Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Østdansk T
                     Selskabet h
                     Turismen i
  ...
østDaNsk turismEs
biDrag til opFylDElsE aF
vækstForums stratEgi


     biDrag til vækstForums stratEgi
     Østd...
østDaNsk turismE
       2009



           årsrapport 2009
           årsrapport 2009 for Øst...
samspil 2009

     østDaNsk turismE skabEr sammENhæNg og
     samspil mEllEm DE NatioNalE, rEgioNalE og
     p...
Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland.
Selskabet har til formål at fremme turismen i re...
samspil 2009




     mEDvirkEN til koorDiNEriNg og arbEjDsDEliNg mEllEm aktørEr
     iNDEN For turismEN og DEN øv...
<<
   samspil 2009




       Østdansk Turisme er initiativtager til Østdansk Kampagnegruppe for at være på forka...
<<
   samspil 2009




       samarbEjDE om projEktEr
       Østdansk Turismes samarbejdspartnere i forbin...
<<
   samspil
   samarbEjDspartNErE
   2009


   11cityDesign · aktivDanmark · andelslandsbyen nyvang · anneberg s...
opgavEløsNiNg




           østDaNsk turismE mEDvirkEr til at skabE
           bEDrE rammEbEtiNgEls...
<<
   opgavEløsNiNg




       østDaNsk turismE skabEr Et attraktivt
       markEDsFøriNgs- og aFsætNiNgsmil...
<<
   opgavEløsNiNg



    Flere hollændere til sjælland, mØn og lolland-Falster
    det hollandske marked har et ...
<<
   opgavEløsNiNg




                oFFENsiv global markEDsFøriNg
                Østd...
<<
   opgavEløsNiNg




       østDaNsk turismE mEDvirkEr til at skabE
       højErE kvalitEt, bEDrE proDukt...
Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland.
Selskabet har til formål at fremme turismen i re...
<<
   opgavEløsNiNg




                Østdansk Turisme har fremmet det tværgående samarbejde mellem gr...
<<
   opgavEløsNiNg


       Projektet vil gennem indsigt i brugernes motiver, præferencer, behov og praksis udvik...
<<
   opgavEløsNiNg




                i festivalen og der har været guidede ture i samtlige kommuner u...
<<
   opgavEløsNiNg




       østDaNsk turismE mEDvirkEr til at styrkE
       rEgioN sjællaND som hElårsDEs...
uDvikliNgsFacilitEt




     uDvikliNg aF NyE projEktEr
     Østdansk Turisme har i 2009 arbejdet på at udvikle en...
uDvikliNgsFacilitEt




     klimaEksprEssEN og lærErigE miljøoplEvElsEr
     Østdansk Turisme har i sammenhæng me...
<<
   uDvikliNgsFacilitEt




       økoNomisk aNalysE aF turismENs økoNomiskE bEtyDNiNg
       i 2009 kom...
Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland.
   Selskabet har til formål at fremme turismen...
<<
   uDvikliNgsFacilitEt




       innovationsmetode, Østdansk Turisme har udviklet til brug for udvikling af o...
<<
   uDvikliNgsFacilitEt




       DEstiNatioNsuDvikliNgssEmiNarEr
       Østdansk Turisme har i samarbe...
bilag
          opgørElsE ovEr (og liNk til) uDarbEjDEDE aNalysEr
                       o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VisitEastDenmark Annual report 2009

1,309 views

Published on

Årsrapport 2009 for Østdansk Turisme er en del af vores årlige kontraktopfølgning med
Vækstforum Sjælland. Årsrapporten er afsluttet pr. 1. oktober 2009, og den omfatter således
Østdansk Turismes aktiviteter for perioden oktober 2008 til og med september 2009.
Strukturen afspejler Vækstforum Sjællands krav til afrapporteringen og forventninger til
Østdansk Turisme som en organisation, der bidrager til samspil og koordinering; der fungerer
som en udv iklingsfacilitet i regionens oplevelsesøkonomi; og som en organisation
der opfylder en række opstillede mål for regionens turismeudvikling gennem konkret
opgaveløsning.

