Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traian Dorz - vine domnul, copilas

2,684 views

Published on

Traian dorz - vine domnul, copilas. Oastea DOmnului. Craciun povesti pentru copii

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traian Dorz - vine domnul, copilas

 1. 1. Sl vit s fie Domnulă ă VINE DOMNUL COPILAŞ petrecere duhovniceasc pentru copiiă – de Cr ciun –ă de Traian Dorz 1
 2. 2. O, ce veste minunată O, ce Veste Minunat , de la Vifleem s-arată ă cerul str lucea, îngerul venea – pe-o raz curat .ă ă ă Când Iosif şi cu Maria au sfârşit c l toriaă ă într-un mic s laş din acel oraş S-a n scut Mesia.ă ă P storii cum auzir spre s laşul sfânt porniră ă ă ă unde au aflat Pruncul luminat şi Îl pream rir .ă ă În coliba p storeasc vrut-a Tat l s Se nască ă ă ă ă Fiul S u Cel Sfânt, nou pe p mânt, s ne mântuiasc .ă ă ă ă ă E Iisus, P storul Mare, turm ca El nimeni n-are,ă ă noi Îl l ud m - şi ne închin m – cu credin tare.ă ă ă ţă Începe i lucrul sfânt din zorii copil riei!ţ ă Domnul nostru Iisus Hristos a iubit şi iubeşte atât de mult copii şi copil ria, din pricina cur iei şi sincerit ii lor. Nici o cur ie şi nici oă ăţ ăţ ăţ sinceritate nu sunt atât de frumoase şi dulci ca ale copiilor şi ale copil riei. Şi nici o bucurie nu este atât de sfânt şi de adev rat ca a lor.ă ă ă ă Domul nostru Iisus Hristos, luând odat pe genunchii S i sfin i pe ună ă ţ copilaş, l-a ar tat ucenicilor Lui şi le-a zis: „Adev rat v spun c dac nuă ă ă ă ă v ve i întoarce la Dumnezeu şi nu v ve i face ca nişte copilaşi, cu nici ună ţ ă ţ chip nu ve i intra în Împ r ia Cerurilor“ (Matei 18, 3).ţ ă ăţ Din dragostea cea mai mare a lui Dumnezeu, Tat l nostru Ceresc faă ţă de noi, to i copii Lui, este pus şi în noi aceast dragoste sfânt fa deţ ă ă ă ţă copiii noştri. Din inima Lui divin este pus şi în inima noastr acestă ă sim mânt dumnezeiesc fa de micu ii noştri copii. Şi, dup cum Domnulţă ţă ţ ă Dumnezeu – ca un Tat l iubitor şi bun – face totul din aceast dragoste aă ă Lui pentru noi, tot aşa şi noi, ca p rin i, dorim s facem totul pentru copiiă ţ ă noştri, ca ei s fie ferici i. Din aceast dulce grij a dragostei noastre faă ţ ă ă ţă de copiii noştri, noi ne str duim neîncetat s g sim şi s facem tot ceă ă ă ă putem mai frumos şi tot ce ne pare nou mai bun, numai spre a le faceă bucuria lor mai mare şi copil ria lor mai fericit .ă ă Printre bucuriile cele mai frumoase şi mai mari sunt cele prilejuite copiilor de Sfintele S rb tori ale credin ei noastre creştine şi mai ales celeă ă ţ de la Naşterea şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Îndeosebi s rb torile Cr ciunului au fost din-totdeauna pentru noi şiă ă ă pentru copiii noştri, cele mai pline de bucurii şi cele din care ne-au r masă şi ne r mân amintirile cele mai de neuitat.ă Toat aşteptarea şi desf şurarea acestor s r-b tori au întip rit, şiă ă ă ă ă peste anii copil riei noastre, cele mai sfinte şi mai frumoase aduceriă aminte, ca pe nişte comori unice şi dragi. La aceste comori sfinte ne întoarcem totdeauna cu drag, şi retr irea lor ne aduce totdeauna duioşieă în inim şi lacrimi în ochi. De aceea dorim şi noi s facem în aşa fel, ca şiă ă copiii noştri s aib din aceste s rb tori ale copilr ie lor, pentru toată ă ă ă ă ă 2
