Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 1

18,758 views

Published on

รายวิชา สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รหัสวิชา ENV 2103 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม สมดุลธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการพัฒนา พลังงานกับการพัฒนา ผลกระทบจากการพัฒนาและการปรับตัว

Published in: Education
 • Be the first to comment

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 1

 1. 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อม ENV 2103 รายวิชา สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา บทที่ 1 สุทธิวัฒน์ บุญเลิศ
 2. 2. •ยกตัวอย่าง สิ่งที่นักศึกษาคิด ว่า คือ สิ่งแวดล้อม มาคนละ 1 อย่าง และบอกประโยชน์ สิ่งแวดล้อม (Environment)
 3. 3. • เป็นแหล่งให้บริการอาหาร เครื่อง นุ่งห่ม • ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค พลังงาน • สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ สิ่งแวดล้อม (Environment)
 4. 4. • การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่เพิ่ม มากขึ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สิ่งแวดล้อม
 5. 5. • ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่ง ผลให้ปริมาณและคุณภาพของสิ่ง แวดล้อมลดลง สิ่งแวดล้อม
 6. 6. สิ่งแวดล้อม
 7. 7. สิ่งแวดล้อม
 8. 8. ความหมายของสิ่ง แวดล้อม
 9. 9. ความหมายของสิ่ง แวดล้อม •สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทาง กายภาพและชีวภาพที่อยู่ รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดย ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
 10. 10. ความหมายของสิ่งแวดล้อม • สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นรูป ธรรมและนามธรรมธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ ด้วยตา และสิ่งที่ไม่สามารถมอง เห็นได้ ด้วยตา สิ่งที่เป็นทั้งที่ให้ คุณและโทษ (เกษม จันทร์แก้ว 2547)
 11. 11. ความหมายของสิ่งแวดล้อม • ผลรวมของสภาพภายนอกที่ กระทบกับชีวิต การพัฒนาและ การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
 12. 12. ความหมายของสิ่งแวดล้อม • ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัว มนุษย์... สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ เองตามธรรมชาติหรือ อาจเป็นสิ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมา สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ อยู่รอบตัวเราอาจมีความสัมพันธ์อาจมีความสัมพันธ์ กับเราในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่กับเราในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
 13. 13. สรุป ความหมายของสิ่งแวดล้อม • ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มนุษย์ ทั้งที่มีลักษณะทางกายภาพและ ชีวภาพ • เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติเรียกว่า สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้าง
 14. 14. งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man - made Environm ประเภทของสิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) วดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ
 15. 15. ล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man - made Environment) อง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี แ ประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วน คือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน นำ้า อากาศ ทรัพยากร
 16. 16. ประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น รูปธรรมรูปธรรม นามธรรมนามธรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีชีวิต(ชีวภาพ) สิ่งแวดล้อม ที่มีชีวิต(ชีวภาพ) สิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีชีวิต(กายภาพ) สิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีชีวิต(กายภาพ) •บ้านเรือน •สาธารณูปโภค •เสื้อผ้า •ยานพาหนะ •บ้านเรือน •สาธารณูปโภค •เสื้อผ้า •ยานพาหนะ • กฎ • ระเบียบ • กฎหมาย • ประเพณี • กฎ • ระเบียบ • กฎหมาย • ประเพณี วัสดุ โรงงาน วัสดุ โรงงาน วัฒนธรรมวัฒนธรรม วัสดุวัสดุ ความเชื่อความเชื่อป่าไม้ ภูเขา แม่นำ้า ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
 17. 17. ประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะการดำารงชีวิตได้ 2 กลุ่มสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะการดำารงชีวิตได้ 2 กลุ่ม สิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ (biotic environment) สิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ (biotic environment) สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ (physical environment) สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ (physical environment)ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ มีชีวิต • ต้นไม้ • สัตว์ ฯลฯ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ มีชีวิต • ต้นไม้ • สัตว์ ฯลฯ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ ไม่มีชีวิต • ดิน • นำ้า • แร่ • อากาศ • ภูมิประเทศ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ ไม่มีชีวิต • ดิน • นำ้า • แร่ • อากาศ • ภูมิประเทศ
 18. 18. มุมมองนิยามคำาว่า “สิ่งแวดล้อม” สิ่งที่เป็นของเหลว ก๊าซ และสังคม สิ่งที่เป็นของเหลว ก๊าซ และสังคม สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา งที่เป็นกายภาพ ชีวภาพ และสังคม/วัฒนธรรม ที่เป็นกายภาพ ชีวภาพ และสังคม/วัฒนธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมช และมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมช และมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษสิ่งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
