake Ympäristöohjelma vaaditaan kaikilta majoitus, ruoka- ja tilapalveluilta, joilla on käytössään 16 tai yli asiakaspaikkaa. Ympäristöohjelma määrittää käytännön tasolla kiinteässä paikassa tapahtuvan toiminnan (liittyen mm. energian, raaka-aineiden ja veden säästöön, jätteiden käsittelyyn ja hankintoihin). Ohjelmapalveluilta vaaditaan ohjelmapalveluiden arviointilomake. Arviointilomake sisältää tuotteen käsikirjoituksen. Käsikirjoituksen tulee olla niin yksityiskohtainen, että siitä saa selkeän kuvan palvelun sisällöstä. Ympäristöohjelma on kirjallisessa muodossa ja se säilytetään niin, että se on asiakkaan nähtävissä pyynnöstä (kansiossa yrityksen toimitiloissa) sekä yrityksen www - sivuilla. Sekä ympäristöohjelma että arviointilomake päivitetään vähintään kahden vuoden välein tai silloin, kun palvelussa, toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ympäristömerkin haltijoilla on oikeus esittää muutosehdotuksia ympäristöohjelmaan sekä arviointilomakkeen perusteella ohjelmapalveluun tai tarpeelliseksi katsoessaan evätä merkin käyttöoikeus, mikäli palvelu ei täytä ympäristömerkin sille asettamia kriteereitä. Ympäristöohjelmana käytetään joko Ympäristömerkin toimittamia kriteereitä tai muita matkailualan ympäristöohjelmia. Ympäristöohjelman vaatimuksia päivitetään säännöllisin väliajoin. Tämä jatkuva parantaminen on perusteltua, koska − Ympäristöongelmat kasvavat edelleen ja muuttavat luonnettaan − Asiakkaiden ympäristötietoisuus kasvaa ja vaateet lisääntyvät myös asiakkaiden vaatimustason noustessa − Lainsäädäntö tiukkenee − Kilpailu ympäristölaadun osoittamisessa kiristyy, kilpailuedun säilyttäminen 5.1.2. Turvallisuussuunnitelma
  4. 4. Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 4/5 Turvallisuussuunnitelma vaaditaan sekä majoituspalveluita järjestäviltä tahoilta että ohjelmapalveluyrittäjiltä. Ohjelmapalveluyrittäjän käyttämässä toimintaympäristössä tulee olla voimassa oleva terveystarkastajan hyväksymä turvallisuussuunnitelma. 5.1.3. Paikallisuuden korostaminen Käytetään ensisijassa paikallisia tuotteita ja palveluita, sekä työllistetään paikkakuntalaisia. Jos kohteessa on myynnissä matkamuistoja ja muita tuotteita, ovat ne paikallisesti tuotettuja, tarkoituksenmukaisia ja ympäristöystävällisiä. 5.1.4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista. Harhaanjohtavaa/ei totuudenmukaista mainontaa ei käytetä. Markkinointi ei ole ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. 5.1.5. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Palvelun tuottamisessa ei käytetä alihankkijoita, jotka eivät kuulu palvelumerkin piiriin. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakkaille annetaan mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti yrityksen internetsivuilla. Tämän lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti keräämällä asiakkailta palautetta kirjallisessa muodossa. 5.1.6. Julkisenliikenteen käytön tukeminen Tiedostetaan, että suurimmat ympäristövaikutukset matkailussa syntyvät usein lomapaikkakunnalle saapumisessa. Tähän pyritään vaikuttamaan tukemalla asiakkaan mahdollisuutta saapua paikalle julkisella liikenteellä. , 5.2. Ohjelmapalvelun sisältö kriteerit 5.2.1. Lihasvoimalla liikkuminen Luontoelämys palveluissa tavoite on lisätä asiakkaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palvelun tulee perustua lihasvoimalla liikkumiseen (patikointi, pyöräily, melominen, soutaminen, hiihtäminen, lumikenkäily, ratsastus). Myös siirtyminen voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää esim. käyttämällä polkupyöriä tai yhteiskuljetuksin. 5.2.2. Ympäristövaikutusten minimoiminen ja luonnon kunnioittaminen Palveluissa noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita. Luonnossa liikuttaessa ryhmäkoot pidetään pieninä (max 15 henkeä). Ryhmiä ei viedä ekologisesti herkille alueille (kosteikot, märät lehdot, kuivat jäkäläiset alueet) tai näillä alueilla pysytellään poluilla. Hyvinvointipalveluissa käytetään vain ympäristöystävällisiä aineita. Kun hyvinvointipalvelu toteutetaan luonnossa, sovelletaan samoja periaatteita kuin luontoelämys palveluissa. 5.2.3. Tuotteen/palvelun sisältö
  5. 5. Avain GTF® - Ympäristömerkin käyttöön 15.09.2016 5/5 Palvelu sisältää elementtejä seuraavista aihealueista: ympäristökasvatuksellisuus, luontoelämyksellisyys. Palveluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ympäristökasvatuksen menetelmiä. Niiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta entistä elämyksellisempi ja lisätä asiakkaan kiinnostusta ja kiintymystä luontoon. Hyvinvointipalveluissa luonto on läsnä keskeisenä elementtinä. Hoidot, harjoitukset ja liikuntamuodot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan luonnossa. Tavoitteena on, että asiakkaan tietämys luonnosta ja kiinnostus luontoa kohtaan lisääntyy. Paikalliskulttuuri Palveluissa käytetään hyväksi paikallistietoa, paikallisen kulttuurin elementtejä ja tarinoita. Asiakkaan tietämys paikallisesta kulttuurista lisääntyy. Ryhmässä toimiminen, henkinen hyvinvointi Palveluissa hyödynnetään menetelmiä, joiden tarkoituksena on edistää ryhmäytymistä, yhdessä toimimista ja henkistä hyvinvointia. 6. YHTEYSTIEDOT Tunnetko kuuluvasi yrityksesi kanssa joukkoomme? Ota yhteyttä! Green Tourism of Finland® - Ympäristömerkki Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki greentourism@greentourism.fi +358 403221404 Skype: green.tourism11

×