Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POLÍTIQUESDE GESTIÓDERESIDUSI
FOMENTDELASIMBIOSI INDUSTRIAL:
ESTATDELAQÜESTIÓI TENDÈNCIES
AgènciadeResidusdeCatalunya
Yola...
2
AGÈNCIADERESIDUSDECATALUNYA (ARC)
Empresapública adscrita al Dept. Territori i Sostenibilitat
delaGeneralitat deCataluny...
3
QUANTSRESIDUSPRODUIM?
4
NOMBREDEPRODUCTORSDERESIDUSINDUSTRIALS
PERCOMARCA
Vallès Oriental:1.256 empreses
productores de residus
5
GENERACIÓDERESIDUSINDUSTRIALSPERCOMARCA
Vallès Oriental:313 tones de residus
industrials
6
PROGRAMAGENERALDEPREVENCIÓI GESTIÓDERESIDUSI
RECURSOSDECATALUNYA2013-2020(PRECAT20)
Objectiugeneral:
Determinar l’estrat...
7
PRECAT20:
10OBJECTIUSESTRATÈGICS
TRONCALS
1. Potenciarlavisió delsresiduscomarecursos
2. Contribuir, desd’unaperspectiva...
8
PRECAT20:
OBJECTIUSQUANTITATIUSPRINCIPALS
Descripció dels objectius
Objectiu
CATALUNYA
PRECAT20
2020
Objectiu
EUROPA
Paq...
9
ELPAPERDEL’ADMINISTRACIÓ(1)
Cal crear les condicionspel canvi:
10
ELPAPERDEL’ADMINISTRACIÓ(2)
Com?
• Fent alesempresesresponsablesdelsseusproductesal llargdetot el cicledevida
• Exigint...
11
1. FOMENTDEL’ECODISSENY
(Premi Catalunya d’Ecodisseny, catàlegs, exposició, tallers, projectes pilot enecodisseny,
etc....
AJUTSECONÒMICSDEL’ARC
ADREÇATSAEMPRESES
13
AJUTSDEL’ARC
PERAEMPRESES(2016)
1) SUBVENCIÓTES/1274/2016PERAPROJECTESDEPREVENCIÓ,
PREPARACIÓPERALAREUTILITZACIÓI RECIC...
14
CARACTERÍSTIQUESPRINCIPALS
AJUTS 2016 PREVENCIÓDERESIDUS
INDUSTRIALS(P. RI)
FOMENT ECONOMIACIRCULAR
(EC)
OBJECTE • Prev...
15
CLASSEB:R+D
(PROTOTIPS,PROVESPILOT)
CLASSEA
IMPLEMENTACIÓ
• Ecodisseny
• Reutilització de productes
• Simbiosi industri...
16
NOMBREDESOL·LICITUDSREBUDES
Classe A. Implementació en el
mercat
Nre. Sol. Classe A. Implementació en les
instal·lacion...
17
PREVISIÓCALENDARI
• PUBLICACIÓ:23maig2016
• Períodepresentaciódesol·licituds:fins23juliol 2016
• Previsiódepropostadere...
18
ALTRESFONTSDEFINANÇAMENT
• PERAEMPRESES:
Cuponsd’ecoinnovació2016(ACCIO-TES)
1) Anàlisi delsprocessosproductiusi identi...
FOMENTDELASIMBIOSI INDUSTRIAL
SIMBIOSI:
Del grec: syn (junts) + bioó (viure) + sufix - sis (procés)
És el procés de viure junts, o conviure.
Definició:
...
21
SIMBIOSI INDUSTRIAL
Lasimbiosi industrial ésunaestratègia empresarial
quebuscamillorar l’eficiència enl’úsdels recursos...
22
OBJECTIU1. Potenciar lavisiódelsresiduscomarecursos
[1a.3]: Impulsar i desenvolupar la simbiosi industrial, buscant la ...
23
1. 2. Procesos deproducción
“Además, esimportantepromover lainnovaciónenlosprocesosindustriales. Por ejemplo, la
simbio...
Manresa en simbiosi
Impulsat per:
Amb la col·laboració de: Desenvolupament tècnic:
Projecte pilot de simbiosi industrial a...
25
MANRESAENSIMBIOSI -
OBJECTIUS
• Ajudar a las empreses de Manresa i del Bages, a aprendre a aprofitar
sinergies amb altr...
