Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traian dorz lucrători-cu-dumnezeu - sibiu - 1999

341 views

Published on

Traian dorz lucrători-cu-dumnezeu - sibiu - 1999 Oastea Domnului

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Traian dorz lucrători-cu-dumnezeu - sibiu - 1999

 1. 1. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 1 Traia n DORZ LUCR TORĂ I CU DUMNEZE U
 2. 2. Traian DORZ Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionaleţ DORZ, TRAIAN Lucr tori cu Dumnezeuă / Traian Dorz. - Sibiu: Oastea Domnului, 1999 216 p.; 20 cm. – (Îndrum ri nemuritoare)ă ISBN 973-9299-29-6 289(498) Oastea Domnului ©Toate drepturile rezervate Editurii «Oastea Domnului», Sibiu str. Ch. Darwin, 11 tel. 069/216677; fax 0040–069–216914 2
 3. 3. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ ISBN 973-9299-29-6 Traian DORZ LUCRĂTORI CU DUMNEZEU Medita ii,ţ îndrum ri,ă rug ciuniă şi cânt riă pentru lucr torii Evangheliei luiă Hristos 3
 4. 4. Traian DORZ Editura «Oastea Domnului» – Sibiu 1999 Cuvântul Domnului spune: Marcu 16, 15: „Duce i-v în toat lumeaţ ă ă şi propov dui i Evanghelia la orice f ptur …“ă ţ ă ă Matei 28, 20: „…Şi iat c Eu sunt cu voiă ă în toate zilele vie ii, pân la sfârşitul veacului.ţ ă Amin.“ I Cor. 3, 9-15: „C ci noi suntemă împreun -lucră ători cu Dumnezeu. Voi sunte i ogorul lui Dumnezeu, cl direa luiţ ă Dumnezeu. Dup harul lui Dumnezeu, care mi-a fostă dat, eu, ca un meşter zidar în elept, am pusţ temelia şi un altul cl deşte deasupra.ă Dar fiecare s ia bine seama cum cl deşteă ă deasupra. C ci nimeni nu poate pune o alt temelieă ă decât cea care a fost pus şi care este Iisusă Hristos. Iar dac cl deşte cineva pe această ă ă temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiec ruia va fi dat pe fa :ă ă ţă Ziua Domnului o va face cunoscut , c ci se vaă ă descoperi în foc. 4
 5. 5. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiec ruia.ă Dac lucrarea zidit de cineva pe temeliaă ă aceea r mâne în picioare, el va primi oă r splat .ă ă Dac lucrarea lui va fi ars , îşi va pierdeă ă r splata. Cât despre el, va fi mântuit, dar caă prin foc.“ Ca prin foc… În numele Tat lui şi al Fiului şi al Sfântuluiă Duh. Amin. Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Slav veşnic ie!ă ă Ţ Tu, Care dinainte de început ai fost Ideea Tat lui, În elepciunea Tat lui, acelaşi Gând cuă ţ ă Tat l,ă Tu, Care la început ai fost Cuvântul Tat lui, Puterea Tat lui, Împreun -Creator cuă ă ă Tat l,ă Tu, Care Te-ai Întrupat apoi dup voiaă Tat lui, spre a r scump ra crea iuneaă ă ă ţ c zut ...ă ă Tu, Care astfel ai devenit Temelia mântuirii fiec ruia dintre noi şi a tuturor,ă Tu, Care ai trimis pe Duhul Sfânt să des vârşeasc Zidirea Bisericii Tale vii şiă ă veşnice şi Care, prin Duhul, chemi acum mereu noi 5
 6. 6. Traian DORZ lucr tori prin care s duci la îndeplinire rostulă ă acestui Sl vit Trup al T u, care este Biserica Taă ă cea vie, fii sl vit în etern şi etern!ă Te rug m, cheam , alege şi des vârşeşteă ă ă mereu tot mai mul i, tot mai sfin i, tot maiţ ţ în elep i şi tot mai harnici împreun -lucr toriţ ţ ă ă cu Tat l, cu Fiul şi cu Sfântul Duh,ă pentru ca aceast Dumnezeiasc Oper să ă ă ă fie f cut cât mai m rea , cât mai frumoasă ă ă ţă ă şi cât mai grabnic, cuprinzând toate cerurile şi tot p mântul...ă Prin ea s se plece, în Numele T u, oriceă ă genunchi al celor din ceruri, de pe p mânt şiă de sub p mânt...ă şi orice limb s m rturiseasc şi s strigeă ă ă ă ă în etern şi etern: Slav veşnic ie,ă ă Ţ Marele nostru Mântuitor şi Dumnezeu Iisus Hristos! 6
 7. 7. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Iubire, d -ne harulă Iubire, d -ne harulă ce înc nu-l ştim noi:ă în stare ca vr jmaşulă s -l scoat din noroi,ă ă s -l spele, s -l s rute,ă ă ă s -l pun -n loc de sus;ă ă Iubire d -ne harulă din Duhul lui Iisus! Lumin , d -ne harulă ă ce înc noi nu-l ştim:ă spre orice suferin eţ cereşte s privim,ă s fericim calvarulă chiar cel mai dureros; Iubire, d -ne harulă din Crucea lui Hristos! Putere, d -ne harulă ce noi nu-L ştim acum: neb nuita Slavă ă din cel mai aspru drum, eternul imn al jertfei sublimului apus; Iubire, d -ne harulă din slava lui Iisus. 7
 8. 8. Traian DORZ 1. VREDNIC DE ÎNCREDERE „Mul umesc Domnului nosţ tru Iisus Hristos, Care m-a înt rit şiă m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui!“ (I Tim. 1, 12) Iat strig tul plin de recunoştin prin care,ă ă ţă poate cel mai vrednic lucr tor al lui Hristos,ă din toate timpurile, a ar tat că ă încrederea lui Dumnezeu este cea dintâi condi ie a unuiţ adev rat slujitor al S u.ă ă În Hristos, fiecare dintre ai S i se poateă încrede în orice vreme, pentru c El totdeaunaă Şi-a îndeplinit toate f g duin ele Sale fa deă ă ţ ţă fiecare dintre ei. Dar Hristos nu Se poate încrede cu adev rat decât în pu ini slujitori ai S i. Pentruă ţ ă c prea pu ini îşi dovedesc în orice vreme şi înă ţ orice împrejurare credincioşia fa de El. C ciţă ă numai acela care este, mai întâi, vrednic de încredere la Hristos poate ajunge s fieă vrednic de crezare şi la oameni (I Cor. 7, 25). 8
 9. 9. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Odat , un st pân dorea s -şi g sească ă ă ă ă printre supuşii s i un slujitor vrednic, c ruiaă ă s -i poat încredin a cele mai scumpe avu iiă ă ţ ţ ale sale, precum şi îndeplinirea unor lucr riă care cereau o mare vrednicie. Dup ce i-a chemat la sine pe unii din ceiă care i se p rea c ar putea fi mai potrivi iă ă ţ pentru ceea ce dorea el, st pânul i-a pus laă încercare. Întâi le-a dat fiec ruia s fac unele lucr riă ă ă ă care p reau cam f r noim , spre a vedeaă ă ă ă dac slujitorul le îndeplineşteă dup poruncaă st pânului sau dup capul s u.ă ă ă Apoi le-a aşezat în cale diferite piedici, ca s le vadă ă curajul şi dragostea. Dup aceea a l sat ici-colo câte un ban deă ă aur sau câte un lucru de pre , ca şi cum ar fiţ fost uitate sau pierdute, spre a vedea cur iaăţ cugetului lor. Dintre to i îns , numai unul singur s-aţ ă dovedit cu adev rat vrednic. Acela care aă f cut întocmai cum îi poruncise st pânul, f ră ă ă ă a ad uga sau a sc dea nimic.ă ă Care nu s-a dat în l turi de la nici oă primejdie şi jertf .ă Şi care a pre uit cugetul curat şi mâinileţ curate mai mult ca orice avere. O, cu cât bucurie l-a îmbr işat st pânulă ăţ ă s u! Şi cu cât încredere i-a dat el pe mână ă ă 9
