CELF Stories 2010

2,670 views

Published on

CELF - Regional Business and Technical College

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CELF Stories 2010

 1. 1. Stories 2010 Stories 2010
 2. 2. Indholdsfortegnelse 2010 blev et godt år side 3 CELF - en god medspiller side 4-5 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium side 6-7 Erhvervsuddannelserne side 8-9 Vi vil ha’ praktik side 10 HG & Business hånd i hånd side 11 Videregående uddannelser side 12 What’s in it for me? side 13Indvielse Broen der blev en tunnel side 14På forsiden ses hovedindgangen på den ny- Girls will be boys side 15renoverede handelsskoleafdeling på Mer-kurs Plads 1 i Nykøbing umiddelbart før den Who is Who? side 16røde snor klippes ved den officielle åbningden 13. august 2010. CELFs bestyrelse side 17Hovedtaler ved indvielsen var vicedirektørBjarne Lundager Jensen, DEA. Emne: Resultatopgørelse 2010 side 18et fremadrettet bud på Danmarks efter-spørgsel efter merkantilt uddannede unge. Regnskabsudviklingen i året 2010 side 18 Balance 2010 side 19Tekst og grafik: Anne Larsen Nina Friis HansenFoto: Claus Hansen, Jesper Hjelme, Profilfoto, Patrick Kirkby, Nina Friis HansenTryk: GrafikomOplag: 2000 Marts 2011
 3. 3. 2010 blev et godt år EUD-legeneDet er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at CELF opnåede følgende resultater i 2010: Der blev kæmpet hårdt og intenst fredag den 27. august 2010 på Nak- skov Uddannelsescenter ved de udendørs EUD-lege. Eleverne dys-■ En omsætning på kr. 329.284.000 tede om i alt 11 forskellige discipliner. Nogle discipliner krævede■ Et overskud på kr. 5.693.000 og styrke og kræfter, andre kreativitet, snilde eller smartness, men dog■ 3.063 årselever og 134 skolehjemsårselever krævede de alle, at den enkelte klasse kunne samarbejde om at løse opgaven.Årets resultater ligger pænt over det budgetterede, hvilket især skyldes større aktivitet på ef-teruddannelsesområdet end forventet. Årets resultat er med til at sikre en fortsat udvikling og På fotoet ses disciplinen ”træk en lastvogn 25 meter”. Som det frem-stabilitet på CELF. går, blev alle kræfter sat ind. Legene var en stor oplevelse for elever,I 2010 er vi påbegyndt en forbedring og tilpasning af bygningsmassen. Afdelingen på Merkurs lærere og øvrige ansatte og afsluttedes med præmieoverrækkelserPlads i Nykøbing F. stod først for. Her er undervisningslokaler og fællesområder blevet istandsat til vinderne og fælles grill, som skolens pedeller arrangerede.og udbygget. Renovering og udbygning af nye kursus- og administrationslokaler på KringelborgAllé i Nykøbing blev også påbegyndt. Desuden forestår en udbedring og renovering af NakskovUddannelsescenter.Hvad skal fremtiden bringe?I 2010 påbegyndtes et stort strategiarbejde for årene 2012 – 2017. Strategien skal bygge på destrategier, som er formuleret for Uddannelsesråd Lolland-Falster samt visionerne for det kom-mende Business LF. CELFs engagement regionalt, landsdækkende og internationalt vil fortsatog i stigende grad være en del af CELFs strategi. Her vil især det at gøre landsdelen uddan-nelsesmæssigt klar til de udfordringer og muligheder, som vil komme i kølvandet på den fasteFemern Bælt-forbindelse, være det helt store omdrejningspunkt. Strategiarbejdet understøttesaf CELFs interne kompetence- og organisationsudvikling, der i 2010 udmøntedes i fælles kom-petenceudviklingsdage og omfattende efteruddannelsesaktiviteter og udvikling i afdelingerne.Denne CELF Stories 2010 er beretningen om, hvad der skete i 2010 på CELF. Med kunden somdet centrale omdrejningspunkt. Kunderne er mangfoldige, f.eks. elever, kursister, studerende,praktikvirksomheder, grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, samarbejdsskoler, pri-vate og offentlige virksomheder, myndigheder og mange flere.Michael BangDirektør 3