Published in: Business
 • Be the first to comment

VisitEastDenmark Annual report 2009

 1. 1. Østdansk T Selskabet h Turismen i Mange nye Østdansk T at formidle årsrapport 2009 FoNDEN østDaNsk turismE samspil opgavEløsNiNgEr og EFFEkt uDvikliNgsFacilitEt www.visitEastDENmark.com uDarbEjDEt oktobEr 2009
 2. 2. østDaNsk turismEs biDrag til opFylDElsE aF vækstForums stratEgi biDrag til vækstForums stratEgi Østdansk Turisme har i 2009 understøttet opfyldelsen af Vækstforums målsætninger jf. handlingsplan og 10-punktsplan for 2009. Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Danmarks fØrenDe helårsDesTinaTion Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK Østdansk Turisme har markedsført regionen som helårsdestination i otte lande samt iværksat og gennemført udviklingsprojekter med fokus på udvikling af mål- gruppeorienterede turismeprodukter, -koncepter og events over hele året. Øst- dansk Turisme har udviklet faglige studieture med klima og bæredygtighed som tema til fremme af helårsturisme inden for erhvervsturismen. Viden opsamles og formidles. Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. VærDiskabelse Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK Østdansk Turisme har i 2009 arbejdet for at fremme innovationslyst og -evne i re- gionens turisme- og oplevelsesindustri ved at: skaffe offentlige midler til innova- tion, fremme offentligt-privat samarbejde, afholde videnseminarer og workshops, udgive videnmagasinet Turisme+ med innovation som tema. Vi har stillet kommu- nikationsplatforme og afsætningskanaler til rådighed for erhvervet med fokus på at sikre den kortest mulige vej til forbrugeren. ViDeninsTiTuTionerne - også en Del af erhVerVsliVeT Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK Østdansk Turisme indsamler, bearbejder og formidler turismefaglig viden til virk- somheder inden for turisme- og oplevelseserhvervet i region sjælland gennem direkte virksomhedskontakt, seminarer og publikationer. Østdansk Turisme samar- bejder med samt anvender og formidler viden fra danske og udenlandske univer- siteter og andre videnleverandører og stiller denne viden til rådighed for virksom- heder i konkrete projekter og aktiviteter. Den sunDe region Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK Østdansk Turisme arbejder for at fremme aktiv ferie tilbud og regionale fødevarer som del af en samlet sund oplevelsesprofil. Det sker gennem medvirken til gen- nemførelse af vandrefestival region sjælland, udvikling af vandre- og cykelturisme, deltagelse i netværk og projektsamarbejde vedr. rekreative ruter og gennem mar- kedsføring af regionale fødevarer, producenter og markeder. region sjællanD er klar Til femernbælT-forbinDelsen Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK Østdansk Turisme har iværksat interreg iV a -projektet ”Destination femernbælt” i samarbejde med det regionale tyske selskab ostsee-holstein Tourismus e. V. Pro- jektet skal sikre, at turismen på kort og langt sigt får udnyttet potentialet ved en fast forbindelse over femern belt. Østdansk Turisme deltager desuden i fokusgrup- pesamarbejde i regi af fonden femernbælt forbindelsen. årsrapport 2009 2
 3. 3. østDaNsk turismE 2009 årsrapport 2009 årsrapport 2009 for Østdansk Turisme er en del af vores årlige kontraktopfølgning med Vækstforum sjælland. årsrapporten er afsluttet pr. 1. oktober 2009, og den omfatter såle- des Østdansk Turismes aktiviteter for perioden oktober 2008 til og med september 2009. strukturen afspejler Vækstforum sjællands krav til afrapporteringen og forventninger til Østdansk Turisme som en organisation, der bidrager til samsPil og koordinering; der fun- gerer som en uDViklingsfaciliTeT i regionens oplevelsesøkonomi; og som en organisa- tion der opfylder en række opstillede mål for regionens turismeudvikling gennem konkret oPgaVelØsning. økoNomi 2009 Østdansk Turismes aktiviteter har i 2009 summeret sig til ca. 28,564 mkr., heraf er godt 20,5 mkr. finansieret af turismevirksomheder, transportører, VisitDenmark og fonde. Østdansk Turismes resultatkontrakt med Vækstforum er i 2009 på 7,825 mkr. godt halvde- ØSTDANSK TURISME 2009 len er anvendt til finansiering af fondens egne aktiviteter, der består af bestyrelse, direk- Finansiering 28,564 mkr. tør, marketingchef, innovationschef og fire ansatte samt kontor- og lagerfaciliteter belig- gende i næstved. Der er indgået samarbejder med Wonderful copenhagen for 750 tkr. og købtPARTNERE i(VIRKSOMHEDER, 9% ydelser samarbejde med andre partnere, herunder VisitDenmark for 1,76 mkr. KOMMUNER, TURISTORGANISATIONER) 10% 17,752 mkr. ØSTDANSK TURISME 2009 VISITDENMARK (STAT) 19% 62% Finansiering 28,564 mkr. 2,987 mkr. VÆKSTFORUM (BASIS ORG.) 5,315 mkr. 9% PARTNERE (VIRKSOMHEDER, KOMMUNER, TURISTORGANISATIONER) 10% VÆKSTFORUM (AKTIVITETER) 17,752 mkr. 2,510 mkr. 19% 62% VISITDENMARK (STAT) 2,987 mkr. VÆKSTFORUM (BASIS ORG.) 5,315 mkr. VÆKSTFORUM (AKTIVITETER) 2,510 mkr. ØSTDANSK TURISME 2009 Aktiviteter 28,564 mkr. MARKEDSFØRING OG UDVIKLING 19% 23,249 mkr. ØSTDANSK TURISME 2009 ØSTDANSK TURISME 81% Aktiviteter 28,564 mkr. 5,315 mkr. MARKEDSFØRING OG UDVIKLING 19% 23,249 mkr. ØSTDANSK TURISME 81% årsrapport 2009 3 5,315 mkr. der, kommu-
 4. 4. samspil 2009 østDaNsk turismE skabEr sammENhæNg og samspil mEllEm DE NatioNalE, rEgioNalE og primærE aktørEr med en række væsentlige samarbejdspartnere har Østdansk Turisme indgået konkrete aftaler, der regulerer samvirket. Der er eksempelvis indgået aftaler med statens turisme- organisation VisitDenmark og med regionerne. regeringen har indgået regionale part- nerskabsaftaler med vækstforaene, hvor turisme også indgår. et godt samspil mellem de forskellige aktører er helt afgørende for at få maksimal effekt i den samlede indsats for turismeudviklingen. kommunernes opgaver på turismeområdet knytter sig bl.a. til tilstedeværelsen af et lokalt modtageapparat i form af turistbureauer og informationer samt tværkommunale desti- nationssamarbejder. samtidig har kommunerne en vigtig opgave i forbindelse med ud- vikling, etablering og vedligeholdelse af rekreative anlæg i naturen og formidling heraf. kommunerne er – via deltagelsen i de regionale vækstfora og den regionale udviklings- plan – med til at fastlægge de strategiske målsætninger for erhvervsviklingen i regionen. Dermed er kommunerne også med til at fastlægge de strategiske målsætninger for er- hvervsudviklingen inden for turisme- og oplevelseserhvervet. De regionale vækstfora - der samler erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, videninstitutio- ner, kommuner og regioner i regionale partnerskaber – er drivkraften bag udviklingen af nye oplevelsesbaser i den nye turisme. sammen med de seks regionale turismeselskaber i Danmark ligger der for vækstforaene en oplagt rolle i at få etableret netværk og partnerskaber, der med afsæt i regionale spids- kompetencer kan udvikle, modne og markedsføre nye temaer og oplevelsesprodukter. rElatioNEr i DaNsk turismE Virksomheder, destinationer, turistmeorganisationer, kommuner vækstForum sjællaND erhvervsliv, kommuner kommuner, regioner, østDaNsk og regioner arbejdsgiver og turismE arbejdstager, udd. institutioner statEN Danmarks visit Vækstråd Øem, VTu, kum, DENmark mim og øvrige ministerier Partnerskabsaftale resultatkontrakt samarbejdsaftaler inspiration: Danmarks nye Turisme årsrapport 2009 4
 5. 5. Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK
 6. 6. samspil 2009 mEDvirkEN til koorDiNEriNg og arbEjDsDEliNg mEllEm aktørEr iNDEN For turismEN og DEN øvrigE oplEvElsEsøkoNomi Samarbejdsaftale mellem VisitDenmark og Østdansk Turisme regulerer samarbejds- relationer og fælles aktiviteter. målet er at sikre en samordning og koordinering af turist- fremmeindsatsen i region sjælland og Danmark, så der skabes positivt omdømme og højt kendskab til sjælland, møn og lolland-falster. samarbejdet omfatter destinationsudvik- ling og markedsføring. udvikling af helårsturismen. samarbejde om analyser af turismens efterspørgsels- og forbrugsmønstre. effektmålinger af de markedsføringsaktiviteter der i fællesskab iværksættes. samarbejdet om markedsføringsværktøjer omfatter bl.a. fælles portal og fælles database for turistprodukter. koordineret presseindsats. fælles messedel- tagelse. koordineret salgsproces overfor erhvervene. Der er aftalt gensidig bestyrelsesrepræsentation i VisitDenmark og Østdansk Turisme. udpegning til VisitDenmarks bestyrelse foregår i Vækstforum sjælland. Danske Regioner og de regionale turismeudviklingsselskaber har udgivet ”Dan- marks Nye Turisme” som fælles input til strategi for udvikling af turismen i Danmark. Direktørerne samarbejder på tværs af regionerne om forskellige konkrete udviklingsop- gaver. Samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen omfatter opgaver indenfor markeds- føring, analyse og filmproduktion. i 2009 udgav vi filmen ”Visit our world” der har fået , international anerkendelse ved filmfestivaler i usa og serbien. Østdansk Turisme har indgået en aftale med Vækstforum sjælland om tovholderrollen i forhold til Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen. Der er mellem kommu- ner, vækstforum og Østdansk Turisme iværksat et arbejde, der skal præsentere en anbefa- ling for en styrkelse af koordineringen. Østdansk Turisme er medinitiativtager til og deltager i et nyt forum for udviklingsche- ferne i de regionale turismeudviklingsselskaber og VisitDenmark. Dette skal sikre viden- deling og samspil om fælles udfordringer. Der afholdes 2 workshops årligt. Østdansk Tu- risme var vært på møn i år. Østdansk Turisme deltager i Arbejdsgruppe vedr. etablering af tænketank for oplevel- sesøkonomien i Region Sjælland med henblik på at optimere samspil og rollefordeling mellem de oplevelsesøkonomiske aktører. Østdansk Turisme afholder 3 gange årligt møder i Erfagruppe for turistchefer i Region Sjælland. møderne er hver gang bygget op om et aktuelt tema. Derudover orienteres der om lokale og regionale projekttiltag, der diskuteres rollefordeling, fælles tiltag osv. >> årsrapport 2009 6
 7. 7. << samspil 2009 Østdansk Turisme er initiativtager til Østdansk Kampagnegruppe for at være på forkant med ønsker og behov hos turismeerhvervet. 16 af de mest toneangivende turismevirk- somheder og organisationer samles 1-2 gange om året og munder ud i konkret kampag- neplanlægning. Østdansk Turisme deltager i en national analysegruppe, som er nedsat af VisitDenmark. gruppen skal vejlede VisitDenmark i det meget vigtige arbejde med at fremskaffe den nødvendige viden om turisterne adfærd og forbrug. som en udløber af “Vores rejse” bliver der nationalt nedsat 8 erhvervspartnerskaber. Østdansk Turisme er foreløbigt med ved bordet i 3 af de 8 erhvervspartnerskaber. Det dre- jer sig om “sjov, leg og læring”“Det gode liv” og “Temaoplevelser” Det er en helt ny måde , . at samarbejde på i dansk turisme. etableringen kræver en stor indsats fra bl.a. Østdansk Turismes side. Østdansk Turisme deltager i Femern Belt Developments fokusgrupper som formand for fokusgruppen ”image, turisme og bosætning” og medlem af fokusgruppen for “grænse- overskridende samarbejde” . Østdansk Turisme er medlem af Femernbælt Komitéen, der udarbejder og implemente- rer en fælles vision for femernbælt regionen, fremskynder nedbrydningen af grænsebar- rierer, støtter projekter til gavn for udviklingen og yder støtte til alle former for brobygning inden for det mentale, kulturelle og økonomiske område til fremme af en levende og bor- gernær integrationsproces. Østdansk Turisme deltager i Forum for markedsføring af Øresundsregionen. 2010 er tiåret for Øresundsbroens åbning og den anledning skal bruges til at sætte ekstra fokus på den faste forbindelses muligheder. Østdansk Turisme er initiativtager til at etablere en ASP erfagruppe i region sjælland for alle turistorganisationer i region sjælland, der som Østdansk Turisme har en asP-internet løsning. gruppens formål er idéudveksling og sparring. Østdansk Turisme deltager i et internationalt pressenetværk med Visitdenmarks pres- seansvarlige på de udenlandske markeder, hvor man 1-2 gange årligt mødes, udveksler gode historier, planlægger presseture samt lægger den konkrete strategi for den kom- mende periodes presse- og Pr-aktiviteter. Østdansk Turisme deltager i Netværk om Rekreative Ruter i region sjælland med regi- on sjælland, Team bæredygtig udvikling og de 17 kommuner i regionen. netværket koor- dinerer og videndeler om kvalitetssikring, udvikling og markedsføring af rekreative ruter. Østdansk Turisme repræsenterer turismen i Brugerråd Skov- og Naturstyrelsen Stor- strøm, hvor også skovdistriktets kommuner er repræsenteret. brugerrådet orienterer og erfaringsudveksler gensidigt om udviklingstiltag og løbende/kommende projekter i skov- distriktet. >> årsrapport 2009 7
 8. 8. << samspil 2009 samarbEjDE om projEktEr Østdansk Turismes samarbejdspartnere i forbindelse med udviklings- og markedsførings- projekter har i 2009 omfattet 262 private og offentlige aktører. samarbEjDsprojEktEr (under udvikling, iværksat, medvirket i, gennemført) brugerdreven innovation i købstæder og bymidter børnenes Danmark (kampagne i sverige) Den gode cykeloplevelse Den lærerige miljøoplevelse Destination femernbælt Det er dejligt at være norsk på sjælland, møn og lolland-falster (kampagne i norge) erhvervspartnerskab “Det gode liv” erhvervspartnerskab “sjov, leg og læring” erhvervspartnerskab “Temaoplevelser” erhvervsturisme i region sjælland filmen ”Visit our World” flere hollænderne til Danmark (kampagne i holland) flere turister til Østdanmark (kampagne i Tyskland) helårsturisme – en nødvendig strategi kompetence- og forretningsudvikling i oplevelsesøkonomien købstaden - en moderne by med sjæl nationalt helårsturismeprojekt naturrum Præstø fjord nye indgange til oplevelsesøkonomien offensiv global markedsføring orø – isefjordens perle rekreative ruter systematisk oplevelsesudvikling via oplevelsesfabrik Vandrefestival Vækstmuligheder i yderområderne Østdanmark favner dig (kampagne i Danmark) >> årsrapport 2009 8
 9. 9. << samspil samarbEjDspartNErE 2009 11cityDesign · aktivDanmark · andelslandsbyen nyvang · anneberg samlingerne · benny kruse, vognmand · best Destination Partner · bielefelder Verlag · birkegårdens haver · bonbon-land · bromølle kro · butik nicolai · café frederik Vii · camping møns klint · campingrådet · cantabile 2 · celf – higher education · chili group · contentcph · copenhagen business school · Damvad · Dancenter/Danland · Danhostel · Danhostel faxe Van- drerhjem · Danhostel kalundborg Vandrerhjem · Danhostel køge Vandrerhjem · Danhostel maribo Vandrerhjem · Danhostel nakskov Vandrerhjem Danhostel nykøbing f. Vandrerhjem · Danhostel næstved Vandrerhjem · Danhostel roskilde Vandrerhjem · Danhostel sakskøbing Vandrerhjem · Danhostel Vordingborg Vandrerhjem · Danmarks Traktormuseum · Dansk feriehusbooking · Dansk Vandrerlaug · Danske bank · Danske bank sorø · De hvide svaner camping · Destination bornholm · Dragsholm slot · erhvervs- og byggestyrelsen · esterbauer Verlag · fachhochschule Westküste faxe kommune · feline · femern a/s · femern bælt Development · feriecentret Østersø færgegård · feriehusudlejernes brancheforening · ferie- partner sydsjælland i/s · firstmove · folkeferie.dk · fonden Turist lolland · foreningen sidesporet · frilandsmuseet · friluftsrådet · fuglebjerg kro · fuglsang kunstmuseum · færgeselskabet Vestsjælland a/s · galleri boserup · gavnø-fonden · geocenter møns klint · geomuseum faxe · gerlev legepark · glim Vinmarker · golf & fun Park · google · grand Park · greve kommune · grøn Verden Zoo · grønnegades kaserne kulturcenter · guava · guldborg camping · guldborgsund kommune · handelsstandsforeningen · havnsø hotel og kursuscenter · henrik falch, freelance journalist · her- lufsholm · hestehovedet camping · historiens hus ringsted museum og arkiv · holbæk fjord camping fDm · holbæk kommune · holbæk Turistbu- reau · horesta · hotel falster · hotel frederik d. ii · hotel frederiksminde · hotel harmonien · hotel hvide hus · hotel jens baggesen · hotel kirstine hotel kong Valdemar · hotel maribo søpark · hotel maribo søpark · hotel niels juel · hotel nørrevang · hotel Prindsen · hotel Vinhuset · hummingen camping · hundested-rørvig færgefart a/s · i/s Danpirk · in2media · incoming Denmark · jjensen · kalundborg kommune · kalvehave labyrintpark · karlslunde strand hotel og feriecenter · karrebæksminde kursus og feriecenter · kirsebærkroen · klinkegaarden · knuthenborg Park og safari · koldkrigsmuseum stevnsfort · kragenæs kajakcenter · kragenæs kro · kragerup gods · krokodille Zoo · kulturcafe ludvig · kunstmuseet køge skit- sesamling · kvistgaardconsulting · købelevhaven · køge kommune · køge lystbådehavn · køge museum · køge Turistbureau · lag guldborgsund lalandia · langkilde sko · legind media · lejre forsøgscenter · lejre kommune · lene renner, konsulent · liselund ny slot · liv i stubbekøbing · lokal- historisk arkiv næstved · lolland kommune · lyngkroen · lægårdens camping · maribo sø camping · marielyst feriecenter · menstrup kro - resort hotel · middelaldercentret · midtjysk Turisme · morten friis rasmussen, brugsuddeler · motel højmølle kro · museerne.dk · museum lolland-falster musholm bugt feriecenter · musicon roskilde · møns handelsstandsforening · nina’s køkken · niT · nordic ferry services · northern lights · northern lights · novasol · nykøbing f. revyen · nykøbing f. Turistforening · nysted og omegns fællesråd · nysted Turist- og erhvervsforening · næstved boldklub · næstved cityforening · næstved gymnasium · næstved havn · næstved kommune · næstved museum · næstved storcenter · næstved storcenter · næstved Vandrehjem · næstved Zoo · næstved-egnens Turistbureau · nørregade egnsteater · odsherred kommune · odsherreds kul- turhistoriske museum · odsherreds kunstmuseum · odsherreds Zoo Dyrepark · ole lauridsen, landmand · ole skude, lokalguide · oreby mølle · oslofjordens friluftsråd · ostsee-holstein-Tourismus e.V. · Pajor reklamebureau · Per hansen, købmand · pluss strategi2 aps · Postdanmark · Premier outlet centre · Præstekilde hotel · Præstø camping · Præstø handelsstandsforening · Præstø lokalråd · ralkov · region halland · region nordjylland · region sjælland · region skåne · restaurant bangs have · reventlow-museet · ringsted kommune · ringsted kongrescenter · ringsted Turistfor- ening · roskilde Domkirke · roskilde festival · roskilde kommune · roskilde kommunes kulturforvaltning · roskilde lejre Turistbureau · roskilde museum · roskilde stjernebutikker · roskilde universitet · ruc institut for kommunikation, Virksomhed og informationsteknologier (cbiT) · ruc institut for miljø, samfund og rumlig forandring (ensPac) herunder Turistføreruddannelsen · rucinnovation · rødby erhvervsforening · rødvig ferieby · rødvig kro og badehotel · rønnebæksholm · sagnlandet lejre · sakskøbing fællesråd · sakskøbing Turistforening · scandic roskilde · scandlines · scandlines ab · scanprint · schjølin holding · skov- og naturstyrelsen · skælskør kunstforening · skælskør Vinhandel · slagelse er- hvervsråd · slagelse kommune · slagelse musikhus · slagelse Turistbureau · slagelse Turistråd · sns - storstrøm · solrød kommune · sommerland sjælland · sorø handelsstandsforening · sorø kommune · sorøegnens erhvervs- og Turistkontor · sosu-uddannelsen · stevns kommune · stevns Turistbureau · superbrugsen · susanne Thea, billedkunstner · svend c. Dahl, forfatter · sveriges Directreklam · syddansk Turisme · sørup herregaard · Team odsherred · TmV - Tourismusverband mecklenburg-Vorpommern · TnT · Topcamp feddet · Tourimusmarketing brandenburg · Tourist online · TV 2 · u-359 · uddevalla kommun · udviklingsrådet sorø · ulvsborg historiske Værksted · upper hill, slagelse · Vallø camping · Vellinge kommun · Vestlollands Turistforening · Vestsjællandscentret · Viewpoint Travel scandinavia · Vikingeskibsmuseet · VisitDenmark · Visitguldborgsund · Visit- kalundborg · Visitnordjylland · Vordingborg handelsforening · Vordingborg kommune · Vordingborg museerne · Vordingborg udviklingsselskab · Vækstforum sjælland · Væksthus sjælland · Västra götelandsregionen · Western camp · Wonderful copenhagen · Yougov Zapera · Øresundsbron · Østfold fylkeskommune · aalborg universitet · aalholm automobil museum · århus universitet årsrapport 2009 9
 10. 10. opgavEløsNiNg østDaNsk turismE mEDvirkEr til at skabE bEDrE rammEbEtiNgElsEr For turismE- ErhvErvEt i rEgioN sjællaND Østdansk Turisme arbejder for at skabe bedre rammebetingelser for turismen i regionen, regionens virksomheder og kommuner. som regionalt turismeudviklingsselskab har vi også i 2009 taget initiativer til at skabe større kendskab til regionens turismetilbud. Det sker gennem etablering og drift af kommunikationsplatforme i ind- og udland og gen- nem udvikling af nye koncepter og oplevelsesprodukter. Vi har desuden indsamlet og for- midlet ny viden og fakta til brug for optimering af driften hos virksomhederne. På den politiske dagsorden tager Østdansk Turisme emner op overfor beslutningstagerne om spørgsmål, der kan medvirke til at fremme erhvervenes konkurrencevilkår. aktuelt har Østdansk Turismes bestyrelse rejst spørgsmål overfor Økonomi- og erhvervsministeren og overfor Transportministeren. spørgsmål om hotelmomsens størrelse set i forhold til konkurrerende lande; momsafløftningsregler for moms af hotel og restaurantydelser; godtgørelse af energiudgifter og visum problemer på nye turistmarkeder; manglende mulighed for i lighed med resten af europa, at skilte for særlige interessante geografiske områder, seværdigheder og lignende, på de overordnede veje. Flere turister til Østdanmark Fra det tyske marked 2009 kampagnen på det tyske marked er endnu ikke afsluttet, da der kører en række aktiviteter med henblik på at få tyske turister til at holde ferie i efteråret og vinteren på sjælland, møn og lolland- Falster. der er dog allerede nogle meget positive effekter at forholde sig til. Pr. 1. september 2009 har der været 48.820 besøg på kampagnesiden www.visitdenmark.com/ostseeinseln mod en målsætning på 40.000 besøg for hele 2009. der har været udsendt 43.327 infopakker. analyser viser, at 14 % af dem der modtager en infopakke booker en ferie på sjælland, møn og lolland-Falster. dvs. at kampagnen har medført 6.066 bookinger af feriepakker hos vores samarbejdspartnere. dette medfører en omsæt- ning på ca. 62 millioner kroner og en beskæftigelseseffekt på 93 personer. EFFEkt >> årsrapport 2009 10
 11. 11. << opgavEløsNiNg østDaNsk turismE skabEr Et attraktivt markEDsFøriNgs- og aFsætNiNgsmiljø For turismEErhvErvEt gENNEm iNitiativEr til mErE syNlighED, bEDrE tilgæNgElighED og FlErE samarbEjDEr Østdansk Turisme har initieret og gennemført en fælles koordineret kampagneindsats for at sætte sjælland, møn og lolland-falster på landkortet og derved få nogle flere turister til at besøge vores ca. 200 samarbejdspartnere. indsatsen tilrettelægges således, at der for hvert marked etableres et selvstændigt projekt med de toneangivende virksomheder. ne- denstående giver en kort introduktion til de enkelte projekter på de fem største markeder for regionens turisme. tysklaND - FlErE turistEr til østDaNmark Fra DEt tyskE markED Det tyske marked har igennem en årrække været præget af stagnation og tilbagegang for dansk turisme, grundet ”produkttræthed” og svag økonomi. for at imødekomme ”produkttrætheden” bliver der investeret mange ressourcer i at få et mere tidssvarende turismeprodukt til det tyske marked, ligesom der satses på nye målgrupper og sæsoner. ligeledes begynder de første tegn på forbedringer i den tyske økonomi at vise sig, hvil- ket forhåbentligt giver tyskerne mulighed for igen at rejse i stor stil til sjælland, møn og lolland-falster. VisitDenmark, scandlines, Østdansk Turisme og en lang række erhvervs- virksomheder er gået sammen om at gennemføre en kampagne på det tyske marked i størrelsesordenen 7 millioner kroner. formålet er at få synliggjort sjælland, møn og lol- land-falster som et attraktivt feriemål for tyske turister. kampagnens målområde er ud- valgte områder i nord- og midttyskland. svErigE - DEt kaN bEtalE sig at samarbEjDE sjælland, møn og lolland-falster har haft succes i sverige og opnået den største stigning i antallet af overnatninger i Danmark siden 1997. succesen er kommet som følge af et kam- pagnesamarbejde mellem turismevirksomhederne i regionen, scandlines, Øresundsbron, VisitDenmark samt Østdansk Turisme. siden starten har der været en næsten konstant stigning i antallet af svenske overnatninger, og dertil kommer de mange endagsturister fra sverige, som besøger vores region for at opleve, shoppe eller slappe af. 2009 viste dog at træerne ikke gror ind i himlen grundet en svag svensk krone, er mange svenskere blevet hjemme. >> årsrapport 2009 11