 3. 3. via a cât o vor avea, frumoasele amintiri pe care şi noi le avem despreţ ă s rb torile copil riei noastre.ă ă ă În familia noastr duhovniceasc , a Oastei Dom-nului, înc de laă ă ă început s-a deprins frumosul obicei de a se preg ti, de S rb torile Naşteriiă ă ă Domnului nostru Iisus Hristos, câte un program s rb toresc cu daruri şi cuă ă bucurii pentru copilaşii noştri. La aceste programe, alc tuite din coruri, poe-zioare, scenete şi alteă bucurii de felul acesta, s-a c utat s li se dea cât mai mult loc şi lor,ă ă copiilor, pentru ca prin participarea lor, sufletul s le fie şi mai fericit şiă s rb toarea şi mai frumoas .ă ă ă Cum îns în privin a aceasta avem prea pu ine izvoare duhovniceşti,ă ţ ţ pentru ca aceste s rb tori s fie preg tite într-un fel cu adev rată ă ă ă ă creştinesc şi biblic, în cea mai mare parte, chiar şi p rin ii şi fra iiă ţ ţ credincioşi s-au luat dup obiceiul lumesc de a-l îmbr ca pe unul din ei caă ă pe un moş cu barb alb şi hain roşie şi a-l înf işa ca pe un moş Cr ciun,ă ă ă ăţ ă sau moş Geril , ori moş Nicolae, cu un sac, care vine s aduc câte oă ă ă laud sau câte un dar copilaşilor care „sunt cumin i“ sau care ştiu s -iă ţ ă spun câte o poezie ori s -i cânte câte-o cântare.ă ă Poate c ar fi frumos şi acest obicei dac toat povestea cu moşiiă ă ă aceştia n-ar fi o minciun de care copii râd – şi în curând n-o mai cred.ă Iar trista s r cie duhovniceasc a p rin ilor lor, care nu ştiu s leă ă ă ă ţ ă preg teasc o bucurie mai adev rat , le las pân la urm copiilor, înă ă ă ă ă ă ă inim , un gust amar de înşelare a credin ei lor curate...ă ţ Tocmai pentru a veni în ajutorul p rin ilor, cre-dincioşi, care dorescă ţ s întip reasc în ceara cald a inimii copiilor lor imaginea dulce şi sfântă ă ă ă ă a Copilaşului Iisus, Care vine şi Se naşte într-o iesle s rac şi rece pentruă ă mântuirea noastr , – s-a alc tuit acest scurt program de petrecere duhov-ă ă niceasc pentru copiii noştri. Gândul nostru a fost ca, prin acest fel de aă face bucurie copiilor, s -i ajut m, ca în mintea şi în inima lor s -şi fac loc,ă ă ă ă de la începutul vie ii lor, adev rul despre venirea Mân-tuitorului nostruţ ă Iisus Hristos – şi nu minciuna despre venirea unui moş închipuit. Pentru că sufletul lor nevinovat trebuie s se întâlnesc de la început cu Domnulă ă Iisus. Şi primele lor amintiri s fie luminate de str lucirea dragostei luiă ă Dumnezeu pentru noi oamenii. Cadrul în care se petrece S rb toarea Naşterii Domnului, în familiaă ă noastr şi Biserica noastr , trebuie s fie evanghelic şi creştin. Figuraă ă ă central trebuie s fie Domnul Iisus, Pruncul Cel Adev rat şi Sfânt.ă ă ă Atmosfera în care trebuie s se desf şoare petrecerea cu copii noştri,ă ă trebuie s fie duioas , mişc toare, dulce şi sfânt , de la început şi pân laă ă ă ă ă sfârşit, iar nu lumeasc , uşuratic şi zgomotoas , cu râsete, cu glume, cuă ă ă gesturi care înjosesc şi batjocoresc Numele Domnului şi S rb toarea Lui,ă ă cum se fac în lumea de azi şi în jurul moşului lor mincinos şi flecar, adeseori chiar be iv.ţ De aceea, îndemn m pe to i p rin ii şi fra ii credincioşi, care-şi simtă ţ ă ţ ţ marea r spundere fa de Dumnezeu pentru creşterea şi îndrumareaă ţă creşti-neas a copiilor lor şi ai neamului nostru, s -i priveasc cu toată ă ă ă grija sfânt şi cu toat teama – la sarcina aceasta – şi în preg tireaă ă ă acestor bucurii de Cr ciun.ă 3