 10. 10. Traian DORZ totul! Oare Dumnezeu s încredin eze El cu maiă ţ pu in grij bog iile Sale cuiva?ţ ă ă ăţ Oare Vistiernicul Bun t ilor, Duhul Sfânt,ă ăţ s dea El pe mâna cuiva darurile harului S u,ă ă cu mai pu in alegere?ţ ă Oare lui Hristos – Care, cu Pre ul Sângeluiţ S u Sfânt, Şi-a r scump rat un popor sfântă ă ă care s fie al Lui, plin de râvn pentru fapteă ă bune, o turm care s -L urmeze pe El cuă ă dragoste ascult toare oriunde şi o lucrare, oă moştenire sfânt a Lui – s -I pese mai pu ină ă ţ cui încredin eaz aceste bunuri ale Sale decâtţ ă un st pân lumesc?ă De ce sunt oare atât de pu ini aleşiţ dintre atât de mul i chema iţ ţ ? Pentru c la probeleă de alegere trec foarte pu ini.ţ L-am luat de la început pe Sfântul Apostol Pavel drept model de slujitor sfânt. S mergem acum mai adânc în cercetareaă alegerii Sale şi vom vedea din spusele lui taina alegerii. Iat câteva:ă „Mul umesc lui Dumnezeu C ruia Îi slujescţ ă cu un cuget curat din moşi-str moşi“ (II Tim.ă 1, 3). „Ca unii care am lep dat meşteşugurileă 10
 11. 11. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ ruşinoase şi ascunse, nu umbl m cuă vicleşug şi nu stric m Cuvântul luiă Dumnezeu…“ (II Cor. 4, 2). „Fra ilor, eu am vie uitţ ţ cu toat cur iaă ăţ cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, pân înă ziua aceasta“ (Fapte 23, 1). Din acestea şi din atâtea altele, se vede că cea dintâi condi ie pentru câştigareaţ încrederii lui Dumnezeu este: 1. cugetul curat în orice fapt . Apoi:ă 2. lep darea oric roră ă meşteşugiri ruşinoase şi ascunse, 3. umblarea f r vicleşugă ă , 4. respectarea întocmai a Cuvântului dumnezeiesc 5. vie uirea în total cur ieţ ă ăţ înaintea lui Dumnezeu. Frate slujitor al lui Hristos! Cerceteaz -teă necruţător în lumina acestor cinci condi ii şiţ vezi care este starea ta. Dac eşti printre cei mul iă ţ chema iţ , s ştiiă că nu vei primi pecetea încrederii lui Dumnezeu decât dac vei îndeplini acesteă cinci condi ii.ţ Poate „lucrezi“ împreun cu Dumnezeuă şi f r eleă ă . Şi î i închipui c merge şi aşa,ţ ă fiindc pân aici a mers.ă ă Bag de seam c te înşeli! Cel ce areă ă ă 11
 12. 12. Traian DORZ lopata vântur toare nu doarme, ci lucreaz şiă ă alege. Cel ce are ochii ca para focului cercetează totul şi ştie. Cel ce are Cuvântul ca sabia este necru tor în ziua cercet rii şi judec (Evrei 4,ţă ă ă 12). Dac nu vrei s te faci dup voia luiă ă ă Dumnezeu, mai bine pleac înainte de aă ajunge s fii judecat ca un stric tor.ă ă Slav veşnic ie, Dumnezeul şiă ă Ţ Mântuitorul nostru Iisus Hristos! Tu eşti Temelia mântuirii noastre pe care au zidit bine to i sfin ii T i împreun -lucr toriţ ţ ă ă ă cu Dumnezeu la salvarea sufletelor omenirii. Tu eşti Cel Care ne-ai trimis de la Tat l peă Duhul Sfânt, Care cheam şi alege dup voiaă ă Sa şi dup cură ă ia conştiin ei ascult toare peţ ţ ă to i cei de care El se va folosi în ispr vniciaţ ă Tainelor Sale mântuitoare, în zidirea Trupului S u care este Biserica şi în lucrarea şi luptaă pentru venirea Împ r iei Tale peste toată ăţ ă zidirea Ta. Te rug m, revars Duhul şi Harul T u pesteă ă ă to i cei pe care i-ai socotit vrednici deţ încredere şi i-ai pus în slujba Ta. F -i pe to i ca, la sfârşitul alerg rii lor, să ţ ă ă poat striga cu Sfântul T u Apostol Pavel:ă ă „M-am luptat lupta cea bun , mi-amă 12
 13. 13. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ ispr vit aleră garea, am p zit credin a, de acumă ţ m aşteapt cununa neprih nirii“ (II Tim. 4, 7-ă ă ă 8). Amin. 13
 14. 14. Traian DORZ Hristos vrea suflete Hristos vrea suflete în care s ard pentru tot ce-i sfânt,ă ă s -nf ptuiasc cu-ascultareă ă ă întregul Tat lui Cuvânt.ă S plâng -n cald rug ciuneă ă ă ă cu cel pierdut şi pentru el – în tot ce-i face şi ce-i spune, a-l mântui fiindu-i el.ţ Pe Dumnezeu avându-L Soare şi Voia Lui având-o gând, c ldura inimii-arz toareă ă s-o-mpart tuturor, oricând.ă S -nv luie cu bun tateă ă ă întregul semenilor chin, din adâncimi netulburate s -i izvorasc orice-alin.ă ă Oricât ar fi de r u poporulă la care-ar fi trimis de El, s i se d ruiasc -n dorulă ă ă de-a-l mântui, cu unic zel. S nu le-ademeneasc şesulă ă lenevitor şi vinovat, ci s le-nal e în elesulă ţ ţ a tot ce-i sfânt şi-adev rat.ă Precum Hristos cel Om în Slavă şi Domn al Slavei pe p mânt –ă din cea mai omeneasc pleavă ă s -ă I cearn grâul cel mai sfânt.ă 14
 15. 15. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Pricepuser c fusese cu Iisusă ă Când Sfântul Apostol Petru st tea, în searaă judec ii Mântuitorului, printre aprozii luiăţ Caiafa, unii dintre aceştia i-au zis: Nu mai încape îndoial c şi tu ai fost cu El, c ci şiă ă ă vorba te descoper .ă Pricepuser c fusese cu Iisus.ă ă Poetul persan Saadi spune: M plimbam odat şi, jos, printre frunzeleă ă uscate, am v zut o frunz pl cut mirositoare.ă ă ă Am ridicat-o şi i-am sim it un dulce miros:ţ – Frunz , i-am zis eu, tu eşti trandafir? Că ă miroşi ca un trandafir. – Nu, mi-a r spuns ea, nu sunt trandafir!ă Dar am stat lâng un trandafir.ă Frate şi sor , dac voi sta i lâng Hristos,ă ă ţ ă nu se poate s nu purta i ceva din mireasmaă ţ Lui în vorbirea şi purtarea voastr (II Cor. 2,ă 15). * * * Rob fiind neprih nirii, tr ieşti pururea-nă ă Lumin ,ă 15
 16. 16. Traian DORZ în Credin , în N dejde şi în Dragosteţă ă deplină şi, crescând în roada sfânt din mai bine înă mai bine, tot mai desluşit se vede Chipul lui Hristos în tine. 16
