Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ขยะและสิ่งปฏิกูล

5,244 views

Published on

มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ขยะและสิ่งปฏิกูล

 1. 1. บทที่บทที่ 44 มลพิษสิ่งแวดล้อมกับมลพิษสิ่งแวดล้อมกับ การพัฒนาการพัฒนา รายวิชา ENV 3404 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา สุทธิวัฒน์ บุญเลิศ - ขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล -
 2. 2. ขยะ (Waste)  สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและ อุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือ ไม่ต้องการใช้แล้ว  บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทาง กายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก
 3. 3. มูลฝอย (Solid Waste)  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือ ซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
 4. 4. มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย (Waste pollution)  สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมา จากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งนำ้าและ การเกิด
 5. 5.  สารหรือวัตถุที่ไม่ใช้ หรือใช้ไม่ได้ ที่เจือปนด้วยสารไวไฟ, สารกัดกร่อน, สาร พิษ, สารที่สามารถ ชะล้างได้, สารกัมมันตรังสี และ/หรือ สิ่งที่ ทำาให้เกิดโรค  เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ของเสียอันตราย (Hazardous waste)
 6. 6. (จำาแนกตามส่วนประกอบ) 1. กระดา ษ 2. พลาส ติก 3. แก้ว4. เศษ อาหาร5. ผ้า 6. ยางและ หนัง 7. ไม้ 8. หิน9. โลหะ10. อื่นๆ การแบ่งประเภทของของขยะ มูลฝอย
 7. 7. ประเภทของขยะมูลฝอย  ผักผลไม้ และเศษอาหาร: เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจาก การปรุงอาหารและเหลือจากการบริโภค เช่น ข้าวสุก เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ
 8. 8. ประเภทของขยะมูลฝอย  กระดาษ : วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากเยื่อ กระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ใบปลิว ถุงกระดาษ กล่องดาษ ฯลฯ
 9. 9. ประเภทของขยะมูลฝอย  พลาสติก: วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ
 10. 10. ประเภทของขยะมูลฝอย  ผ้า: สิ่งทอต่าง ๆ ที่ทำามาจากเส้นใย ธรรมชาติและใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย ลินิน ขนสัตว์ ผ้าไนลอน ได้แก่ เศษผ้า ผ้าเช็ดมือ ถุงเท้า ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ
 11. 11. ประเภทของขยะมูลฝอย  แก้ว: วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากแก้ว เช่น เศษ กระจก ขวด หลอดไฟ เครื่องแก้ว ฯลฯ  ไม้: วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ ไม้ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้ เช่น กล่องไม้ เก้าอี้ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ฯลฯ
 12. 12. ประเภทของขยะมูลฝอย  โลหะ: วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำาจากโลหะ เช่น กระป๋อง ตะปู ลวด ภาชนะ ที่ทำาจาก โลหะต่าง ๆ ฯลฯ  หิน: กระเบื้อง กระดูก และเปลือกหอย ได้แก่ เศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว์ เช่น ก้างปลา เครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย กุ้ง
 13. 13. ประเภทของขยะมูลฝอย  ยางและหนัง: วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากยางและหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า ลูกบอล ฯลฯ  วัสดุอื่น ๆ: วัสดุไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม ต่างๆ ข้างต้น
 14. 14. 1. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้: กระดาษ ผ้าหรือสิ่งทอ ผักผลไม้ และเศษ อาหาร พลาสติก หญ้าและไม้ 2. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้: เหล็กหรือโลหะอื่นๆ แก้ว หิน กระเบื้อง เปลือก หอย ฯลฯ การแบ่งประเภทของของขยะ มูลฝอย