26
PLADETREBALLI CALENDARI DELPROJECTE
27
1. RECOLLIDADEDADES
Identificació del territori i dels recursos.
Anàlisi de dades de declaracions de residus i dades d’...
28
2. COMUNICACIÓDELPROJECTE(1)
Roda de premsa (20/11/2015)
29
2. COMUNICACIÓDELPROJECTE(2)
Newsletters
30
3. IDENTIFICACIÓDESINERGIESPOTENCIALS
TALLERS: SESSIONS D’INTERCANVI AMB EMPRESARIS (12/01/2016, 09/06/2016)
28 Empreses
31
EVA ESPAÑOLA
TECNIUM
TEKNIA
CARDONA PLAST
RESULTATS: SINERGIESIDENTIFICADES
Polígon
industrial
BUFALVENT
Retalls
12 t/a...
32
RESULTATS: VALORACIÓQUANTITATIVADELBENEFICI
POTENCIALDELESSINERGIES
Benefici econòmicpotencial
Potencialseconòmicsensin...
33
ALTRESEXPERIÈNCIESDESIMBIOSI INDUSTRIALA
CATALUNYA(1)
D’abast territorial
34
ALTRESEXPERIÈNCIESDESIMBIOSI INDUSTRIALA
CATALUNYA(2)
D’abast sectorial:
- Matèriaorgànicaenel sector agroalimentari
- ...
«La vida és una unió
simbiòtica i
cooperativa que
permet triomfar als
que s’associen»
Lynn Margulis (1938-
2011)
36
L’ECONOMIACIRCULAR
DEFINICIÓ:
Economia queésreparadora i regenerativa per
disseny, i quetécomaobjectiu mantenir els
pro...
37
SINERGIAENERGIA
Motors de co-generació: Consorci i Edar
Electricitat
7 Gwhe /any
Calor residual
11,8 Gwht /any
Aprofita...
38
SINERGIAORGÀNICS
Optimització
compostatge
Incorporar alaplanta decompostatge del Consorci, elsfangs ricsambmatèria
orgà...
39
SINERGIAPLÀSTICS
Tancar cicleresidu-
recursd’unplàstic
concret
Recuperació derestes depolipropilè per areintroducció al...
40
SINERGIAPETITSESTOCSI ALTRES
Scrapstore(botiga
deretalls)
Botigaper facilitar lasortidaderesidus/recursos enpetites qua...
41
http://www.inex-circular.com/
42
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Polítiques de gestió de residus i foment de la simbiosi industrial

191 views

Published on

1er cicle energia a la indústria. Jornada: Gestió, reutilització i revalorització de residus industrials. Introducció a la simbiosi industrial

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polítiques de gestió de residus i foment de la simbiosi industrial

 1. 1. POLÍTIQUESDE GESTIÓDERESIDUSI FOMENTDELASIMBIOSI INDUSTRIAL: ESTATDELAQÜESTIÓI TENDÈNCIES AgènciadeResidusdeCatalunya YolandaMorcilloRipoll ymorcillo@gencat.cat 29denovembrede2016
 2. 2. 2 AGÈNCIADERESIDUSDECATALUNYA (ARC) Empresapública adscrita al Dept. Territori i Sostenibilitat delaGeneralitat deCatalunya, quetécompetència sobreelsresidus queesgenerenogestionen a Catalunya. Objectiu: Determinar l’estratègia d’actuació delaGeneralitat de Catalunya enmatèriadeprevenciói degestióde residusfinsal’any 2020, sotalaperspectiva de contribuir al’obtenció i al’úseficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’unaeconomia circular i baixaencarboni, quealhorasigui competitiva i generadora denoves activitats. Font: Programageneral deprevenciói gestióderesidusi recursosde Catalunya2013-2020(PRECAT20)
 3. 3. 3 QUANTSRESIDUSPRODUIM?