 17. 17. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Oricât de multe şi frumoase cuvinte am folosi, dac nu ducem o via mai sfântă ţă ă decât aceia pe care vrem s -i facem mai buni,ă nu vom câştiga nimic. Sf. Ioan Gur de Aură Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Hristos nu este al Lui. Sf. Vasile cel Mare Nu poate sluji cineva lui Hristos şi fra ilorţ dac nu-şi des vârşeşte sufletul prin virtu i.ă ă ţ Sf. Maxim M rturisitorulă Cel care ia povara altuia asupra lui, cel care este gata s foloseasc darul s u spre aă ă ă face bine celor mai s raci, cel care, dină sfin enia sa primit de la Dumnezeu, ajut peţ ă ă cei mai lipsi i, acela este un binef c torţ ă ă pentru primitori… un slujitor dup pilda luiă Hristos. Epistola c tre Diognetă Tu îngrijeşte mai întâi de ale lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se va îngriji de ale tale. Sf. Ioan Gur de Aură 17
 18. 18. Traian DORZ S - i aminteşti zi şi noapte de cel ce- iă ţ ţ vesteşte Cuvântul şi s -l cinsteşti ca peă Domnul. Didahia – Înv tura celorăţă Doisprezece Apostoli * * * Pe cei pleca i la drum din râvna şi dinţ dragostea fierbinte pentru Hristos, fra ii s -iţ ă ajute şi s -i asculte ca pe nişteă vrednici lucr tori care asud în ogorul lui Hristos. Dară ă pe cei care merg numai ca s -şi fac rost deă ă un trai f r munc şi care nu aduc nici ună ă ă folos Lucr rii lui Hristos, ci umbl înşelândă ă credin a şi evlavia fr easc , fra ii s nu-iţ ăţ ă ţ ă primeasc , ci s se fereasc de ei.ă ă ă P rintele Iosif Trifaă * Eşti om demn când orice fapt eşti atentă s-o faci aşa ca ceva s fie-n lume mai frumos şi bun,ă prin ea. * 18
 19. 19. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Fiii mei, s şti i c Duhul, Ce sfin eniaă ţ ă ţ iubeşte, poate sta doar într-un suflet ce spre- aceasta se sileşte, n zuind des vârşirea, starea nalt şi sl vită ă ă ă ă unde nu mai st pâneşte vreun p cat sauă ă vreo ispit .ă 19
 20. 20. Traian DORZ Nu numai dorind izbânda Nu numai dorind izbânda vei ajunge s-o atingi, ci luptând cu pre de sângeţ şi de lacrimi, ai s -nvingi.ă O Iisuse, o Iisuse, f -m s - i urmez cu dor,ă ă ă Ţ s nu- i fiu numai cu vorba,ă Ţ ci cu fapta-mplinitor. Nu numai cântând credin aţ dovedeşti c-o ai deplin, ci tr ind în ea cu faptaă şi cu sufletul creştin. Nume pot avea şi r iiă şi se pot f li c -l au,ă ă îns pilda şi tr ireaă ă şi sfin irea vie ii n-au.ţ ţ Dac ştim c neascultareaă ă e din primul nesupus, ştim c ea blestemul mor iiă ţ şi-al osândei l-a adus. Duh al Ascult rii Sfinte,ă ce-Adev rul ni l-ai dat,ă drumul sfânt l sat de Tineă f -ni-l dulce şi umblat.ă D -ne rodul ascult rii,ă ă scump şi dulce şi smerit, f r care niciodată ă ă n-a fost nimeni mântuit. 20
 21. 21. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 2. CEA DINTÂI CONDI IEŢ Pân când nu te-ai n scut într-o familie,ă ă cum s fii moştenitorul acestei familii?ă Pân n-ai intrat într-o cas , cum s lucreziă ă ă în ea? Pân n-ai îmbr cat uniforma, cum s spuiă ă ă c eşti ostaş?ă Naşterea din nou este actul prin care reintri în familia lui Hristos. Uşa prin care reintri în Casa lui Dumnezeu. Mijlocul prin care primeşti dreptul de a lucra în via Sa. S-a vorbit atât de mult despre naşterea din nou, dar este înc nevoie s se vorbeasc şiă ă ă mai mult. C ci, deşi ea este o condi ie pe careă ţ Însuşi Mântuitorul nostru a pus-o, spunând că f r ea este cu neputină ă ţă s vadă ă cineva Împ r ia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3)ă ăţ sau s intreă în ea (Ioan 3, 5) – şi cu atât mai pu in s lucreze în mijlocul ei –ţ ă 21
 22. 22. Traian DORZ totuşi sunt din ce în ce mai mul i acei care,ţ în loc s intre prin aceast uş în staululă ă ă Domnului, sar prin alt parte. Prin alteă mijloace. Prin alte apuc turi (Ioan 10, 1).ă Numai prin uşa naşterii din nou, numai prin uşa poc in ei şi a convertirii, au intrat înă ţ împ r ia Evangheliei lui Hristos to i aleşiiă ăţ ţ S i sfin i, de la început şi pân la sfârşit.ă ţ ă Numai prin baia naşterii din nou s-au primenit to i cei care s-au botezat cu botezulţ lui Hristos, şi care au luat crucea lui Hristos şi au mers dup El,ă şi care au putut bea paharul lui Hristos, şi au putut purta jugul S u,ă şi care s-au îmbr cat în Hristos şi auă devenit împreun -lucr tori cu Dumnezeu (Iă ă Cor. 3, 9). Lucrarea Domnului este cl direa luiă Dumnezeu, ogorul S u, Trupul lui Hristos,ă turma Sa, moştenirea Lui (I Cor. 3, 9; Efes. 2, 20; Colos. 2, 7; Evrei 3, 3-4; I Petru 2, 5; 5, 2) pe care El o vegheaz ca pe lumina ochiloră Lui, pe care o îngrijeşte cu nespus iubire (Ps.ă 23), pe care El o ap r cu putere şi cu grij (Ps.ă ă ă 121, 4-8) 22
 23. 23. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ şi pe care o ine în mâinile Lui (Isaia 53,ţ 10). Toat aceast lucrare este în primul rândă ă duhovniceasc (I Cor. 2, 10-16),ă are lupte duhovniceşti, are vr jmaşi duhovniceşti,ă are ispite duhovniceşti (Efes. 6, 12), are daruri duhovniceşti (I Cor. 12, 1-11), are moştenitori duhovniceşti (Ioan 1, 12-13; Evrei 2, 7-8) şi are arme duhovniceşti (II Cor. 10, 4; Efes. 6, 13; II Tes. 5, 8). Iat dar cât de însemnat lucru este caă acela care intr în lucrarea Duhului Sfânt,ă în Împ r ia duhovniceasc a lui Hristosă ăţ ă şi în lupta duhovniceasc a lui Dumnezeuă s fie neap rat n scut duhovniceşte,ă ă ă s fie un om duhovnicesc,ă s tr iasc şi s umble sub c l uzireaă ă ă ă ă ă Duhului (Gal. 5, 16-25). Şi iat de ce acei oameni care nu s-auă n scut duhovă niceşte nu numai că nu pot avea vreo parte din toate acestea, dar nici nu le pot în elegeţ . Pentru ei toate par nebunii (I Cor. 2, 14; Rom. 8, 5-7; I Cor. 1, 18- 23; Iuda 19). Deci de la început este vorba despre o înnoire f cut de Duhul şi de Cuvântul luiă ă Dumnezeu. Despre o lucrare tainic f cut înă ă ă fiin a omului (Ioan 3, 8).ţ 23
 24. 24. Traian DORZ F r aceast lucrare nimeni nu poate fi ună ă ă împreun -luă cr toră cu Dumnezeu. E uimitor nu atât c oamenii nu potă în elege taina aceasta, ci c îşi pot închipui cţ ă ă şi f r aceast lucrare în via a lor pot totuşiă ă ă ţ lucra cu Dumnezeu. Dar în Ziua când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor (I Cor. 4, 5; Ecles. 12, 14), atunci se vor convinge to i cuţ groaz c Dumnezeu n-a putut fi înşelat (Gal.ă ă 6, 7). Frate lucr tor în sfânta Lucrareă duhovniceasc a lui Dumnezeu, cum stai tu înă privin a aceasta?ţ Eşti tu un om n scut din nou?ă Ştii tu ce este lucrarea Duhului în fiin a ta?ţ Ai ajuns tu un om care tr ieşte prin Duhul?ă Este Duhul Sfânt puterea, via a, mişcareaţ şi lumina ta? Eşti tu cu adev rat un vas al Duhului Sfânt,ă folositor Lucr rii lui Hristos şi împreun -ă ă lucr tor cu Dumnezeu? Nu cu numele doar, ciă cu via a şi cu adev rul!ţ ă Dac da, ferice de tine. Mergi mai departeă aşa. Dar dac nu, stai aici!ă Şi începe chiar acum, prin Duhul Sfânt, cu cel dintâi pas: naşterea din nou. 24