 4. 4. Noi Îl rug m din toat inima pe Domnul şi Dumnezeul nostru – în ală ă C rui Sfânt Nume şi pentru a C rui mare slav ne-am str duit s facemă ă ă ă ă cât mai bine totul – s le dea toat binecuvântarea Sa şi tot ajutorul,ă ă tuturor acelora care, din dragoste pentru Domnul şi pentru copilaşiii nevinova i pe care El îi iubeşte şi-i doreşte atât de mult – se vor str dui şiţ ă ei s fac totul, în felul cel mai pl cut Lui – şi mai folositor lor.ă ă ă Sl vit s fie Domnul!ă ă 1980 – Traian Dorz În Numele Tat lui şi al Fiului şi al Sfântului Duhă Iisus Hristos Marele nostru Dumnezeu şi Dulcele nostru Mântuitor slav veşnic ieă ă Ţ ie, Celui care din dragoste pentru noi oamenii, ai p r sit Cerul T u şiŢ ă ă ă tronul slavei, şi din mijlocul îngeraşilor T i ai venit în mijlocul oameniloră spre a ne aduna în jurul T u şi a ne aduce mântuirea Ta.ă ie, Celui care din dragoste pentru noi ai cutreierat uli ele şi pie eleŢ ţ ţ lumii spre a chema la Împ r ia Ta pe to i cei ce doresc s o primească ăţ ţ ă ă aşa ca nişte copilaşi. ie, Celui care din dragoste pentru noi ai suferit patimile şi moarteaŢ prin care ne-ai r scump rat din robia p catului şi ne-ai f cut fii ai Tat luiă ă ă ă ă Ceresc. ie, Celui c ruia, îngeraşii, plângând, i-au s rutat ranele cu care Te-Ţ ă Ţ ă ai întors de la noi de pe p mânt – Î i s rut m şi noi aceste rane suferiteă ţ ă ă din dragoste pentru noi. Slav veşnic ieă ă Ţ Marele nostru Dumnezeu şi Dulcele nostru Mântuitor Iisus Hristos ***** Nou azi ne-a r s rită ă ă 4
 5. 5. Nou azi ne-a r s rit,ă ă ă Domnul Iisus Hristos, Mesia Cel mult dorit, Domnul Iisus Hristos. Din Fecioar S-a n scut,ă ă Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu om S-a f cut,ă Domnul Iisus Hristos. În scutece S-a-nf şat,ă Domnul Iisus Hristos, Şi în iesle S-a culcat, Domnul Iisus Hristos. Cum e robul S-a smerit, Domnul Iisus Hristos Şi pe noi ne-a mântuit, Domnul Iisus Hristos. L uda i-L jos şi Sus,ă ţ Domnul Iisus Hristos, El via a ne-a adus,ţ Domnul Iisus Hristos. Noi cu to ii ne-nchin m,ţ ă Domnul Iisus Hristos, Îl cinstim şi-L l ud m,ă ă Domnul Iisus Hristos. Ia scula i, voi ce dormi i!ţ ţ Ia scula i, voi ce dormi i,ţ ţ florile dalbe, îngerii s -i auzi i,ă ţ florile dalbe, cum v cânt de frumos,ă ă florile dalbe, de Naşterea lui Hristos, florile dalbe. Auzi i un glas de Sus,ţ florile dalbe, ast zi S-a n scut Iisus,ă ă florile dalbe, îngerii cu graiul lor, florile dalbe, v vestesc Mântuitor,ă florile dalbe. Ei v -ndeamn ferici i,ă ă ţ florile dalbe, pe Mesia s -L primi i,ă ţ florile dalbe, cu p storii s -L c uta i,ă ă ă ţ florile dalbe, inima s laş s -I da i,ă ă ţ florile dalbe. Şi cu magii s -L cinsti i,ă ţ florile dalbe, Slava Lui s-o dobândi i,ţ florile dalbe, mântuirea s-o afla i,ţ florile dalbe, cu El s v bucura i,ă ă ţ florile dalbe. Trei p storiă Trei p stori se întâlnir şi aşa se sf tuir :ă ă ă ă raza soarelui, floarea câmpului şi aşa se sf tuir :ă ă Haide i fra ilor s mergem floricele s culegemţ ţ ă ă raza soarelui, floarea câmpului floricele s culegem.ă 5
