Energy Business Opportunity

733 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energy Business Opportunity

  1. 1. ENERGY BUSINESS FUEL FREEDOM INTERNATIONAL Bus iness Op p o r t u n i t y New en erg y bu s i n ess i s c o m i n g t o T h a i l a n d โอกาสสําหรับคนทั่วไปที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพลังงาน Fight pollution and gasoline price ภาวะวิกฤติราคาน้ำมันทั่วโลก ENERGY & ENVIRONMENT ราคาน้ำมันพุงสูงขึ้นทุกวัน ไมมี แนวโนมจะหยุด หรือลดลง เราไมสามารถควบคุมราคาน้ำมันได แตเราสามารถ เลือกที่จะอยูในที่ที่เกิดโอกาสจากวิกฤติราคาน้ำมัน แพงได ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นเกิดผลกระทบกับธุรกิจตางๆ ในเชิงลบทั้งสิ้น นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน ตางพากันใชภาวะวิกฤตินี้มุงเขาสูธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดลอม ปญหามลภาวะ และโลกรอน เมื่อเทียบขนาดกับโลกแลว มนุษยมักรูสึกวาโลก ทำไมธุรกิจพลังงานจึงเปนโอกาสที่ดีในขณะนี้? ใหญเกินกวาจะถูกทำรายได ยุคอุตสาหกรรมในชวง เวลา 20 ปที่ผานมา มนุษยไดทำรายกลไกธรรมชาติ ของบานแหงเดียวของมนุษยที่เรียกวา “โลก” ‣ ตลาดพลังงานเปนตลาดที่ใหญ มีคูแขงนอย ธุรกิจพลังงาน / ธุรกิจสุขภาพ ‣ ธุรกิจบางประเภทดีไดเพราะน้ำมันไมแพง ในขณะที่ธุรกิจบาง เมื่อเทียบกับธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจพลังงาน และสิ่ง ประเภทเติบโตไดเพราะเกิดวิกฤติราคาน้ำมันแพง แวดลอมเปนธุรกิจที่มีขนาดที่ใหญกวาหลายสิบเทา แตกลับมีคูแขงนอยมาก ภาพของธุรกิจสุขภาพผูก ติดกับธุรกิจขายตรงที่ยังคงตองใชเวลากวาที่สังคม ‣ เปนผลิตภัณฑที่เขาใจงาย ไมจำเปนตองมีความรูลึกอยาง จะยอมรับ - FFi เปนธุรกิจ E-Commerce ที่อยูภายใต กฏหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมใชธุรกิจขายตรง อาหารเสริม และ Skin Care หรือการตลาดแบบตรง MPG-CAPS ผลิตภัณฑที่พิสูจนแลว ‣ MPG-Caps เปนผลิตภัณฑที่ชวยลดตนทุนทางธุรกิจ องคกร และคนทั่วโลกยอมรับ เปนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเผาไหม ‣ คนสวนใหญกลัวเสียเงิน มากกวากลัวเสียสุขภาพ เชื้อเพลิง ที่คิดคนโดยทีมนักวิทยาศาสตรจาก องคการ NASA ซึ่งมีราคาสูงมาก แตดวยวิกฤติราคา ‣ FFi มีระบบ Internet ที่ชวยทานทำธุรกิจไดโดยไมจำกัด น้ำมันในปจจุบัน FFi จึงซื้อสิทธิบัตรของเทคโนโลยี นี้มาใชแตเพียงผูเดียว พรมแดนไมจำกัดเวลาเปด-ปด ไมจำกัดสถานที่ ‣ Website FFi ใชมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่ไดรับการยอมรับ ทั่วโลก เปนระบบ Full Functioned Real Time E-Commerce ‣ Vietnam, Malaysia, Indonesia, Russia กำลังจะเปดเร็วๆ นี้
  2. 2. START YOUR BUSINESS NOW FUEL FREEDOM INTERNATIONAL VISION & MISSION THAILAND “We are committed to establishing a very powerful marketing presence which will make it easier and easier for our distributors to create very large and successful businesses. We understand very well the concept that you have to spend money in order to make money. With this in mind, we are prepared to invest up to $3 million dollars to support a fantastic integrated marketing approach to building a very powerful brand in Thailand” Randy Ray, Co-Founder, Fuel Freedom International “เรามุงมั่นที่จะสรางตลาดในเมืองไทยใหเติบโต เพื่อเปนโอกาสใหนักธุรกิจไทย ประสบความสำเร็จไดอยางรวดเร็ว เราเขาใจความจริงทางธุรกิจอยางหนึ่งวา การทำ เงิน ตองเริ่มจากการลงทุน เราจึงมีความยินดีที่จะใชเงินในการลงทุนทางดานการ ตลาดประชาสัมพันธ และโฆษณาเปนเงิน 3 ลานเหรียญสหรัฐในประเทศไทย” แรนดี้ เรย ผูกอตั้งบริษัทฟูลเอล ฟรีดอม อินเตอรเนชั่นแนล Products - MPG-CAPs ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ MPG-CAPs การทำงานของ MPG-CAPs - พัฒนาใชกับจรวดและกระสวยอวกาศ ขององคการ นาซา (NASA) ตั้งแตป 1970 จะเปนตัวเพิ่มปฏิกิริยาแทน Sulphur และตะกั่ว ในน้ำมัน - ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรเรียบรอยแลว ทำใหคาออกเทนเพิ่มขึ้น 0.4 - 1.0 หนวย - พัฒนาจากของเหลวมาอยูในรูปของแคปซูลมากวา 2 ป - ผลิตจากโรงงานในสหรัฐอเมริกา จะสราง MICROTHIN เคลือบและหอหุมในทุก ๆ อณูของหอง - ผลิตภายใตการอนุมัติ และการควบคุมของสถาบันควบคุม เผาไหม ทำใหลูกสูบ แหวน หัวเทียน บาวาลวฯ สะอาดขึ้น ทำให มลภาวะและสิ่งแวดลอม และหนวยงานคุมครองผูบริโภค สามารถลดความรอนในหองเผาไหม ทำใหเครื่องยนตมีอายุ (สคบ) ของสหรัฐอเมริกา ยาวนานมากขึ้น - มีการจัดจำหนายทั่วโลกแลวกวา 150 ประเทศ และอีก 74 เขตการปกครองภายในระยะเวลาไมถึง 2 ป ทำใหโมเลกุลของน้ำมันเชื้อเพลิงแตกตัวเปนฝอยละเอียดในระดับ - เหมาะสำหรับใชกับ น้ำมันทุกชนิด เชน เบนซิน 91 ที่เล็กละเอียดดวยนาโนเทคโนโลยี เมื่อน้ำมันรวมตัวกับอากาศใน เบนซิน 95 แกสโซฮอล ดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตา หองเผาไหม จะทำใหเกิดการเผาไหมไดอยางสมบูรณถึง 99.50 % - ผลิตจากอินทรียสาร 100 % ไมมีสารเคมีที่เปนอันตราย ซึ่งจากเดิมเผาไหม ไดเพียง 70% ถึง 85 % เทานั้น ตอเครื่องยนต E-Commerce Worldwide

×