 25. 25. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Slav veşnic ie, Duhule Sfinte al luiă ă Ţ Dumnezeu, Care ne-ai fost trimis de Tat l prină Iisus Hristos Domnul nostru. Slav ie pentru sl vita lucrare pe care oă Ţ ă faci prin înnoirea adus întregii fiin e aă ţ omenirii prin Taina Bisericii Tale. Slav ie pentru înnoirea adus fiec ruiă Ţ ă ă m dular al acestei Cl diri Sfinte, prin lucrareaă ă naşterii din nou pentru via a veşnic .ţ ă Te rug m, ridic mereu în sfânta Taă ă Lucrare slujitori aleşi şi trecu i prin baiaţ cur itoare a poc in ei şi prin cea sfin itoare aăţ ă ţ ţ renaşterii duhovniceşti. Te rug m, f aceast sfânt transformareă ă ă ă în to i acei care pun mâna în orice fel şi înţ orice loc, împreun cu Mâna Ta, la cl direaă ă Zidirii Tale. Ca lucrarea lor s fie sfânt . Şi Tu s leă ă ă po i d rui cu bucurie binecuvântarea şiţ ă r splata Ta.ă Amin. 25
 26. 26. Traian DORZ Am cu Hristos un leg mântă Am cu Hristos un leg mântă şi nimeni nu mi-l poate frânge; n scut în plâns, crescut în cânt,ă pecetluit în foc şi-n Sânge. Am cu Hristos un leg mântă chiar decât sufletul mai sfânt, un leg mânt am cu Iisusă chiar decât via a mai presus.ţ Pe nume-l port, pe chip mi-e scris, în trup îl ard şi-n duh m-apas ,ă el mi-e cuvânt, şi gând, şi vis, şi-avut, şi dragoste frumoas .ă Nu-i prieten pe p mânt s -mi iaă ă povara Lui de peste mine, cât m-ar iubi şi cât m-ar vrea ea-nc tuşat şi rob m ine.ă ă ţ Şi nu-i vr jmaş atât de-avară s -mi ia lumina lui din zare;ă ea-mi este-avut, şi cer, şi har, şi cinstea mea nemuritoare. Nimic nu-l poate înnopta, nimic nu-i poate da lumin ,ă nici chinui, nici mângâia, decât o vin sau ne-vin .ă ă Am cu Hristos un leg mântă mai lung decât o veşnicie; nu-i chin ori har, nu-i plâns ori cânt mai greu sau mai uşor s -mi fie!ă 26
 27. 27. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Graba ascult riiă Cea mai frumoas virtute r mâneă ă ascultarea grabnic şi întocmai de Cuvântul şiă de voia lui Dumnezeu. Odat , fiul unui domnitor, care era undevaă la munca sa obişnuit , fusese chemat înă grab la curte de un trimis al domnitorului,ă fiindc îi veniser oaspe i str ini.ă ă ţ ă – Sunte i chemat imediat, îi spuse trimisul.ţ Dar mai întâi îmbr ca i-v în aceste haineă ţ ă s rb toreşti.ă ă – Dac stau s m îmbrac întârzii, zise fiulă ă ă ascult tor. Şi cred c e mai însemnat grabaă ă ă decât îmbr c mintea.ă ă Când a ajuns neaşteptat de repede, domnitorul i-a zis: – Sunt fericit c ai venit imediat, dar nu i-ă ţ ai schimbat hainele. – Am socotit c pre uieşte mai mult grabaă ţ şi ascultarea cu care v ascult cuvântul, ziseă fiul. Ştiu c pre ui i mai mult ascultarea decâtă ţ ţ podoabele. Domnitorul a fost nespus de fericit c are ună aşa urmaş. Aşa ne vrea Hristos şi pe noi: nişte urmaşi în elep i, gr bi i la ascultarea chem rii Lui.ţ ţ ă ţ ă 27
 28. 28. Traian DORZ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Nu-i de-ajuns s te naşti creştin, trebuie să ă te şi faci creştin. Sf. Ioan Gur de Aură Cei n scu i din Duhul se cunosc după ţ ă roadele Duhului. Cel n scut din cinevaă seam n cu cel care l-a n scut.ă ă ă Sf. Maxim M rturisitorulă Naşterea din nou este o a doua f ptur ,ă ă c ci din ceea ce nu eram, am fost aduşi laă ceea ce suntem. Ceea ce eram mai înainte am murit, adic omul nostru cel vechi. Şi ceeaă ce am devenit nu eram mai înainte. Sf. Ioan Gur de Aur –ă Omilia Efeseni Naşterea voastr a avut loc odat cuă ă moartea voastr .ă Sf. Chiril al Ierusalimului Cel n scut din nou se dep rteaz pe dată ă ă ă de întuneric, c ci chiar prin acest faptă primeşte lumina. Sf. Clement Alexandrinul 28
 29. 29. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ca orice via , aşa şi via a în Hristos: are oţă ţ naştere, o pruncie, o creştere şi o stare de b rb ie.ă ăţ Înv tura de credin creştinăţă ţă ă ortodoxă * * * A te naşte din nou înseamn a în elege şi aă ţ primi harul Crucii de pe Golgota şi, prin acest har, omul t u cel vechi s se r stignească ă ă ă (prin durere şi poc in ) împreun cu Hristos.ă ţă ă A te naşte din nou înseamn a pune ună aluat nou în f ina vie ii tale, din care s ias oă ţ ă ă via nou , o fr mânt tur nou . Aceasta esteţă ă ă ă ă ă ceea ce se cheam renaşterea sufleteasc şiă ă aceasta este lupta şi via a Oastei Domnului.ţ Sf. Ioan Gur de Aur spune: Noi ne naştemă din nou prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt ne z misleşte. Iară aceast naştere nu este din natur , ci dină ă f g duin dumnezeiasc .ă ă ţă ă P rintele Iosif Trifaă * Fiul meu, al mântuirii mare dar, de l-ai 29
 30. 30. Traian DORZ primit, bucur -te: ai comoara cea de preă ţ nepre uit;ţ azi tu nu mai eşti un suflet sub osândă ap sat,ă eşti un suflet alb, prin Jertfa Domnului f cut curat.ă Ce dar mare şi ce via ai primit prin har,ţă c nu-iă nici o-mp r ie-n lume ca s-o vrei în loculă ăţ lui! 30
 31. 31. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Tot ce-a fost greu Tot ce-a fost greu am azvârlit pe veci acum din mine, fior mereu mai fericit m-atrage mai spre Tine. Pr p stii cândva de ne-nfrântă ă îmi desp r eau fiin a,ă ţ ţ azi trup şi suflet una-mi sunt – le-a-mpreunat credin a.ţ Cu cele dou bra e-arzând,ă ţ al rugii şi-al cânt rii,ă Te-mbr işez, str luminând,ăţ ă din tot cuprinsul z rii.ă Nemai inând s Te p strezţ ă ă în tot doar mie-ntr-una, Te-am rev rsat s lumineziă ă n l imea şi genuna.ă ţ Cu cât mai ostenit revin şi mai trudit cad seara, cu-atât mi-e trupul mai senin şi mai de pre povara.ţ Şi cu atât mi-e mai uşor s -mi nal fiin a-ntreagă ţ ţ ă spre unde nu-i alt gând şi dor şi nume s m-atrag .ă ă 31