 6. 6. Şi s facem o cunun , s-o-mpletim cu voie bună ă ă raza soarelui, floarea câmpului s-o-mpletim cu voie bună Şi s-o ducem lui Hristos, s ne fie de folosă raza soarelui, floarea câmpului s ne fie de folos.ă VINE DOMNUL COPILAŞ Pentru seara sfânt se preg teşte totul în biseric sau în casa în careă ă ă se va desf şura S rb toarea darurilor pentru copii. Într-un loc potrivit, înă ă ă fa , se va aşeza ceva ca o iesle mic în care, înf şat şi culcat, va fi aşezatţă ă ă ceva cât mai asem n tor cu trupul unui copilaş, închipuind pe Mântuitorulă ă nou n scut.ă Dincolo de ieslea aceasta va sta o sor fe-cioar , închipuind pe Maicaă ă Domnului, veghind asupra Sfântului Copilaş. Lâng iesle, de o parte şi deă alta, doi mieluşei de vat alb cu capetele spre ieslea sfânt . Poate s fieă ă ă ă la stânga Maicii Domnului şi un brad, împodobit cu daruri şi juc rii, careă apoi s fie împ r ite copiilor la sfârşitul programului.ă ă ţ Intră corul copiilor şi se aşeaz în partea dreapt a Maicii Domnului,ă ă cu fa a spre ieslea sfânt şi cânt :ţ ă ă – Vine Domnul Copilaş, mititel şi dr g laş,ă ă înf şat în scutecaş,ă osanat de îngeraşi – florile dalbe şi dorit de copilaşi – florile dalbe. Vine, vine, vine Domnul cel de Sus, slav , slav , slav , slav lui Iisus,ă ă ă ă lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus Florile dalbe. Ia scula i-v gr bi iţ ă ă ţ 6
 7. 7. to i de unde v g si i,ţ ă ă ţ sufletul vi-l preg ti iă ţ pe Mesia s -L primi i – florile dalbeă ţ s v fac ferici i – florile dalbe.ă ă ă ţ Noi venim, cântând în cor Bunului Mântuitor. Cu iubire şi cu dor El ne-aduce iubitor – florile dalbe fericirea tuturor – florile dalbe. Intră corul îngeraşilor şi se aşeaz în partea stâng a Maiciiă ă Domnului cu fa a spre ieslea sfânt şi cânt :ţ ă ă Ia scula i p stori iubi i – florile dalbeţ ă ţ Vestea bun s-auzi i – florile dalbe.ă ţ În cetatea lui Dvid – florile dalbe S-a n scut Cel mult dorit – florile dalbe.ă E Iisus, e Iisus, e Iisus, Fiul Sfânt de Sus. S -L dori i, s -L primi i, s -L iubi iă ţ ă ţ ă ţ pe Iisus, pe Iisus, pe Iisus. Ce Mântuitor frumos – florile dalbe e Domnul Iisus Hristos – florile dalbe! Iat semnul Lui s -l şti i – florile dalbe:ă ă ţ Prunc în iesle-o s g si i – florile dalbe.ă ă ţ Înf şat în scutecel – florile dalbeă şi cu Maica lâng El – florile dalbeă Copilaş în iesle pus – florile dalbe este dulcele Iisus – florile dalbe. Veni i to i ca s -L afla i – florile dalbeţ ţ ă ţ şi lui s v închina i – florile dalbeă ă ţ şi-apoi, lumii s -i vesti i – florile dalbe,ă ţ cu to i s v mântui i – florile dalbe.ţ ă ă ţ Cititorul (din mijlocul copiilor): Lânga Betleem, pe-o vale Lâng Betleem, pe-o vale –ă lerui, Doamne, ler, într-un câmp cu iarb moale –ă lerui, Doamne, ler, trei p stori st teau de paz într-o noapte f r raz ,ă ă ă ă ă ă lâng turma de mioare, s le apere de fiare...ă ă Numai, iat c deodat –ă ă ă lerui, Doamne, ler, un sfânt înger li se-arat –ă lerui, Doamne, ler, într-o slav ca de soare, ei se-nsp imântar tare,ă ă ă 7