 4. 4. 4 NOMBREDEPRODUCTORSDERESIDUSINDUSTRIALS PERCOMARCA Vallès Oriental:1.256 empreses productores de residus
 5. 5. 5 GENERACIÓDERESIDUSINDUSTRIALSPERCOMARCA Vallès Oriental:313 tones de residus industrials
 6. 6. 6 PROGRAMAGENERALDEPREVENCIÓI GESTIÓDERESIDUSI RECURSOSDECATALUNYA2013-2020(PRECAT20) Objectiugeneral: Determinar l’estratègiad’actuaciódelaGeneralitat deCatalunyaenmatèriade prevenciói degestióderesidusfinsal’any2020, sotalaperspectivadecontribuir a l’obtenciói al’úseficient delsrecursosi afavorint el desenvolupament d’unaeconomia circular i baixaencarboni, quealhorasigui competitivai generadoradenovesactivitats.
 7. 7. 7 PRECAT20: 10OBJECTIUSESTRATÈGICS TRONCALS 1. Potenciarlavisió delsresiduscomarecursos 2. Contribuir, desd’unaperspectivadecicledevidai enel marcdelapolítica energètica, alalluitacontrael canvi climàtici altresimpactesassociatsalagestióde residusi al’úsderecursos 3. Protegir el sòl comamedi bàsici recursdecaràcternorenovable JERARQUIADE GESTIÓ 4. Reduir lageneracióderesidus, impulsant laprevenciói particularment la reutilització 5. Fomentarlapreparacióper alareutilitzacióderesidus 6. Incrementarlavaloritzaciódel conjunt deresidus, particularment lavalorització material, desd’unaòpticadel’economiacirculari baixaencarboni 7. Suprimir progressivament ladisposicióderesidusvaloritzables COMPLEMENTARIS 8. Impulsarel sectorcatalàdelsresiduscomunreferent tècnic, econòmici legaL 9. Disposard’unaxarxad’infraestructuresdegestióderesidusadaptadaales necessitatsterritorials, econòmiquesi tècniquesdeCatalunya 10. Fer transparent i sostenibleeconòmicament lagestióderesidus
 8. 8. 8 PRECAT20: OBJECTIUSQUANTITATIUSPRINCIPALS Descripció dels objectius Objectiu CATALUNYA PRECAT20 2020 Objectiu EUROPA Paquet EC 2030 PREVENCIÓ Reducció de la generació de residus -15% respecte 2010 GESTIÓ GENERAL Recollida selectiva bruta de residus municipals 60% Valorització material total dels residus municipals 55% 65% Valorització efectiva (material i energètica) dels residus industrials (èmfasi en "efectiva") 70% Preparació per a reutilització i valorització material de residus industrial 64% Valorització dels residus de la construcció 75% Valorització global (material i energètica) 65% Màxim de gestió de residus totals en dipòsit controlat --- 10% Residus sense tractar destinats a incineració o dipòsit controlat 0% (2018) GESTIÓ PER FLUXOS Reducció de les bosses de plàstic d’un sol ús -90% Matèria orgànica: valorització material total 60% Matèria orgànica: contingut d’impropis en la recollida selectiva <10% Envasos: valorització material total 75% 75% Piles: recollida selectiva 55% RAEE: recollida selectiva 4 kg/hab·any RAEE: preparació per a la reutilització 5% Pneumàtics fora d’ús: valorització material 75% ALTRES Reducció de la petjada de carboni associada a la generació i gestió de residus -30% respecte 2012 Eficiència en la captació de biogàs en dipòsits controlats 60%
 9. 9. 9 ELPAPERDEL’ADMINISTRACIÓ(1) Cal crear les condicionspel canvi:
 10. 10. 10 ELPAPERDEL’ADMINISTRACIÓ(2) Com? • Fent alesempresesresponsablesdelsseusproductesal llargdetot el cicledevida • Exigint l’allargament delsperíodesdegarantiadecertsproductes • Prohibint l’úsdedeterminadessubstànciesperilloses • Prohibint ladisposiciófinal dematerialsvaloritzables • Establint d’objectiusdereciclatgeespecíficsper aindústries • Establint derendimentsmínimsdelssistemesdevaloritzaciómaterial • Implementant avantatgesfiscalsper l’úsderecursosregenerats/ renovables • Augmentant elscànonsdedisposicióderesidusmunicipalsi industrials • Desplaçant lafiscalitat delsrecursoshumansalsmaterials • ...