 32. 32. Traian DORZ 3. DOVADA CHEM RIIĂ Conştiin a r spunderii este parteaţ ă lucr toare a cugetului curat.ă Partea odihnitoare şi r spl titoare aă ă acestuia este pacea fericit .ă Între aceste dou p r i binecuvântateă ă ţ tr ieşte cugetul curat. Cugetul în care seă p streaz luminoas taina credin ei.ă ă ă ţ Fiecare din aceste dou p r i o ajut peă ă ţ ă cealalt , ca şi cele dou aripi ale vulturului, cuă ă care acesta str bate în l imile minunate şiă ă ţ care se ajut între ele.ă Când conştiin a r spunderii fa de Hristosţ ă ţă îndrum toate gândurile min ii şi toateă ţ sim mintele inimii unui împreun -lucr tor alţă ă ă lui Dumnezeu, atunci fiecare pas şi fiecare act al vie ii sale cap t pre ul unui leg mântţ ă ă ţ ă sfânt. Conştiin a r spunderii fa de Hristos nu-lţ ă ţă va l sa s fac decât bine, orice. Orice lucru.ă ă ă Orice drum. Orice început. 32
 33. 33. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Conştiin a r spunderii fa de Hristos vaţ ă ţă controla şi trupul şi sufletul celui care o are. Şi nu-l va l sa s fac nimic decât ca pentruă ă ă Dumnezeu (Colos. 3, 23). Adic în cel mai frumos fel.ă De cea mai bun calitate.ă În cel mai corect şi cinstit mod. Numai în felul acesta apoi, pe partea cealalt a cântarului s u, cugetul curat vaă ă primi pacea lui Dumnezeu, care va întrece orice pricepere. Şi îi va p zi totul, în fericireaă lui Hristos (Filip. 4, 7). Conştiin a r spunderii fa de Hristos,ţ ă ţă Domnul s u, nuă -l va l sa pe muncitorulă credincios s leneveasc atunci când st pânulă ă ă s u sau maistrul s u nu-l vede. Pentru c elă ă ă ştie c Hristos, fa de care r spunde înă ţă ă primul rând, îl vede totdeauna şi îi p trundeă gândul inimii în orice clip .ă Conştiin a r spunderii fa de Hristos îlţ ă ţă controleaz pe fiu, mai atent decât p rin iiă ă ţ s i.ă Pe un elev, mai necru tor decâtţă înv torul s u.ăţă ă Pe un so , mai gelos decât so ia sa.ţ ţ Pe un inferior, mai aspru decât superiorul s u.ă Pe un conduc tor, mai b nuitor decâtă ă supuşii s i.ă 33
 34. 34. Traian DORZ Pe un p stor, mai chinuitor decât turma sa.ă De aceea, cine o are nu va face nimic oricum. Conştiin a marii sale r spunderi nu-i va daţ ă pace decât atunci când tot ce face va fi f cută cu cea mai înalt grijă ă. În cel mai frumos fel. De cea mai bun calitate pe care el este înă stare s-o ating prin puterile şi priceperea sa.ă Frate lucr tor al lui Dumnezeu, te-aiă judecat oare tu vreodat singur, în luminaă acestor porunci cereşti (I Cor. 11, 31; II Cor. 13, 5; Ps. 32, 3-5; I Ioan 3, 19-21)? Este conştiin a r spunderii fa de Hristosţ ă ţă vie şi treaz în mintea şi inima ta neîncetat?ă Controleaz ea toate gândurile tale, toateă c ile tale, toate faptele tale, toate inten iileă ţ tale? Dac po i spune sau sim i în fa a luiă ţ ţ ţ Dumnezeu că da, atunci ferice de tine. Atunci tot ce zideşti pe temelia lui Hristos va fi din materialul cel mai de pre .ţ Iar încercarea focului care trebuie neap rat s vin şi peste lucrarea ta vaă ă ă dovedi c tu ai ales nu numai cel mai bună material, dar şi c ai lucrat în cel mai frumosă fel. Focul încerc rii va da lucrului t u t ria ceaă ă ă 34
 35. 35. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ mai mare, fa a cea mai frumoas şi valoareaţ ă cea mai înalt .ă Iar dup aceste sl vite descoperiri,ă ă r splata ta de la Hristos va fi negr it şiă ă ă str lucit .ă ă Dar, dac înc n-ai ajuns s po i fi deplină ă ă ţ încredin at c starea ta şi lucrul t u este aşa,ţ ă ă frate, nu mai continua în felul acesta. Arunc -te pe genunchi în fa a lui Hristos,ă ţ la picioarele Lui. Plângi cu amar nep sarea ta de până ă acum. Îngrozeşte-te de Cuvântul care spune: Blestemat este oricine face cu nep sare lucrulă Domnului (Ier. 48, 10). Şi, punând din nou leg mânt, aşaz - iă ă ţ toat fiin a şi lucrarea ta sub îndrumarea uneiă ţ treze şi necru toare conştiin e a r spunderiiţă ţ ă fa de Hristos. C ci pe neaşteptate vei mergeţă ă cu toat lucrarea ta la controlul focului S u.ă ă O, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos, Tu, Care ai ochii ca para focului, Tu, Care ai în mân lopata şi vântulă cur itor,ăţ Tu, Care ai în mân securea necru toare,ă ţă Tu, Care vii cu judecat şi cu r spl tire să ă ă ă dai fiec ruia dup faptele sale,ă ă Te rug m, ai mil de noi, to i lucr torii şiă ă ţ ă 35
 36. 36. Traian DORZ toate lucr toarele Tale care nu totdeauna amă lucrat cu o treaz conştiin a r spunderii niciă ţă ă fa de Tine, nici fa de semenii noştri.ţă ţă Iart -ne pentru acest mare p cat, Doamne.ă ă Şi ajut -ne ca, începând din clipa aceasta,ă s facem totul numai dup cum este voia Ta.ă ă Amin. * * * Fiul meu, în toat via a, orişicât i-ar fi deă ţ ţ greu, caut s nu- i pierzi vreodat pacea ta cuă ă ţ ă Dumnezeu, c ci o inim ce pierde pacea asta fericită ă ă este-o inim c zut şi pe veci nenorocit ,ă ă ă ă va tr i f r n dejde, va muri cu-nfiorare;ă ă ă ă deci p zeşte- i pacea sfânt ca pe-avereaă ţ ă cea mai mare. * În a Domnului putere tu te-ncrede cu t rie,ă pune-n mâna Lui via a şi-a ta soart peţ ă vecie şi vei trece prin durere cu cânt ri deă bucurie, 36
 37. 37. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ iar la urm vei culege roade sfinte-nă orice fel şi cu bine vei ajunge scumpul luptei tale el,Ţ plata luptei şi r bd rii mare î i va fi la El.ă ă ţ 37
 38. 38. Traian DORZ Îmi pare r uă Îmi pare r u de tot ce-n viaă ţă putut-am pierde în zadar, dar dup vremea mea pierdut ,ă ă îmi pare r u cel mai amar.ă Îmi pare r u dup Cuvântulă ă ce l-am ştiut şi nu l-am spus, de tot ce nu mai pot întoarce, c ci timpul meu pierdut s-a dus.ă Îmi pare r u dup iubireaă ă ce-o datoram şi n-am ştiut, c-atâ i din cei ce-o aşteptarţ ă s-au dus cu timpul meu pierdut. Îmi pare r u dup -mp careaă ă ă ce n-am c utat-o când puteam;ă acum s-a dus şi ea şi harul cu timpul care nu-l mai am. Îmi pare r u dup pierzareaă ă atâtora din dragii mei, nu i-am chemat de-ajuns – şi-s pururi, cu timpul meu, pierdu i şi ei.ţ Îmi pare r u amar, Iisuse,ă de cât puteam şi n-am f cut.ă Cum am s pot r spunde-odată ă ă de timpul meu pierdut, pierdut?... 38