 8. 8. îdr el vine s le spun : „Eu v-aduc o Veste Bun !...ă ă ă În a lui David Cetate – lerui, Doamne, ler, azi, Minune-o s se-arate –ă lerui, Doamne, ler... mare fie bucuria, c vi S-a n scut Mesia;ă ă e Hristos-Mântuitorul, Lui se-nchin tot poporul.ă Iat semnul dup care –ă ă lerui, Doamne, ler, s -L cunoaşte i fiecare –ă ţ lerui, Doamne, ler: ve i afla-nf şat, îndat , Prunc în Ieslea minunat ,ţ ă ă ă între îngeri care-I cânt , lâng Maica Lui cea Sfânt !“ă ă ă ...Şi cu îngerul deodat –ă lerui, Doamne, ler, al i mul i îngeri se arat –ţ ţ ă lerui, Doamne, ler, l udând cu bucurie pe Cel Sfânt din Veşnicie,ă Lui în Cer – în veci m rire, pe p mânt – bun voire.ă ă ă Dac îngerii pornir –ă ă lerui, Doamne, ler, trei p stori se sf tuir –ă ă ă lerui, Doamne, ler, s se duc şi s vad , Vestea Bun s o cread .ă ă ă ă ă ă ă ...Şi-a fost mare bucuria c -L aflar pe Mesia.ă ă Intră corul p storiloră şi, îngenunchind în fa a ieslei sfinte, cânt :ţ ă Îngeraşii au venit şi-ast noapte ne-au vestită – florile dalbe c ni s-a n scut Iisus,ă ă Împ ratul cel de susă – florile dalbe. Noi venim, noi venim Lui s ne-nchin mă ă Îl iubim şi-L dorim Şi-L c ut m,ă ă lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus Îi cânt m, Îi cânt m, Îi cânt m.ă ă ă Iar noi, când am auzit bucuroşi am şi pornit – florile dalbe pe Mesia s -L afl mă ă şi Lui s ne închin mă ă – florile dalbe. Am venit şi L-am aflat pe Cerescul Împ rată – florile dalbe şi, crezând Îl pream rim,ă fii ai Lui dorim s fimă 8
 9. 9. – florile dalbe Intră corul magilor şi cânt :ă În Noaptea Sfânt de Cr ciună ă În Noaptea Sfânt de Cr ciun, pe drumul nins de lun ,ă ă ă trei magi c l ri, cu suflet bun, alearg împreun .ă ă ă ă De unde vin, cum se numesc, ce doruri îi fr mânt ?ă ă spre iesle ei c l toresc şi cerurile cânt .ă ă ă Şi cânt inimile lor, aprins -i bucuria,ă ă c S-a n scut Mântuitor, azi S-a n scut Mesia.ă ă ă Veni i şi noi s -L l ud m pe Domnul cu iubire,ţ ă ă ă ca şi noi s ne bucur m de marea-I mântuire!ă ă M rturisindu-I vina grea, la El afl m iertareă ă şi vom vedea o nou stea pe cer cum ne r sare...ă ă Corul p storilor,ă c tre corul magilor:ă Noi suntem cei trei p storiă şi-am venit aici din zori, c ci un înger sfânt ne-a spusă c azi s-a n scut Iisusă ă Şi-am venit şi L-am aflat pe P storul minunat.ă Iat -L pe P storul Blândă ă lâng Maica Sfânt stând!ă ă Spune i cine sunte i voiţ ţ crai frumoşi cu haine moi, cu cunun de-mp ra iă ă ţ şi la iesle ce c uta i?ă ţ Corul magilor în picioare, c tre p stori:ă ă Noi suntem trei magi c l toriă ă veni i din dep rtareţ ă ca Bunului Mântuitor s-aducem închinare. Acas nou ni s-a spusă ă c -n Betleem va naşteă Fecioara Sfân pe Iisusă şi-n iesle-L vom cunoaşte... 9