 19. 19. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม • สมบัติ (properties) : สิ่งที่มีอยู่ในตัว ซึ่ง มีศักย์ในการ แสดงออกในสิ่งนั้นๆ • การฝืนศักย์ของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ย่อมก่อ
 20. 20. ดังนั้นการที่จะทำาให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Sustainable environment) จำาเป็นต้องเข้าใจถึงสมบัติของสิ่งแวดล้อม นั้นเสมอ
 21. 21. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 1. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว : สิ่งแวดล้อม แต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเด่นชัด ในการที่จะแสดงว่า 2. มันคืออะไร เช่น ป่าไม้ ดิน นำ้า สัตว์ เป็นต้นต้นไม้ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ (Function) • ให้ไม้ • ให้ผล • ให้ดอก • อื่นๆ
 22. 22. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 2. ไม่อยู่โดดเดี่ยว : สิ่งแวดล้อมจะต้องมีสิ่ง แวดล้อมอื่นด้วยเสมอเช่น ปลากับนำ้า ต้นไม้กับดิน มนุษย์กับที่อยู่อาศัย สวล.1 Function 1,2 สวล.2 การที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกๆ แห่งจะมีสิ่งแวดล้อม อยู่อย่างมากมายหลายๆ สิ่ง (แวดล้อม)
 23. 23. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 3. มีความต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอ : เพื่อความอยู่รอดและรักษาสถานภาพ ตนเอง เช่น ปลาต้องการนำ้า มนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัย เป็นต้นสวล.1 Function 1 + โครงสร้าง 1 Function 2 สวล.2 โครงสร้าง 2
 24. 24. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 4. อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม/ระบบนิเวศ : ซึ่ง ภายในระบบจะมีองค์ประกอบและ หน้าที่เฉพาะของมันเอง สวล.1 สวล.3 สวล.4 สวล.6 สวล.5 สวล.9 Functions • Production • Recycle • Transformation โครงสร้าง
 25. 25. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 5. มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ : • เมื่อทำาลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็จะก่อให้เกิด ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นลูกโซ่เสมอ • เช่น การทำาลายป่าไม้ ก่อให้เกิดการ ชะล้างพังทลายของดิน เกิดอุทกภัย เป็นต้น
 26. 26. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 6. สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีลักษณะ ความทนทานและความเปราะบางต่อการ ถูกกระทบแตกต่างกัน: เช่น ดินบริเวณที่เปิดโล่งหรือลาดชัน มัก ถูกชะล้างได้ง่ายและเกิดการเปลี่ยนแปลง มากกว่าแหล่งอื่น
 27. 27. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 7. สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาล เวลา อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร หรือชั่วคราวก็ได้ : เช่น เมืองทุกเมืองจะค่อยๆเจริญเติบโต การทำาลายป่าแล้วเผาจะมีพืชค่อยๆขึ้น ทดแทนเป็นต้น
 28. 28. (Environmental Dimensions)(Environmental Dimensions) มิติมิติ ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม • สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม มีความ สัมพันธ์กันอย่างเป็น ระบบส่งผลซึ่งกันและกัน • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม มีหลายปัจจัยหรือหลายมิติ ที่ควรพิจารณา แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 1. มิติทรัพยากร 2. มิติเทคโนโลยี
 29. 29. มิติสิ่งแวดล้อม มิติมนุษย์ - ทรัพยากรธรรมช าติ -ทรัพยากรที่ มนุษย์สร้างขึ้น มิติทรัพยากร -ซอฟท์ เทคโนโลยี -ฮาร์ดเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ - ของแข็ง - ของเหลว - ก๊าซ - ฟิสิกส์ มิติเทคโนโลยี - ประชากร - การศึกษา - อนามัย - โบราณสถาน - เศรษฐกิจ - ความปลอดภัย - การเมืองการ
 30. 30. ศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ ของไทย ตอบคำาถามต่อไปนี้ • พื้นที่เขตต่างๆ ใน ประเทศไทย - แบ่งออกได้เป็นกี่ เขต(ภาค)และ - แต่ละเขตมีลักษณะเด่น
 31. 31. ศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ ของไทย เขตต่างๆในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 6 เขต 1. เขตภูเขา/หุบเขาภาคเหนือ – ทิวเขาสลับที่ราบหุบเขา เหมาะแก่การเพาะปลูก 2. เขตเทือกเขาตะวันตก – มีป่าไม้หนาแน่น เป็นแหล่ง รวมพืชพรรณและแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด 3. เขตที่ราบภาคกลาง – เกิดจากการทับถมของโคลน ตะกอน ทำาให้มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การ ทำาเกษตรกรรม 4. เขตภูเขาที่ราบภาคตะวันออก – ขนาดพื้นที่จำากัด แม่นำ้าลักษณะสั้นๆ ที่ราบแคบ มีแหล่งอัญญมณีแร่ ธาตุ มีทรัพยากรป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ 5. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – มีทิวเขาสูง
 32. 32. ศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ ของไทย สรุปเนื้อหา ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดม สมบูรณ์ที่มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละพื้นที่ ทำาให้พื้นที่ ประเทศไทยมีความหลากหลาย ซึ่งมีผลต่อการดำาเนินชีวิตต่อ พืช
 33. 33. งานกลุ่มครั้งที่ 1 ให้นักศึกษา หาบทความ/ข่าว ที่เป็นประเด็น เกี่ยวข้องกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ มา 1 บทความ แล้ว นำามาวิเคราะห์ – สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นๆ – ผลกระทบต่างๆที่เกิดจากปัญหา เช่น ทางด้าน กายภาพ, ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ และ คุณภาพชีวิต เป็นต้น – แนวทางการแก้ไขปัญหา และการป้องกันที่ใช้ จัดทำาเป็นสไลด์ PowerPoint นำาเสนอหน้าชั้นเรียน

×