 39. 39. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Numai datoria Într-o vreme când Roma era în primejdie, Senatul a chemat la conducere pe unul dintre cei mai viteji şi mai modeşti b rba i:ă ţ Cincinatus. În timpul s u liber acesta se ocupa cuă munca la câmp pe moşioara lui pe care şi-o lucra singur cu so ia sa.ţ Trimişii Romei l-au g sit arând. Când aă auzit chemarea, a plecat îndat , spunândă so iei:ţ – …Ai grij ca ogorul nostru s fie muncită ă bine. A luat conducerea rii şi a armatelor, iarţă dup ce a câştigat o mare biruin asupraă ţă vr jmaşilor, nu şi-a p strat nimic pentru el dină ă toat prada de r zboi. A împ r it totulă ă ă ţ ostaşilor s i.ă La Roma i se f cu o primire împ r teasc . Iă ă ă ă se oferir tot felul de daruri şi onoruri. Dar el nuă primi nimic, ci spuse: – Nu mi-am f cut decât datoria. De ce să ă primesc? Şi, v zând c nu mai era nevoie deă ă el, se întoarse iar şi la ar , s -şi are maiă ţ ă ă departe mica lui bucat de p mânt.ă ă Hristos a spus: „Iar voi, dup ce ve i faceă ţ toate acestea, s zice i: Suntem nişte robiă ţ 39
 40. 40. Traian DORZ netrebnici; n-am f cut decât ceea ce eramă datori s facem“ (Luca 17, 10).ă 40
 41. 41. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Înv torii de a c ror persoan depindeăţă ă ă mântuirea altora trebuie s aib în elepciuneă ă ţ şi virtute de la Domnul Duhul Sfânt, trebuie să aib dragoste şi râvn , veghind ca s -i poată ă ă ă duce pe al ii la mântuire.ţ Nimic nu-l înal pe cineva mai mult spreţă slav ca o conştiin totdeauna curat şiă ţă ă veghetoare. Cel care îşi p streaz conştiin a nep tat ,ă ă ţ ă ă chiar şi în zdren e dac ar fi îmbr cat şi dacţ ă ă ă de foame ar fi chinuit, acela va fi totdeauna liniştit şi fericit. Sf. Ioan Gur de Aură Dac doreşti s ai totdeauna o îndrumareă ă mântuitoare, ia aminte la conştiin a ta şiţ împlineşte f r nici o amânare ceea ce î iă ă ţ spune ea din partea lui Dumnezeu, întocmai şi îndat .ă Sf. Marcu Ascetul Lenea schimb duhul în carne, iar carneaă în putrejune. Fii totdeauna ostenitor şi treaz. Filocalia 41
 42. 42. Traian DORZ * * * Voi ruga i mereu pe Domnul ca-n luminţ ă şi-n sfin ireţ s v-ajute s ajunge i starea deă ă ţ des vârşire.ă * Te lauzi cu biserica ta, cu credin a ta ceaţ ortodox ? Foarte bine. Şi eu m laud cu ele:ă ă sunt averea noastr cea mai scump …ă ă Dar ne vom pierde mântuirea dac nuă lucr m veghetori cu aceast avere, având ună ă cuget mereu curat şi treaz. Eşti tat l unei familii,ă eşti primarul unui sat, eşti înv torul unei şcoli,ăţă eşti preotul şi p storul unor suflete?ă Simte- i toat datoria şi mareaţ ă r spundere!ă Lucreaz în aşa fel ca s po i da socoteală ă ţ ă bun în orice clip lui Dumnezeu.ă ă Eu te întreb, dragul meu, de câte ori te-ai cutremurat tu în fa a acestei mari r spunderi?ţ ă P rintele Iosif Trifaă * Omul nou se z misleşte,ă 42
 43. 43. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ se hr neşte şi tr ieşteă ă prin al Domnului Cuvânt. – Fericit cine-l doreşte, c -n el creşte şi rodeşteă înt rit de Duhul Sfânt.ă 43
 44. 44. Traian DORZ Conştiin a datorieiţ Conştiin a datoriei s - i lumine calea taţ ă ţ orişicât de grele vremuri şi vr jmaşi te-ară înfrunta. Nu-i o mai presus onoare cât va fi pe lume grai decât treaz conştiin a datoriei s i-o ai.ă ţ ă ţ Conştiin a datoriei între-ai t i şi-ntre str iniţ ă ă s nu-mpiedice cununa nici de aur, nici de spini,ă s nu cump neasc banul şi nici sângele,ă ă ă nicicând; veşnic pre ul cel mai mare decât orişice având.ţ Conştiin a datoriei pentru Cauza lui Hristos,ţ pentru Adev r şi Cinste, pentru Bine şi Frumos,ă pentru slava şi triumful lui Hristos în veci s - iă ţ stea mai presus de tot ce-n lume va iubi fiin a ta.ţ 44
 45. 45. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 4. MIJLOACELE SFIN IRIIŢ „Fi i şi voi sfin i în toat purtarea voastr “ţ ţ ă ă este o porunc şi nu numai un sfată , pentru to i credincioşii lui Dumnezeu. Dar mai alesţ pentru împreun -lucr torii Lui (I Petru 1, 15).ă ă C ci mai ales ei trebuie s tr iasc înainteaă ă ă ă Lui în sfin enie şi în neprih nire toate zileleţ ă vie ii lor (Luca 1, 75).ţ Îmbr ca i în omul cel nou, f cut după ţ ă ă Chipul lui Dumnezeu, de o sfin enie şi oţ neprih nire pe care o d adev rul (Efeseni 4,ă ă ă 24). Şi, dup cum Hristos S-a sfin it El Însuşiă ţ pentru ucenicii S i (Ioan 17, 19), tot aşa şi eiă trebuie s se sfin easc pentru ucenicii lor.ă ţ ă Fiindc numai aşa aceştia vor putea fiă sfin i i în adev r.ţ ţ ă Aici trebuie s repet m ceea ce am maiă ă spus: Împreun -lucr torul lui Dumnezeu trebuieă ă 45
 46. 46. Traian DORZ s stea totdeauna pe o treapt mai înaltă ă ă decât lucrarea pe care o face. Lua i pild de la zidar: el totdeauna trebuieţ ă s fie mai înalt decât zid ria lui.ă ă Numai aşa va vedea bine ceea ce face. Numai aşa va putea zidi drept şi frumos. Numai aşa va putea în l a lucrareaă ţ încredin at lui. C ci ce lucrare ar putea faceţ ă ă un zidar, dintr-o stare mai prejos decât lucrarea sa? Un lucr tor sfânt va face o lucrare bun .ă ă Un lucr tor bun va face o lucrareă bunişoar .ă Un lucr tor bunişor va face o lucrare slab .ă ă Iar un lucr tor slab va face o lucrareă netrebnic .ă Fiindc lucrarea este totdeauna cu oă treapt mai prejos decât lucr torul care oă ă face. Deci pentru a face o lucrare înalt ,ă frumoas şi durabil trebuie neap rat s teă ă ă ă ridici mereu tot mai sus pe schelele sfin eniei.ţ C ci numai de acolo vei putea spune cu totă curajul smereniei cereşti: Urma i-m pe mine, fra ilor… şi uita i-vţ ă ţ ţ ă bine la cei ce se poart dup pilda pe care oă ă ave i în noi (Filip. 3, 17).ţ V rog s c lca i pe urmele mele (I Cor. 4,ă ă ă ţ 16), c ci şi eu calc pe urmele lui Hristos (I Cor.ă 46
