Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
05/11/1436 1
‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫دانشگاه‬
‫علوم‬ ‫دانشکده‬
‫عنوان‬:
‫فرابنفش‬‫مولکولی‬ ‫جذب‬ ‫سنجی‬ ‫طیف‬‫بردها...
‫مقدمه‬
‫فرابنفش‬ ‫تابش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جذبی‬ ‫گیریهای‬ ‫اندازه‬/‫مرئی‬:
‫های‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫شناسایی‬ ‫برای...
14‫الف‬)‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضرایب‬‫گی‬‫ر‬‫بز‬
14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬
‫فصل‬14
14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫جذبی‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫ا...
505/11/1436
14‫الف‬)‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضرایب‬ ‫گی‬‫ر‬‫بز‬
‫گونه‬ ‫ی‬‫گیرانداز‬‫مقطع‬‫سطح‬
‫جاذب‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫گذار‬‫انجام‬ ‫ب...
6
14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬
‫تابش‬ ‫جذب‬UV/Vis‫فرایند‬ ‫طی‬2‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬.
1)‫الکترونی‬ ‫برانگیختگی‬:...
7
14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬
‫تابش‬ ‫جذب‬UV/Vis‫برانگیختن‬ ‫از‬ ‫معموال‬‫پیوندی‬ ‫الکترونهای‬‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬.
•،‫مطالعه‬...
805/11/1436
‫جاذب‬ ‫الکترونهای‬ ‫انواع‬
14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬
‫آلی‬ ‫های‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬‫شامل‬ ‫جذب‬d...
905/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n‫شامل‬‫...
1005/11/1436
‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫...
1105/11/1436
‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫بیتال‬‫ر‬‫او‬𝝈‫یگانه‬ ‫پیو...
1205/11/1436
‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫شکل‬2-14)‫فرمالدئید‬ ‫مولکو...
1305/11/1436
‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
1405/11/1436
‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫شکل‬3-14)‫فرمالدئید‬ ‫در‬ ‫...
1505/11/1436
‫انتقال‬*𝝈𝝈
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫شود‬ ‫می‬ ‫برانگیخته‬ ‫مربوط‬ ‫پیوندی‬ ‫ض...
1605/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫قادرند‬ ‫غیرپیوندی‬ ‫الکترن‬ ‫زوج‬ ‫حاوی‬ ‫شده‬ ‫سیر‬...
1705/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫می‬ ‫صورت‬ ‫انتقال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫کار...
1805/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
*𝝅n:‫شود‬‫می‬‫جابجا‬ ‫کوتاهتر‬‫موجهای‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫به‬‫مع...
1905/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
*𝝅𝝅:‫شود‬‫می‬‫جابجا‬ ‫بلندتر‬‫موجهای‬ ‫ل‬‫طو‬‫به‬ ‫معم...
2005/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫آلی‬‫های‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬
2105/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫آلی‬‫های‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬
‫عاملی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫شناسایی‬
...
2205/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
،‫ها‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬‫شدن‬‫مزدوج‬ ‫اثر‬The Effect of Conjug...
2305/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
،‫ها‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬‫شدن‬‫مزدوج‬ ‫اثر‬The Effect of Conjug...
2405/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫ماتیک‬‫و‬‫آر‬‫سیستمهای‬‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬
‫ن‬‫بنز‬:‫د...
2505/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫ماتیک‬‫و‬‫آر‬‫سیستمهای‬‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬
‫یار‬ ‫نگ‬‫...
2605/11/1436
14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
‫معدنی‬‫آنیونهای‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬
‫های‬‫ر‬‫گذا‬ ‫با...
2705/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫ی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫یونهای‬ ‫اکثر‬UV/Vis‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫جذب‬...
2805/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫آکتینی‬ ‫و‬ ‫النتانید‬‫یونهای‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬‫د‬
‫نواحی‬ ‫در‬ ‫آک...
2905/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3005/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3105/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3205/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3305/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3405/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3505/11/1436
14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f
‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫...
3605/11/1436
14‫ب‬3)‫بار‬‫انتقال‬ ‫جذب‬(Charge-Transfer Absorption)
3705/11/1436
14‫ب‬3)‫بار‬‫انتقال‬ ‫جذب‬(Charge-Transfer Absorption)
‫مثال‬:‫آهن‬ ‫کمپلکس‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫انتقال‬ ‫جذب‬(III)/...
38
14‫ج‬1)‫طیفی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫ترسیم‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬
14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫جذبی‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬14‫ج‬2)‫ح...
39
14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬UV/Vis‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫کیفی‬ ‫ی‬ ‫تجزیه...
40
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫کیفی‬ ‫مولکولی‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫طیفی‬ ‫ترسیم‬ ‫جهت‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫چند‬.
‫است‬ ‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضریب‬ ...
41
‫ب‬ ‫و‬ ‫الف‬ ‫مقایسه‬:
•‫در‬ ‫بزرگتری‬ ‫تفاوت‬ ‫جذب‬ ‫نمودار‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫پیکها‬ ‫ارتفاع‬.
•‫عبور‬ ‫در‬...
42
*‫حالل‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬:
‫شفافیت‬
‫جاذب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫حالل‬ ‫احتمالی‬ ‫آثار‬ ‫بررسی‬
•‫ظریف‬ ‫ساختار‬ ‫حذ...
05/11/1436 43
14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
14‫ج‬3)‫عاملی‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬‫ی‬‫ساز‬‫ر‬‫آشک...
4405/11/1436
14‫د‬1)‫کار‬ ‫ی‬‫دامنه‬
‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬
14‫د‬)‫با‬‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫جذبی‬‫گی...
05/11/1436 45
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫ی‬ ّ‫کم‬ ‫های‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫روشها‬ ‫مفی...
05/11/1436 46
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫جذب‬ ‫کمی‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬UV/Vis‫است‬ ‫ی...
05/11/1436 47
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫آلی‬ ‫های‬ ‫نگساز‬‫ر‬(Organic Chromophoric Compoun...
05/11/1436 48
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫اول‬ ‫کاربرد‬:‫با‬ ‫گزینشی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫وا...
05/11/1436 49
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫جذب‬ ‫پیک‬ ‫که‬ ‫موجی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫جذبی‬ ‫گیری‬ ‫ا...
05/11/1436 50
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
*‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫گونه‬ ‫یک‬ ‫جذبی‬ ‫طیف‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مت...
05/11/1436 51
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫نیاز‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫سل‬ ‫ب...
05/11/1436 52
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫کالیبراسیون‬ ‫منحنی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫آنالیز‬ ‫...
05/11/1436 53
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
‫نمونه‬ ‫از‬ ‫یکسان‬ ‫حجمهای‬ ‫به‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ...
05/11/1436 54
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫افزای...
05/11/1436 55
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫افزای...
05/11/1436 56
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫جاذب‬ ‫اجسام‬ ‫مخلوط...
05/11/1436 57
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫جاذب‬ ‫اجسام‬ ‫مخلوط...
05/11/1436 58
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
05/11/1436 59
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
05/11/1436 60
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
05/11/1436 61
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
05/11/1436 62
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
05/11/1436 63
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
05/11/1436 64
14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬
14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬...
65
14‫ـ‬‫ه‬1)‫ن‬‫تیتراسیو‬‫منحنیهای‬
14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬14‫ـ‬‫ه‬2)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬
14‫ـ‬‫ه‬3)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫...
05/11/1436 66
‫هم‬ ‫نقطه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نورسنجی‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫نورسنجی‬ ‫گیریهای‬ ‫اندازه‬
‫روند‬ ‫کار‬ ‫به‬...
05/11/1436 67
14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations
‫حجم‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫نمودار...
05/11/1436 68
14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations
a)‫آنالیت‬:‫ناجاذب‬-‫ل‬‫محصو‬:‫ناجاذب‬–‫تیترانت‬:‫...
05/11/1436 69
14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations
‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫ن‬‫تیتراسیو‬ ‫...
05/11/1436 70
14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations
‫صحیحتری‬ ‫نتایج‬ ،‫مستقیم‬ ‫نورسنجی‬ ‫آنالیز‬ ‫ب...
05/11/1436 71
14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations
‫موج‬ ‫طول‬ ‫در‬754 nm
1-‫جذب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫...
72
14‫و‬1)‫صوتی‬ ‫ر‬‫نو‬‫اثر‬
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫بینی‬‫طیف‬
14‫و‬2)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫طیفهای‬
14‫و‬3)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬
14‫و‬4)‫ب...
05/11/1436 73
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
‫نورصوتی‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬(PAS)‫اوایل‬ ‫در‬1970‫شد‬ ...
05/11/1436 74
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫بینی‬ ‫طیف‬(PAS)‫است‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫جذب...
05/11/1436 75
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫حساس‬ ‫ن‬‫فو‬‫و‬‫میکر‬...
05/11/1436 76
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
‫شود‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫نمونه‬ ‫طیف‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫المپ‬ ...
05/11/1436 77
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
14‫و‬3)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬
05/11/1436 78
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
1-‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫واضح‬ ‫طیفی‬ ‫هموگلبین‬ ‫و‬ ...
05/11/1436 79
14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy
4-‫جذبی‬ ‫طیف‬ ‫مقایسه‬UV‫صوتی‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ ‫با...
