T 5 economia

609 views

Published on

Presentació, amb activitats, del tema nº 5. de geografia 3r d'ESO (grups Ai B) de l'IES Sant Vicent

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T 5 economia

 1. 1. L’ACTIVITAT ECONÒMICA Tema 5 Geografia 3r ESO Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 2. 2. Escriu tres frases en què la paraula economia tinga un Economia o activitat significat diferent, i explica perquè. econòmica és tot allò que té relació amb la satisfacció de les necessitats de la població. I tenim moltes necessitats, pràcticament infinites, com per exemple menjar, vestir-nos, acollir-nos baix un sostre, protegir la nostra salut, transportar-nos d’un lloc a l’altre, etc... Piràmide de necessitats segons Abraham Maslowhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A0mide_de_Maslow Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 3. 3. També tenim altres necessitats com urbanitzar els nostres pobles i barris, l’ensenyança, disposar de bens que ens fan estar més còmodes, gaudir amb l’art, l’esport i la cultura, sentir- nos defensats davant una possible agressió... en fi,Algunes d’aquestes necessitats les necessitem anar cappodem satisfer individualment, però endavant, i per aixòmoltes altres només es poden desitgem tot allò que pugasatisfer de manera col·lectiva. millorar les nostres condicions de vida.AIXÍ PODEM AFIRMAR QUE TOTES LES ACTIVITATS, DECISIONS I OPERACIONS QUEVAN A SATISFER LES NOSTRES NECESSITATS, SÓN ECONOMIA. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 4. 4. AIXÍ DONCS, QUÈ ÉS L’ECONOMIA? Tot allò que serveixSota aquest nom agrupem el conjunt d’activitats que per satisfer algunas’ocupen de necessitat és un BÉL’administració o l’ús dels recursos existents, per tal de ECONÒMICsatisferLes necessitats de les persones i dels grups socials. Hi ha bens Altres bens Hi ha necessitats econòmics no són bàsiques materials (una materials: (alimentació, casa, casa, el una classe seguretat, menjar, la d’anglès, una educació...) i d’altres roba, un consulta que no ho són cotxe... mèdica... (entreteniment, Són oci...) SERVEIS Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 5. 5. Tot treball encaminat a produir un bé econòmicésUNA ACTIVITAT ECONÒMICAI COM ES PRODUEIXEN ELS BENS?Mitjançant els FACTORS DEPRODUCCIÓ que són:•RECURSOS NATURALS•RECURSOS HUMANS i•CAPITAL Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 6. 6. Revisem amb més deteniment els factors productius... El capital: si deixem de banda elsEls recursos naturals: procedeixen de recursos naturals, tot allò que resta ila naturalesa, són l’aigua, les plantes, els que és necessari per a la producció deminerals, les fonts d’energia... béns i serveis és el capital.Alguns són renovables, però la majoria En n’hi ha tres tipus:s’esgoten. •Físic (edificis, vehicles, màquines...) •Humà (treballadors) •Financer (diners requerits pelLa tecnologia: funcionament de l’empresa)necessària per a produirbéns i serveis.La producció, segons latecnologia, pot sermanual, mecanitzada,robotitzada Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 7. 7. També són factors productius:El coneixement i i el saber El coneixement el saber I, per descomptat, el I, per descomptat, elfer ((know how)) són fer know how sónimprescindibles i i imprescindibles treball, , l’activitat humana treball l’activitat humanas’adquireixen aa través de física ii intel·lectual, sense física intel·lectual, sense s’adquireixen través del’educació i i l’experiència. la qual la producció no la qual la producció no l’educació l’experiència. seria possible. seria possible. La productivitat, oo La productivitat, rendiment del treballador, rendiment del treballador, és major quan majors són és major quan majors són els altres factors els altres factors productius. productius. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 8. 8. Podries completar la taula? Què es necessita per produiraquests béns? Recursos naturals Activitats Béns Un paquet de galetes Un programa de televisió Una casa Un ordinador Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 9. 9. LES FASES DE TOTA ACTIVITAT ECONÒMICA SÓN:1.LA PRODUCCIÓ DE BÉNS I SERVEIS2.LA DISTRIBUCIÓ, QUE ELS ACOSTA ALS CONSUMIDORS3.EL CONSUM, A TRAVÉS DEL QUAL VOLEM SATISFER NECESSITATS Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 10. 10. TradicionalmentTradicionalmentdividim les activitats dividim les activitats Els treballs del sector primari són elseconòmiques en tres econòmiques en tres d’agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura isectors::sectors mineria••Primari Primari••Secundari Secundari••terciari terciari El sector secundari comprèn els treballs d’indústria i construcció I el sector terciari, els treballs de serveis, que comprèn Gràcia Jiménez IES Sant Vicent un nombre enorme d’activitats.
