Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Англійська мова 1 клас

2,343 views

Published on

Підручник для 1 класу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Англійська мова 1 клас

 1. 1. Англійська моваАнглійська мова Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Видавництво «Грамота» Авторка Тетяна Бєляєва
 2. 2. Підручник дляПідручник для першокласників Новоїпершокласників Нової української школиукраїнської школи Успішно пройшов 1 етап Державного конкурсу підручників з англійської мови для 1 класів Надано гриф МОН
 3. 3. Відповідає положеннямВідповідає положенням Нового Держстандарту початкової освіти Концепції НУШ Типової освітньої програми для закладів середньої освіти (О. Я. Савченко)
 4. 4. Формує вмінняФормує вміння Здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій програми
 5. 5. Формує вмінняФормує вміння Розуміти на слух зміст автентичних текстів
 6. 6. Формує вмінняФормує вміння Читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів
 7. 7. Формує вмінняФормує вміння Здійснювати спілкування в письмовій формі
 8. 8. Формує вмінняФормує вміння Адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови
 9. 9. Формує вмінняФормує вміння Використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування
 10. 10. Формує вмінняФормує вміння Критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб
 11. 11. Формує вмінняФормує вміння Висловлювати свої думки, почуття та ставлення
 12. 12. Формує вмінняФормує вміння Ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування
 13. 13. Ключові компетентностіКлючові компетентності Спілкування державною мовою використовувати українознавчий компонент популяризувати Україну готовність до міжкультурного діалогу
 14. 14. Ключові компетентностіКлючові компетентності Математична компетентність Розв’язувати комунікативні й навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект
 15. 15. Ключові компетентностіКлючові компетентності Основні компетентності в природничих науках і технологіях  Інтерес до природи та почуття відповідальності за її збереження
 16. 16. Ключові компетентностіКлючові компетентності Інформаційно-цифрова компетентність  Застосовувати ІКТ відповідно до поставлених завдань
 17. 17. Ключові компетентностіКлючові компетентності Уміння вчитися впродовж життя Самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел і критично оцінювати її Організовувати свій час і навчальний простір
 18. 18. Ключові компетентностіКлючові компетентності Ініціативність і підприємливість Дотримання етичної поведінки Комунікабельність та ініціативність Креативність
 19. 19. Ключові компетентностіКлючові компетентності Соціальна та громадянська компетентності Співпрацювати з іншими для досягнення результату, спілкуючись іноземною мовою Толерантність у спілкуванні з іншими
 20. 20. Ключові компетентностіКлючові компетентності Обізнаність і самовираження у сфері культури Усвідомлення цінності культури для людини та суспільства
 21. 21. Ключові компетентностіКлючові компетентності Обізнаність і самовираження у сфері культури Повага до багатства та розмаїття культур
 22. 22. Ключові компетентностіКлючові компетентності Екологічна грамотність і здорове життя Відповідальне ставлення до власного здоров’я та безпеки
 23. 23. Інтегровані змістові лініїІнтегровані змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток Сприймання природи як цілісної системи Взаємозв’язок людини та навколишнього середовища Готовність обговорювати питання, пов’язані зі збереженням навколишнього середовища
 24. 24. Інтегровані змістові лініїІнтегровані змістові лінії Громадянська відповідальність Усвідомлення дитиною власних прав та обов’язків Формування толерантного ставлення до інших Уміння співпрацювати та приймати спільні рішення
 25. 25. Інтегровані змістові лініїІнтегровані змістові лінії Здоров’я та безпека Розуміння правил безпечної поведінки Усвідомлення впливу шкідливих звичок на здоров’я людини Дотримання здорового способу життя
 26. 26. Інтегровані змістові лініїІнтегровані змістові лінії Підприємливість і фінансова грамотність Усвідомлення власних фінансових потреб Продукування ідей та їх реалізація Уміння визначати пріоритети та планувати дії
 27. 27. ВимогиВимоги Pre-APre-A11 Комунікативні види мовленнєвої діяльності Комунікативні вміння Дескриптори володіння іноземною мовою за CEFR https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-s erednya-osvita/navchalni-programi/navc halni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkol i Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко
 28. 28. Сприймання на слухСприймання на слух Розуміє короткі, прості запитання та твердження Розпізнає знайомі слова в знайомому контексті Розпізнає числа, ціни, дні тижня Розпізнає короткі, прості інструкції до дій Розпізнає вже знайомі слова, імена та числа в простих, коротких записаних текстах
 29. 29. Зорове сприйманняЗорове сприймання Розпізнає знайомі слова в супроводі малюнків, наприклад у меню ресторанів швидкого харчування Розуміє прості знаки, що трапляються щоденно («Парковка», «Зупинка») Знаходить інформацію про ціни