05/11/1436 80
‫پایان‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UV/Vis SPECTROSCOPY

836 views

Published on

UV/Vis SPECTROSCOPY
UV/Vis SPECTROSCOPY

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UV/Vis SPECTROSCOPY

 1. 1. 05/11/1436 1
 2. 2. ‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫دانشگاه‬ ‫علوم‬ ‫دانشکده‬ ‫عنوان‬: ‫فرابنفش‬‫مولکولی‬ ‫جذب‬ ‫سنجی‬ ‫طیف‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬/‫مرئی‬ ‫فصل‬14 ‫به‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬: ‫گیویان‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫نده‬‫ر‬‫گردآو‬: ‫حمانی‬‫ر‬‫منیره‬ ‫س‬‫ر‬‫د‬: ‫ای‬ ‫تجزیه‬‫اسپکتروسکوپی‬2 ‫دیبهشت‬‫ر‬‫ا‬1394 05/11/1436 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫فرابنفش‬ ‫تابش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جذبی‬ ‫گیریهای‬ ‫اندازه‬/‫مرئی‬: ‫های‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫کاربرد‬ ‫دارند‬ ‫معدنی‬ ‫و‬ ‫آلی‬. ‫در‬ ‫کمی‬ ‫تجزیه‬ ‫فنون‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربرد‬ ‫بیشترین‬ ‫احتماال‬ ‫دارد‬ ‫جهان‬ ‫سرار‬ ‫در‬ ‫بالینی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫آزمایشگاه‬. 305/11/1436
 4. 4. 14‫الف‬)‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضرایب‬‫گی‬‫ر‬‫بز‬ 14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫فصل‬14 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫جذبی‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬ 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫بینی‬‫طیف‬ 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫تیتراسیونهای‬ 14‫د‬)‫جذبی‬‫های‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫با‬‫کمی‬‫های‬‫تجزیه‬ 405/11/1436
 5. 5. 505/11/1436 14‫الف‬)‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضرایب‬ ‫گی‬‫ر‬‫بز‬ ‫گونه‬ ‫ی‬‫گیرانداز‬‫مقطع‬‫سطح‬ ‫جاذب‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫گذار‬‫انجام‬ ‫برای‬ ‫احتمال‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫بستگی‬.
 6. 6. 6 14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫تابش‬ ‫جذب‬UV/Vis‫فرایند‬ ‫طی‬2‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬. 1)‫الکترونی‬ ‫برانگیختگی‬:M + h ϑ M* ‫برانگیخته‬ ‫ی‬ ‫گونه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬(M*)‫کوتاه‬(10 -8‫تا‬10 -9‫ثانیه‬)‫است‬. 2)‫آسایش‬ ‫فرایند‬:‫گرما‬M* M + ‫آسایش‬ ‫فرایند‬ ‫انواع‬: ‫اینـکه‬ ‫بـه‬ ‫توجـه‬ ‫بـا‬: ‫نوع‬ ‫متداولترین‬:‫انرژی‬ ‫تبدیل‬ ‫گرما‬ ‫به‬ ‫برانگیختگی‬ ‫تجزیه‬M*‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫به‬: ‫شیمیایی‬ ‫نور‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫فلوئورسانی‬ ‫مجدد‬ ‫نشر‬ ‫فسفرسانی‬ ‫عمر‬ ‫طول‬M*‫در‬ ‫آن‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوتاه‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ناچیز‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫معموال‬ ‫آسایش‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫گرمایی‬ ‫انرژی‬ ‫مقدار‬ ‫نیست‬ ‫آشکارپذیر‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬ ‫بررسی‬
 7. 7. 7 14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫تابش‬ ‫جذب‬UV/Vis‫برانگیختن‬ ‫از‬ ‫معموال‬‫پیوندی‬ ‫الکترونهای‬‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬. •،‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ ‫گونه‬ ‫پیوندهای‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫پیک‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬. •‫مولکول‬ ‫در‬ ‫عاملی‬ ‫گروههای‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫مولکولی‬ ‫جذب‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫ارزشمند‬. •‫جذب‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫کاربرد‬ ‫مهمتر‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫اما‬UV/Vis‫ترکیبات‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫جاذب‬ ‫گروههای‬ ‫حاوی‬.
 8. 8. 805/11/1436 ‫جاذب‬ ‫الکترونهای‬ ‫انواع‬ 14‫ب‬)‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫آلی‬ ‫های‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬ 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫معدنی‬ ‫آنیونهای‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫آروماتیک‬ ‫سیستمهای‬‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫اکتانیدها‬‫و‬ ‫النتانیدها‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫ات‬‫ز‬‫فل‬‫گروههای‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫دوم‬ ‫و‬‫ل‬‫او‬ ‫واسطه‬ 14‫ب‬3)‫بار‬ ‫انتقال‬ ‫جذب‬
 9. 9. 905/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n‫شامل‬‫آلی‬ ‫یونهای‬ ‫و‬ ‫مولکولها‬‫و‬‫معدنی‬ ‫یونهای‬ ‫تعدادی‬‫است‬. ‫شوند‬ ‫برانگیخته‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫ز‬‫ترا‬ ‫به‬‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫ی‬ ‫واالنس‬ ‫الکترونهای‬‫آلی‬ ‫ترکیبات‬ ‫تمام‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جذب‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫الکترومغناطیس‬ ‫تابش‬ ‫ترکیبات‬‫این‬ ‫تمامی‬‫بنابراین‬. ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫شدن‬ ‫برانگیخته‬ ‫جهت‬ ‫یادی‬‫ز‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ،‫آلی‬ ‫ترکیبات‬ ‫یگانه‬ ‫پیوندهای‬ ‫ی‬‫پایدار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫خالء‬‫فرابنفش‬ ‫ی‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬ ‫تابش‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬‫یعنی‬(λ < 185 nm )‫است‬ ‫مرتبط‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫الکترومغناطیس‬ ‫تابش‬ ‫نیز‬ ‫هوا‬ ‫ی‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫اجزاء‬ ‫محدوده‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫از‬‫نکته‬ ‫این‬‫معایب‬‫مولکولی‬ ‫جذب‬ ‫سنجی‬‫طیف‬ ‫تجربی‬‫مشکالت‬ ‫و‬UV/Vis‫شود‬‫می‬‫محسوب‬. ‫از‬ ‫گتر‬‫ر‬‫بز‬‫های‬‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬‫در‬ ‫آلی‬‫ترکیبات‬‫سنجی‬ ‫ر‬‫نو‬‫طیف‬‫مطالعات‬ ‫بنابراین‬185 nm‫گیرد‬‫می‬ ‫انجام‬. ‫عاملی‬ ‫های‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬‫ترکیبات‬ ‫این‬(‫ها‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬‫نام‬‫به‬)‫باشند‬‫می‬‫کمتر‬ ‫برانگیختگی‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫که‬(‫بیشتر‬‫موج‬‫ل‬‫طو‬)‫است‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬. ‫است‬‫پیچیده‬‫ها‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬‫طیف‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫طیفی‬ ‫خطوط‬‫همپوشانی‬‫باعث‬ ‫الکترونی‬ ‫های‬‫ر‬‫گذا‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫ی‬ ‫تعاش‬‫ر‬‫ا‬‫های‬‫ر‬‫گذا‬‫شدن‬‫سوار‬ ‫یرا‬‫ز‬. ‫داشت‬ ‫کمی‬ ‫نیمه‬‫یا‬ ‫کیفی‬ ‫گیریهای‬‫نتیجه‬ ‫توان‬ ‫می‬‫اما‬، ‫نیست‬ ‫پذیر‬‫امکان‬‫حاصل‬ ‫طیفهای‬ ‫جزئیات‬ ‫آنالیز‬.
 10. 10. 1005/11/1436 ‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬ 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آلی‬ ‫مولکول‬ ‫الکترونهای‬: ،‫اتمی‬ ‫مرکز‬ ‫دو‬ ‫حول‬ ‫میدان‬ ‫در‬ ‫پیوند‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫الکترونهای‬ ‫استقرار‬ ‫داد‬ ‫وجود‬ ‫دافعه‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫به‬. ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پیوندی‬ ‫الکترونهای‬ ‫ی‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫مولکولی‬ ‫اوربیتالهای‬ ‫همپوشانی‬2‫اند‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫اتمی‬ ‫اوربیتال‬. ‫ترکیب‬ ‫حاصل‬2‫اتمی‬ ‫اوربیتال‬: ‫پیوندی‬ ‫الکترونهای‬:‫تشکیل‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫اتمها‬ ‫بین‬ ‫پیوند‬. ‫پیوندی‬ ‫ضد‬ ‫الکترونهای‬:‫که‬ ‫الکترونهایی‬ ‫مثل‬ ‫اتمهایی‬ ‫حول‬ ‫اکسیژن‬،‫هالوژن‬ ،‫گوگرد‬‫و‬‫نیتروژن‬ ‫مستقرند‬. 1‫پیوندی‬ ‫مولکولی‬ ‫اوربیتال‬(‫انرژی‬ ‫پایین‬) 1‫ضد‬ ‫مولکولی‬ ‫اوربیتال‬ ‫پیوندی‬(‫باال‬ ‫انرژی‬)
 11. 11. 1105/11/1436 ‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬ 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬𝝈‫یگانه‬ ‫پیوندهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ، ‫است‬ ‫ن‬‫متقار‬ ‫پیوند‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫چگالی‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬. ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کردن‬ ‫دار‬ ‫سایه‬ ‫جه‬‫ر‬‫د‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫ی‬ ‫هسته‬ ‫دو‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫الکترون‬ ‫دو‬ ‫استقرار‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ناش‬ ‫منفی‬ ‫بار‬ ‫چگالی‬ ‫متوسط‬. ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫دو‬𝝈(‫پیوندی‬ ‫الکترون‬ ‫ج‬‫و‬‫ز‬)‫و‬𝝅(‫دیگر‬ ‫الکترون‬ ‫ج‬‫و‬‫ز‬)‫دوگانه‬ ‫پیوندهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ، ‫بیتالهای‬‫ر‬‫او‬𝝅‫اتمی‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫ی‬‫مواز‬ ‫همپوشانی‬ ‫توسط‬p‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬. ‫بار‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬:‫باال‬‫نواحی‬ ‫در‬ ‫ماکسیمم‬‫چگالی‬ ‫و‬ ‫پیوند‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫بار‬ ‫چگالی‬ ‫با‬‫گرهی‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫پیوندی‬ ‫ضد‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬*𝝈‫و‬*𝝅‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫متناسب‬ ‫بار‬ ‫چگالی‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫نیز‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫پیوندی‬ ‫غیر‬ ‫الکترونهای‬n‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬.