 4. 4. CELF - en god Lollands fremtid Vindmølleselskabet Vestas meddelte ultimo oktober 2010, at vingefabrikken i Nak- skov lukkede med øjeblikkelig virkning. Derved mistede 430 medarbejdere deres arbejde. Et hårdt slag for byen. Vestas og Jobcenter Lolland tilbød opkvalificeringsaktiviteter samt jobsøgnings- og vejledningsaktiviteter for medarbejderne. Her har bl.a. CELF været dybt involveret, med AMU-kurser, ”Møllemontør-kursusforløb”, voksenuddannelse som elektriker m.m. Massefyringen gav anledning til overvejelser om Lollands fremtidige vækstmulighe- der, og den 7. december 2010 afholdtes et stort borgermøde med et punkt på dags- ordnen: Lollands fremtid. Direktør Michael Bang ses her fotograferet midt imellem to fremtrædende lokale folketingspolitikere: Henrik Høegh (V), der indtil sin udnævnel- se som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i februar 2010 var CELFs bestyrel- sesformand og MF, og Lennert Damsbo-Andersen, MF (A) mangeårigt medlem af det lokale uddannelsesudvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og bestyrelsen på CELF.Foto: Jesper Hjelme, IWALRadio CELFølgeligCELF støttede Danmarksindsamlingen ogfik hammerslag på en omgang morgenradiosendt fra CELF.Onsdag den 3. marts 2010 kl 6 – 10 sendteP4 Sjælland således direkte fra CELF.Det blev nogle spændende timer, hvor de toradioværter René Sabro Pedersen og DennisJohannesson nåede rundt på alle afdelinger.På foto ses uddannelseschef Hans JørgenKristiansen under et dobbeltinterview sam-men med en af Hans Jørgens allerførste ele-ver, Anders Bisgaard. 4
 5. 5. medspiller Lennart Damsbo-Andersen var skuemester i 10 år, så vejen går lige forbi en svendeprøveklasse i færd med at lægge sidste hånd på den afsluttende eksamensopgave. Tømrerlærling Andreas Andersen fra firmaet Wagner i Rødby får gode råd. Svaret er CELF ”Jeg har kun gode ting at sige om CELF både som elev, som medlem af det lokale uddannelsesudvalg og som tidligere bestyrelsesmedlem.” Sagt af Lennart Damsbo-Andersen, MF, (A) under et interview på en strålende solskinsdag i marts måned 2011. Hvor kigger man hen i rigtig mange perspektiver, når CELFs rolle ■ 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse? Hvad skal CELF gøre for at leve op til sin samfundsmæssige rolle? ■ Når Lolland Falster skal videre, både set fra København og ■ Vær klar til at tage bolden op og vær ansvarsbevidst overfor fra lokalområdet? rollen ■ Spørgsmålet er: hvad skal Lolland leve af i fremtiden? ■ Vær så åbne som muligt, f.eks det årlige arrangement for 6. klassetrin og vær tydelige i lokalsamfundet. Det er dejligt at Svaret er CELF møde repræsentanter fra skolen i forskellige fora, f.eks. udtaler Lennart Damsbo-Andersen, der har haft sin gang på skolen borgermødet i Nakskov om Lollands fremtid. siden 1976, hvor han startede som ung tømrerelev. Han var den ■ Bliv ved med at udfordre det almene gymnasium første student, der tog en faglig uddannelse. Det var trangen til at ■ Forpligtende samarbejde i hele landsdelen – se på muligheder- skabe noget og ulysten til fortsat at skulle sidde på en skolebænk, ne fremadrettet der fik ham til at træffe det dengang lidt usædvanlige valg. ■ Vær rugekasse for virksomhedsudvikling og innovation ”Jeg er selv et eksempel på, at man godt kan lære på en anden ”Efter min mening er det ikke nødvendigvis sådan, at produktion måde. Som tømrer lærer man at se om på den anden side. Ele- skal foregå i lavtlønsområder. Det kan sagtens foregå her, vi skal verne kommer fra grundskolen trætte af ”røv til bænk pædagogik”. bare opfinde nye produkter og nicher, vi kan operere i. På Lolland Som bestyrelsesmedlem for produktionsskolen, Multicenter Syd, Falster er der faktisk også et stort potentiale inden for landbruget, oplever jeg, at mange unge har brug for mere praktisk læring. hvis erhvervet tør lade være med at lade sig dirigere af støttekro- ner.” Pas på med at akademisere uddannelserne, bryd i stedet vaner og brug lovgivningen til det yderste for at få inddraget så meget Ønsker til fremtiden praktik som muligt.” Hvad er Lennart Damsbo-Andersens drømmescenarie for CELF om 10 år? En stor uddannelsesinstitution på Lolland Falster i tæt samarbejde med det almene gymnasium og et universitet og med en bred palet af uddannelser fra ungdomsuddannelser til videregående universi- tetsuddannelser. Ingen mangel på praktikpladser – mestrene har for længst givet hinanden håndslag på at tage alle i lære. Mange af vores uddannelser ses på Youtube. Scan koden med din telefon. http://www.youtube.com/user/CELFeducation. 5