 47. 47. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 11, 1). Ce a i înv at, ce a i primit şi auzit de laţ ăţ ţ mine şi ce a i v zut în mine face i! Şiţ ă ţ Dumnezeul p cii va fi cu voi (Filip. 4, 9).ă Şi voi înşiv a i c lcat pe urmele mele şi peă ţ ă urmele Domnului… aşa c a i ajuns o pildă ţ ă pentru to i… (I Tes. 1, 6-7).ţ Fiindc atunci lucrarea ta va avea spreă cine s priveasc şi s se îndemne laă ă ă sfin enie; tu vei fi o pild înalt pentru ea.ţ ă ă De aceea, frate lucr tor cu Dumnezeu, nuă te mul umi niciodat cu tine însu i, cu ceea ceţ ă ţ ai ajuns s faci.ă Nu înceta niciodat s - i dai toate silin eleă ă ţ ţ spre a uni tot mai mult şi mai mult o virtute sfânt cu alta. O stare sfânt cu alta. Oă ă treapt sfânt cu alta (II Petru 1, 5-11).ă ă Pentru ca încercarea credin ei (şi lucr rii)ţ ă voastre s aib ca urmare lauda, slava şiă ă cinstea, la ar tarea lui Iisus Hristos (I Petru 1,ă 7). Cele trei mijloace de sfin ire ale vie ii, maiţ ţ puternice, sunt: 1. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Biblia. Cercetarea şi medita ia lui zilnic , cuţ ă toat st ruin a aten iei şi cu toat dorin aă ă ţ ţ ă ţ ascult rii.ă 2. Rug ciunea fierbinteă , adânc ,ă puternic , sincer , iubitoare, necurmat şi dină ă ă 47
 48. 48. Traian DORZ toat inima… Înso it cât mai adesea de post.ă ţ ă Şi totdeauna de înfrânare. 3. P rt şia fr ească ă ăţ ă. Cercetarea fr easc . Ajutorarea fr easc . Unitateaăţ ă ăţ ă fr easc . Adunarea fr easc . Ascultareaăţ ă ăţ ă fr easc . Dragostea fr easc .ăţ ă ăţ ă Cuvântul î i va da lumina lui Hristos.ţ Rug ciuneaă î i va da puterea lui Hristos.ţ Iar p rt şiaă ă î i va da c ldura lui Hristos.ţ ă Acestea trei î i vor da sfin enia vie ii.ţ ţ ţ Iar via a ta va merge mereu crescând dinţ har în har, din putere în putere, din stare în stare, prin Duhul Domnului, spre plin tatea luiă Hristos. Lucrarea pe care atunci Duhul lui Hristos o va face prin tine va fi o lucrare crescând înă sfin enie. Ea te va urma pe tine din treapt înţ ă treapt , spre nivelul cel mai înalt spre care aă gândit-o Dumnezeu. Frate împreun -lucr tor al lui Dumnezeu,ă ă dac lumea î i pretinde perfec ionarea înă ţ ţ specialitatea ta, Hristos î i pretinde şi maiţ mult. Sfin eşte-te pentru El, St pânul şi Domnulţ ă t u.ă Şi pentru lucrarea Lui, care este cinstea şi r splata ta.ă Slav veşnic ie, Dumnezeul şi Domnulă ă Ţ 48
 49. 49. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ nostru, Care Te-ai îndurat s ne chemi şi peă noi la marea cinste de a fi împreun -lucr toriă ă cu Tine în aceast oper de art veşnic şiă ă ă ă mântuitoare! Slav ie pentru c ne îndemni s c lc mă Ţ ă ă ă ă pe urmele Tale, mereu mai spre în l imi, maiă ţ spre des vârşire!ă F s ne a intim privirile necurmat la Tine,ă ă ţ spre a deveni tot mai potrivi i cu m suraţ ă cerin elor Tale.ţ F -ne tot mai vrednici, spre a fi lua i caă ţ pild de sufletele iubite pe care Tu le-aiă încredin at creşterii noastre (I Petru 5, 1-4).ţ Te rug m, pune în inimile tuturoră lucr torilor T i acest gând sfin itor. Şi ajut -i,ă ă ţ ă neîncetat s se ridice ei înşişi, prin tr irea lor,ă ă mereu mai sus în ochii adun rii Tale.ă Iar Tu s îi po i ridica tot mai sus înă ţ pre uirea şi dragostea celor ce îi urmeaz .ţ ă C ci astfel de lucr tori sunt şi lauda Ta şiă ă lauda alor T i.ă Amin. 49
 50. 50. Traian DORZ Iubire, nici nu ştiu s spună Iubire, nici nu ştiu s spună ce bun -ai fost cu mine,ă c ci harul t u cu cât l-adună ă mereu mai mare vine. Îmi ceri o jertf … pare focă şi-mi tremur privirea,ă dar ea-i doar tainicul mijloc prin care-mi dai sfin irea.ţ Îmi ceri un iad pe-un Paradis şi-un praf pe-o avu ie,ţ îmi ceri o via cât un visţă şi-mi dai o veşnicie. Îmi dai o cruce, şi mi-o iei cu-o dragoste voioas ,ă c ci partea cea mai grea a eiă asupra Ta apas .ă Îmi ceri un dar – îl dau voios şi de-unde-l iau tot creşte, c ci înmiit mi-ntorci prisos,ă de nu se mai sfârşeşte. Îmi ceri doar dragostea s-o dau c-o inim gr bit ,ă ă ă şi-n veci tot iau, şi iau, şi iau şi unda-i nesfârşit …ă 50
 51. 51. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ F binele din al t uă ă În timpul unui r zboi, o ceat de ostaşiă ă c l ri se oprir în fa a unei c su e şi spuseră ă ă ţ ă ţ ă b trânului care locuia acolo:ă – Vino s ne duci la un câmp cu orz, să ă t iem pentru hrana cailor armatei…ă Era noaptea. B trânul s-a dus… Au trecut pe lâng multeă ă holde cu orz mai apropiate, dar el nu s-a oprit. Când a ajuns departe, lâng o hold frumoas ,ă ă ă s-a oprit şi a zis comandantului: – Iat , t ia i de aici!ă ă ţ – Dar bine, i-a zis comandantul, am trecut pe lâng atâtea holde cu orz, mai apropiate.ă De ce ne-ai adus tocmai pân aici, aşa deă departe? – Acesta este câmpul meu, a zis b trânulă cinstit. Celelalte nu erau ale mele. Când trebuie s faci binele, f -l din ceea ceă ă este cinstit al t u. Aşa voieşte Dumnezeu.ă * * * Cine a gustat dulcea a cereasc … cine aţ ă gustat Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, şi a aflat c acest Cuvânt este mai dulce decâtă 51
 52. 52. Traian DORZ mierea pentru cerul gurii lui (Ps. 118, 103) – acela nu mai simte foamea şi setea după desf t rile lumeşti niciodat .ă ă ă P rintele Iosif Trifaă 52
 53. 53. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Dumnezeu cel Iubitor de oameni luminează nev zut cugetele noastre prină Sfintele Scripturi. Sf. Ioan Gur de Aură Toat Scriptura este de la Dumnezeuă insuflat şi folositoare nou spre mântuire.ă ă Sf. Vasile cel Mare Sfânta Scriptur are o putere covârşitoareă prin care a pref cut şi preface nenum rateă ă suflete p c toase în suflete sfinte.ă ă Înv tura de credin creştin-ăţă ţă ortodoxă Rug ciunea este trebuitoare sufletului cumă este respira ia trebuitoare trupului.ţ F r rug ciune, via a noastr ceaă ă ă ţ ă sufleteasc fl mânzeşte, însetoşeaz şiă ă ă moare. Sf. Ioan Gur de Aură Cel ce ştie s se roage bine, acela va şti să ă şi tr iasc bine pentru Dumnezeu.ă ă Fericitul Augustin 53