 12. 12. << opgavEløsNiNg Flere hollændere til sjælland, mØn og lolland-Falster det hollandske marked har et stort potentiale. derfor blev der i 2008 etableret et mindre projekt mellem Østdansk turisme, Visitdenmark, scandlines, dansk Feriehusbooking og en række over- natningsvirksomheder. se www.oostdenemarken.nl. målet var at sælge ferie til sjælland, møn og lolland-Falster, en næsten ukendt destination på det hollandske marked. i 2008 blev der solgt 94 pakkerejser til danmark, og i 2009 er der pr. den 17. august solgt 231 pakkerejser, en betydelig frem- gang på hele 145 %. turismeomsætningsmæssigt har det effekt i region sjælland på dkk 1.720.000 svarende til 2,6 fuldtidsansat. EFFEkt NorgE - DEt Er DEjligt at værE Norsk på sjællaND, møN og lollaND-FalstEr overskriften er en lille omskrivning af det kendte slogan: ”Det er dejligt at være norsk i Danmark” De norske turister har nemlig i stigende grad fået øje på de mange herligheder, . som turismevirksomhederne kan tilbyde på sjælland, møn og lolland-falster, efter en år- række hvor jylland var det klart mest foretrukne rejsemål for nordmænd. Det skal udnyt- tes ved slagkraftige kampagner, som bliver gennemført i samarbejde med VisitDenmark samt en række turismeorganisationer og turismevirksomheder. hollaND - hollæNDErNE Er på vEj Det hollandske marked er i hastig udvikling. Det er stort set indenfor alle overnatnings- kategorier, at der har været mange flere hollændere end tidligere. kampagneindsatsen har været intensiveret igennem de senere år, og bl.a. et samarbejde mellem VisitDenmark, scandlines og Dansk feriehusbooking har været succesfuldt. Østdansk turisme i Front På internettet DaNmark - FlErE og FlErE DaNskErE vælgEr at 476.724 så mange besøg havde Østdansk tu- holDE FEriE iNDENlaNDs risme på deres internetplatform www.visiteast- kampen er hård for at vinde turisternes opmærksomhed, denmark.com i 2008. det var det bedste resul- så der skal slagkraftige værktøjer til for at vinde poten- tat blandt de 39 danske turismeorganisationer, tielle danske ferieturisters opmærksomhed. Det er lykke- som anvender samme asP-løsning, som Øst- des Østdansk Turisme i samarbejde med turisterhvervet dansk turisme. og succesen fortsætter i 2009 at skabe nogle målrettede kampagner offline såvel som allerede i de første 9 måneder har der været online rettet mod de danske forbrugere. med en global 387.059 besøg, en fremgang på 8,6 % i forhold krise er det danske marked blevet et vigtigere marked til samme periode i 2008. for regionens turismeerhverv, derfor har det fået en hø- jere prioriteret hos Østdansk Turisme. EFFEkt >> årsrapport 2009 12
 13. 13. << opgavEløsNiNg oFFENsiv global markEDsFøriNg Østdansk Turisme har gennem den ekstra bevilling fra Vækstforum deltaget i en række af de mange spændende initiativer som gennemføres. Det drejer sig et stort projekt på det tyske marked, hvor der blev sat fokus på 20 året for murens fald. en TV-kampagne på det svenske marked samt fokuseret markedsføring mod segmentet 50+ på det hol- landske marked. Projekterne har været kendetegnet ved et samspil mellem VisitDenmark, virksomheder og Østdansk Turisme. Sjælland, Møn og loland-FalSter i de internationale Medier Presse og Pr er et højt prioriteret indsatsfelt i synliggørelsen af Sjælland, Møn og lol- land-Falster som ferie- og mødedestination. i samarbejde med bl.a. Visitdenmark ar- rangeres der hvert år presseture, presseevents, der bliver udsendt pressemeddelelser og gennemført happenings på markederne alt sammen for at få pressens og dermed de mange læseres fokus. og det er lykkedes. i 2008 har der været 346 artikler om Sjælland, Møn og lolland-Falster i de internationale medier. det svarer til et samlet oplag på 60.494.712 eksemplarer. EFFEkt ErhvErvspartNErskab “sjov, lEg og læriNg” Østdansk Turisme har deltaget aktivt i det foreløbige arbejde med etableringer af dette erhvervspartnerskab, hvis formål er at gennemføre målrettet international markedsføring. arbejdet er meget omfattende, da det er et nyt nationalt tiltag. Østdansk Turisme er des- uden den største kampagnedeltager i dette erhvervspartnerskab. ErhvErvspartNErskab “DEt goDE liv” Dette erhvervspartnerskab er også vigtigt og højt prioriteret hos Østdansk Turisme. her har Østdansk Turisme ligeledes deltaget i det forberedende arbejde, ligesom vi pt. er den største kampagnedeltager i dette erhvervspartnerskab. ErhvErvspartNErskab “tEmaoplEvElsEr” Temaer og aktiv turisme er højt prioriteret hos Østdansk Turisme. Derfor er dette erhvervs- partnerskab meget vigtigt for Østdansk Turisme, og vi vil deltage i det udviklende arbejde og være en væsentlig kampagnedeltager i de enkelte aktiviteter på markederne. >> årsrapport 2009 13
 14. 14. << opgavEløsNiNg østDaNsk turismE mEDvirkEr til at skabE højErE kvalitEt, bEDrE proDuktEr og bEDrE iNDtjENiNg i turismEErhvErvEt iNNovatioN som vEj til værDiskabElsE og vækst Østdansk Turisme har i 2009 yderligere styrket fokus på innovation som vækstvej for tu- rismen og de stedbunde oplevelsesvirksomheder. Østdansk Turismes innovationsarbejde samtænker virksomhedsbehov, forbrugerbehov og regionens særlige styrker. fokus for innovationsindsatsen er at fremme værdiskabende turisme målrettet den individuelle tu- rist. således er det målsætningen at få bedre indtjening pr. turist ved at øge indholdet i turismeproduktet og målrette det turistens behov. Vores indsats omfatter temaerne aktiv ferie, det gode liv, sjov, leg og læring og erhvervsturisme. inden for disse temaer sætter vi særligt fokus på: oplevelsesudvikling, brugerdreven innovation, helårsturisme, forret- ningsudvikling, indsamling og formidling af ny viden, ny teknologi i oplevelsesudvikling, bæredygtig og ”grøn” turisme. Til styrkelse af innovationsindsatsen er organisationen i 2009 udvidet med en ekstra ud- viklingsmedarbejder, der finansieres af projektmidler. innovationsteamet omfatter således en innovationschef og tre udviklingsmedarbejdere. i innovationsarbejdet stræber vi efter at få ny viden om metoder og processer, der kan omsættes til anvendelige værktøjer. Desuden stræber vi efter at opbygge stærke samar- bejdsalliancer omkring konkrete aktiviteter for at sikre både den lokale og kommunale forankring, det kommercielle perspektiv og det højest mulige videnniveau gennem ind- dragelse af videninstitutioner. Det er målet hele tiden at udbygge og styrke det oplevelses- økonomiske samarbejde internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. innovationsarbejdet har i 2009 udmøntet sig i en række tiltag. oplEvElsEsuDvikliNg i østDaNskE købstæDEr Østdansk Turisme har i 2009 afviklet en omfattende udviklingsproces i projektet købsta- den – en moderne by med sjæl. modellen for projektets innovationsarbejde rummer en række elementer: ethundrede deltagere fra forskellige brancher i atten købstæder i regio- nen har været nedsat i ni udviklingsgrupper – én for hver kommune, der deltager i projek- tet. grupperne har på baggrund af ny viden på en række af fem seminarer med workshops, tilknyttede eksterne facilitatorer og en nyudviklet innovationsmetode arbejdet med at udvikle nye oplevelsesprodukter og synlighed af de østdanske købstæder. >> årsrapport 2009 14