 6. 6. Handelsgymnasiet På CELF har vi 2 gymnasiale uddannelser: Handelsgymnasiet, hhx har en klar erhvervsrettet/økonomisk/sproglig/kommunikativ profil og gør den færdige student klar til et universitetsstudie eller til en elevplads ude i det pulserende erhvervsliv. Det tekniske gymnasium, htx har sin helt egen naturvidenskabelige og projektorienterede profil med stort potentiale for karriere inden for forskning og ledelse. Eller sagt medEfter et år med støv og støj genopstod Fugl Føniks elevernes egne ord: ”Vær god mod nørderne – du ender med at arbejdei form af handelsskoleafdelingen i Nykøbing, der blev behørigt fejret den 13. august 2010. Et helt års for dem”.trængsler og en investering på 12 mio. i en omfattende renovering af lokalerne var endelig afsluttet. Gæs-ter, elever og medarbejdere mødtes på den nye flotte plads foran skolen. Den obligatoriske røde snor blevklippet af bestyrelsens næstformand, Klaus Nørholm Jørgensen, bestyrelsesformand Niels Henriksen ogdirektør Michael Bang.Her bliver du udfordret”Det specielle ved hhx er helt klart de virksomhedsrettede og Jeg skal bruge hhx til at uddanne mig til shipping trainee.økonomiske fag, og det gode er, at man ikke behøver at læse Læreplads? Hamborg eller Holland.i 7 år på universitetet. Man kan gå lige ud i en bank og blive Jeg kunne godt tænke mig at komme til Dubai eller måskefinanselev, få sig en uddannelse og samtidig få løn. Argentina – som shipping trainee kommer man rigtig rundt i verden. På handelsgymnasiet er der flere udfordringer, og manDa vi begyndte at få de handelsmæssige fag, tænkte jeg, det skal kunne flere ting. Man bliver ikke holdt i hånden. Man skalher er helt sikkert det, jeg vil. aflevere til tiden, man skal kunne tænke selvstændigt, og man skal kunne ta’ imod en masse udfordringer.” Caroline, handelsgymnasiet i Nakskov Årselever handelsgymnasiet: Nykøbing: 359 Nakskov: 79 6
 7. 7. og teknisk gymnasium Elever fra teknisk gymnasium vinder Petro Challenge på Imperial College i London I løbet af efteråret og vinteren 2010/2011 konkurre- Til finalen i London fik drengene fra teknisk gymna- rede mere end 4000 gymnasieelever i Danmark, Is- sium en forrentning af deres penge på 78 % - hvilket land, Grønland, Norge og Storbritannien om at blive bragte dem til tops i konkurrencen. Præmien var, for- det allerbedste boresjak. uden æren, 1.000 £ til deling og en flot pokal. Fire elever fra teknisk gymnasium - Mohammed Kas- Hjemme igen fortæller de fire vindere, at de på for- sem, Bjarke Rasmussen, Daniel Lundberg Pedersen hånd ikke var dømt mange chancer for at vinde. Men og Christoffer Boesen - vandt både Petro Challenge i en god taktik, beslutsomhed, hurtig reaktionsevne, Danmark og den internationale konkurrence, der blev godt overblik og en god portion is i maven bragte sej- afholdt på Imperial College i London. ren i hus skarpt forfulgt af de islandske favoritter. Konkurrencen sponsoreres bl.a. af Chevron, Maersk Oil, DTU og Imperial College. Til konkurrencen benyt- tes et oliesimuleringsprogram, der også bruges i indu- strien. Når det bedste ikke er godt nok 3 år på handelsgymnasiet i Nykøbing afsluttes med den ultimative gallafest. På billedet ses fra venstre”Coach” og kemilærer Alle sejl sættes til for at finde den mest spektakulære måde at gøre sin entré Louis Grausø, Mohammed Kassem, Daniel Lundberg på. Begivenheden tiltrækker så mange, at der skal trafikregulering til: Forældre, Pedersen, Bjarke Rasmussen og Christoffer Boesen bedsteforældre m.fl. er dybt engagerede, stolte og fotograferende tilskuere. De fire gymnasiale uddannelser Varighed Årselever teknisk gymnasium: Højere handelseksamen - Hhx 3 år Nykøbing 188 Højere teknisk eksamen - Htx 3 år Nakskov 88 Studentereksamen, - Stx 3 år Højere forberedelseseksamen - Hf 2 år En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. 7
 8. 8. IndgangeBil, fly og andre transportmidler Antal årselever 309 ErhvervsuddannelserneBygge og anlæg 238Dyr, planter og natur 117Mad til mennesker 315 Faglig stolthedMerkantil 348 Erhvervsuddannelserne er karaktiseret ved et tæt samarbejde Fremtidens erhvervsliv har brug for gode faglærte folk. Beskæfti-Strøm, styring og it 201 mellem erhvervslivet og skolen, bl.a. udmøntet i de lokale uddan- gelsesregion Hovedstaden & Sjælland spår, at der i 2020 vil mang-Bygnings- og brugerservice nelsesudvalg. I udvalgene er bl.a. mestre fra de respektive fag le 21.000 faglærte i Østdanmark. repræsenteret, og med baggrund i deres faglige stolthed og enga- CELF har et bredt udbud af erhvervsuddannelser, som retter sigProduktion og udvikling 278 gement i uddannelserne, opstår