 15. 15. (จำำแนกตำมประเภทของสำำนักรักษำควำม สะอำด กทม.) 1. มูลฝอย เปียก ประกอบด้วย. สำรอินทรีย์ มี ควำมชื้นสูงเกิดกำรย่อย สลำยเร็วแหล่งอำหำรของสัตว์ นำำโรคแหล่งแพร่กระจำย เชื้อโรค กำรแบ่งประเภทของของขยะ มูลฝอย
 16. 16. 2. มูลฝอย แห้ง เศษวัสดุต่ำง ๆ ที่เหลือใช้ จำกบ้ำนเรือนมีควำมชื้นตำ่ำ ย่อยสลำยช้ำ ไม่เกิด กลิ่นเหม็น แบ่งเป็น 2 ชนิด เผำไหม้เป็นเถ้ำถ่ำนได้ (เศษหญ้ำ กระดำษ) ไม่สำมำรถเผำไหม้เป็นเถ้ำ ถ่ำนได้ด้วยกำรเผำธรรมดำ (เศษโลหะ เศษแก้ว เศษ กระป๋อง เสำคอนกรีต
 17. 17. 3. มูลฝอย อันตรำย มีลักษณะเป็นพิษก่อให้เกิดอันตรำย เมื่อ ไม่มีกำรกำำจัด ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรเก็บขนและ กำำจัด เช่น กระป๋องทินเนอร์ สำรฆ่ำแมลง ถ่ำย ไฟฉำย แบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ บำงชนิดต้องระวังเป็นพิเศษเพรำะมี ลักษณะเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่มีอันตรำยสูง
 18. 18. (แบ่งตำม กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม) 1) ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลำสติก กระดำษห่อลูกอม 2) ขยะรีไซเคิล ได้แก่ พวกกระดำษ พลำสติก แก้ว โลหะ 3) ขยะย่อยสลำยได้ ได้แก่ เศษอำหำร หรือขยะที่เน่ำเสียได้ 4) ขยะพิษ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ ยำ และสำรเคมีเสื่อมสภำพ เป็นต้น กำรแบ่งประเภทของของขยะ มูลฝอย
 19. 19. แหล่งกำำเนิดของ มูลฝอย 1. อุตสำหกรรม : ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนำ้ำ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต 2. บ้ำนเรือนชุมชน : เช่น นำ้ำจำกกำรล้ำง ภำชนะ กำรซักผ้ำ จำกเศษอำหำร3. โรงพยำบำล สถำนที่วิจัย : ขยะติดเชื้อ สำรเคมี กัมมันตภำพรังสี 4. เกษตรกรรม : ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ย มูล สัตว์5. สถำนประกอบกำร : เช่น จำกภัตตรำ คำร ตลำดสด วัด เป็นต้น
 20. 20. อุตสำหกร รม ตลำด
 21. 21. เกษตรกร รม
 22. 22. โรง พยำบำล
 23. 23. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ปริมำณขยะมูลฝอย 1. ลักษณะ ชุมชน2. ควำมหนำแน่น ประชำกร3. ฤดูกำล4. สภำวะทำง เศรษฐกิจ5. พฤติกรรมกำรบริโภค ของประชำกร6. กำร จัดกำร
 24. 24. สำเหตุที่ทำำให้เกิดปัญหำขยะ มูลฝอย  ควำมมักง่ำยและขำดควำมสำำนึก ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น  กำรผลิตหรือใช้สิ่งของมำกเกิน ควำมจำำเป็น  กำรเก็บและทำำลำย หรือนำำขยะ ไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภำพ
 25. 25. ผลเสียที่เกิดจำกขยะมูลฝอย  ทำำให้เกิดทัศนะอุจำด คือ แลดู สกปรก  เป็นแหล่งเพำะและแพร่เชื้อโรค  ทำำให้ดินเสื่อมและเกิดมลพิษ  ทำำลำยแหล่งนำ้ำ
 26. 26. ปัญหำขยะล้นเมืองปัญหำขยะล้นเมือง
 27. 27. ควำมจำำเป็นใน กำรกำำจัดขยะ แหล่งเพำะพันธุ์เชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็นและสภำพน่ำ รังเกียจ
 28. 28. เกณฑ์ในการ จัดการขยะมูลฝอย คัดแยกตามแหล่ง กำาเนิดเก็บ รวบรวม เก็บขนส่งไปยัง สถานกำาจัดแปรสภาพมูลฝอย การกำาจัด หรือ ทำาลาย ถม ฝัง กลบ หมักทำา เผา
 29. 29. การจัดการขยะ มูลฝอย หลักการและวิธีการดำาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทิ้งขยะ การกัก เก็บ รวบรวมขนถ่าย การแปลงรูป การกำาจัด โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม
 30. 30. วิธีการ กำาจัดขยะ 1. การถม (dumping) : การนำาเอาขยะไปถม เพื่อให้เน่าเปื่อยตาม ธรรมชาติถมบน พื้นดินเหมาะกับมูลฝอยประเภท ที่ ย่อยได้ง่ายไม่สามารถกำาจัดมูลฝอยได้ ทุกประเภทเป็นแหล่งเพาะ พันธุ์เชื้อโรค
 31. 31. ทิ้งทะเล ไม่เสียงบประมาณ ไม่ต้อง แยกขยะ ทำาลายระบบนิเวศทั้งบนฝั่ง และใต้นำ้า 1. การถม (dumping) : การนำาเอาขยะไปถม เพื่อให้เน่าเปื่อยตาม ธรรมชาติ
 32. 32. 2. การฝัง กลบ (Burial) มี 2 แบบคือ 1. ฝังกลบทั่วไป หมายถึง การนำาเอาขยะ มูลฝอยไปฝังในดินเหมาะกับชนบท ที่มีพื้นที่มาก อาจนำาเอามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำา ปุ๋ย เป็นต้น 1 m.