 12. 12. 1205/11/1436 ‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬ 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫شکل‬2-14)‫فرمالدئید‬ ‫مولکولی‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫های‬‫ز‬‫ترا‬
 13. 13. 1305/11/1436 ‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬ 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n
 14. 14. 1405/11/1436 ‫جاذب‬‫الکترونهای‬ ‫انواع‬ 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫شکل‬3-14)‫فرمالدئید‬ ‫در‬ ‫مولکولی‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫تابش‬ ‫جذب‬ ‫با‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫گذار‬‫ها‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫از‬‫برخی‬ *𝝈𝝈 𝝅 *𝝅 *𝝈n *𝝅n
 15. 15. 1505/11/1436 ‫انتقال‬*𝝈𝝈 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫شود‬ ‫می‬ ‫برانگیخته‬ ‫مربوط‬ ‫پیوندی‬ ‫ضد‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫به‬ ‫سیگما‬ ‫پیوندی‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫از‬ ‫الکترون‬ ‫یک‬. ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬‫ر‬‫گذا‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫گذار‬ ‫القای‬ ‫برای‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬(.‫پیکان‬ ‫اولین‬) ‫است‬ ‫خالء‬ ‫در‬‫فرابنفش‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫ی‬ ‫تابش‬ ‫فرکانسهای‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫این‬. ‫مثال‬:،‫متان‬ ‫در‬،‫پیوندها‬ ‫تمامی‬C-H‫در‬‫جذب‬ ‫ماکسیمم‬‫و‬‫هستند‬125nm‫شود‬ ‫می‬‫مشاهده‬. ‫هم‬‫محتمل‬ ‫گذار‬‫تنها‬*𝝈𝝈‫است‬. ‫در‬ ،‫اتان‬ ‫جذب‬ ‫ماکسیمم‬ ‫اما‬135 nm‫پیوند‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬C-C‫هست‬. ‫پیوند‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ن‬‫چو‬C-C‫از‬C-H‫کمتر‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ،‫است‬ ‫کمتر‬(‫بیشتر‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬)‫است‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫گذار‬ ‫حالت‬ ‫القای‬ ‫برای‬. ‫نیست‬ ‫معمولی‬‫ی‬‫پذیر‬ ‫دستیابی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫انتقال‬‫این‬(‫خالء‬ ‫فرابنفش‬)
 16. 16. 1605/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫قادرند‬ ‫غیرپیوندی‬ ‫الکترن‬ ‫زوج‬ ‫حاوی‬ ‫شده‬ ‫سیر‬ ‫ترکیبات‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫گذارهای‬. ‫نـسـبت‬‫کمتـری‬ ‫انرژی‬ ‫بـه‬ ‫بـه‬ ‫دارنـد‬ ‫نیـاز‬. ‫بـین‬ ‫تابش‬ ‫جذب‬150‫تـا‬250 nm‫گـیرد‬ ‫مـی‬ ‫صـورت‬. ‫جدول‬ ‫طبق‬1-14‫عمدتا‬ ‫گـذاری‬ ‫چنیـن‬ ‫بـرای‬ ‫الزم‬ ‫،انرژی‬ ‫به‬‫اتمی‬ ‫پیوند‬ ‫نوع‬‫و‬‫مولکولی‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫دارد‬ ‫بسـتـگی‬. ‫انتقال‬*𝝈n *𝝈 n *𝝈 𝝈 C-N : C- O :
 17. 17. 1705/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫می‬ ‫صورت‬ ‫انتقال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫کاربردهای‬ ‫اکثر‬ ‫گیرد‬. ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫انرژی‬ ‫زیرا‬2‫پیکهای‬ ،‫انتقال‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫تجربی‬ ‫مناسب‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫جذبی‬. ‫نشده‬ ‫سیر‬ ‫آلی‬ ‫عاملی‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ،‫گذار‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اوربیتالهای‬ ‫تامین‬ ‫برای‬𝝅‫دارند‬ ‫نیاز‬. ‫را‬ ‫نشده‬ ‫سیر‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫هسته‬ ‫این‬‫رنگساز‬(Chromophore) ‫نامند‬ ‫می‬. ‫انتقال‬*𝝅n‫و‬*𝝅𝝅 𝝅
 18. 18. 1805/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n *𝝅n:‫شود‬‫می‬‫جابجا‬ ‫کوتاهتر‬‫موجهای‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫به‬‫معموال‬،‫حالل‬ ‫قطبیت‬‫افزایش‬ ‫با‬ ‫مربوطه‬ ‫پیک‬. ‫غیرپیوندی‬ ‫الکترون‬ ‫ج‬‫و‬‫ز‬ ‫و‬ ‫حالل‬ ‫نی‬‫ژ‬‫و‬‫هیدر‬ ‫پیوند‬ ‫تشکیل‬ ‫با‬ ‫الکل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مثل‬‫قطبی‬ ‫آبکافتی‬ ‫حاللهای‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫برانگیخته‬ ‫غیر‬ ‫تراز‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫سطح‬. ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫حفظ‬ ‫نی‬‫ژ‬‫و‬‫هیدر‬ ‫پیوند‬ ،‫شدن‬ ‫برانگیخته‬ ‫با‬ ‫اما‬. ‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫برانگیخته‬ ‫تراز‬ ‫یعنی‬. ‫ی‬ ‫فاصله‬2‫یابد‬ ‫می‬‫افزایش‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫سطح‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫برانگیختگی‬ ‫برای‬ ‫ی‬‫بیشتر‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫کوتاهتر‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫به‬ ‫جابجایی‬‫بنابراین‬. ‫انتقال‬*𝝅n‫و‬*𝝅𝝅
 19. 19. 1905/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n *𝝅𝝅:‫شود‬‫می‬‫جابجا‬ ‫بلندتر‬‫موجهای‬ ‫ل‬‫طو‬‫به‬ ‫معموال‬،‫حالل‬ ‫قطبیت‬‫افزایش‬ ‫با‬ ‫مربوطه‬ ‫پیک‬. ‫حدود‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫کوچکتر‬ ‫بسیار‬ ‫قبلی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫اثر‬ ‫این‬5 nm‫جابجایی‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬‫ا‬‫ر‬ ‫برانگیخته‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫برانگیخته‬ ‫تراز‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫جاذب‬ ‫و‬ ‫حالل‬ ‫بین‬‫ی‬ ‫قطبش‬ ‫ی‬ ‫جاذبه‬ ‫نیروی‬،‫قطبیت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫یرا‬‫ز‬. ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫برانگیخته‬ ‫تراز‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬‫این‬ ‫ضمن‬ ‫در‬. ‫اختالف‬ ‫بنابراین‬2‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫تراز‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫بلندتر‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫جابجایی‬. ‫انتقال‬*𝝅n‫و‬*𝝅𝝅
 20. 20. 2005/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫آلی‬‫های‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬
 21. 21. 2105/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫آلی‬‫های‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬ ‫عاملی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫شناسایی‬ (‫تقریبی‬:) *‫حالل‬ ‫اثر‬ *‫مولکولهای‬ ‫ساختار‬ ‫جزئیات‬ ‫رنگساز‬ *‫اثرات‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫پیک‬ ‫بودن‬ ‫پهن‬ ‫ارتعاشی‬ ‫ترازهای‬
 22. 22. 2205/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ،‫ها‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬‫شدن‬‫مزدوج‬ ‫اثر‬The Effect of Conjugation on λmax ‫الکترونهای‬ ‫استقرار‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫مزدوج‬𝝅 ‫ی‬‫حاو‬ ‫بایستی‬ ‫ترکیبات‬‫این‬4‫باشند‬ ‫اتم‬ ‫ی‬ ‫هسته‬‫ی‬‫بیشتر‬ ‫تعداد‬ ‫یا‬. ‫تاثیر‬:‫بیتال‬‫ر‬‫او‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬*𝝅‫شود‬ ‫می‬ ‫بلندترجابجا‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫سمت‬ ‫یه‬ ‫جذب‬ ‫ماکسیمم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬،.
 23. 23. 2305/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ،‫ها‬‫ز‬‫نگسا‬‫ر‬‫شدن‬‫مزدوج‬ ‫اثر‬The Effect of Conjugation on λmax
 24. 24. 2405/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫ماتیک‬‫و‬‫آر‬‫سیستمهای‬‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫ن‬‫بنز‬:‫در‬ ‫ی‬‫قو‬ ‫پیک‬ ‫یک‬184 nm‫در‬ ‫ضعیف‬ ‫پیک‬ ‫یک‬ ،204 nm‫در‬ ‫ضعیفتر‬ ‫پیک‬ ‫یک‬ ‫و‬256 nm‫د‬‫ر‬‫دا‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ن‬‫بنز‬ ‫ی‬ ‫حلقه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫استخالفهای‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫یاد‬‫ز‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫پیک‬‫این‬. ‫فرابنفش‬ ‫جذبی‬‫طیف‬ ‫بر‬ ‫حالل‬ ‫تاثیر‬5،4،2،1-‫ین‬‫ز‬‫تترا‬
 25. 25. 2505/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫ماتیک‬‫و‬‫آر‬‫سیستمهای‬‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫یار‬ ‫نگ‬‫ر‬(Auxochrome):‫شود‬ ‫می‬ ‫نگساز‬‫ر‬‫پیکهای‬‫جابجایی‬‫باعث‬‫ولی‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫جذب‬‫فرابنفش‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫خود‬‫که‬‫عاملی‬‫ه‬‫و‬‫گر‬.‫مثل‬–OH‫و‬-NH ،‫ن‬‫بنز‬ ‫حلقه‬‫با‬ ‫غیرپیوندی‬ ‫الکترون‬ ‫جفت‬‫برهمکنش‬‫دلیل‬‫به‬‫قرمز‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫جابجایی‬‫و‬‫موج‬‫ل‬‫طو‬ ‫افزایش‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫و‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫سطح‬‫کاهش‬ ‫ن‬‫بنز‬‫ی‬ ‫حلقه‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫استخالفهای‬ ‫تاثیر‬
 26. 26. 2605/11/1436 14‫ب‬1)‫الکترونهای‬ ‫ی‬‫حاو‬‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬𝝅،𝝈‫و‬n ‫معدنی‬‫آنیونهای‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫های‬‫ر‬‫گذا‬ ‫با‬ ‫جذبی‬ ‫پیک‬ ‫معدنی‬ ‫آنیونهای‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬*𝝈n‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬. ‫کربنات‬ ‫تیو‬ ‫ی‬‫تر‬ ،‫ید‬‫ز‬‫آ‬،‫نیتریت‬ ،‫کربنات‬ ،‫نیترات‬ ‫آنیونهای‬ ‫مثل‬
 27. 27. 2705/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫ی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫یونهای‬ ‫اکثر‬UV/Vis‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫جذب‬. ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫برای‬‫آکتنیدها‬ ‫و‬ ‫النتانیدها‬‫الکترونهای‬‫الکترونی‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ر‬‫گذا‬ ‫در‬ ‫جذب‬ ‫فرآیند‬ ،4f‫و‬5f‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬. ‫عناصر‬ ‫برای‬‫واسطه‬ ‫فلزات‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫دومین‬ ‫و‬‫اولین‬‫الکترونهای‬ ،3d‫و‬4d‫درگیرند‬.