 11. 11. 11 1. FOMENTDEL’ECODISSENY (Premi Catalunya d’Ecodisseny, catàlegs, exposició, tallers, projectes pilot enecodisseny, etc.) http://residus.gencat.cat/premicatalunyaecodisseny Estratègia catalana d’ecodisseny, per aunaeconomia circular i ecoinnovadora 2. FOMENTDELMERCATDEPRODUCTESRECICLATSI EFICIENTSENRECURSOS (XarxaCompraReciclat; Llibreblanc decomprapúblicadeproductes reciclats i eficients enrecursos) http://xcr.arc.cat 3. FOMENTDELAREUTILITZACIÓI PREPARACIÓDELAREUTILITZACIÓ http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/reutilitzacio/ 4. FOMENTDELSSUBPRODUCTES 5. SUPORTECONÒMIC APROJECTESDEPREVENCIÓDERESIDUS I DEFOMENT ECONOMIACIRCULAR(Subvencions) 6. FOMENTDELASIMBIOSI INDUSTRIAL LÍNIESD’ACTUACIÓARCADREÇADESAEMPRESES PERPROMOUREECONOMIACIRCULAR
 12. 12. AJUTSECONÒMICSDEL’ARC ADREÇATSAEMPRESES
 13. 13. 13 AJUTSDEL’ARC PERAEMPRESES(2016) 1) SUBVENCIÓTES/1274/2016PERAPROJECTESDEPREVENCIÓ, PREPARACIÓPERALAREUTILITZACIÓI RECICLATGEDE RESIDUSINDUSTRIALS(P.RI) Publicada23demaigde2016–sol·licitudstancades 2) SUBVENCIÓTES/1275/2016PERAPROJECTESDEFOMENTDE L’ECONOMIACIRCULAR(EC) Publicada23demaigde2016–sol·licitudstancades Ambdues finançades parcialment amb la recaptació del Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials (Import 2016: 11,85 euros/tona. Import per a 2017: 15,80 €/t)
 14. 14. 14 CARACTERÍSTIQUESPRINCIPALS AJUTS 2016 PREVENCIÓDERESIDUS INDUSTRIALS(P. RI) FOMENT ECONOMIACIRCULAR (EC) OBJECTE • Prevencióderesidus(enel procés productiu) • Preparacióper alareutilitzacióde residuspropis • Reciclatgederesiduspropis • Ecodisseny • Reutilitzaciódeproductes • “Takebackschemes” • Aplicacionsdematerialsreciclats • Processosotecnologiesdemillorade valoritzacióresidus • Simbiosi industrial • Mineriad’abocadors BENEFICIARIS Empreses,agrupacionsd’empreses, deCatalunya Empreses, agrupacionsd’empresesi associacionsd’empreses, deCatalunya CLASSES A. Implantació B. Recercai desenvolupament A. Implantació B. Recercai desenvolupament PRESSUPOSTDISPONIBLE 1.020.139,14€ Màximrecerca: 76.118,84€. 942.658,02€ (350,000€inicial + 592.658,02€ ampliat 28/11/2016) INTENSITATAJUT 5-55% Mínim3.000€, Màx. 150.000€ 50%(75%encasdepime) Màxim20.000€per projecte
 15. 15. 15 CLASSEB:R+D (PROTOTIPS,PROVESPILOT) CLASSEA IMPLEMENTACIÓ • Ecodisseny • Reutilització de productes • Simbiosi industrial • “Take back schemes” (Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o pel fabricant, amb la finalitat de reutilitzar, remanufacturar o reciclar-los) • Noves aplicacions de materials reciclats • Millora de valorització residus • Mineria d’abocadors SUBVENCIÓECONOMIACIRCULAR RESUMACTUACIONSSUBVENCIONABLES
 16. 16. 16 NOMBREDESOL·LICITUDSREBUDES Classe A. Implementació en el mercat Nre. Sol. Classe A. Implementació en les instal·lacions Nre. Sol. A1. Ecodisseny 16 A2. Reutilització de Productes 4 A3. Simbiosi industrial 4 Total classe A 24 Total classe A 39 Classe B. R+D (desenvolupament de prototips o proves pilot) Classe B. R+D (desenvolupament de prototips o proves pilot) B1. Ecodisseny 11 B2. Reutilització de Productes 4 B3. Take back schemes 4 B4. Simbiosi industrial 2 B5. Noves aplicacions materials reciclats 2 B6. Nous processos de millora de valorització residus 20 B7. Mineria d'abocadors 1 Total clase B 44 Total clase B 4 TOTAL (classe A + classe B) 68 TOTAL (classe A + classe B) 43 IMPORT DISPONIBLE 942.658,02 € IMPORT DISPONIBLE 1.020.139 € SUBVENCIÓ ECONOMIA CIRCULAR SUBVENCIÓ PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS A1. Prevenció dels residus en el mateix procés productiu. A2. Preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus propis B1. Prevenció de residus, reciclatge en origen de residus propis i tecnologies més netes de fabricació B2. Disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
