Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els racons a l’escola

El treball per racons, a l'escola Giroi de La Garriga

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Els racons a l’escola

 1. 1. ELS RACONS A L’ESCOLA
 2. 2. Objectius del treball per racons <ul><li>Potenciar l’autonomia dels nens i nenes. </li></ul><ul><li>Afavorir una bona gestió del propi temps. </li></ul><ul><li>Facilitar les relacions dins el grup. </li></ul><ul><li>Possibilitar diferents formes d’accés al coneixement. </li></ul><ul><li>Educar en la diversitat. </li></ul><ul><li>Potenciar l’interès dels alum nes. </li></ul><ul><li>Facilitar la interdisciplinarietat. </li></ul>
 3. 3. Tipus de racons <ul><li>Biblioteca </li></ul><ul><li>Llengua catalana </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Plàstica </li></ul><ul><li>Coneixement del medi </li></ul><ul><li>Pensem, pensem… </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul>
 4. 4. Elements organitzatius <ul><li>Horari: 6 sessions setmanals </li></ul><ul><li>Espai: aula, aula d’informàtica, … </li></ul><ul><li>Durada: 15’ a 20’ per racó </li></ul><ul><li>Funcionament dels racons </li></ul>
 5. 5. Avaluació <ul><li>Autoavaluació </li></ul><ul><li>Avaluació per part del/la mestre/a </li></ul>
 6. 6. Presentació dels racons
 7. 7. Comencem a treballar
 8. 8. El racó d’anglès oral <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Socialitzar l’accés a la llengua oral amb un professor nadiu. </li></ul><ul><li>Millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels nens i nenes. </li></ul><ul><li>Augmentar la confiança dels alumnes a l’hora d’expressar-se en llengua anglesa. </li></ul>
 9. 9. El racó d’anglès oral <ul><li>Com ho farem: </li></ul><ul><li>Coordinant especialistes i assistent de conversa. </li></ul><ul><li>Emprant un espai diferent al de l’aula ordinària. </li></ul><ul><li>Seguint i ampliant la programació establerta. </li></ul><ul><li>Utilitzant material complementari. </li></ul>

×