 28. 28. 2805/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫آکتینی‬ ‫و‬ ‫النتانید‬‫یونهای‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬‫د‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫آکتینید‬ ‫و‬ ‫النتانید‬ ‫عناصر‬ ‫اکثر‬ ‫ن‬‫یو‬UV/Vis‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫جذب‬. ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫یک‬‫ر‬‫با‬ ‫پیک‬ ،‫معدنی‬ ‫و‬‫آلی‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫برعکس‬. ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫همراه‬ ‫لیگاند‬ ‫نوع‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬. ‫مختلف‬ ‫های‬‫ز‬‫ترا‬ ،‫النتانیدها‬ ‫جذب‬ ‫ل‬‫مسئو‬ ‫گذار‬4f‫هستند‬. ‫مختلف‬ ‫های‬‫ز‬‫ترا‬ ،‫آکتینیدها‬ ‫جذب‬ ‫ل‬‫مسئو‬ ‫گذار‬5f‫هستند‬. ‫هستند‬ ‫ـده‬‫ی‬‫ـوش‬‫پ‬ ‫جی‬‫ر‬‫خا‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ،‫نی‬‫و‬‫در‬ ‫های‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬‫این‬. ‫نیستند‬‫لیگاند‬ ‫یا‬ ‫حالل‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫یک‬‫ر‬‫با‬ ‫ها‬‫ر‬‫نوا‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬.
 29. 29. 2905/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫کمپلکس‬ ‫و‬ ‫یونها‬18‫کنند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫اکسایش‬ ‫حاالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مرئی‬ ‫تابش‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫ل‬‫او‬ ‫ی‬ ‫واسطه‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫در‬ ‫عنصر‬. ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫پ‬ ‫اغلب‬ ‫جذبی‬ ‫های‬‫ر‬‫نوا‬ ،‫اکتینیدها‬ ‫و‬ ‫النتانیدها‬‫خالف‬ ‫بر‬. ‫هستند‬ ‫شیمیایی‬ ‫محیط‬ ‫عوامل‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫شدت‬ ‫به‬. ‫مثال‬:‫نگ‬‫ر‬ ‫کم‬ ‫آبی‬ ‫نگ‬‫ر‬‫مس‬ ‫ن‬‫یو‬(II)‫تر‬ ‫تیره‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫و‬‫آمونیاک‬ ‫با‬ ‫مس‬‫کمپلکس‬
 30. 30. 3005/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫واسطه‬ ‫فلزات‬5‫بیتال‬‫ر‬‫او‬d‫ند‬‫ر‬‫دا‬. ‫است‬ ‫الکترون‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫ها‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬‫این‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬. ‫هاست‬ ‫بیال‬‫ر‬‫او‬‫این‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫مختلف‬‫الکترونی‬ ‫های‬‫ر‬‫گذا‬ ‫شامل‬ ‫واسطه‬ ‫فلزات‬ ‫طیفی‬ ‫مشخصات‬. ‫ر‬‫بلو‬ ‫میدان‬‫ی‬ ‫نظریه‬ ‫دو‬(‫کیفی‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ساده‬)‫مولکولی‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫و‬(‫ی‬ ّ‫کم‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬) ‫نظریه‬ ‫دو‬ ‫هر‬:‫ی‬‫ژ‬‫انر‬5‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫ل‬‫محلو‬ ‫در‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬. ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫همین‬ ‫بین‬ ‫الکترون‬ ‫جابجایی‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫هم‬ ‫جذب‬. ‫این‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ،‫ی‬ ‫مغناطیس‬ ‫یا‬‫الکتریکی‬ ‫جی‬‫ر‬‫خا‬ ‫میدان‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫اما‬5‫است‬ ‫یکسان‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬. ‫های‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫در‬ ‫شکافتگی‬ ،‫لیگاند‬ ‫یا‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫ی‬‫فلز‬ ‫ن‬‫یو‬ ‫بین‬‫کمپلکس‬ ‫تشکیل‬ ‫هنگام‬d‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬. ‫های‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫داخل‬ ‫الکترونهای‬‫و‬ ‫لیگاند‬ ‫الکترون‬ ‫ج‬‫و‬‫ز‬ ‫بین‬ ‫الکتروستاتیکی‬ ‫ی‬ ‫دافعه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬d
 31. 31. 3105/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫سه‬dxy،dxz‫و‬dyz‫اند‬ ‫مشابه‬ ‫ی‬‫جهتگیر‬ ‫جز‬ ‫لحاظ‬ ‫هر‬ ‫از‬. ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اشغال‬‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬‫محو‬‫بین‬ ‫فضای‬ ‫ها‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬. ‫ها‬‫ر‬‫محو‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫چگالی‬ ‫مینیمم‬ ‫ها‬‫ر‬‫محو‬ ‫قطر‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫چگالی‬ ‫ماکسیمم‬ ‫های‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫برای‬dx2-y2‫و‬dz2‫است‬ ‫برعکس‬. ‫شکل‬14-8
 32. 32. 3205/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫با‬ ‫واسطه‬ ‫ن‬‫یو‬ ‫یک‬ ‫اگر‬6‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ،‫شود‬ ‫دینانس‬‫ر‬‫کئو‬ ،‫ی‬‫دیگر‬‫لیگاند‬ ‫یا‬ ‫آب‬ ‫ل‬‫مولکو‬: ‫گیرند‬ ‫می‬‫قرار‬ ‫ی‬‫مرکز‬‫اتم‬ ‫اطراف‬ ‫ن‬‫متقار‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫لیگاندها‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬‫وجهی‬ ‫هشت‬ ‫ساختار‬. ‫واسطه‬ ‫فلز‬ ‫ن‬‫یو‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫منفی‬ ‫دوقطبی‬ ‫انتهای‬ ‫های‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫و‬ ‫دوقطبی‬ ‫بین‬ ‫دافعه‬ ‫ایجاد‬d‫واسطه‬ ‫فلز‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫افزایش‬ ‫بیتالها‬‫ر‬‫او‬ ‫ی‬‫ناپایدار‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬5‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬. ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬dz2‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫ی‬‫بیشتر‬ ‫اثر‬ ‫لیگاند‬ ‫میدان‬ ‫بنابراین‬ ،‫داشته‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫امتداد‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫منفی‬ ‫بار‬ ‫چگالی‬ ‫ماکسیمم‬. ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫سه‬dxy،dxz‫و‬dyz‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫کمتر‬‫بنابراین‬ ،‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫قطر‬ ‫در‬.‫یکسان‬ ‫اما‬. ‫ـتال‬‫ی‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫او‬ ‫د‬‫ر‬‫ـو‬‫م‬ ‫در‬dx2-y2‫ـیتال‬‫ب‬‫ر‬‫او‬ ‫ـا‬‫ب‬ ‫ـه‬‫ک‬ ‫ـد‬‫ه‬‫د‬ ‫ـی‬‫م‬ ‫ـشان‬‫ن‬ ‫ـومی‬‫ت‬‫ـوان‬‫ک‬ ‫ـبات‬‫س‬‫ـحا‬‫م‬dz2‫بود‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫خوا‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫هم‬. ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫بنابراین‬‫های‬ ‫بیتال‬‫ر‬‫او‬ ‫تمام‬d‫یابد‬ ‫می‬‫افزایش‬ ‫لیگاند‬ ‫ر‬‫حضو‬ ‫در‬. ‫بیتالهای‬‫ر‬‫او‬ ‫همچنین‬d‫هایی‬‫ز‬‫ترا‬ ‫به‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫اختالف‬ ‫با‬∆‫شود‬ ‫می‬ ‫شکافته‬.