der et næsten symbiotisk samar- mod en lang række brancher.Sundhed, omsorg og pædagogik bejde mellem erhvervslivet og skolen. Et samarbejde som gavner ikke bare erhvervslivet og skolen, men også de unge. Geografisk er erhvervsuddannelserne repræsenteret både i Ma-Transport og logistik 46 ribo, Nakskov og Nykøbing F.I alt 1852 Verdenseliteroer René Poulsen er et af Danmarks allerstørste medaljehåb til OL i London 2012 og udlært tømrer i ”Jeg har selv læst teori, når jeg har været på træningsforløb, og min uddannelsestid blev forlænget 2010. med et halvt år. Mestrene har været fleksible, og når man er i praktik, er der ingen lektier – så når man har fri, så har man fri. Håndværksuddannelserne er mere fleksible end andre uddannelser.” René har evnet at kombinere sin uddannelse med sport på internationalt topniveau. En ikke helt nem opgave, når man er væk på træningsforløb i mindst 4 måneder hver år. Hvordan kan det egent- René Poulsen lig lade sig gøre? 8
 9. 9. Multidiscipline medarbejderePå Hardis fabrik i Nr. Alslev fremstilles virksomhedens verdenskendtesprøjter og svejste komponenter til virksomhedens fabrikker i Austra-lien, Nordamerika og Frankrig. Hardi har i 2010 – 2011 sin helt egenklasse på 19 elever, der er i gang med den 2-årige uddannelse til indu-strioperatør. Uddannelsen består af 50% skolegang på CELF og 50%praktik på fabrikken i Nr. Alslev.Hvad får Hardi ud af at investere i uddannelse?”Vores gode kolleger får en hel masse grundlæggende viden om elek-tronik, produktionsstyring, reparation og tilrettelæggelse af arbejdet.Lige nu er Hardi-klassen i praktik her på fabrikken, hvor deltagerne sen-des rundt til 14 – 15 forskellige funktioner. Når dette træningsforløb erslut, forventer vi, at de 19 har fået en bred uddannelse og viden omHardi – at de bliver multidiscipline, at de vil være i stand til overskue vo-res produktion fra en mere overordnet synsvinkel og har en forståelsefor de øvrige områder med viden om de generelle forhold på fabrikken.” Preben Kristensen, fabrikschef, Hardi Hardi: www.hardi.dk I lære – 30+ 32-årige Danni er i voksenlære hos A. Melgaards Nakskov-afdeling. Dannis første uddannelse var som salgsassistent i en radio og tv-forretning. Den videre vej var industrioperatør på Vestas – og nu elektrikerlærling. Danni har 3½ år tilbage af sin uddannelse, og lærepladsen var sikret, inden han gik i gang. Det, der især ”tricker” Danni ved jobbet som elektriker, er den direkte kontakt ude hos kunderne. 9
 10. 10. Vi vil ha’ PRAKTIK! Lidt statistik 483 elever tegnede en ordinær praktikpladsaftale i 2010 87 elever startede i skolepraktik i 2010 144 elever søgte praktikplads pr 31.12.10 Skolepraktik på en ny måde Fredag den 3. december 2010 blev et nyt skolepraktik- Provstelund skal drives så virkelighedsnært, som det er værksted, Provstelund i Nakskov, indviet. Hermed blev 22 muligt - med ordrer, deadlines, produktudvikling, kalkulati- elever i skolepraktik flyttet væk fra skolen, så eleverne op- oner, kvalitetskontrol, kundekontakt osv. Anders er ”direk- lever det samme skift mellem skole og praktik, som deres tøren”, Claus er ”værkføreren” og skolepraktikeleverne er kammerater med en praktikpladsaftale. ”svendene”. Ligesom et rigtigt smedeværksted Skolepraktikeleverne har allerede haft mange spændende CELF overtog værkstedet i sommeren 2010. Eleverne har opgaver. De har blandt andet designet og fremstillet et dis- sammen med skolepraktikinstruktør Claus John Jørgen- play til Frederiksdal kirsebærvinen, som nu står i alle Su- sen og faglærer Anders Bonde henover efteråret opbygget perBests forretninger i hele Danmark. og indrettet værkstedet, så det nu fremstår som et rigtigt smedeværksted.Årets lærepladsAt sige at Vejrø er en helt speciel læreplads er vist ingen overdrivelse. Vejrø eren 155 ha stor ø i Smålandsfarvandet med en helt unik natur. 100 ha dyrkesøkologisk, og resten er uberørt natur. Vejrø undergår i disse år en total reno-vering og tilbyder i dag eksklusive naturmæssige og kulinariske oplevelser. Der er to elever i lære på Vejrø. Annie Nielsen, der er dyrepas- serelev og Brian Høppner Pedersen, der indstillede Vejrø som årets læreplads på CELF. Der er i alt 8 ansatte på Vejrø Aps, der ledes af direktør Thomas Gellert Larsen. Vejrø byder på mange oplevelser. Her finder man bl.a. Danmarks lykkeligste og mest økologiske gris. Fra venstre Direktør Thomas Gellert Larsen, Landmandselev Brian Høppner Pedersen, business manager Sissel C. N. Hermansen og dyrepasserelev Annie Nielsen fotograferet på havnen i Vejrø. Vejrø: www.vejroe.dk 10