 15. 15. Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK
 16. 16. << opgavEløsNiNg Østdansk Turisme har fremmet det tværgående samarbejde mellem grupperne og arbej- det med udvikling af tværgående temaer. innovationsmodellen, som den realiseres i pro- jektets udviklingsproces, er under løbende evaluering med henblik på at identificere og formidle best practise. med udgangspunkt i de nye oplevelsesprodukter er der udviklet det fælles brand, kongeland, for de deltagende købstæder. Test af de nye produkter på markedet er iværksat gennem en markedsføringskampagne. Projektet medfinansieres af eu’s regio- nalfond, Vækstforum sjælland, Østdansk i regi af købstadsprojektet er der i 2009 udviklet 18 nye oplevelses- Turisme, guldborgsund kommune, køge produkter over hele året, der skal markedsføres under et nyt fælles kommune, lolland kommune, næstved brand for de østdanske købstæder: Kongeland. i 9 udviklingsgrup- kommune, ringsted kommune, roskilde per rundt om i regionen har i alt 98 mennesker fra forskellige bran- kommune, slagelse kommune, sorø kom- cher deltaget i en løbende udviklingsproces. de 5 afholdte semi- mune, Vordingborg kommune og turisme- narer har formidlet ny viden til 398 deltagere – herunder gennem erhvervet. samlet projektbudget 12,4 mil- inddragelse af forskningsinstitutionerne roskilde Universitet, aal- lioner kroner (2008-2010). borg Universitet, Copenhagen Business School og Handelshögsko- lan göteborg. der er sat fokus på onlinemarkedsføringsløsninger DEstiNatioN FEmErNbælt og anvendelse af film i oplevelsesformidlingen. Østdansk Turisme har i maj 2009 iværk- sat projektet Destination femernbælt. i et EFFEkt grænseoverskridende samarbejde med ostsee-holstein Tourismus som projekt- partner igangsættes en række initiativer, der skal sikre at regionen udnytter de vækstmu- ligheder som en fast forbindelse over femernbælt giver. Der er iværksat samarbejde med universiteter og andre samarbejdspartnere på begge sider af bæltet om udarbejdelse af en omfattende markedsundersøgelse, der skal give det fornødne afsæt for udarbejdelse af en strategi for videre handling. Desuden har projektet i 2009 igangsat initiativer til an- vendelse af ny teknologi i formidlingen af naturoplevelser på begge sider af bæltet. Projektet medfinansieres af eu interreg iV, Østdansk Turisme, ostsee-holstein Tourismus, arbejdsmarkedets feriefond og Turisme region syd. samlet projektbudget er 24 millioner kroner (2009-2011). DEN goDE cykEloplEvElsE Projektet Den gode cykeloplevelse er etableret på initiativ af Østdansk Turisme og Visit- Denmark. Projektet udmærker sig blandt andet ved, at alle seks regionale udviklingssel- skaber og VisitDenmark puljer kræfterne sammen om den fælles udfordring: at fremme cykelturismen. >> årsrapport 2009 16
 17. 17. << opgavEløsNiNg Projektet vil gennem indsigt i brugernes motiver, præferencer, behov og praksis udvikle cykelferieprodukter af høj kvalitet og forretningsmodeller for cykelferieprodukterne, der kan sikre øget indtjening i erhvervet. Der er i 2009 gennemført en omfattende bruger- undersøgelse af antropologer fra århus universitet. Der er indsamlet kvalitative data tre steder i Danmark, herunder på lolland. Der er desuden lavet interviews med cykelturister i tre andre lande, med henblik på også at undersøge, hvad der får cykelturister til at vælge andre destinationer end Danmark. Projektpartnere: VisitDenmark (projektleder), Østdansk Turisme, Wonderful copenhagen, syddansk Turisme, midtjysk Turisme, Visitnordjylland, Destination bornholm, aktiv Dan- mark, feriehusudlejernes brancheforening, friluftsrådet, skov- og naturstyrelsen, horesta, campingrådet og aarhus universitet. Projektet medfinansieres af erhvervs- og byggestyrelsens pulje til brugerdreven innova- tion, alle regionale turismeudviklingsselskaber, VisitDenmark m.fl. organisationer. samlet projektbudget 4,3 millioner kroner (2009-2010). DEN lærErigE miljøoplEvElsE Østdansk Turisme har i 2009 færdigudviklet en række lærerige miljøoplevelser i form af tema- og pakketure i samarbejde med ruc og incoming bureauer. Dette er sket med det formål at styrke erhvervsturismen i form af studieture omkring klima- og bæredygtig- hedstemaer med sigte på blandt andet at udnytte effekten af klimatopmødet i 2009. alle studieture med lærerige miljøoplevelser markedsføres via internettet og i et engelskspro- get magasin, der udkommer i 2009. Projektpartnere: ruc v/ miljø-instituttet ensPac (projektleder), ruc Turistføreruddannel- sen, Your best Destination Partners (bDP), Viewpoint Travel scandinavia aps og Østdansk Turisme. finansieres af Vækstforum sjælland. samlet projektbudget: 1.857.000+600.000 kroner (2008-2010). systEmatisk uDvikliNg via oplEvElsEsFabrik odsherred Turistbureau vil i samarbejde med Østdansk Turisme realisere odsherreds ud- viklingsplan for helårsturisme. i regi af projektet systematisk oplevelsesudvikling via op- levelsesfabrik er realiseringen af en række konkrete tiltag påbegyndt. samtidig har der været arbejdet med at samle op på metoder og processer, så best practise på, hvordan man udvikler en helårsdestination og innovative oplevelsesprodukter, kan deles med re- gionens øvrige turisme- og oplevelsesaktører. samlet projektbudget 2,7 millioner kroner (2009-2010). vaNDrEFEstival sjællaND 2009 og sjællaNDslEDEN i tv2-øst Østdansk Turisme har i samarbejde med region sjælland (Team bæredygtig udvikling og Team sundhed) deltaget i planlægning og gennemførelse af Vandrefestival sjælland 2009. Østdansk Turisme har deltaget i styregruppen for vandrefestivalen sammen med repræ- sentanter fra region sjælland og kommunerne. alle 17 kommuner i regionen har deltaget >> årsrapport 2009 17
 18. 18. << opgavEløsNiNg i festivalen og der har været guidede ture i samtlige kommuner under festivalen. Østdansk Turisme har endvidere stået for den regionale, nationale og internationale markedsføring af eventen, mens kommunerne har stået for den lokale markedsføring. Vandrefestivalen udspringer i regionalt netværk for rekrea- tive ruter og er gennemført i et samarbejde Vandrefestival Sjælland 2009 og Sjællandsleden i tV2-øSt mellem de 17 kommuner, region sjælland Vandrefestivalen var delt op i en aktivitetsuge med 70 guidede van- og regionale/lokale afdelinger af Dansk dreture fordelt i de 17 kommuner, samt en fortløbende etapevan- Vandrelaug, skov- og naturstyrelsen, hjer- dring ad 42 etaper på Sjællandsleden. i alt 112 guidede vandringer teforeningen samt andre lokale foreninger fra ultimo juni til medio august. evalueringen af festivalen foregår med friluftsliv og sundhed som formål. stadig, men på 64 af de 112 ture, der er rapporteret indtil videre, har der været i alt 1391 deltagere. Vandrefestivalen blev finansieret med Specielt de 20 udsendelser i tV2-øst om Sjællandsleden, men også 990.000 kroner fra sundhedsforvaltningen den store markedsføring af vandrefestivalen i samme periode, har i i region sjælland. 2009 resulteret i et mersalg på 145% af turkort til Sjællandsleden, sammenlignet med samme periode sidste år. Østdansk Turisme har i samarbejde med region sjælland stillet viden og kontakt- EFFEkt personer til rådighed for TV2-Øst, i forbin- delse med en magasinserie om at vandre på sjællandsleden. Der er produceret 20 magasiner af ½ times varighed, der blev sendt en gang om ugen i 20 uger fra maj til september. endvidere blev der produceret og sendt 20 X 10 min udsendelser i forbindelse med de regionale nyheder i de samme uger. iNNovatioNspris Østdansk Turisme har i 2009 lanceret Østdansk Turisme award, der uddeler en nyindstiftet innovationspris. innovation af oplevelser og services til turister er nødvendig for at vi kan klare os i den skærpede konkurrence om at tiltrække fremtidens turister. Østdansk Turisme vil i de kommende år gerne animere til innovation i turisme- og det stedbundne oplevel- seserhverv ved at give et “skulderklap” til regionens ildsjæle inden for turismeerhvervet, der har gjort en særlig indsats inden for innovation. innovationsprisen gives til en virksomhed, der på en nyskabende måde udnytter nye tek- nologier eller koncepter til at skabe vækst i turismen. Prisen er doneret af fonden Turisme region syds bestyrelse, der også udgør juryen. selve innovationsprisen udmønter sig kon- kret i kr 20.000,-, et kunstværk og et diplom. første prisuddeling finder sted i oktober 2009. Desuden har Østdansk Turisme i 2009 arbejdet på at udvikle og fundraise en række pro- jekter, der skal understøtte kvalitativ produktudvikling og vækst i regionens turisme (se afsnit om udvikling af nye projekter). >> årsrapport 2009 18