 10. 10. O steau sfânt ne-a-ndrumată ă prin multe ri, a-rândulţă pân aici unde-am intrată Copilul Sfânt, aflându-L. Acum dorim s ne-nchin mă ă spre Fa a-I minunatţ ă şi tot ce-avem mai scump s -I d mă ă C-o inim curat .ă ă Primul mag, p şind şi îngenunchind, întinde darul s u şi îl pune laă ă picioarele Pruncului Sfânt, spunând cu glas mişcat: Eu, magul cel dintâi plecat, aflându-L cu iubire cu aur – ca pe-un împ rat –ă dau lui Hristos cinstire. Al doilea mag, la fel şi el ca primul: Eu, cel de-al doilea mag venit, cu smirn minunată ă cinstesc pe-al meu St pân Sl vit,ă ă cu inima mea toat .ă Al treilea mag, la fel şi el, ca ceilal i:ţ Al treilea am venit şi eu, t mâie aducându-I,ă m -nchin ca unui Dumnezeu,ă genunchii mei plecându-i. Apoi, cei trei magi, împreun cânt (pe melodia lor de la început):ă ă Corul magilor: Noi, to i trei magii Te sl vimţ ă Iisus Hristos pe Tine şi Tat lui Îi mul umimă ţ c Te-am aflat cu bine.ă Apoi se ridic în picioare şi, cu mâinile împre-unate în chip deă rug ciune, cânt troparul naşterii:ă ă Naşterea Ta Hristoase, Dumnezeul nostru r s rit-a lumii lumina cunoştin eiă ă ţ c întru dânsa, cei ce slujeau stelelor,ă de la stea s-au înv atăţ 10
 11. 11. s se închine ie, Soarelui Drept ii,ă Ţ ăţ şi s Te cunoasc pe Tine, R s ritul cel de Sus!ă ă ă ă Doamne m rire ie!ă Ţ Corul copiilor, c tre p stori:ă ă – Ce-a i v zut voi, dragi p stori,ţ ă ă când a i alergat din zoriţ precum îngerul v-a spus – spune i cum era Iisus?ţ Corul p storiloră r spunde copiilor:ă – Am aflat un Copilaş – florile dalbe mititel şi dr g laş – florile dalbe,ă ă în scutece înf şată şi-ntr-o iesle-n grajd culcat – florile dalbe. Pe P storul Bun, Iisus (e Iisus, e Iisus, e Iisus),ă precum îngerii ne-au spus... Corul îngeraşilor c tre corul p storilor:ă ă El era-Mp ratul Sfânt,ă trimis nou pe p mânt.ă ă – Ce palat era acel şi ce mai era în el? Corul p storilor,ă c tre corul îngerilor:ă – Un grajd Îi era palat – florile dalbe care lumea I L-a dat – florile dalbe, cu doi miei şi dou vaciă şi cu doi p rin i s raci – florile dalbe,ă ţ ă El, P storul Bun, Iisusă (cu Iisus, cu Iisus, cu Iisus) cum Scripturile au spus... Corul magilor, c tre p stori:ă ă Şi ce tron avea Iisus – Împ ratul Sfânt de Sus?ă şi cine-I cânta frumos Domnului Iisus Hristos? Corul p storilor,ă c tre magi:ă Ieslea-I era tronul Lui – florile dalbe şi-aşternutul Domnului – florile dalbe şi-I cântau îngerii sus, coruri cum în lume nu-s, 11
 12. 12. Bunului P stor, Iisus (lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus),ă Cel ce slav ne-a adus...ă Corul copiilor, c tre corul p storilor:ă ă Şi cine-nc lzea la sână pe al cerului St pân,ă şi cine-L hr nea cu doră pe Bunul Mântuitor? Corul p storilor,ă c tre corul copiilor:ă ‘L-înc lzea M icu a Lui – florile dalbeă ă ţ ea-I da hran Domnului – florile dalbe,ă iar noi ne-nchin m mereuă Lui, ca unui Dumnezeu – florile dalbe. C ci P storul Bun, Iisusă ă (c Iisus, c Iisus, c Iisus)ă ă ă E Hristos, venit de Sus. Corul îngerilor, c tre to i:ă ţ Voi copii şi voi p storiă şi voi, dragi ascult tori,ă v -nchina i, cântând cu noiă ţ Celui ce-a venit la voi s v ia p catul greu:ă ă ă Fiului lui Dumnezeu. S -L primi i,ă ţ s -L iubi i,ă ţ s -L sluj i,ă ţ pe Iisus, pe Iisus, pe Iisus, ca s fi iă ţ mântui i, ferici i şi primi iţ ţ ţ în Cer Sus, în Cer Sus... El v ia asupra Luiă sarcina p catuluiă şi-l va isp şi, murind,ă lumea-ntreag mântuind.ă Câ i vor crede-n Jertfa Saţ mântuire vor afla. Dragi copii, veni i aiciţ împrejurul ieslei mici, c ci Iisus şi Maica Saă vor acum a v-asculta. – Spune i ceva lui Hristosţ şi primi i un dar frumos.ţ 12