 11. 11. HG & Business - hånd i håndHG – den merkantile indgangHandelsskolernes grunduddannelse er med de to første års undervisning mere skolebase-ret end de øvrige erhvervsuddannelser. Det er dog ikke teori alt sammen. Eleverne på HG-afdelingerne afprøver deres færdigheder via et hav af projekter i samarbejde med det lokaleerhvervsliv.En ny tradition Julemesserne - er indbegrebet af projektarbejde. Her går teori og praksis håndi hånd.Søndag den 5. december 2010 og torsdag den 9. december 2010 stod de store slag hen-holdsvis i Nykøbing og Nakskov. Eleverne på begge adresser havde været i fuldt sving medat hverve virksomheder til at udstille og sponsorere. Eleverne havde markedsført, kommuni-keret via alle mulige og umulige kanaler, hentet og bragt alskens sager, sunget gospel, lavetjulepynt, dekoreret, bagt, lånt, øvet, friseret og prøvet, inden de endelig kunne åbne dørene.Et flot modeshow var også et tilløbsstykke, hvor eleverne viste tøj og tilbehør fra de lokale for-retninger.Begge arrangementer forløb så godt, at en ny tradition blev skabt. Overskuddet gik til velgø-rende formål. 11
 12. 12. Videregående uddannelser Årselever Videregående uddannelser 190 Kurser og efteruddannelse 307Det er vigtigt for lokalområdet, at der er mulighed for videregående uddannelse. Både som dagstudie og som deltidstudie for at sikre fastholdelseaf de unge i lokalområdet og for at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, skabe grobund for innovation og operere aktivt i englobal verden.Professionsbacheloruddannelsen Leisure Management og diplomuddannelserne i Ledelse og Leisure Management udbydes i samarbejde medUniversity College Sjælland, mens uddannelserne som Multimediedesigner, Computer Science, Administrationsøkonom, Installatør, Automati-onsteknolog og en bred palet af akademiuddannelser udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland.Lederseminar 2010Den 4. november 2010 afholdt Erhvervsråd Lolland Falster, Dansk In- Hvordan håndterer man en krise? Og hvad kan man lære af det?dustri og CELF Lederseminar 2010. Kenneth Iversens opskrift lød kort fortalt, at man skal bruge sin sundeDagens hovedindlæg stod direktør Kenneth Iversen fra Unimerco A/S fornuft og huske at være et ordentligt menneske. Fremført på en dyna-for. Unimerco er distributør og producent af værktøjsløsninger og -ser- misk, inspirerende og meget vestjysk facon. Tilhørerne fik brugbar ogvice til hele verden og har hovedsæde i Sunds. Under foredraget blev konkret tale. Samt en række spændende og illustrative tegninger, derKenneth Iversen flot akkompagneret af tegneren Mie Nørgaard, der sikrer, at de helt sikkert lige netop husker Lederseminar 2010.visuelt fæstede det sagte ord på papiret. NYT: Summer School Som en helt ny aktivitet afholdtes den allerførste Inno- vation Camp – 2½ uges koncentreret summer school for oversøiske studerende. I 2010 deltog 13 unge kine- sere plus 12 af vores egne studerende. Der var sam- mensat et omfattende program med fokus på den in- novative proces, præsentationsteknik og multikulturel forståelse. Et af campens højdepunkter var et spændende besøg på Lego, hvor deltagerne fik et indblik i Legos innova- tionsproces, og hvor de oversøiske studerende fik stil- let en innovationscase med relevans til det kinesiske marked. Camp’en blev så stor en succes, at en ny tradition er skabt. I 2011 forventer vi også elever fra Malaysia, der bl.a. skal undervises af en gæsteprofessor fra Korea. Campen afholdes fra den 13. juli - 30. juli 2011. Mie Nørgaard http://mienoergaard.dk/ 6 12