 19. 19. << opgavEløsNiNg østDaNsk turismE mEDvirkEr til at styrkE rEgioN sjællaND som hElårsDEstiNatioN og skabE bEDrE kapacitEtsuDNyttElsE Østdansk Turisme har i 2009 videreført resultaterne af det nu afsluttede nationale hel- årsturismeprojekt. Østdansk Turisme har deltaget i arbejdsgruppe og styregruppe for helårsprojektet i odsherred, holbæk og kalundborg og sidder fortsat i styregruppen for helårsturismearbejdet på møn. i samarbejde med odsherred har Østdansk Turisme udviklet og søsat projektet syste- matisk oplevelsesudvikling via oplevelsesfabrik, der har til formål at implementere den udviklingsplan, odsherred udviklede i regi af det nationale helårsturismeprojekt, ligesom projektet også skal identificere og formidle viden om best practise og værktøjer. Pro- jektbudgettet er på 2,7 millioner kroner (2009-2010). ”udviklingsplan for helårsturisme i odsherred 2009-2015” er politisk godkendt i kommunen og indeholder konkrete mål for indsatsen mod år 2015. Der peges blandt andet på, at i år 2015 skal 25% af væksten i kommercielle overnatninger i destinationen ligge i vinterhalvåret. Det fremgår tydeligt, at oplevelsesudvikling skal trække væksten i destinationen, hvor det offentlige/private sam- arbejde under titlen odsherred oplevelsesfabrik skal danne den organisatoriske ramme for fremtidens oplevelsesudvikling. Der er gennemført 2 analyser af landliggernes (fritids- borgernes brug af eget sommerhus)betydning for helårsturismen i henholdsvis odsher- red og kalundborg. analyserne har været et vigtigt værktøj til at skaffe viden om den store andel af landliggere, der er i området og specielt i odsherred. analyserne er, sammen med nationale analyser, med til at danne baggrund for strategierne, samt et dokumenteret ar- gument for landliggernes turismemæssige betydning i destinationerne. Østdansk Turisme har formidlet viden om udvikling af helårsdestinationer gennem afhol- delse af en række seminarer (se afsnit om sparring, videndeling og kompetenceudvikling). Østdansk Turisme har deltaget i et nationalt samarbejde om at udvikle en guide til ud- vikling af helårsdestinationer. guiden er ved at blive udviklet til en online videnportal om destinationsudvikling. Østdansk Turisme har i 2009 tilrettelagt kampagnetiltag med henblik på at maksimere synligheden af regionens helårsoplevelser. årsrapport 2009 19
 20. 20. uDvikliNgsFacilitEt uDvikliNg aF NyE projEktEr Østdansk Turisme har i 2009 arbejdet på at udvikle en række nye projekter, der i fællesskab med relevante partnere og gennem fundraising af eksterne midler, skal være med til at opfylde vores strategi og målsætninger. DEstiNatioN FEmErNbælt Østdansk Turisme har taget initiativ til, udviklet og søsat projektet Destination femern- bælt med tilskud fra eu interreg iV a femernbælt region. Projektet gennemføres med ostsee-holstein Tourismus med det formål at sikre regionens fulde udnyttelse af de mu- ligheder en fast forbindelse over femernbælt giver for turismen. samlet projektbudget 24 millioner kroner (2009-2011). DEN goDE cykEloplEvElsE Østdansk Turisme har som medinitiativtager sammen med VisitDenmark udviklet og sø- sat projektet Den gode cykeloplevelse med tilskud fra bl.a. erhvervs- og byggestyrelsens pulje til brugerdreven innovation. Projektet skal i et bredt nationalt partnerskab fremme dansk cykelturisme ved at anvende ny brugerviden til udvikling og test af forretningsmo- deller. samlet projektbudget 4,3 millioner kroner (2009-2011). systEmatisk oplEvElsEsuDvikliNg via oplEvElsEsFabrik Projektet er udviklet og søsat i samarbejde med odsherred Turistbureau. Projektet vil im- plementere den udviklingsplan odsherred har udviklet i regi af det gennemførte nationa- le helårsturismeprojekt samt identificere og formidle viden om best practise og værktøjer. samlet projektbudget 2,7 millioner kroner (2009-2010). rEkrEativE rutEr Østdansk Turisme har sammen med region sjælland og andre danske, svenske og norske partnere udviklet et grænseoverskridende projekt vedr. rekreative ruter. Projektets formål er at udvikle og synliggøre rekreative, målgruppedifferentierede oplevelsestilbud i part- nerområderne omkring Øresund og kattegat. Der er indsendt ansøgning til interreg iV Øks med et samlet projektbudget på 37 millioner kroner (2010-2012). oplEvElsEsuDvikliNg i FEmErNbæltrEgioNEN Østdansk Turisme har sammen med netværk sjælland-møn udviklet et oplæg til et fæl- les kommunalt og regionalt grænseoverskridende samarbejdsprojekt vedr. udvikling af oplevelser i femernbæltregionen. ansøgning til Vækstforum har resulteret i reservation af 800.000 kroner i tilskud til projektet, der fortsat er under udvikling. årsrapport 2009 20
 21. 21. uDvikliNgsFacilitEt klimaEksprEssEN og lærErigE miljøoplEvElsEr Østdansk Turisme har i sammenhæng med projektet Den lærerige miljøoplevelse sam- men med ruc udviklet og søsat et projekt, der har til formål at fremme og markedsføre oplevelsesrige klima- og miljøintegrerede tiltag – herunder blandt andet udgivelse af et engelsksproget magasin til brug for promovering i forbindelse med klimakonferencen. samlet projektbudget 600.000 kroner (2009). uDvikliNg og markEDsFøriNg aF DaNskE NaturoplEvElsEr Østdansk Turisme har sammen med region sjælland medvirket i udvikling af et nationalt projekt vedr. udvikling og markedsføring af danske naturoplevelser. ansøgning til fonden til markedsføring af Danmark er under udarbejdelse med et samlet projektbudget på 12 millioner kroner. kompEtENcE- og ForrEtNiNgsuDvikliNg Østdansk Turisme har på baggrund af Vækstforum sjællands behandling af vores ind- sendte projektidéer vedr. innovationsnetværk og innovation camp arbejdet sammen med Væksthus sjælland og celf om at udvikle et fælles projekt med fokus på kompetence- og forretningsudvikling. Videre udvikling af projektet afventer pt. afklaring af rollefordeling inden for den regionale oplevelsesøkonomi. ErhvErvsturismEaNalysE Østdansk Turisme har i 2009 gennemført en detaljeret analyse på erhvervsturismeområ- det, bl.a. for at klarlægge hvilken rolle erhvervet gerne ser Østdansk Turisme skal have fremover på dette forretningsområde. analysen skal danne baggrund for videre dialog med erhvervet og handlingsplan for tiltag i forhold til styrkelse af erhvervsturismen. læriNg, NyE mEtoDEr, viDENsrEssourcE ovErNatNiNgsstatistik hver måned udsender Østdansk Turisme en overnatningsstatistik til ca. 100 samarbejds- partnere. statistikken giver et aktuelt billede af udviklingen inden for de forskellige over- natningskategorier og er et flittigt benyttet redskab til effektmåling blandt kommuner, turismeorganisationer og turismeerhvervet. >> årsrapport 2009 21