 33. 33. 3305/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫شکل‬9-14)‫بیتالهای‬‫ر‬‫او‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫بر‬ ‫لیگاند‬ ‫میدان‬‫اثر‬d
 34. 34. 3405/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫گی‬‫ر‬‫بز‬‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬∆: ‫واسطه‬‫فلز‬ ‫ن‬‫یو‬ ‫واالنس‬ ‫حالت‬ ‫تناوبی‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫در‬ ‫مادر‬ ‫عنصر‬ ‫موقعیت‬ ‫لیگاند‬:‫بیتالهای‬‫ر‬‫او‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫مقیاس‬ ‫که‬ ‫لیگاند‬ ‫میدان‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬d ‫شدن‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫باعث‬ ،‫یاد‬‫ز‬ ‫لیگاند‬ ‫میدان‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫با‬ ‫کننده‬ ‫کمپلکس‬ ‫عامل‬ ‫یک‬‫یعنی‬∆‫شود‬ ‫می‬. ‫کرد‬ ‫مرتب‬‫لیگاند‬ ‫میدان‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫معمولی‬ ‫لیگاندهای‬ ‫توان‬ ‫می‬: ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫اعمال‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫یونهای‬ ‫تمام‬‫برای‬ ‫ترتیب‬‫این‬ ،‫محدود‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫در‬ ‫جز‬ ‫به‬. ‫معین‬‫فلز‬ ‫ن‬‫یو‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫کمپلکسهای‬‫برای‬ ‫جذب‬ ‫پیکهای‬ ‫نسبی‬ ‫موقعیت‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫کیفی‬ ‫های‬‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫امکان‬ ‫لیگاند‬ ‫میدان‬‫افزایش‬:‫افزایش‬∆:‫برانگیختگی‬ ‫جهت‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫افزایش‬:‫جذب‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫کاهش‬ I-< Br-< Cl- < F- < OH- < C2O4 2- ~ H2O < SCN- < NH3 < ‫آمین‬ ‫دی‬ ‫اتیلن‬ < ‫-فنانترولین‬o < NO2 - < CN-
 35. 35. 3505/11/1436 14‫ب‬2)‫الکترونهای‬ ‫شامل‬ ‫جذب‬d‫و‬f ‫دوم‬‫و‬ ‫ل‬‫او‬‫ی‬ ‫واسطه‬‫فلزات‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬ ‫عناصر‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫جذب‬ ‫لیگاند‬ ‫میدان‬‫افزایش‬:‫افزایش‬∆:‫برانگیختگی‬ ‫جهت‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫افزایش‬:‫جذب‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫کاهش‬ I-< Br-< Cl- < F- < OH- < C2O4 2- ~ H2O < SCN- < NH3 < ‫آمین‬ ‫دی‬ ‫اتیلن‬ < ‫-فنانترولین‬o < NO2 - < CN- ‫لیگاند‬ ‫میدان‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫جذب‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫کاهش‬
 36. 36. 3605/11/1436 14‫ب‬3)‫بار‬‫انتقال‬ ‫جذب‬(Charge-Transfer Absorption)
 37. 37. 3705/11/1436 14‫ب‬3)‫بار‬‫انتقال‬ ‫جذب‬(Charge-Transfer Absorption) ‫مثال‬:‫آهن‬ ‫کمپلکس‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫انتقال‬ ‫جذب‬(III)/‫تیوسیانات‬ ‫آهن‬ ‫شامل‬ ‫برانگیخته‬ ‫ل‬‫محصو‬(II).‫خنثی‬ ‫تیوسانات‬ ‫ادیکال‬‫ر‬(SCN) ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫الکترون‬ ‫کوتاه‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫از‬ ‫بعد‬. ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫برانگیخته‬ ‫کمپلکس‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫اکسایش‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬/‫کند‬ ‫تولید‬ ‫کاهش‬. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫بار‬ ‫انتقال‬ ‫کمپلکس‬ ‫نیز‬‫آلی‬ ‫ترکیبات‬ ‫از‬ ‫یادی‬‫ز‬ ‫تعداد‬. ‫ن‬‫و‬‫هیدر‬ ‫کین‬(‫کمپلکس‬ ‫یک‬1‫به‬1‫ن‬‫کینو‬‫و‬‫هیدر‬ ‫و‬ ‫ن‬‫کینو‬) ‫مرئی‬ ‫ی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫ی‬‫قو‬ ‫جذب‬ ‫سولفیدها‬ ‫و‬ ‫ماتیکها‬‫و‬‫آر‬ ،‫آمینها‬ ‫با‬ ‫ید‬ ‫کمپلکسهای‬ ‫همچنین‬.
 38. 38. 38 14‫ج‬1)‫طیفی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫ترسیم‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬ 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫جذبی‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬14‫ج‬2)‫حاللها‬ 14‫ج‬3)‫عاملی‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬‫ی‬‫ساز‬‫ر‬‫آشکا‬
 39. 39. 39 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬UV/Vis‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫کیفی‬ ‫ی‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫محدودی‬ ‫نسبتا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫است‬ ‫کم‬ ‫نسبتا‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫مینمم‬ ‫و‬ ‫ماکسیمم‬ ‫تعداد‬ ‫یرا‬‫ز‬. ‫است‬ ‫ممکن‬‫غیر‬ ‫اغلب‬ ‫دقیق‬ ‫شناسایی‬‫بنابراین‬. ‫جذبی‬ ‫طیف‬UV‫تولوئن‬‫جذبی‬ ‫طیف‬IR‫تولوئن‬
 40. 40. 40 ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫کیفی‬ ‫مولکولی‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫طیفی‬ ‫ترسیم‬ ‫جهت‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫چند‬. ‫است‬ ‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضریب‬ ‫یا‬ ،‫جذب‬ ‫یتم‬‫ر‬‫لگا‬ ،‫جذب‬ ،‫ر‬‫عبو‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬ ‫برحسب‬ ‫اوقات‬ ‫اکثر‬ ‫عرضها‬ ‫ر‬‫محو‬. ‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نیز‬‫فرکانس‬ ‫گاهی‬ ،‫است‬ ‫موجی‬ ‫عدد‬ ‫یا‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫معموال‬ ‫طولها‬ ‫ر‬‫محو‬. 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ 14‫ج‬1)‫طیفی‬ ‫های‬‫داده‬‫ترسیم‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫جذب‬‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضریب‬
 41. 41. 41 ‫ب‬ ‫و‬ ‫الف‬ ‫مقایسه‬: •‫در‬ ‫بزرگتری‬ ‫تفاوت‬ ‫جذب‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫پیکها‬ ‫ارتفاع‬. •‫عبور‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫منحنی‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬. ‫جذب‬ ‫لگاریتم‬ ‫با‬ ‫نمودار‬: •‫های‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫محلول‬ ‫طیف‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫متفاوت‬. •‫در‬ ‫یکسان‬ ‫نسبت‬ ‫با‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫زیرا‬ 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ 14‫ج‬1)‫طیفی‬ ‫های‬‫داده‬‫ترسیم‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬
 42. 42. 42 *‫حالل‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬: ‫شفافیت‬ ‫جاذب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫حالل‬ ‫احتمالی‬ ‫آثار‬ ‫بررسی‬ •‫ظریف‬ ‫ساختار‬ ‫حذف‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫قطبی‬ ‫حالل‬ ‫ارتعاشی‬ ‫آثار‬ •‫غیر‬ ‫حاللهای‬ ‫با‬ ‫طیف‬ ‫به‬ ‫گازی‬ ‫فاز‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫قطبی‬(‫هپتان‬)‫است‬ ‫نزدیک‬. •‫شکل‬14-12‫جذبی‬ ‫طیف‬ ‫بر‬ ‫حالل‬ ‫اثر‬ ، ‫استالدهید‬ ‫جذب‬ ‫ماکسیمم‬ ‫بر‬ ‫حالل‬ ‫ماهیت‬ ‫تاثیر‬ ‫یکسان‬ ‫حالل‬ ‫جذبی،از‬ ‫طیفهای‬ ‫مقایسه‬ ‫هنگام‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬. ‫حالل‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫حالل‬ ‫جذب‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫جذب‬. •‫وابسته‬ ‫حالل‬ ‫خلوص‬ ‫به‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫مقادیر‬ ‫این‬ 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ 14‫ج‬2)‫حاللها‬
 43. 43. 05/11/1436 43 14‫ج‬)‫کیفی‬‫تجزیه‬ ‫در‬‫جذبی‬ ‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ 14‫ج‬3)‫عاملی‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬‫ی‬‫ساز‬‫ر‬‫آشکا‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫مشاهده‬ ‫آلی‬ ‫ترکیبات‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫روشنی‬ ‫اطالعات‬. ‫مفیدند‬ ‫رنگساز‬ ‫عاملی‬ ‫گروههای‬ ‫آشکارسازی‬ ‫برای‬ ‫اما‬. ‫مثال‬: ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫ضعیف‬ ‫جذب‬ ‫نوار‬280nm‫تا‬290nm‫به‬ ،‫حالل‬ ‫قطبیت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جابجا‬ ‫کوتاهتر‬ ‫موجهای‬ ‫طول‬ ‫طرف‬:‫گروه‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫قاطعی‬ ‫ی‬ ‫نشانه‬ ‫کربونیل‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫ضعیف‬ ‫جذب‬ ‫نوار‬260nm‫ارتعاشی‬ ‫ظریف‬ ‫ساختار‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫با‬: ‫آروماتیک‬ ‫ی‬ ‫حلقه‬ ‫حضور‬ ‫آثار‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ،‫فنولی‬ ‫ساختار‬ ‫یا‬ ‫آروماتیک‬ ‫آمین‬pH‫مقایسه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫جدول‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬14-4‫کرد‬ ‫تایید‬.