 13. 13. What’s in it for me?I det 21. århundrede kan vi lige så godt vænne os til det: Vi Her står CELF også klar med efter- og videreuddannelsesak-må hele tiden efteruddanne og dygtiggøre os for at kunne følge tiviteter på mange niveauer – fra grundlæggende erhvervsud-med de krav, der opstår i en global verden. Hvor man tidligere dannelsesniveau til diplomniveau. ”Ledelsestrappen” til højrekunne færdiguddanne sig i sin ungdom, må vi nu påregne at illustrerer spændvidden i f.eks. CELFs lederuddannelser.skulle uddanne os hele livet. 2 år Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse er teoretisk funde- ret og på bachelorniveau. Modulopbygget. Giver adgang til master-uddannelser. 3 år Akademiuddannelse i ledelseAnmeldelse Akademiuddannelsen i ledelse er målrettet til ledere,May Hansen, boligsocial projektkoordinator hos LF-Bo, uddannet folkeskolelærer, 3. års stude- der vil have papir på egen viden. Kvalificerer til at stu-rende på akademiuddannelsen i ledelse: dere på diplomniveau. Modulopbygget.”Som nyudnævnt leder havde jeg brug for at få praktiske ledelsesværktøjer, og jegfandt, at akademiuddannelsen i ledelse var den mest brugbare, praksis kombi-neret med teori. Udover ledelsesværktøjerne er det også vigtigt rent men-neskeligt at få ting sat på plads og lære sig selv bedre at kende.Underviseren er fuldstændig kompetent og får folk til at tageog give alt, hvad de har. En fantastisk underviser. 5 moduler Grundlæggende lederuddannelseDer er meget arbejde ved siden af et fuldtidsjob, Grundlæggende lederuddannelse består afdet er hårdt men givtigt, og det er alle fem AMU-moduler. Målgruppen er butikslede-timerne værd”. re, teamledere m.fl. En appetizer til ledelses- teorier. Ingen eksamen. 7 13
 14. 14. Broen,der blev til en tunnelDen 28. juni 2010 afholdt CELF en intern Femern Bælt CELFs engagementkonference for at generere idéer til, hvordan CELF kanunderstøtte det kommende byggeri af en forbindelse CELF er repræsenteret i Femern Bælt Komiteen vedover Femern Bælt. direktør Michael Bang. Femern Bælt Komiteen er etPå det tidspunkt talte alle kun om en mulig bro, men dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg. CELFefter et indlæg ved tunnelchef Steen Lykke fra Femern er ligeledes repræsenteret i to fokusgrupper under Fe- Hands across the BalticA/S, der bl.a. fortalte om erfaringer med tunnelbyggeriet mern Belt Development, nemlig job og uddannelse og En række tyske og danske erhvervsuddannelsescentre er indgået i eti Øresund, begyndte der blandt medarbejderne at ske et grænseoverskridende samarbejde. Disse fokusgrupper partnerskab for økonomisk og kulturel udvikling i regionen omkring Fe-skred i opfattelsen af, hvordan en kommende forbindel- skal komme med forslag til initiativer, som kan iværk- mern Bælt. Denne udvikling skal primært ske ved at skabe mulighedse kunne ende med at forme sig. sættes i forhold til Femern Bælt Regionen. for, at unge udveksler synspunkter og erfaringer og lærer hinanden atUdsigterne til en fast forbindelse har sat mange tanker kende.og idéer i gang. Af idéerne kan bl.a. nævnes et energiop- Derudover deltager CELF i 4 EU-projekter med samar- bejdsparter i Nordtyskland, bl.a. med henblik på at gen- Repræsentanter for de deltagende organisationer underskrev den 11.levelsescenter, turismeakademi, fødevarecenter, havne- nemføre udveksling af elever/lærlinge og studerende i februar 2011 partnerskabsaftalen på rådhuset i den tyske by Eutin.terminal, Østersøvand (saltvand omdannet til ferskvand), kortere eller længere perioder og udvikling af tværna- Samarbejdsaftalen er også en bekræftelse på et frugtbart samarbejde,multiarena og meget mere. Som bekendt har politikerne tionale uddannelser. der har eksisteret siden 1995.bag projektet siden valgt at støtte en tunnelløsning. På billedet ses på bagerste række fra venstre: Bodo Kroll (Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck), Harald Plath (Kreis- handwerkerschaft), Martin Sønderskov (Middelaldercentret), Axel Böhm (Regio- nales Bildungszentrum Plön). Forrest fra venstre: Dr. Annemarie Goos (Berufliche Schule Oldenburg), Helmut Landsiedel (Berufli- che Schule Eutin), Michael Bang (CELF).Illustration: Femern A/S 14
 15. 15. Girls will be Boyser en lettere omskrivning af et gammelt engelsk ordsprog - Boys will be ”Vi har haft et helt formidabelt samarbejde med CELF. Administrativt harboys - og refererer til EU-projektet ”Kvinder i mandefag”, der igennem der været rigtig god support og samarbejdet med CELFs lærerteam harde sidste par år har arbejdet for at flytte forestillingen om, at visse hånd- været rigtig, rigtig godt. Undervisningen og den efterfølgende samtale medværksfag ikke er noget for piger. Projektets formål er at påvirke pigerne i hver enkelt elev gjorde, at mange gik højere ud af døren, end da de komfolkeskolens afgangsklasser til at tage de