 33. 33. ข้อ ดี ระบบไม่ซับซ้อน สามารถกำาจัดขยะได้ทุก ประเภทเมื่อใช้พื้นที่เสร็จแล้ว จัดทำาเป็น สถานที่ใช้ประโยชน์อื่นได้
 34. 34. ข้อ เสีย มีข้อจำากัดเรื่องนำ้า ท่วม ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ ประสบปัญหาต่อต้านการใช้ที่ดินจากชุมชน
 35. 35. 2. ฝังกลบถูกหลัก สุขาภิบาล ต้องมีการบดอัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ยุบตัวแน่น และ มีการเอาดินกลบชั้นบน เหมาะกับชุมชนเมืองเพราะใช้กับพื้นที่ที่ต้องมี ปริมาณขยะมาก ๆ ขุดดินเป็น ร่อง เทขยะลงร่อง ที่ขุดไว้ บดอัดขยะ มูลฝอย ปิดขยะมูลฝอย ด้วยดิน
 36. 36. ข้อ ดี เหมาะกับชุมชนที่ ไม่แออัด กำาจัดขยะได้ทุกประเภท ยกเว้น ยางรถยนต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายใน การแยกขยะ
 37. 37. ข้อ เสีย ใช้อุปกรณ์ ราคาแพง ไม่สามารถปลูกสิ่งก่อสร้างที่รับ นำ้าหนักมากๆ ได้
 38. 38. 3. การเผา (Burning) การเผามี 2 แบบ การเผา กลางแจ้ง เตาเผา การเผาด้วยเตาเผาขยะมูลฝอย
 39. 39. เผากลาง แจ้ง การนำาเอาขยะมาเผาในที่กลางแจ้งบนพื้นดิน โดยไม่ต้องมีเตาเผา ใช้ได้ดีกับ ชนบทควันไฟไล่ แมลงไม่ต้องใช้ พื้นที่มาก อาจเกิด ไฟไหม้เกิดควัน อากาศ เป็นพิษ
 40. 40. เผาด้วยเตา เผาขยะ เตาเผา แยกขยะที่ไม่ไหม้ออก ก่อนอุณหภูมิ >800 0 C (gas พิษ และสาร dioxin) ใช้เนื้อที่ น้อย นำาความร้อนที่ ได้ใช้ประโยชน์ เหมาะกับชุมชน เมือง ค่าลงทุน สูง เปลืองค่าใช้จ่าย ในการแยกขยะ ไม่เหมาะเผา เวลาฝนตก
 41. 41. 4. การหมักขยะทำาปุ๋ย (Composting)การนำาเอาขยะมูลฝอยพวกที่ย่อยสลายได้มาหมักทำา ปุ๋ยในภาวะที่มีออกซิเจน แยก ขยะ สับเป็นชิ้น เล็กๆ + นำ้าหมัก ชีวภาพ 3 ฟุต
 42. 42. ลดปริมาณ ขยะได้รับผลพลอยได้คือปุ๋ย ไม่ใช้อุปกรณ์มาก คุณภาพตำ่ากว่า ปุ๋ยเคมี อาจมีกลิ่น รบกวน ข้อ ดี ข้อ เสีย
 43. 43. 5. การนำากลับมาใช้ ใหม่ (Recycling) นำากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้นำากลับมาใช้ใหม่ได้ ฝัง เผา หมัก กระดาษโลหะ แก้ว พลาสติก โรงงานโลหะ โรงงานแก้ว โรงงานกระดาษโรงงานพลาสติก
 44. 44. ลดขยะในสิ่ง แวดล้อมลดต้นทุนในการ ผลิต อาจมีการปนเปื้อนของ สารพิษอยู่ ไม่มีการฆ่าเชื้อให้ดี เช่น พลาสติก ข้อ ดี ข้อ เสีย