 17. 17. 17 PREVISIÓCALENDARI • PUBLICACIÓ:23maig2016 • Períodepresentaciódesol·licituds:fins23juliol 2016 • Previsiódepropostaderesolució: 29novembre2016 • PrevisióResolució: desembre2016 • Any2017: novaconvocatòriadesubvencionsper aprojectesd’economia circular
 18. 18. 18 ALTRESFONTSDEFINANÇAMENT • PERAEMPRESES: Cuponsd’ecoinnovació2016(ACCIO-TES) 1) Anàlisi delsprocessosproductiusi identificaciódemilloresambientals 2) Ecodissenydeproductesi serveis 3) Prevenciói valoritzacióderesidus 4) Projectesper al foment denousmodelsdenegoci vinculatsal’economiaverdai circular • PERAENSLOCALS: Catàlegdeserveisdel'any2016del PlaXarxadeGovernsLocals2016-2019
 19. 19. FOMENTDELASIMBIOSI INDUSTRIAL
 20. 20. SIMBIOSI: Del grec: syn (junts) + bioó (viure) + sufix - sis (procés) És el procés de viure junts, o conviure. Definició: És l'associació o relació entre dos o més individus d'una mateixa espècie o d'espècies diferents, de la qual resulta un benefici per a tots ells.
 21. 21. 21 SIMBIOSI INDUSTRIAL Lasimbiosi industrial ésunaestratègia empresarial quebuscamillorar l’eficiència enl’úsdels recursos aprofitant lessinergies entreles empreses d’un territori. Permet alesempresescomprari vendreocompartir recursos, per exemple: - recursosutilitzablesper tercers(comsubproductes), - perduts(comcalor residual), - nousats(comaiguadepluja) o - compartibles(commagatzems, transport), etc. Ésunaeinad’aplicaciópràcticadel concepted’economia circular. Beneficis: - Optimitzar elsrecursos(materials, energia, aigua, béns, experiència, logística, ...) - Reduir elscostosi augmentarelsbeneficis€ - Accelerarlainnovació - Crear llocsdetreball.
 22. 22. 22 OBJECTIU1. Potenciar lavisiódelsresiduscomarecursos [1a.3]: Impulsar i desenvolupar la simbiosi industrial, buscant la implicació del sector privat i impulsant instruments de gestióeficients. ACTUACIÓACT-001: Desenvolupament d'accions defoment del'economia circular • Quantificaciódel cicledematerialsdeCatalunya. • Valoració amb els diferents sectors empresarials dels recursos crítics per a l’economia catalana, de cara a establir unplaquepermeti garantir l’accésalsmateixos. • Benchmarking dels sistemes de recollida selectiva i valorització material, per definir quins sistemes permeten l’obtenciódematerialsd’altaqualitat. Establiment derendimentsmínimsdelssistemesdevaloritzaciómaterial. • Foment del’eco-emprenedoriaenelsàmbitsrelacionats amblagestióeficient delsrecursos. • Suport alacreaciód’unaxarxad’empresesper al’economiacircular. • Estudi del potencial delasimbiosi industrial comainstrument per maximitzar elsbeneficisempresarials através decompartir recursos i coneixement. ACTUACIÓACT-005: Foment delafiguradel subproducte Estudi de les dades recollides a través de les declaracions anuals de residus de productors i gestors per tal d’identificar, mitjançant el creuament de la informació, oportunitats d’impuls a l’economia circular en un context de recercaactivad’alternatives per alesempresesi d’impulsalasimbiosi industrial. SIMBIOSI INDUSTRIALALPRECAT20
