Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 9 КЛАС»

172 views

Published on

ПІДРУЧНИК «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 9 КЛАС» ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 9 КЛАС»

 1. 1. ПІДРУЧНИК «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 9 КЛАС» ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автор Н. М. Поліщук
 2. 2. ПІДРУЧНИК ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (2011), БАЗОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ 5–9 КЛАСІВ І СПРЯМОВАНИЙ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ.
 3. 3.  Підручник відповідає меті інтегрованого предмета:  формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя та здоров’я поведінки.  Підручник відповідає завданням предмета:  формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя та здоров’я;  формування в школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;  виховання в підлітків бережливого, дбайливого й усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;  формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження та зміцнення здоров’я;  ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя та зміцнення всіх складових здоров’я.
 4. 4. ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ  Зміст навчального матеріалу підручника ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.  Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.  Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.
 5. 5. АВТОР МАВ НА МЕТІ СТВОРИТИ ЦІЛІСНИЙ КУРС, ЩО ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ ПРИНЦИПАМ НАВЧАННЯ:  принцип науковості й доступності знань, адаптація відповідних наукових знань для всіх ланок освіти з врахуванням особливостей різних вікових категорій; взаємозв’язок науки про здоров’я з практичним досвідом;  принцип системності й наскрізності означає, що процес формування здоров’я людини, природних і соціальних умов його збереження та зміцнення має бути організований як системний педагогічний процес, у логічному зв’язку всіх його етапів; спрямовується на гармонійний і різнобічний розвиток особистості;  принцип неперервності та практичної цілеспрямованості передбачає наступність у реалізації напрямів та етапів цієї роботи на різних освітніх рівнях; охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді; здійснюється в різних соціальних інститутах, у навчальній та позанавчальній діяльності;  принцип інтегрованості передбачає синтез теоретичних, емпіричних і практичних знань у цілісній картині про здоров’я та здоровий спосіб життя;  принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, оновлення, удосконалення знань про здоровий спосіб життя;  принцип превентивності означає, що виховні впливи держави, усіх виховних інститутів, на основі врахування інтересів особистості та суспільства, спрямовуються на профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, на допомогу та захист, вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення.  принцип гуманізму передбачає орієнтацію на підростаючу особистість як найвищу цінність, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, стимулювання розвитку в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих виборів;  принцип цілеспрямованості, який характеризує тенденцію дітей та молоді, що спрямована на досягнення основної мети – підвищення ефективності функціонування власного організму та свідомого позитивного ставлення до нього.
 6. 6. КРИТЕРІЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНІ В ПІДРУЧНИКУ Є:  на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, раціональне харчування;  на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих поведінкових звичок;  на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного в житті, у природі, у мистецтві;  на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно спрямована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.
 7. 7. У МЕТОДИЧНОМУ АПАРАТІ ПІДРУЧНИКА ПЕРЕДБАЧЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ  Цільового, мотиваційно-ціннісного, змістового, операційно-діяльнісного, емоційно-вольового, оцінювально-результативного.
 8. 8. ВИРІШУЮЧИ СТРУКТУРНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА, АВТОР ДОТРИМАВСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ:  розділи, теми й параграфи мають бути тематично завершеними й сюжетно цілісними;  матеріал параграфа має бути розрахований на одну навчальну годину;  усі параграфи за обсягом матеріалу мають бути приблизно однаковими;  у структурі та змісті підручника мають бути засоби організації продуктивної діяльності учнів (дослідницька, творча діяльність школяра);  наявність оцінної позиції учня щодо навчального матеріалу; рефлексивне осмислення прочитаного;  зміст підручника має ґрунтуватися на засадах системного принципу (цілісність у практичній діяльності, спрямованій на комплексну реалізацію здорового способу життя);  матеріал тексту підручника має бути викладений так, щоб створювались умови для діалогу між текстом і учнем;  методичний апарат має бути спрямований на активізацію пізнавальної діяльності й емоційно-ціннісної сфери учнів;  підручник має містити позитивну мотивацію до навчання, а навчальний матеріал має бути таким, щоб процес навчання ґрунтувався на засадах співробітництва вчителів, учнів, батьків.
 9. 9. СХЕМИ Й ТАБЛИЦІ СЛУГУЮТЬ ЗАСОБОМ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ І РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ  Висловлюємо свою думку  Здоровий спосіб життя ґрунтується на біологічних і соціальних принципах. Як ви розумієте їх?  Здоровий спосіб життя  Біологічні принципи. Соціальні принципи  Естетичність життя  Моральність способу життя  Формування вольових якостей  Помірність у всьому  Енергетична забезпеченість життя  Сприяння зміцненню організму  Відповідність природним добовим  ритмам людини  Аскетичність (дотримання помірності в усьому)
 10. 10. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ Краще засвоїти й закріпити вивчений матеріал учням допоможуть такі рубрики:  Запам’ятайте! — містить визначення або матеріал, який потрібно запам’ятати.  Пригадайте! — допоможе пригадати вивчений раніше матеріал, щоб краще засвоїти новий.  Я вважаю так. А ти? — робота в парі з однокласником (однокласницею). Аналізуючи ситуацію або малюнки, учні повинні намагатися почути думку один одного.  Працюємо разом — колективна робота в групі. Завдяки такому виду роботи учні зможуть працювати в команді. Це буде безцінний досвід для майбутнього дорослого життя.
 11. 11. ДІБРАНО ІЛЮСТРАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЩОГО ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ. ІЛЮСТРАЦІЇ ВДАЛО ПОЄДНУЮТЬСЯ З ТЕКСТОМ.
 12. 12. МАЛЮНКИ-ЗАВДАННЯ
 13. 13. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
 14. 14. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ
 15. 15. ВІДПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ДІЙ
 16. 16. Ознайомитися із електронною версією та замовити підручник «Основи здоров’я. 9 клас» (автор Н. М. Поліщук) можна у Репозитарії навчального контенту http://repository.imzo.gov.ua/

×