 44. 44. 4405/11/1436 14‫د‬1)‫کار‬ ‫ی‬‫دامنه‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ 14‫د‬)‫با‬‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫جذبی‬‫گیریهای‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫ناجاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ 14‫د‬2)‫کار‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬ ‫غلظت‬‫و‬ ‫جذب‬ ‫بین‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫تعیین‬ ‫سلولها‬ ‫ی‬‫دستکار‬‫و‬‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫انتخاب‬ ‫ند‬‫ر‬‫گذا‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫جذب‬ ‫بر‬‫که‬ ‫متغیرهایی‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬ ‫و‬‫دوگانه‬‫موج‬‫ل‬‫طو‬ ‫با‬‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫طیف‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫روش‬ ‫جامد‬ ‫اجسام‬‫مخلوط‬ ‫تجزیه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫مدوله‬ ‫وسایل‬ ‫مشتقی‬ ‫های‬‫طیف‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
 45. 45. 05/11/1436 45 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬ ‫های‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫روشها‬ ‫مفیدترین‬ ‫و‬ ‫متداولترین‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫است‬. ‫فتومتری‬ ‫و‬ ‫اسپکتروفتومتری‬ ‫روشهای‬ ‫مهم‬ ‫مشخصات‬: 1-‫معدنی‬ ‫و‬ ‫آلی‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫کاربردپذیری‬ 2-‫حساسیت‬10-4‫تا‬10-5M(‫تا‬10-6‫الی‬10-7M‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬) 3-‫زیاد‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫پذیری‬ ‫گزینش‬ 4-‫خوب‬ ‫صحت‬(‫نبی‬ ‫قطعیتهای‬ ‫عدم‬1‫تا‬%3‫خطا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫داد‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ‫دهم‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫را‬) 5-‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫سهولت‬
 46. 46. 05/11/1436 46 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫جذب‬ ‫کمی‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬UV/Vis‫است‬ ‫یاد‬‫ز‬ ‫بسیار‬. %95‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ ‫با‬ ‫ستی‬‫ر‬‫تند‬ ‫ی‬ ‫شته‬‫ر‬ ‫در‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬ ‫گیریهای‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬UV/Vis‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬. ‫معادل‬3‫متحده‬‫ایالت‬ ‫در‬ ‫انه‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫مایش‬‫ز‬‫آ‬ ‫ن‬‫میلیو‬ 14‫د‬1)‫کار‬ ‫ی‬ ‫دامنه‬
 47. 47. 05/11/1436 47 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫آلی‬ ‫های‬ ‫نگساز‬‫ر‬(Organic Chromophoric Compound) ‫معدنی‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫واسطه‬ ‫فلزات‬ ‫ن‬‫و‬‫ز‬‫او‬ ‫و‬ ‫مولکولی‬ ‫ید‬ ،‫تریوکسید‬ ‫تینیم‬‫و‬‫ر‬ ،‫اسمیم‬ ،‫مات‬‫و‬‫کر‬ ،‫نیتریت‬،‫نیترات‬ ‫یونهای‬ ‫همچنین‬. 14‫د‬1)‫جاذب‬ ‫های‬‫گونه‬ ‫در‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ Applications to Absorbing Species
 48. 48. 05/11/1436 48 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫اول‬ ‫کاربرد‬:‫با‬ ‫گزینشی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫واکنشگرهای‬‫ناجاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫جذب‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫واکنش‬ UV/Vis‫شود‬ ‫ایجاد‬. ‫سر‬ ‫تا‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫واکنش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫رود‬ ‫پیش‬ ‫تکمیل‬ ‫حد‬. ‫دوم‬ ‫کاربرد‬:‫مانند‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫تعیین‬‫واسطه‬ ‫فلزات‬ ‫یونهای‬ ‫نشده‬ ‫ترکیب‬ ‫ی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بزرگتر‬ ‫مرتبه‬ ‫ده‬ ‫چندین‬ ‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضریب‬ ‫ساز‬ ‫کمپلکس‬ ‫عوامل‬: 1-‫معدنی‬ ‫واکنشگرهای‬:‫مولیبیدن؛‬ ‫و‬ ‫کبالت‬ ،‫آهن‬ ‫برای‬ ‫تیوسیانات‬ ‫یون‬ ‫و‬ ‫کروم‬ ‫و‬ ‫وانادیم‬ ،‫تیتان‬ ‫برای‬ ‫پروکسید‬ ‫هیدروژن‬ ‫آنیون‬... 14‫د‬1)‫ناجاذب‬ ‫های‬‫گونه‬ ‫در‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ Applications to Nonabsorbing Species
 49. 49. 05/11/1436 49 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫جذب‬ ‫پیک‬ ‫که‬ ‫موجی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫جذبی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬. ‫زیرا‬: 1-‫نقطه‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫غلظت‬ ‫واحد‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫جذب‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫بزرگترین‬. ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫حساسیت‬ ‫حداکـــــثــــر‬ ‫بنابراین‬ ‫شود‬. ‫موج‬‫ل‬‫طو‬ ‫انتخاب‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬
 50. 50. 05/11/1436 50 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ *‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫گونه‬ ‫یک‬ ‫جذبی‬ ‫طیف‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫متدوالی‬ ‫متغیرهای‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫گذارند‬: ‫حالل‬ ‫ماهیت‬ pH‫محلول‬ ‫دما‬ ‫الکترولیت‬ ‫زیاد‬ ‫غلظتهای‬ ‫کننده‬ ‫تداخل‬ ‫اجسام‬ ‫حضور‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫معلوم‬ ‫متغیرها‬ ‫این‬ ‫آثار‬ ‫بایستی‬ ‫بنابراین‬ ‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫متغیرهای‬ ‫ایم‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫جذب‬. ‫ند‬‫ر‬‫گذا‬‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫جذب‬‫بر‬‫که‬‫متغیرهایی‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬
 51. 51. 05/11/1436 51 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫نیاز‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫سل‬ ‫به‬ ‫صحیح‬ ‫سنجیی‬‫ر‬‫نو‬ ‫تجزیه‬. ‫شوند‬ ‫بندی‬ ‫جه‬‫ر‬‫د‬ ‫یکدیگر‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫منظم‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫سل‬‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تفاوت‬ ‫هرگونه‬ ‫تا‬‫شدن‬ ‫فرسوده‬ ‫و‬ ‫افتادگی‬ ‫خط‬ ،‫خراش‬‫شود‬ ‫آشکار‬. ‫د‬‫ر‬‫دا‬‫فراوانی‬‫اهمیت‬ ‫ها‬ ‫سل‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫تمیزکردن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫ن‬‫فنو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫دادند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سل‬ ‫جی‬‫ر‬‫خا‬ ‫های‬ ‫پنجره‬ ‫کردن‬‫تمیز‬ ‫برای‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫لز‬‫ر‬‫سو‬ ‫و‬ ‫ن‬‫یکسو‬‫ر‬‫ا‬: o‫ل‬‫متانو‬ ‫به‬ ‫آغشته‬ ‫لنز‬ ‫ی‬ ‫چه‬‫ر‬‫پا‬ ‫یک‬ ‫با‬‫ا‬‫ر‬ ‫سل‬ ‫سطوح‬ ،‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫از‬ ‫قبل‬(‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫خلوص‬ ‫با‬)‫کنید‬ ‫تمیز‬. o‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫نگه‬ ‫گیره‬ ‫با‬‫ا‬‫ر‬ ‫چه‬‫ر‬‫پا‬. o‫د‬‫ر‬‫بگذا‬‫باقی‬ ‫آلودگی‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سل‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبخیر‬ ‫ل‬‫متانو‬ ‫دهید‬ ‫ه‬‫ز‬‫اجا‬. o‫است‬ ‫دار‬‫ر‬‫برخو‬ ‫یادی‬‫ز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫از‬ ‫سطوح‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫ل‬‫متداو‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫این‬. o‫د‬‫ر‬‫گذا‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫سل‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫فیلمهایی‬ ‫و‬ ‫ز‬‫پر‬ ‫که‬ ‫لنز‬ ‫خشک‬ ‫چه‬‫ر‬‫پا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫ل‬‫متداو‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫در‬ ‫یرا‬‫ز‬. ‫سل‬ ‫با‬‫کار‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫تمیز‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬
 52. 52. 05/11/1436 52 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫کالیبراسیون‬ ‫منحنی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫آنالیز‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫شرایط‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شود‬ ‫تهیه‬ ‫استاندار‬ ‫محلولهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬. ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫کلی‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫باید‬ ‫استاندارد‬ ‫محلولهای‬ ‫ترکیب‬ ‫باشد‬. ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنالیت‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫غلظتی‬ ‫گستره‬ ‫بایستی‬ ‫استاندارد‬ ‫محلولهای‬ ‫این‬ ‫گیرند‬. ‫آنالیز‬ ‫استاندارد‬ ‫محلول‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫بیر‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫نباید‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬. ،‫است‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضریب‬ ‫مقایر‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫همچنین‬ ‫کرد‬ ‫استناد‬. ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫طور‬ ‫به‬: ‫غلظت‬ ‫و‬‫جذب‬‫بین‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫تعیین‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬
 53. 53. 05/11/1436 53 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫یکسان‬ ‫حجمهای‬ ‫به‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫ل‬‫محلو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫حجم‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬‫افزایش‬ ‫ثابت‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ل‬‫محلو‬ ‫حجم‬ ‫ساندن‬‫ر‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫جهت‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫افزایش‬‫ش‬‫و‬‫ر‬(Standard Addition) 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬
 54. 54. 05/11/1436 54 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫افزایش‬‫ش‬‫و‬‫ر‬(Standard Addition)
 55. 55. 05/11/1436 55 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫افزایش‬‫ش‬‫و‬‫ر‬(Standard Addition)
 56. 56. 05/11/1436 56 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫جاذب‬ ‫اجسام‬ ‫مخلوط‬ ‫تجزیه‬ (Analysis of Mixture of Absorbing Substances) ‫مخلوط‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منفرد‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫اجزای‬ ‫جذب‬ ‫مجموع‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ،‫معین‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫ـک‬‫ـ‬‫ـ‬‫ی‬ ‫در‬ ‫ل‬‫محلو‬ ‫یک‬ ‫کل‬ ‫جذب‬ ‫ابطه‬‫ر‬ ‫با‬9-13‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫اجزاء‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تعیین‬ ‫،امکان‬(‫ها‬ ‫طیف‬ ‫همپوشانی‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫حتی‬)‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬. ‫شکل‬14-14‫طیفهای‬ ،M‫و‬N‫شود‬ ‫نمی‬ ‫مشاهده‬ ‫منفرد‬ ‫جذب‬ ‫موجی‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫هیچ‬ ‫در‬. ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫بدست‬ ‫با‬4‫مولی‬ ‫ضریب‬(‫منفرد‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬M‫و‬N‫بیر‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫منحنی‬ ‫شیب‬ ‫یا‬)‫سل‬ ‫ضخامت‬ ‫و‬ ‫مخلوط‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫محاسبه‬ ‫معادله‬ ‫دو‬ ‫از‬‫ا‬‫ر‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫اجزای‬ ‫غلظت‬ ‫توان‬ ‫می‬.
 57. 57. 05/11/1436 57 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬2)‫کار‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫جزئیات‬‫جاذب‬ ‫اجسام‬ ‫مخلوط‬ ‫تجزیه‬ (Analysis of Mixture of Absorbing Substances) ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اعتبار‬ ‫هنگامی‬ ‫تنها‬ ‫روابط‬ ‫این‬: 1-‫شود‬ ‫پیروی‬ ‫بیر‬ ‫قانون‬ ‫از‬. 2-‫کنند‬ ‫رفتار‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫دو‬. 3-‫صحت‬ ‫بزرگترین‬:‫مولی‬ ‫جذب‬ ‫ضرایب‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫موجهای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاوی‬ ‫مخلوط‬ ‫آنالیز‬2‫دیگر‬ ‫جذب‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫جاذب‬ ‫گونه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ،‫حاصل‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫قطعیتها‬ ‫عدم‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬. ،‫کامپیوتری‬ ‫نورسنجهای‬ ‫طیف‬ ‫برخی‬(Array-detector Spectrophotometer)‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ، ‫دهند‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬.