 23. 23. 23 1. 2. Procesos deproducción “Además, esimportantepromover lainnovaciónenlosprocesosindustriales. Por ejemplo, la simbiosis industrial permite que los residuos o los subproductos de una industria se conviertaneninsumos deotra. Ensus propuestas revisadas sobrelosresiduos, laComisión propone elementos para facilitar esta práctica, así como colaborar con los Estados miembros para ayudarles a garantizar una comprensión común de las normas sobre subproductos.” (...) La Comisión propone (en las propuestas legislativas revisadas sobre residuos) aclarar las normas sobre los subproductos al objeto de facilitar la simbiosis industrial y de contribuir a crear condiciones equitativas al respecto entodalaUE. SIMBIOSI INDUSTRIAL ALPAQUETECONOMIACIRCULARCE
 24. 24. Manresa en simbiosi Impulsat per: Amb la col·laboració de: Desenvolupament tècnic: Projecte pilot de simbiosi industrial a Catalunya Connectant indústries - Creant oportunitats
 25. 25. 25 MANRESAENSIMBIOSI - OBJECTIUS • Ajudar a las empreses de Manresa i del Bages, a aprendre a aprofitar sinergies amb altres empreses tot disminuint els costos i augmentant la competitivitat. • Enfortir la base industrial de la zona, potenciant la innovació i la creació de noves empreses i llocs de treball. • Obrir camí per a futurs projectes d’innovació i recerca aplicada tant per a empreses com per al desenvolupament territorial. • Formar i conscienciar sobre el procés d’adaptació cap a una economia circular.
 26. 26. 26 PLADETREBALLI CALENDARI DELPROJECTE
 27. 27. 27 1. RECOLLIDADEDADES Identificació del territori i dels recursos. Anàlisi de dades de declaracions de residus i dades d’activitats municipals Plataforma INEX per a la base de dades (www.inex-circular.com) Dades novembre 2015: 678 empreses 167 matèries primeres 149 residus
 28. 28. 28 2. COMUNICACIÓDELPROJECTE(1) Roda de premsa (20/11/2015)
 29. 29. 29 2. COMUNICACIÓDELPROJECTE(2) Newsletters
 30. 30. 30 3. IDENTIFICACIÓDESINERGIESPOTENCIALS TALLERS: SESSIONS D’INTERCANVI AMB EMPRESARIS (12/01/2016, 09/06/2016) 28 Empreses
 31. 31. 31 EVA ESPAÑOLA TECNIUM TEKNIA CARDONA PLAST RESULTATS: SINERGIESIDENTIFICADES Polígon industrial BUFALVENT Retalls 12 t/a SCRAP STORE Escoles, ciutadans LUTESOR 5T/a a autoproducció Centre comercial ELS TRULLOLS EDAR Deixalleria FUNDERIA CONDALS CENTRAL DE CALOR/FRED 12 GWh/a Restes Vegetals 4000 T Altres orgànics G.elèctrica 7 GWh/a Terres vegetals CONSORCI POLISINK OWENS FITALLER SENYOR MANUBENS BIETSA CSTY VALLS GERMANS 6T/a nous embalatges MONTANA PIRELLI- valorització plàstics formigons lleugers. Xarxa de calor/fred MAFRICA Compost 1000 T Altres Compostos 40T/a restes plàstics agrupats Altres empreses Resumde Potencialitatsde les4sinergies •Energia(Calor i electricitat) •Orgànics •Plàstics •Petitsestocs 1 2 3 4
 32. 32. 32 RESULTATS: VALORACIÓQUANTITATIVADELBENEFICI POTENCIALDELESSINERGIES Benefici econòmicpotencial Potencialseconòmicsensinergies energètiques Generacióenergèticalocal: 1.000.000€/any (Generaciód’inversiólocal: 4.000.000€) Digestiódenousproductesorgànics: 200.000€/any Total novesgeneracionsenergètiques: 1.200.000€/any Potencialseconòmicsenestalvis degestióderesidus Sinergiesorgàniques: Compost deresidusvegetalsI fangs25.000€/any Fabricaciódeterravegetal: 30.000€/any Sinergiadeplàstics: Estalvi de60.000€/any(benefici) Sinergiadepetitsestocs: Valor social i ambiental Sinergiadefibradevidre: Estalvisde20.000€/any Total estalvisper gestióderesidus: 135.000€/any Benefici enl’eficiènciaderecursos Potencial d’energialocal generada: 12GWhtèrmics/any +7GWhelèctrics/any Potencial demilloragestióresidusorgànics: 11,000t/any Potencial demilloragestióresidusplàstics: 750t/any Potentcal deresidusbanalsevitats(plàstics, tèxtils, paper, etc.): 256t/any