 13. 13. În timp ce se cânt aceast ultim parte a acestei cânt ri, to i copiiă ă ă ă ţ care au de spus versete, poezioare şi cânt ri, vin mai aproape şi suntă aşeza i în ordinea în care urmeaz s spun – înaintea ieslei şi a Prunculuiţ ă ă ă Sfânt. Poezioarele copiilor, ca şi versetele şi cân-t rile lor, vor fi alese dină timp, dintre cele mai potrivite cu atmosfera şi cadrul s rb torii. Nu cuă ă c eluşi şi pisicu e, ci cu subiecte din Evanghelie.ăţ ţ Copiii vor fi înv a i s le spun rar şi frumos, totul s fie ascultat cuăţ ţ ă ă ă evlavie şi cu sfin enie.ţ Maica Domnului, adresându-se primului b ie- aşă ţ : Copilul: Am şi eu ceva de spus lâng ieslea Lui Iisusă – Vino tu copil frumos Spune Domnului Hristos Ce ştii tu, ce-ai înv atăţ Din al Lui Cuvânt curat Spune rar şi bucuros Şi primeşti un dar frumos!... Copilul – spune poezioara sau versetul înv atăţ . Maica Domnului ia darul preg tit pentru copil (însemnat cu numeleă lui) îi întinde peste ieslea Pruncului Sfânt darul zicând: – ine copilaş iubitŢ Iat darul preg tită ă De la Dulcele Iisus Pentru tot ce tu I-ai spus Mul umeşte-I bucurosţ Domnului Iisus Hristos. Copilaşul mul umeşte şi pleacţ ă Maica Domnului îndreptându-se spre o fetiţă: – Hai şi tu, feti a mea,ţ spune poezia ta (şi cânt cântarea ta)ă ca şi tu de la Hristos s primeşti un dar frumos,ă iar apoi s -I mul umeşti,ă ţ s -L ascul i şi s -L iubeşti.ă ţ ă Feti aţ îşi spune poezia sau cânt cântarea.ă Maica Domnului îi întinde darul şi ei. Bine şi frumos ai spus, ia un dar de la Iisus, 13
 14. 14. mul umeşte-I Lui frumosţ şi iubeşte-L pe Hristos! – Şi tot aşa se va continua cu fiecare b iat sau feti pân se vaă ţă ă termina şirul tuturor copiilor a spune poezii şi a primi daruri. La sfârşitul împ r irii darurilor, to i copii împreun cu corul copiilor,ă ţ ţ ă îngerilor şi p storilor, înconjurând pe Maica Domnului şi ieslea cuă copilaşul, vor cânta împreun :ă Ast zi S-a n scut Hristosă ă Ast zi s-a n scut Hristos,ă ă Mesia, chip luminos, L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m!ă ă ă ă Mititel şi-nf şe elă ţ , bucuria noast -i El,ă L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m!ă ă ă ă Slav Tat lui de Susă ă pentru Fiul S u, Iisus,ă L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m!ă ă ă ă Slav Domnului Hristosă pentru harul S u frumos,ă L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m!ă ă ă ă Slav Domnului Preaă Sfânt, Sus în Cer şi pe p mânt,ă L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m!ă ă ă ă Pentru-acest Cr ciun frumosă slav Domnului Hristos,ă L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m!ă ă ă ă Mul umim îndatora i,ţ ţ vou , dragi p rin i şi fra i,ă ă ţ ţ L uda i şi cânta i şi v bucura i!ă ţ ţ ă ţ L ud m şi cânt m şi ne bucur m.ă ă ă ă Sl vit s fie Domnul!ă ă 14

×