 22. 22. << uDvikliNgsFacilitEt økoNomisk aNalysE aF turismENs økoNomiskE bEtyDNiNg i 2009 kom den længe ventede økonomiske rapport som sætter fokus på turismens øko- nomiske betydning nationalt, regionalt og for første gang også lokalt. Østdansk Turisme har formidlet disse økonomiske størrelser videre til kommuner og turismeorganisationer, ligesom der har været gennemført en række møder, hvor analysens indhold er klarlagt og detaljeret forklaret. Nyt koNcEpt/braND: koNgElaND efter købstadsprojektets udviklingsfase er næste step nu testmarkedsføring af de udvikle- de produkter. Der blev først på sommeren gennemført en bureaukonkurrence med 5 del- tagende bureauer og et dommerpanel bestående af repræsentaner fra de 18 købstæder og Østdansk Turisme. Vinderen blev content cph. med konceptet kongeland. kongeland bliver i det kommende år et meget synligt brand, og der bliver gennemført en række nye testmarkedsføringstiltag, som sætter fokus på kongeland, de 18 købstæder og de udvik- lede produkter. NyE DistributioNsmEtoDEr og markEDsFøriNgsmEtoDEr nye distributionsmetoder og markedsføringsmetoder har stor fokus i de kampagner, som Østdansk Turisme gennemfører i samarbejde med turismeerhvervet. Det er vigtigt hele tiden at være på forkant, bruge utraditionelle metoder og ramme turisten før konkurren- terne. som eksempel kan nævnes brugen af saf-metoden via Post Danmark, en metode som gør at du rammer din målgruppe præcist via målrettet distribution. samarbejde med non-tourist aktører på det tyske marked, købmandskæden edeka og fodboldklubben fc union berlin. NyE mEDiEr/NyE kommuNikatioNsplatFormE i 2009 har Østdansk Turisme intensiveret brugen af nye medier, bl.a. som følge af den eks- tra bevilling som Vækstforum gav i forbindelse med den økonomiske krise. Østdansk Tu- risme har aktivt anvendt facebook i arbejdet på at tiltrække turisternes opmærksomhed. ligeledes anvendes Twitter stort set dagligt i formidlingen af begivenheder på sjælland, møn og lolland-falster. Derudover bruges der en del ressourcer på produktion og distri- bution af film. Østdansk Turismes præsentationsfilm ” Visit our world” vandt i 2009 en in- ternational filmpris i californien/ usa og serbien. iNNovatioNsmoDEl til oplEvElsEsuDvikliNg Østdansk Turisme afprøver i projektet købstaden – en moderne by med sjæl en innova- tionsmodel, som omfatter en bottom up proces med etablering af en række udviklings- grupper på tværs af brancher, der arbejder mod et fælles mål. i modellen indgår en ny >> årsrapport 2009 22
 23. 23. Østdansk Turisme er regionalt turismeudviklingsselskab i Region Sjælland. Selskabet har til formål at fremme turismen i regionen via samarbejde med relevante parter. Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for godt 7 mia. kr. og skaber mere end 11.000 helårsjob – og vækstpotentialet er stort. Mange nye investeringer i turisterhvervene og ændrede rejsevaner skaber nye muligheder for fremgang i turisme og oplevelsesøkonomi Østdansk Turismes mission er at gøre regionen mere kendt, at inspirere og initiere innovation, at formidle viden, kompetence og arbejde for en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Østdansk Turisme is a regional tourism development company in the Zealand Region. The purpose of the company is to promote tourism in the region by working together with relevant stakeholders. Tourism in the Zealand Region generates an annual turnover of more than DKK 7 billion, is responsible for more than 11,000 year-round jobs and has enormous growth potential. Many new investments in the tourism trades and new travel patterns create new opportunities for success within the tourism sector and the experience economy. Østdansk Turisme’s mission is to heighten the region’s profile; to inspire and encourage innovation; to impart knowledge and expertise; and to seek to ensure financially, ecologically and socially sustainable developments within the Zealand Region. PARTNERSHIPS: REGION SJÆLLAND WONDERFUL COPENHAGEN VISITDENMARK >>
 24. 24. << uDvikliNgsFacilitEt innovationsmetode, Østdansk Turisme har udviklet til brug for udvikling af oplevelses-/ turismeprodukter. innovationsmodellen omfatter faglig sparring, faciliteringsbistand, vi- dendeling og tværgående samarbejde mellem udviklingsgrupperne. innovationsmodel- len er under løbende evaluering med henblik på at identificere best practise og brugbare værktøjer. sparriNg, viDENDEliNg og kompEtENcEuDvikliNg Det er en del af Østdansk Turismes mission at formidle viden og kompetence. i 2009 er dette blandt andet udmøntet i afholdelse af en række seminarer, i udgivelse af videnma- gasin og afholdelse af oplæg. viDENmagasiNEt turismE+ Til formidling af ny viden og tendenser har Østdansk Turisme i 2009 udgivet magasinet Turisme+ med fokus på innovation som vækstvej. Turisme+ er distribueret bredt til både private og offentlige turisme- og oplevelsesaktører i region sjælland. oplæg Østdansk Turisme deltager med oplæg og præsentationer på møder, konferencer, semina- rer m.m., hvor der er brug for turismefaglig viden. glen Polano udgiver præsentationer på http://www.slideshare.net/gpolano - herunder blandt andet ”Turismeøkonomi i region sjælland og kommuner” . sEmiNarEr i ForbiNDElsE mED projEktEt købstaDEN – EN moDErNE by mED sjæl seminarerne har været et vigtigt element i projektets innovationsmodel, idet semina- rerne har samlet alle medlemmer af projektets udviklingsgrupper og sikret et fælles vi- dengrundlag for udviklingsarbejdet. seminarerne har samtidig sikret netværksdannelse på tværs af de deltagende byer og kommuner og dermed banet vejen for tværgående oplevelsestemaer og den fælles branding af byerne. opstartsseminar om fremtidens turister, byplanlægning, innovation og koncep- ter. antal deltagere: 97 Potentialer – oplevelsesøkonomi, trends og idéværksted. antal deltagere: 81 Produkter – idéudvikling og innovation. antal deltagere: 78 Potentialer - branding, storytelling og den gode oplevelse. antal deltagere: 71 markedsføring – markeder, målgrupper og markedsføring. antal deltagere 69 >> årsrapport 2009 24
 25. 25. << uDvikliNgsFacilitEt DEstiNatioNsuDvikliNgssEmiNarEr Østdansk Turisme har i samarbejde med region sjælland gennemført en række seminarer med det formål at overføre viden og styrke kompetencerne i destinationerne i region sjælland, så de bliver bedre til at organisere udviklings- og innovationsindsatsen i desti- nationen. målgrupper er destinationer, lokale turismeorganisationer, turismenetværker og kommuner i region sjælland. Destinationsudvikling og samarbejde. antal deltagere: 18 strategier for Destinationsudvikling. antal deltagere: 17 mobilisering af lokale ressourcer. antal deltagere: 21 oplevelsesbaseret produktudvikling. antal deltagere: 25 aNDrE sEmiNarEr seminar ”hokus pokus ny teknologi i fokus” med fagmesse hvor regionens turisme- og oplevelsesaktører kan møde leverandører af teknologiske løsninger. seminar ”Vækst via oplevelser” afholdt i samarbejde med Væksthus sjælland. antal delta- gere: 24. råDgivNiNg Østdansk Turisme leverer omfattende individuel rådgivning på flere niveauer. investorer henter turismefaglig viden hos Østdansk Turisme. andre rådgivere (konsulenter, banker, erhvervsråd) serviceres. Vi rådgiver private og offentlige aktører inden for regionens ople- velsesøkonomi. som eksempler kan nævnes: Vi har rådgivet regionens fem kunstmuseer om markedsføring over for turister i forbindelse med den fælles udstilling kurs. Vi har rådgivet det trekommunale samarbejde om naturrum Præstøfjord gennem deltagelse i styregruppe og udarbejdelse af marketingplan. Vi har kontakt med uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet. studerende henter viden hos os. Vi tilbyder praktikpladser til studerende ved universiteter og leisure ma- nagement og har i 2009 haft en bachelorstuderende fra celf leisure management i prak- tik i seks måneder. for øvrig information om Østdansk Turismes sparring og videndeling se afsnit vedr. ”med- virken til koordinering og arbejdsdeling mellem aktører inden for turismen” . årsrapport 2009 25
 26. 26. bilag opgørElsE ovEr (og liNk til) uDarbEjDEDE aNalysEr og EFFEktmåliNgEr i 2009 årssTaTisTikken 2008 >> oVernaTningssTaTisTikken januar-maj 2009 >> fakTa om Turismen i region sjællanD >> markeDsanalYse af TYsklanD, sVerige, norge, hollanD, iTalien og gb/irlanD >> krYDsTogTTurismen i Danmark 2008 >> Turismens Økonomiske beTYDning i Danmark 2006 >> Danmark På bloggen >> 60+ TurisTerne i Danmark >> Danskeres ferier i Danmark - i og uDenfor hØjsæsonen >> læs aNalysErNE på www.visitEastDENmark.com

×