 33. 33. 33 ALTRESEXPERIÈNCIESDESIMBIOSI INDUSTRIALA CATALUNYA(1) D’abast territorial
 34. 34. 34 ALTRESEXPERIÈNCIESDESIMBIOSI INDUSTRIALA CATALUNYA(2) D’abast sectorial: - Matèriaorgànicaenel sector agroalimentari - Identificació desinergies sector tèxtil ambsector plàstic - Sector del filmplàstic - Sectorsvarisassociats alaCECOT - …
 35. 35. «La vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s’associen» Lynn Margulis (1938- 2011)
 36. 36. 36 L’ECONOMIACIRCULAR DEFINICIÓ: Economia queésreparadora i regenerativa per disseny, i quetécomaobjectiu mantenir els productes, components i materials alasevautilitat i valor mésaltsentot moment, distingint entrecicles tècnics i biològics. (Font: EllenMacArthur Foundation). L’economia circular ésunconcepteeconòmic ambl’objectiu d’uncreixement sostenible, ones mantenen elsrecursos enel cicleeconòmic durant el màximtemps possible, aprofitant el seuvalor. Mésinformació: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm https://www.ellenmarcarthurfoundation.org
 37. 37. 37 SINERGIAENERGIA Motors de co-generació: Consorci i Edar Electricitat 7 Gwhe /any Calor residual 11,8 Gwht /any Aprofitar calor residual creant unaCentral de calor/fredi xarxa decalor Crear unacentral decalor/fred per aprofitar lacalor residual que generen elsmotorsdecogeneració del Consorci del Bages per alagestióde residus i del’EDARAigües deManresa, i el sistemaderefrigeracióde Funderia Condals. Abastiriael Polígon Bufalvent (indústries/tallers) i el Polígon Trullols(zona comercial) i també autoconsumEDAR. Aprofitar electricitat de cogeneració Unir lesgeneracions d’electricitat delsmotors decogeneració del Consorci i l’EDARAigües deManresa, per generar electricitat per a autoconsum ambxarxadeconnexió pròpia. Metà - Abocador - Digestió fangs EDAR
 38. 38. 38 SINERGIAORGÀNICS Optimització compostatge Incorporar alaplanta decompostatge del Consorci, elsfangs ricsambmatèria orgànicaprocedents del’EDAR(estalviant procés d’assecatge defangs), per ajudar acompostar residus vegetals difícils decompostar. Optimització digestor EDAR Incorporar al digestor del’EDARproductes orgànics ricsenvolàtils procedents d’altres indústries (per ex. Mafrica, escorxador, oaltresindústries alimentàries –Aneto, Nostrum-) per incrementar laproducció debiogàs del’EDAR. Donar valor afegit a unproducte Fabricaciódeterresvegetals ambel compost del Consorci incorporant residus d’altres indústries (comarasorresdefoneria deFunderia Condals).
 39. 39. 39 SINERGIAPLÀSTICS Tancar cicleresidu- recursd’unplàstic concret Recuperació derestes depolipropilè per areintroducció al mateix procés productiu (retallsgenerats xTecnium, poden ser transformats xLutesor novament enmatèriaprimeraxTecnium). Gestióconjunta de residus plàstics Agregació deresidus deplàstic delesempreses del territori per generar unplàstic reciclat conjunt i devalor, per usar, per exemple, al sector de laconstrucció comaadditiu per aformigons lleugers.
 40. 40. 40 SINERGIAPETITSESTOCSI ALTRES Scrapstore(botiga deretalls) Botigaper facilitar lasortidaderesidus/recursos enpetites quantitats peròambvalor potencial (retalls tèxtilsdequalitat, restes desèrie, tubs decartró, pots devidre, etc). Tambébenefici social (per ex. ocupació). Retalls paper+plàstic Retallsdepaper+plàstic deSeñor, usats per Fitaller per arebliment de paquets xtransport. Fibradevidre Milloradelagestiódel residugenerat per OwensCorningambgestor especialitzat (SPBerner)
 41. 41. 41 http://www.inex-circular.com/
 42. 42. 42

×