 45. 45. เปรียบเทียบวิธีกำาจัดขยะ4วิธี 2.วิธีหมัก ทำาปุ๋ย 3. วิธีเผา ในเตา 1.วิธีฝัง กลบ 4.นำากลับมาใช้ใหมข้อ พิจารณ า ปริมาณ มูลฝอย ที่กำาจัด ได้ (v/ v) 100% 30-35% ของ ปริมาณ มูลฝอยที่ นำามาหมัก ขึ้นกับสัดส่วน การปะปน ของมูลฝอยที่ นำากลับมาใช้ ไม่ได้ 80-90% ของ ปริมาณ มูลฝอยที่ นำามาหมัก ผลกระ ทบสิ่ง แวดล้อ ม นำ้า นำ้า อากาศ พลังงาน? ในด้าน เทคนิค ใช้ เทคโนโล ยี ไม่สูงนัก ใช้ เทคโนโลยี พอควร ใช้เทคโนโลยี สูง ใช้ เทคโนโลยี สูงค่าใช้ จ่าย ตำ่า สูง สูง สูง คุณสมบั ติขยะ ไม่ กำาหนด ชื้น 50-60% ชื้นไม่เกิน 40% ควร แห้ง
 46. 46. เกณฑ์ในการ พิจารณากำาจัดขยะ 1. ลักษณะและ ปริมาณ2. สถานที่ 3. ค่าใช้จ่ายในการ ลงทุน4. ค่าใช้จ่ายใน กระบวนการกำาจัด5. ผลผลิตที่ได้นำาไป ใช้ประโยชน์6. ผลกระทบของ การกำาจัด
 47. 47. การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย ส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะ เพื่อ ลดภาระในการจัดการ  กำาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความ ทนทานหรือมีอายุการใช้งานนาน  ลดการผลิตชิ้นส่วนที่ทำาให้เกิดขยะโดยไม่ จำาเป็น  ส่งเสริมให้มีการนำาวัสดุใช้แล้วมาเวียนใช้ มากขึ้น  มีมาตรการในการเรียกคืนสิ่งที่ใช้บรรจุ ผลิตภัณฑ์เพื่อนำามาใช้ประโยชน์  พิจารณาการเก็บภาษีมลพิษจากผู้ที่ใช้บรรจุ
 48. 48.  รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำานึกใน การร่วมมือกันแก้ปัญหา  ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวยากและก่อ ปัญหาได้นาน  ทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้ อย่างเป็นกิจนิสัย  ควรมีถังขยะประจำาบ้านพร้อมทั้งแยกถัง ตามประเภทหรือ ชนิดของขยะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย
 49. 49.  เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะ  จัดถังรองรับโดยแยกตามประเภทหรือ ชนิดขยะ  จัดหาถังปริมาณที่เพียงพอกับความ ต้องการของชุมชน และตั้งอยู่ใน ตำาแหน่งที่ทิ้งได้สะดวก  เก็บขยะตามกำาหนดเวลา  มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเก็บที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย
 50. 50. สรุป  การพัฒนาประเทศไทย เป็นภาพที่ประสบผลสำาเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างดียิ่ง  แต่เบื้องหลังตัวเลขความสำาเร็จที่สวยหรูนั้นได้ซ่อน บาดแผลแห่งการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่ง แวดล้อมนานับประการ  สภาพสังคมมีความสับสนและมีความเป็นวัตถุนิยม มากขึ้น ช่องว่างของการกระจายรายได้ของ ประชากรทั้งประเทศยัง มีแนวโน้มสูง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำาลายลงไป ตลอดเวลา เกิดปัญหามลพิษทางด้านต่าง ๆ

×