traditionelle mandefag under ind. Kendetegnende for denne gruppe piger er nok, at de tør være sig selv,overvejelse, når der skal vælges uddannelse. og at oplevelsen på CELF bekræftede dem heri.”Via projektet er et par hundrede grundskolepiger på Lolland Falster blevet Lars Terkildsen, vejleder,orienteret om mulighederne, og 30 interesserede piger har fået lov til selv Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falsterat afprøve nogle af de traditionelt mandsdominerede håndværksfag.Det 2-årige projekt har kørt som et samarbejde mellem flere parter og påtværs af Femern Bælt. Fra tysk side Kreis Handwerk Eutin/Plön og Lübeckog fra dansk side Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster ogCELF. Strategisk kompetenceudvikling 2010 CELFs kompetenceudvikling: ”Lad os blive kloge sammen, årgang II” blev skudt i gang den 10. august 2010. Et af dagens højdepunkter var, da det 400 mand store CELF-kor sang gospel, så taget var ved at lette. 15
 16. 16. Michael Bang Direktør Bodil Jørgensen Chef for direktionssekretariatetHenrik Dyrehave Rasmussen Søren Vikkelsø Kim NormandVicedirektør Uddannelsesdirektør Markedsdirektør Nicholas BarnesKurt Henriks Teknisk gymnasium Helle Holst Jens Lautrup NørgaardØkonomi Handelsgymnasiet i Nakskov Handelsgymnasiet i Nykøbing Videregående uddannelser Carsten EriksenClaus Ring Rasmussen John Rasmussen Peter Bondo Transport og logistikIt Mad til mennesker Handelsskolens grunduddannelse KursusPeer Lundquist Claus Petersen Jes Christiansen Svend-Erik JessenBygninger Strøm, styring og it Dyr, planter og natur Projektsekretariatet Ove Jensen Sundhed, omsorg og pædagogikSøren S. Petersen Bo Rasmussen Produktion og udvikling Charlotte M. KristiansenKantiner Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Salg og markedsføringMogens Larsen Claus WesterholtSkolehjem Bil, fly og andre transportmidlerMarianne StarkMiljø Who is Who? 16
 17. 17. Bestyrelsen ses her fotograferet den 14. december 2010 sammen med CELFs direktion. På billedet ses forrest fra venstre: Godsejer Linnéa Treschow, SALA, markedsdirektør Kim Normand, CELF, regionsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland, byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune, afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal, medarbejderrepræsentant Derek Curry, CELF, direktør Michael Bang, CELF. Bagerste række fra venstre: Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri, uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø, CELF, vicedirektør Henrik Dyrehave Rasmussen, CELF, afdelingsformand Niels Henriksen, 3F, medarbejderrepræsentant Kent W. Nielsen CELF, direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv, salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund, elevrepræsentant Hans Chr. Hansen, CELF, politisk sekretær Søren Christensen, HK, elevrepræsentant Filip Kardel Olsen, CELF.CELFs bestyrelseCELFs bestyrelse blev konstitueret den 22. marts 2010. Yderligere består bestyrelsen af:Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal Afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El ForbundFormandsskab: Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk ByggeriAfdelingsformand Niels Henriksen, 3F Region Sjælland, formand for CELFs bestyrelse. Godsejer Linnéa Treschow, SALASalgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, næstformand. Regionsrådsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland Byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland KommuneForretningsudvalg: Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant CELFUdover formand og næstformand består skolens forretningsudvalg af: Derek Curry, medarbejderrepræsentant CELF uden stemmeretPolitisk sekretær Søren Christensen, HK Hans Christian Hansen, elevrepræsentant CELFDirektør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv Filip Kardel Olsen, elevrepræsentant CELF uden stemmeret.samt direktør Michael Bang som sekretær for forretningsudvalget. 17