 58. 58. 05/11/1436 58 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry ‫ترسیم‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عبور‬ ‫یا‬ ‫جذب‬ ‫باالتر‬ ‫مرتبه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫اول‬ ‫مشتق‬ ‫طیف‬ ‫مزایا‬: 1-‫طیف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طیفی‬ ‫جزئیات‬ ‫آن‬ ‫اغلب‬ ‫منحنیها‬ ‫این‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫معمولی‬. 2-‫صحت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫گاهی‬ ‫را‬ ‫مزاحم‬ ‫یک‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫آنالیت‬ ‫غلظت‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬. ‫معایب‬: 1-‫نسبت‬ ‫کاهش‬S/N ‫مشتقی‬
 59. 59. 05/11/1436 59 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry ‫مشتقی‬ ‫طیفهای‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫روشهای‬: 1-‫پردازشگر‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫رقمی‬ ‫نورسنجهای‬ ‫طیف‬:‫آماری‬ ‫فرایندهای‬ ‫توسط‬ 2-‫قدیمی‬ ‫نورسنجهای‬ ‫طیف‬(‫آنالوگ‬: )‫عملیاتی‬ ‫کننده‬ ‫تقویت‬ ‫مدار‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫مناسب‬ 3-‫موج‬ ‫طول‬ ‫سازی‬ ‫مدوله‬(Modulation Wavelength)
 60. 60. 05/11/1436 60 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫سازی‬ ‫مدوله‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫چند‬. 1-‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیموده‬ ‫تکراری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫نانومتری‬ ‫چند‬ ‫ای‬ ‫فاصله‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عبور‬ ‫مونوکروماتور‬ ‫شکاف‬. ‫عالمت‬ ‫دامنه‬ac‫طول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫طیف‬ ‫مشتق‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫تقریب‬ ‫آشکارساز‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫است‬ ‫موج‬. ‫با‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫پیمایش‬ ‫ایجاد‬‫پاشنده‬ ‫عنصر‬ ‫یا‬ ‫شکاف‬ ،‫آینه‬ ‫نوسان‬ ‫تکفامساز‬ ‫موج‬‫ل‬‫طو‬ ‫ی‬‫ساز‬‫مدوله‬‫وسایل‬ Wavelength Modulation
 61. 61. 05/11/1436 61 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry 2-‫دوگانه‬ ‫پاشنده‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(‫اند‬ ‫شده‬ ‫تجاری‬) ‫های‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫باریکه‬ ‫دو‬‫کمی‬‫متفاوت‬(1‫تا‬2nm)‫نمونه‬ ‫سل‬ ‫روی‬ َ‫متناوبا‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ترانسدیوسر‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫مرجعی‬ ‫ی‬ ‫باریکه‬ ‫هیچ‬. ‫از‬ ‫تابش‬ ‫معرض‬ ‫در‬ َ‫متناوبا‬ ‫نمونه‬ ‫سلول‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫مرجع‬ ‫سل‬2 ‫است‬ ‫تکفامساز‬. ***‫استاندارد‬ ‫سل‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫سل‬ ‫از‬ ‫تابش‬ ‫متناوب‬ ‫عبور‬ ‫با‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫یک‬ 2‫و‬ ‫موج‬ ‫طول‬1‫سل‬‫یا‬1‫و‬ ‫موج‬ ‫طول‬2‫سل‬ ‫موج‬‫ل‬‫طو‬ ‫ی‬‫ساز‬‫مدوله‬‫وسایل‬ Wavelength Modulation
 62. 62. 05/11/1436 62 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry 1-‫زیرا‬ ‫ها‬ ‫گونه‬ ‫کیفی‬ ‫شناسایی‬ ،‫مشتقی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫ترکیبات‬ ‫بین‬ ‫تمایز‬ ‫امکان‬ ‫همپوشانی‬ ‫طیفهای‬‫کند‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫را‬. ‫شدن‬ ‫آشکار‬3‫همپوشانی‬ ‫جذب‬ ‫پیک‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬14-16 ‫مشتقی‬ ‫طیفهای‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
 63. 63. 05/11/1436 63 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry 2-‫موج‬ ‫طول‬ ‫کاربرد‬2‫مشتقی‬ ‫گانه‬:‫در‬ ‫موجود‬ ‫آنالیت‬ ‫طیفهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫کدر‬ ‫محلولهای‬‫که‬‫نور‬ ‫پراکندگی‬‫کند‬ ‫می‬ ‫محو‬ ‫را‬ ‫طیف‬ ‫جزئیات‬. ‫مثال‬: 3‫جانبی‬ ‫های‬ ‫زنجیره‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫آالنین‬ ‫فنیل‬ ‫و‬ ‫تیروسین‬ ،‫تریپتوفان‬ ‫آمینواسید‬ ‫دارند‬ ‫تیزی‬ ‫جذبی‬ ‫پیک‬ ‫آروماتیک‬. ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫یا‬ ‫گاوی‬ ‫آلبومین‬ ‫مثا‬ ‫پروتئینی‬ ‫مواد‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫پیک‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫آشکار‬. ‫یک‬ ‫حاصل‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پراکنده‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تابش‬ ،‫پروتئین‬ ‫بزرگ‬ ‫مولکولهای‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مسطح‬ ‫پیک‬. ‫مشتقی‬ ‫طیفهای‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
 64. 64. 05/11/1436 64 14‫د‬)‫جذبی‬‫گیریهای‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ّ‫کم‬‫تجزیه‬ 14‫د‬3)‫مشتقی‬‫و‬ ‫دوگانه‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ Derivative and Dual-Wavelength Spectrophotometry 3-‫موج‬ ‫طول‬ ‫کاربرد‬2‫مشتقی‬ ‫گانه‬:‫تداخل‬ ‫یک‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫آنالیت‬ ‫آنالیز‬ ‫برای‬ ‫طیفی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫اسکن‬ ‫دستگاه‬2،‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫جذب‬ ‫ضرایب‬ ‫تداخل‬ ‫که‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آنالیز‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫جذب‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنالیت‬. ‫است‬ ‫آنالیت‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ،‫جذب‬ ‫تفاضل‬. ‫مشتقی‬ ‫طیفهای‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
 65. 65. 65 14‫ـ‬‫ه‬1)‫ن‬‫تیتراسیو‬‫منحنیهای‬ 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬14‫ـ‬‫ه‬2)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬ 14‫ـ‬‫ه‬3)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫تیتراسیونهای‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬
 66. 66. 05/11/1436 66 ‫هم‬ ‫نقطه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نورسنجی‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫نورسنجی‬ ‫گیریهای‬ ‫اندازه‬ ‫روند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تیتراسیون‬ ‫یک‬ ‫ارزی‬. ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مشروط‬: 1-‫کنند‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫تابش‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫واکنشگر‬ ، ‫آنالیت‬. 2-‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزی‬ ‫هم‬ ‫نقطه‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫جذب‬ ‫تغییر‬ ‫بتواند‬ ‫جاذب‬ ‫شناساگر‬ ‫بگذارد‬. 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations
 67. 67. 05/11/1436 67 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations ‫حجم‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫نموداری‬ ،‫تیتراسیون‬ ‫منحنی‬ ‫است‬ ‫تیتران‬. ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫منحنی‬2‫متفاوت‬ ‫شیبهای‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫پاره‬ ‫ارزی‬ ‫هم‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کامال‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫تیتراسیون‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫پایانی‬ ‫ی‬ ‫نقطه‬ ‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫پاره‬ ‫دو‬ ‫تقاطع‬ ‫محل‬. ‫رضایتبخش‬ ‫پایانی‬ ‫نقطه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬: 1-‫کنند‬ ‫تبعیت‬ ‫بیر‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫است‬ ‫الزم‬. 2-‫شود‬ ‫تصحیح‬ ‫حجم‬ ‫تغییرات‬ ‫برای‬ ‫جذب‬ ‫است‬ ‫الزم‬.‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫جذب‬ 14‫ـ‬‫ه‬1)‫ن‬‫تیتراسیو‬ ‫منحنیهای‬
 68. 68. 05/11/1436 68 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations a)‫آنالیت‬:‫ناجاذب‬-‫ل‬‫محصو‬:‫ناجاذب‬–‫تیترانت‬:‫جاذب‬ b)‫آنالیت‬:‫ناجاذب‬–‫ل‬‫محصو‬:‫جاذب‬-‫تیترانت‬:‫ناجاذب‬ ***‫تیترانت‬ ‫حجم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫جذب‬ 14‫ـ‬‫ه‬1)‫ن‬‫تیتراسیو‬ ‫منحنیهای‬
 69. 69. 05/11/1436 69 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations ‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫ن‬‫تیتراسیو‬ ‫ظرف‬‫قرارگرفتن‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬‫اصالح‬ ‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬. ،‫دیاب‬‫ر‬ ‫نوع‬ ‫سنج‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫از‬ ‫یا‬probe-type cell‫شود‬ ‫استفاده‬ ،. ،‫مناسب‬‫فیلتر‬ ‫و‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬0% T‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ر‬‫عبو‬ ‫آنالیت‬ ‫از‬ ‫تابش‬. ‫شود‬ ‫نمی‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫واقعی‬ ‫جذب‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫کافیست‬ ‫پایانی‬ ‫نقطه‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫نسبی‬ ‫جذب‬ ‫مقدیر‬. ‫باشد‬ ‫ثابت‬ ‫باید‬‫ن‬‫تیتراسیو‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫ترانسدیوسر‬ ‫جواب‬ ‫و‬ ‫تابش‬ ‫منبع‬ ‫توان‬. ‫ک‬ ‫می‬‫تغییر‬ ، ‫ظرف‬ ‫محل‬‫تغییر‬ ‫با‬ ‫تابش‬ ‫مسیر‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫یرا‬‫ز‬ ‫بماند‬ ‫ثابت‬ ‫بایستی‬ ‫ظرف‬ ‫شود،که‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ای‬ ‫استوانه‬ ‫ف‬‫و‬‫ظر‬ ‫معموال‬‫ند‬. ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫سنجها‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫صافی‬ ‫سنجهای‬‫ر‬‫نو‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫هر‬. ‫گیرن‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ،‫بیر‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫جهت‬ ‫بیشتر‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫یکتر‬‫ر‬‫با‬‫نوار‬ ‫پهنای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سنجها‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ ‫بیشتر‬ ‫اما‬‫د‬. 14‫ـ‬‫ه‬2)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬
 70. 70. 05/11/1436 70 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations ‫صحیحتری‬ ‫نتایج‬ ،‫مستقیم‬ ‫نورسنجی‬ ‫آنالیز‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫نورسنجی‬ ‫تیتراسیون‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫در‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پایانی‬ ‫نقطه‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫چندین‬ ‫زیرا‬. ،‫دیگر‬ ‫جاذب‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫وجود‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫جذب‬ ‫تغییرات‬ ‫چون‬ ‫همچنین‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫تداخل‬ ‫ایجاد‬. ‫روشهای‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫زیرا‬ ،‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫رقیقتر‬ ‫محلولهای‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ندارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫تعادل‬ ‫ثابت‬ ،‫پایانی‬ ‫نقطه‬ ‫تعیین‬. ،‫خط‬ ‫دو‬ ‫برخورد‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ذفته‬ ‫رفته‬ ‫حجم‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫جذب‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫پایانی‬ ‫نقطه‬. ‫کاربرد‬: 14‫ـ‬‫ه‬3)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫تیتراسیونهای‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
 71. 71. 05/11/1436 71 14‫ـ‬‫ه‬)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬‫ن‬‫تیتراسیو‬Photometric Titrations ‫موج‬ ‫طول‬ ‫در‬754 nm 1-‫جذب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫کمپلکس‬ ‫و‬ ‫بیسموت‬ ‫ندارند‬. 2-‫دارد‬ ‫جذب‬ ‫مس‬ ‫کمپلکس‬. 3-‫می‬ ‫ثابت‬ ‫جذب‬ ،‫تیترانت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫ماند‬. 14‫ـ‬‫ه‬3)‫سنجی‬‫ر‬‫نو‬ ‫تیتراسیونهای‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ 1 2 3
 72. 72. 72 14‫و‬1)‫صوتی‬ ‫ر‬‫نو‬‫اثر‬ 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫بینی‬‫طیف‬ 14‫و‬2)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫طیفهای‬ 14‫و‬3)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬ 14‫و‬4)‫بردها‬‫ر‬‫کا‬
 73. 73. 05/11/1436 73 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy ‫نورصوتی‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬(PAS)‫اوایل‬ ‫در‬1970‫شد‬ ‫ابداع‬. ‫طیف‬ ‫آوردن‬ ‫برست‬ ‫برای‬ ‫روشی‬‫جذبی‬UV،Vis‫و‬IR‫جامدات‬ ‫جامدات،نیم‬ ‫کدر‬ ‫مایعات‬ ‫یا‬‫گذارد‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫در‬. ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫مواد‬ ‫نوع‬ ‫ان‬ ‫طیف‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬‫پراگندگی‬‫و‬‫نور‬ ‫بازتابش‬ ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫یا‬ ‫غیرممکن‬ ‫معمول‬ ‫روشهای‬ ‫با‬.