 11. 11. PERÒ COM Els recursos naturals i els humans, per tal de produir, requereixenS’ORGANITZA unes instal·lacions, un sistema de treball u organització, uns diners...L’ECONOMIA? Tot això s’anomena CAPITAL Quan el capital és de propietatSi el capital és propietat privada, d’un empresari o d’unde tots, o siga, de l’Estat, grup de socis o accionistes, es diu que l’economia s’anomena del’economia és mercat o capitalista iplanificada o l’Estat intervé adoptant mesures que, indirectament, influeixen ensocialista. Els l’economia.governants dels Estats Actualment el capitalisme és el sistema econòmic mésprenen totes les estès al món. Les persones produeixen, compren idecisions. venen productes i serveis lliurement, segons la seua capacitat adquisitiva. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 12. 12. Qui intervé en l’activitat econòmica? Les persones, les famílies, com a En tota activitat productors, aporten treball i capital. econòmica hi ha sempre Però al mateix temps són tres agents: consumidors de productes i serveis. 1.Les persones 2.Les empreses 3.L’estat L’estat regula l’ordre social, i per tant l’econòmic. I també presta serveis als Les empreses produeixen béns i serveis a ciutadans. I és un gran canvi d’un benefici econòmic. consumidor de béns i Tot i que hi ha empreses públiques, de tots, que serveis. no busquen beneficis. Hi ha molts tipus d’empreses, Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 13. 13. Què és el mercat?En realitat no és ben bé un lloc concret. És qualsevol sistema - pot ser en unlloc físic o en un espai virtual- que posa en contacte venedors i compradors(oferta i demanda) per tal d’oferir o de sol·licitar productes o serveis Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 14. 14. Pensa alguns exemples La llei de l’oferta i la de com la llei de l’oferta i demanda regula el la demanda ens afecta en la nostra vida diària. mercat:Loferta és la quantitat de bé o serveique el venedor posa a la venda. Poden serbicicletes, hores de classes de conduir,caramels o qualsevol altra cosa...La demanda és la quantitat dun bé oservei que la gent desitja adquirir. Quasitots els éssers humans del planetademanden un bé o un servei, siga or, arròs,suc de taronja, educació superior… Noobstant el més interessant de loferta i lademanda és com interactuen la una amb Loferta i la demanda dun bé o dunlaltra. servei canvien segons el preu. A major preu augmenta l’oferta, a menor preu, augmenta la demanda. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 15. 15. Els impostosEls impostos es podrien definir, enuna primera aproximació, comaquelles quantitats de diners que elsciutadans estan obligats per llei apagar perquè les administracionspúbliques (lEstat, les comunitatsautònomes, els municipis) disposin Visita aquesta pàgina i adels recursos suficients amb què través dels seusfinançar la satisfacció de les protagonistes podràsnecessitats públiques, és a dir, la aprendre moltes més coses sobre economiaprovisió dels béns i serveis públics.(Portal educatiu de l’AgènciaTributària espanyola)http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Alumnos_3_4_VF_ca_ES.html Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 16. 16. Classes dimpostos Preparem un debat: buscaLa classificació més coneguda i utilitzada és la que distingeix tres raons aentre impostos directes i impostos indirectes. favor i tres en• Impostos directes són els que sapliquen sobre una contra delsmanifestació directa o immediata de la capacitat impostos.econòmica: la possessió dun patrimoni i lobtenció dunarenda.• Impostos indirectes, són els que sapliquen sobre unamanifestació indirecta de la capacitat econòmica: lacirculació de la riquesa, bé per actes de consum o bé peractes de transmissió.Busca informació al llibre de En definitiva, els impostos directestext o a la pàgina del’Agència Tributària, sobre graven la riquesa en si mateixa,dos impostos directes i dos mentre que els indirectes graven laindirectes. Prepara unapetita explicació per exposar utilització daquesta riquesa.a classe. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 17. 17. Hauràs sentit parlar molt de l’atur. I LA POBLACIÓ I EL TREBALLja t’hauràs adonat que tota societatnecessita que la taxa d’ocupació de laseua població siga elevada. Aixòsignifica que es produeixen moltsbéns i serveis i que la gent, comtreballa, pot disposar de diners peradquirir-los.Si pel contrari l’atur és elevat, hi hapoca gent ocupada, el sistemaproductiu serà dèbil i les famíliestindran problemes per cobrir les seues No tota la població està en disposició denecessitats. treballar.Segons la EPA (enquesta •Una part es considera inactivasobre població activa) el nº (estudiants, jubilats...)d’aturats a Espanya el tercer •La població activa (ocupada otrimestre de 2012 era de desocupada) és aquella que treballa o busca17.320.300. Comenta treball.aquesta informació. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 18. 18. Els sistemes Sistema d’economiaeconòmics tradicional de subsistència.Segons com esprodueixen els bens iserveis i com esdistribueixen entre lapoblació, podemobservar que Sistemaexisteixen diferents Visita la pàgina web i comunista redacta un breu articlesistemes. sobre la vida d’algunAl llarg de la història poble indígena actual.s’han succeïtdiferents sistemes, ì Sistema capitalistad’altres han conviscuten les mateixes http://www.survival.es/èpoques. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent

×