 18. 18. Resultatopgørelse 2010 Regnskabsudviklingen i året 2010 2010 2009 Aktivitet kr. t.kr. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var samlet set tilfredsstillende for skolen, som rea- liserede 3.063 årselever på uddannelserne og 133,6 skolehjemsårselever. De tilsvarende Statstilskud 255.970.279 238.129 budgettal var 2.959 henholdsvis 140. Deltagerbetaling og andre indtæg- 73.313.525 53.860 ter 2010 har været præget af en fortsat stor aktivitet på efteruddannelsesområdet. Antallet Omsætning i alt 329.283.804 291.989 af årselever på AMU-uddannelserne steg fra 235 i 2009 til 275 i 2010. På åben uddan- nelse steg årselevproduktionen fra 23 til 144. Der var hen over efteråret dog en tendens til afmatning i efteruddannelsesaktiviteterne. Denne tendens forventes at fortsætte i 2011 Undervisningens gennemførelse 196.839.902 179.102 blandt andet på grund af politiske vedtagelser, som gør det mindre økonomisk attraktivt for Udvikling og markedsføring 5.385.154 4.706 virksomhederne at anvende AMU-systemet. Hertil kommer, at der er sket en forringelse af taksametrene, som forringer driftsøkonomien ved AMU-udbud for skolerne. Ledelse og administration 30.241.384 29.735 Bygningsdrift 36.672.144 31.622 Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i 2010 2.203 mod budgetlagt 2.233, dvs. 30 Særlige tilskud 28.862.553 20.796 årselever færre end forventet. De 2.003 årselever fordelte sig med 697 på de gymnasiale Skolehjem/kostafdeling 14.131.176 13.468 uddannelser og 1.506 på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at praktikpladssituationen udviklede sig positivt i 2010 i forhold til 2009. Driftsomkostninger i alt 312.132.313 279.428 De videregående fuldtidsuddannelser har været særdeles udfordrede med en studenter- Driftsresultat 17.151.491 12.561 bestand, der er lavere end forventet, og særdeles utilfredsstillende økonomi. På KVU- og MVU-uddannelserne produceredes 218,6 STÅ (studenterårsværk) mod budgetlagt 282,0. De videregående deltidsuddannelser har derimod levet op til forventningerne både med Finansielle indtægter 215.970 536 hensyn til aktivitet og økonomi. Finansielle omkostninger 10.674.909 -9.353 Økonomi Ordinært driftsresultat 6.692.552 3.744 Skolens økonomiske resultat i 2010 udviste fremgang i forhold til regnskabsåret 2009 og var omkring 1 mio. kr. bedre end budgetlagt. Ekstraordinære indtægter 0 1.795 Årets resultat var et overskud på 5.693 t.kr. ud af en omsætning på 329.284 t.kr. Resultatet Ekstraordinære omkostninger 1.000.000 0 skal ses i lyset af, at der er omkostningsført 2.746 t.kr., som vedrører regeringens genopret- Ekstraordinære poster -1.000.000 1.795 ningsplan. Genopretningsplanen var i sagens natur ikke budgetlagt. Budget 2010 udviste et forventet resultat på 4.707 t.kr. Skolen har således været i stand til at dække tilbagehold- elsen til genopretningsplanen for 2010 over den ordinære drift. Årets resultat 5.692.552 5.539 Årets resultat skal ses på baggrund af meget forskelligartede økonomiske udviklinger i de enkelte undervisningsafdelinger, men samlet set er der tale om et tilfredsstillende resultat.RevisionDeloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab 18
 19. 19. Balance 2010 PASSIVER 2010 2009 2010 2009 kr. t.kr kr. t.kr. Grunde og bygninger 308.736.221 324.325 Egenkapital 31.12.1990 65.776.872 65.777 Undervisningsudstyr 12.232.237 11.948 Egenkapital i øvrigt 65.343.718 60.964 Andet udstyr og inventar 7.643.798 10.356 Egenkapital 131.120.590 126.741 Forudbetalinger for materielle an- lægsaktiver og materielle anlægs- 7.117.150 446 Hensættelser 1.000.000 0 aktiver under opførelse Hensættelser 1.000.000 0 Materielle anlægsaktiver 335.729.406 347.075 Realkreditgæld 177.103.206 178.186 Aktier i pengeinstitutter 0 14 Langfristede gældsforpligtelser 177.103.206 178.186 Finansielle anlægsaktiver 0 14 Kortfristet del af langfristet gæld 5.117.419 6.344 Anlægsaktiver 335.729.406 347.089 Skyldig løn 7.306.916 9.085 Feriepengeforpligtelser 25.189.288 22.405 Varebeholdninger 2.069.495 1.882 Kreditorer 19.698.870 15.783 Varebeholdninger 2.069.495 1.882 Mellemregning med Undervisnings- 32.212.230 35.039 ministeriet Debitorer 9.342.984 5.553 Periodeafgrænsningsposter 9.029.476 5.519 Andre tilgodehavender 14.669.967 11.645 Anden kortfristet gæld 15.291.678 14.127 Periodeafgrænsningsposter 8.377.107 11.775 Kortfristede gældsforpligtelser 113.845.877 108.302 Tilgodehavender 32.390.058 28.973AKTIVER Gældsforpligtelser 290.949.082 286.488 Værdipapirer 61.906 90 Passiver i alt 423.069.672 413.228 Likvide beholdninger 52.818.806 35.194 Omsætningsaktiver 87.340.265 66.139 Aktiver i alt 423.069.671 413.228 19
 20. 20. www.celf.dk

×