 74. 74. 05/11/1436 74 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy ‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫بینی‬ ‫طیف‬(PAS)‫است‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫جذب‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬. ‫سال‬ ‫در‬‫ابتدا‬1880‫شد‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫گراهام‬ ‫الکساندر‬ ‫توسط‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫دهی‬ ‫تابش‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫جذب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫گاز‬ ‫که‬ ‫موجی‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫تابش‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫بریده‬ ‫ی‬ ‫یکه‬‫ر‬‫با‬ ‫با‬ ‫بسته‬ ‫ل‬‫سلو‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫گاز‬ ‫مانیکه‬‫ز‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫محفظه‬ ‫فشار‬ ‫حیز‬ ‫و‬ ‫افت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫باعث‬ ،‫گاز‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫تابش‬. ‫کرد‬ ‫آشکار‬‫توان‬ ‫می‬ ‫ن‬‫فو‬‫و‬‫میکر‬‫یک‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫فشار‬‫تغییرات‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫صوتی‬‫فرکانس‬ ‫ی‬ ‫گستره‬ ‫در‬ ‫برش‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫تی‬‫ر‬‫صو‬ ‫در‬. ‫جاذب‬ ‫های‬‫ز‬‫گا‬ ‫آنالیز‬‫برای‬ ‫بیستم‬ ‫ن‬‫قر‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫اهمیت‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫مجددا‬ ،‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫پذیر‬ ‫کوک‬ ‫یرقرمز‬‫ز‬ ‫لیزرهای‬‫اختراع‬ ‫با‬. ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫ـشتر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ی‬‫ب‬ ‫اهمیت‬ ‫مایعات‬‫و‬ ‫جامعات‬ ‫جذبی‬ ‫طیف‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫بدست‬‫برای‬ ‫تکنیک‬‫این‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬. 14‫و‬1)‫صوتی‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫اثر‬
 75. 75. 05/11/1436 75 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫حساس‬ ‫ن‬‫فو‬‫و‬‫میکر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ناجاذب‬ ‫گاز‬ ‫یا‬ ‫هوا‬ ‫ی‬‫حاو‬ ‫بسته‬ ‫سل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ،‫جامدات‬ ‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬. ‫ی‬ ‫مشخص‬ ‫موج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫با‬ ‫تابش‬ ‫با‬ ‫جامد‬ ‫سپس‬(‫تکفامساز‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫بریده‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تابش‬. ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫اثر‬ ،‫شود‬ ‫جذب‬ ‫جامد‬ ‫توسط‬ ‫تابش‬ ‫تیکه‬‫ر‬‫صو‬ ‫در‬. ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫بستگی‬ ‫جذب‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫حاصل‬ ‫صوت‬ ‫توان‬. ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫مشخصه‬ ‫مهمترین‬:‫کند‬ ‫نمی‬ ‫تداخل‬ ‫د،بنابراین‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ن‬‫فو‬‫و‬‫میکر‬‫بر‬ ‫ی‬‫اثر‬ ‫هیچ‬ ‫پراکنده‬ ‫یا‬ ‫تابیده‬‫ز‬‫با‬ ‫تابش‬. ‫هاست‬‫ز‬‫گا‬ ‫شبیه‬ ‫جامدات‬ ‫در‬ ،‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬‫اثر‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گاز‬ ‫به‬ ‫جامد‬ ‫از‬ ‫گرما‬ ‫جریان‬ ‫باعث‬ ‫جاذب‬ ‫جامدات‬ ‫آسایش‬. ‫ن‬‫فو‬‫و‬‫میکر‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ر‬‫آشکا‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫فشار‬ ‫در‬ ‫خیز‬ ‫و‬‫افت‬ ‫ایجاد‬ 14‫و‬2)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫طیفهای‬
 76. 76. 05/11/1436 76 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫نمونه‬ ‫طیف‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫المپ‬ ‫طیف‬ ‫ابتدا‬. ‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫می‬‫کار‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫از‬‫جی‬‫و‬‫خر‬ ‫تصحیح‬ ‫برای‬ ‫المپ‬ ‫های‬ ‫داده‬. ‫باشد‬ ‫ساز‬‫ر‬‫آشکا‬ ‫و‬ ‫منبع‬ ‫بین‬‫انحرافی‬ ‫نباید‬‫بنابراین‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مرتفع‬‫ا‬‫ر‬ ‫انحراف‬ ‫مشکل‬ ‫ی‬‫پرتو‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬. ‫است‬ ‫یز‬‫ر‬ ‫بسیار‬ ‫کربن‬ ‫مانند‬ ‫مرجع‬ ‫ی‬ ‫ماده‬ ‫ی‬‫حاو‬ ‫ی‬‫دیگر‬ ‫و‬ ‫نمونه‬‫برای‬ ‫یکی‬ ،‫سل‬ ‫دو‬ ‫دستگاهها‬‫این‬. 8‫کند‬ ‫می‬ ‫ر‬‫عبو‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫باقیمانده‬ ‫و‬ ‫سد‬‫ر‬ ‫می‬ ‫پیروالکتریکی‬ ‫ترانسدیوسر‬ ‫به‬ ‫یکه‬‫ر‬‫با‬ ‫صد‬‫ر‬‫د‬. ‫پیروالکتریکی‬ ‫ساز‬‫ر‬‫آشکا‬ ‫و‬ ‫نمونه‬‫جی‬‫و‬‫خر‬ ‫مقایسه‬ ‫مناسب‬ ‫طیف‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫بدست‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫و‬ ‫وموج‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫تصحیح‬ 14‫و‬3)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬
 77. 77. 05/11/1436 77 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy 14‫و‬3)‫ی‬‫ر‬‫دستگاهو‬
 78. 78. 05/11/1436 78 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy 1-‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫واضح‬ ‫طیفی‬ ‫هموگلبین‬ ‫و‬ ‫قرمز‬ ‫گلبول‬ ،‫خون‬ ‫نورصوتی‬ ‫طیف‬ ‫کند‬. ‫رضایتبخش‬ ،‫خون‬ ‫ترکیبات‬ ‫توسط‬ ‫نور‬ ‫پراکندگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫معمولی‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫نیست‬. ‫مولکولهای‬ ‫این‬ ‫مقدماتی‬ ‫جداسازی‬ ‫بدون‬ ‫خون‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬ ‫مطالعات‬ ‫امکان‬ ‫بزرگ‬ 2-‫سطوح‬ ‫پوشش‬ ‫حیوانی؛‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫دریایی‬ ‫جلبک‬ ‫نیمرساناها؛‬ ‫کانیها؛‬ ‫مطالعه‬ ‫کاتالیزوری‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ 3-‫جامدات‬ ‫کیفی‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ،‫قرمز‬ ‫زیر‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫نورصوتی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ •‫مناسب‬ ‫مقادیر‬ ‫برای‬ ‫فوریه‬ ‫تبدیل‬ ‫فنون‬S/N‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬. 14‫و‬4)‫بردها‬‫ر‬‫کا‬
 79. 79. 05/11/1436 79 14‫و‬)‫صوتی‬‫ر‬‫نو‬ ‫بینی‬ ‫طیف‬Photoacoustic spectroscopy 4-‫جذبی‬ ‫طیف‬ ‫مقایسه‬UV‫صوتی‬ ‫ر‬‫نو‬ ‫طیف‬ ‫با‬ ‫ل‬‫محلو‬ ‫حالت‬ ‫در‬ *‫د‬‫ز‬‫سا‬ ‫می‬ ‫ممکن‬‫ا‬‫ر‬ ‫ترکیبات‬ ‫سریع‬ ‫شناسایی‬ ،‫دو‬‫این‬ ‫تشابه‬. 14‫و‬4)‫بردها‬‫ر‬‫کا‬
 80. 80. 05/11/1436 80 ‫پایان‬

×