 30. 30. Усна взаємодіяУсна взаємодія Ставить і відповідає на запитання про себе та щоденні справи, вживаючи короткі, формульні фрази та покладаючись на жести Розуміє прості запитання про ім’я, вік, адресу Розуміє просту особисту інформацію (ім’я, вік, місце проживання, країна походження), коли люди представляють себе
 31. 31. Усна взаємодіяУсна взаємодія Розуміє певну кількість знайомих слів і вітань, а також вирізняє ключову інформацію (числа, ціни, дні тижня) Розуміє та використовує деякі базові, формульні вирази на кшталт «Так», «Ні», «Прошу», «Дякую» Розпізнає прості вітання Вітається, називає своє ім’я, прощається Здійснює прості покупки та/або замовляє їжу чи напій, користуючись жестами
 32. 32. Усна взаємодіяУсна взаємодія Називає своє ім’я та запитує інших про ім’я Вживає та розуміє прості числа в щоденному спілкуванні Запитує про номер телефона та може назвати свій Запитує про вік людини та може назвати свій Ставить дуже прості запитання для отримання інформації (наприклад, «Що це?») і розуміє відповіді з 1-2 слів.
 33. 33. Писемна взаємодіяПисемна взаємодія Пише короткі фрази для надання базової інформації (ім’я, адреса, родина), в анкетах або записці, використовуючи словник Пише, користуючись словником, короткі фрази та речення, надаючи базову інформацію (листування)
 34. 34. Онлайн-взаємодіяОнлайн-взаємодія Установлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання Розміщує прості онлайн- вітання, вживаючи елементарні формульні вирази
 35. 35. Усне продукуванняУсне продукування Продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (ім’я, адреса, родина) Описує себе (наприклад, ім’я, вік, родина), вживаючи прості слова та формульні фрази Виражає свої почуття, вживаючи прості слова (наприклад, «щасливий», «стомлений» тощо), супроводжуючи їх невербально
 36. 36. Писемне продукуванняПисемне продукування Надає базову інформацію в письмовій формі (наприклад, ім’я, адреса, національність), з можливим використанням словника
 37. 37. Орієнтовні параметриОрієнтовні параметри навчально-пізнавальнихнавчально-пізнавальних досягнень учнівдосягнень учнів 1 клас Сприймання на слух - 1 хв Зорове сприймання – 20-50 слів Усна взаємодія – 1-3 репліки Усне продукування – 1-3 речення Писемне продукування – 5-10 слів
 38. 38. Цінності підручникаЦінності підручника Дитиноцентризм – потреби й інтереси дитини Комунікативні ситуації у формі гри Пісні, чанти, діалоги, записані носіями мови Прості вправи з говоріння, читання, письма Креативні завдання, рухливі та музичні вправи Візуальні опори, жести Ключові компетентності Міжпредметні зв’язки Інклюзія – толерантність та інтеграція
 39. 39. Структура підручникаСтруктура підручника 6 розділів: Hello! My school My family My free time At home It’s spring! Уроки – ситуації (10-12 на 1 розділ), узагальнення в кінці кожного розділу
 40. 40. Інтерактивні завданняІнтерактивні завдання
 41. 41. Потреби дитиниПотреби дитини
 42. 42. Повага до дитиниПовага до дитини
 43. 43. Інклюзія та інтеграціяІнклюзія та інтеграція
 44. 44. Формування позитивноїФормування позитивної самооцінкисамооцінки
 45. 45. Комунікативні ситуації,Комунікативні ситуації, жестижести
 46. 46. Візуальні опориВізуальні опори зз реального життяреального життя
 47. 47. Креативне вивченняКреативне вивчення літерлітер
 48. 48. Вивіски, ціни, грошіВивіски, ціни, гроші
 49. 49. Родинне спілкуванняРодинне спілкування
 50. 50. Робота в групі, проектиРобота в групі, проекти
 51. 51. Дружба, співробітництвоДружба, співробітництво
 52. 52. Робота в парахРобота в парах
 53. 53. Родзинки підручникаРодзинки підручника Count and chant
 54. 54. Родзинки підручникаРодзинки підручника Count and sing
 55. 55. Родзинки підручникаРодзинки підручника Look, listen, point and say
 56. 56. Родзинки підручникаРодзинки підручника A musical role play
 57. 57. Родзинки підручникаРодзинки підручника Learning with movement and music, TPR
 58. 58. Родзинки підручникаРодзинки підручника Play, write and draw a picture
 59. 59. Самостійна роботаСамостійна робота дитинидитини QR-коди для прослуховування аудіофайлів Творчі завдання в кінці уроку Надати інформацію про себе у вигляді поробки, малюнка, фото Пошук слів у словнику
 60. 60. Навички реальногоНавички реального життяжиття Допомога вдома Створення планів на тиждень Приготування їжі Складання простого меню Запрошення родичів на обід Допомога друзям Догляд за рослинами та тваринами Сортування сміття
 61. 61. ДопомогаДопомога вчителю/вчительцівчителю/вчительці Методичні рекомендації в кінці підручника Онлайн-доступ до аудіофайлів з можливістю завантаження Науково-методичний комплект: ◦Книжка для вчителя/вчительки ◦Флеш-картки ◦Календарні плани ◦Робочий зошит для дитини
 62. 62. Hello and Good bye songHello and Good bye song
 63. 63. АвторкаАвторка ̶̶ Тетяна Бєляєва,Тетяна Бєляєва, філолог,філолог, перекладачка зперекладачка з англійської таанглійської та німецької, МВА,німецької, МВА, композиторка,композиторка, модераторкамодераторка розвантаженнярозвантаження програм початковоїпрограм початкової школи з іноземнихшколи з іноземних мов, викладачкамов, викладачка англійської мови ванглійської мови в НВК «Зеленсад», м.НВК «Зеленсад», м.
 64. 64. Видавництво «Грамота»Видавництво «Грамота» Лідер освітньої продукції в Україні! Наша адреса: вул. Паньківська, 25, офіс 15, м. Київ, 01021 Тел.: 067 407 50 73 Факс: 044 287 11 88 Відділ замовлень: sales@gramota.kiev.ua info@gramota.kiev.ua

×