 54. 54. Traian DORZ Mare lucru este adunarea la un loc a celor credincioşi, c ci ea lucreaz aprindereaă ă dragostei şi din ea se nasc toate bunurile, c ciă nu este nici un bun care s nu vin de laă ă dragostea lui Hristos. Sf. Ioan Gur de Aur –ă Omilia IXX Evrei C ci precum fier pe fier se ascute şi lemnă pe lemn se aprinde, tot aşa, adunându-ne la un loc, noi ne sporim dragostea de Dumnezeu şi de oameni. Sf. Ioan Gur de Aură * * * Rug ciunea este puterea sufletului nostruă în lupta şi biruin a pentru mântuire.ţ Când te rogi, trebuie s stai în fa a luiă ţ Dumnezeu cu toat fiin a ta, cu toat inima taă ţ ă şi cu tot sufletul t u.ă Nu mul imea vorbelor face rug ciuneaţ ă bun , ci c ldura, în elegerea şi duhul cu careă ă ţ te rogi. P rintele Iosif Trifaă 54
 55. 55. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Fra ii mei, adun rile noastre sunt cl dite şiţ ă ă trebuie s fie cl dite pe scumpa f g duin :ă ă ă ă ţă „Unde sunt doi sau trei aduna i în Numeleţ Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor“. Fra ii mei, eu v rog cu lacrimi în ochi sţ ă ă nu v mai plânge i c nu pute i face adunareă ţ ă ţ f r om… Clip de clip s v aduce i aminteă ă ă ă ă ă ţ c numai f r de Hristos nu pute i face nimic.ă ă ă ţ P rintele Iosif Trifaă 55
 56. 56. Traian DORZ De vrei s-ajungi st pânulă De vrei s-ajungi st pânulă cereştilor comori, sfin eşte- i ce dai mor iiţ ţ ţ nainte ca s mori;ă de vrei s guşti din vinulă cereştilor iubiri, sfin eşte- i orice clipţ ţ ă de gânduri şi tr iri.ă De vrei s-aprinzi puternic cereştile v p i,ă ă sfin eşte- i p rt şiaţ ţ ă ă de har cu fra ii t i;ţ ă de vrei s-ajungi n l imeaă ţ cereştilor minuni, sfin eşte-te-n r pireaţ ă divinei rug ciuni.ă De vrei s ai lumină ă spre câte trec şi vin, sfin eşte-n cur ieţ ăţ vestirea ta deplin; de vrei s ştii ce-i raiulă atins de-aici, de jos, sfin eşte-n întregimeţ fiin a ta-n Hristos.ţ 56
 57. 57. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 5. PLIN DE DUHUL SFÂNT Pân acum am vorbit despre multe numeă minunate de sfin i împreun -lucr tori cuţ ă ă Dumnezeu, din trecutul Evangheliei şi al Bisericii Domnului. Ast zi, pentru a ne îmbog i şi mai multă ăţ sufletele şi pentru a ne îmb rb ta str duin eleă ă ă ţ noastre, vom privi str lucitul chip al celuiă dintâi martir al lui Hristos de dup El. Al unuiaă dintre cei mai minuna i şi curajoşi tineri aiţ Bisericii şi ai soliei lui Hristos: Ştefan (Fapte 6, 5). Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu spune despre Ştefan c era un b rbat plin deă ă credin şi de Duhul Sfânt.ţă Din plin tatea credin ei avea el har şi dină ţ plin tatea Duhului avea el putere. Astfel că ă prin el se f ceau mari minuni şi semne înă Lucrarea lui Hristos (Fapte 6, 8). Din pricina aceasta nimeni nu putea sta 57
 58. 58. Traian DORZ împotriva în elepciunii şi duhului cu careţ vorbea el (Fapte 6, 10). Din pricina aceasta fa a lui p rea o fa deţ ă ţă înger (Fapte 6, 15). Din pricina aceasta sfârşitul lui a fost atât de sl vit (Fapte 7, 55-56).ă Iar jertfa lui a f cut s r sar cel laltă ă ă ă ă puternic înfocat m rturisitor al lui Hristos:ă Apostolul Pavel (Fapte 7, 57; 8, 1; 22, 20). Fiindc întotdeauna, în urma unui om plină de Duhul Sfânt vor r mâne roadele acesteiă mari puteri (Gal. 5, 22). În urma unei jertfe pline de lumina Duhului Sfânt va r mâne totdeauna o lucrare plin deă ă rev rsarea acestei cereşti lumini.ă Aceasta trebuie s neă încredin ezeţ de două mari adev ruri:ă C puterea lui Dumnezeu înso eşteă ţ totdeauna cu o mare biruin pe b rbatul plinţă ă de Duhul Sfânt, care este gata s apereă adev rul cu orice pre , chiar cu pre ul vie iiă ţ ţ ţ sale. Şi c niciodat Dumnezeu nu las f ră ă ă ă ă urmaşi vrednici via a şi jertfa unui curajosţ m rturisitor al lui Hristos.ă Iat moartea lui Ştefan, ce plin deă ă m re ie şi de linişte str luceşte în veci!ă ţ ă Plin tatea Duhului Sfânt a ar tat de laă ă prima jertf pentru Hristos ce tainic şiă ă 58
 59. 59. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ cutremur toare este transformarea pe care oă face El în sufletul martorului S u credincios şiă adev rat.ă Privi i la fa a lui Ştefan, pe care şiroieşteţ ţ sângele âşnit din loviturile pietrelor! Ceţ linişte şi str lucire îngereasc se revarsă ă ă peste aceast fa !ă ţă De unde vine str lucirea aceasta? De Sus,ă din priveliştea cerului deschis? Poate şi de acolo! Sau din l untrul s u, din plin tatea Duhuluiă ă ă Sfânt, care este în acest str lucit martir al luiă Hristos? Cred c da! Cred c de acolo. Ca din Iisusă ă pe Tabor. C ci în clipe de acestea şi numai în clipeleă acestea se împlineşte dumnezeiasca f g duin a a lui Hristos:ă ă ţ ine i bine minte… v voi da o în elepciuneŢ ţ ă ţ şi o putere c rora nu le vor putea staă împotriv to i potrivnicii voştri (Luca 21, 14-ă ţ 18). Nici pân atunci, nici dup aceea nu veiă ă mai avea o astfel de putere, fiindc nu-iă nevoie de ea. Dar atunci, în clipa martiriului pentru Iisus, când e nevoie, Hristos i-o d .ţ ă Atunci nu mai sim i nici durere, nici fric ,ţ ă nici dorin sau regret p mântesc.ţă ă 59
 60. 60. Traian DORZ Toate sim urile trupului î i sunt anulate deţ ţ plin tatea Duhului Sfânt Care este în tine.ă Şi po i muri fericit, f r s sim i decâtţ ă ă ă ţ rev rsarea negr it a unei nemaicunoscuteă ă ă bucurii dumnezeieşti. Acesta este primul adev r dovedit de toateă miile de martiri ai lui Hristos, de pân azi.ă Chiar de pân azi.ă Iar în ce priveşte cel de-al doilea adev r,ă Hristos Însuşi îngrijeşte ca Evanghelia Sa să nu r mân f r b rba i plini de Duhul Sfânt,ă ă ă ă ă ţ continuatorii marilor înaintaşi, purt toriiă marelui Steag al Oastei Lui. Ca s nu ne pierdem niciodat pacea inimiiă ă când câte unul, care a fost cel mai aproape de noi, este chemat la Domnul. Poate c atunci când pare c este maiă ă nevoie s r mân , este şi mai necesar tocmaiă ă ă s plece.ă Pentru ca nu cumva noi s ajungem s -iă ă d m o mai mare pre uire uneltei decâtă ţ Ziditorului. Ziditorul nu poate fi înlocuit, dar unealta poate fi înlocuit .ă Iar destoinicia lui Hristos se dovedeşte şi mai sl vit , cu cât noua unealt este maiă ă ă smerit .ă Şi noua lucrare este de o mai adâncă valoare pentru Evanghelia lui Dumnezeu. 60
 61. 61. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Scump suflet de frate lupt tor!ă Sfin eşte-te şi tu şi vei fi sfin it.ţ ţ Cere umplerea Duhului Sfânt şi vei fi umplut (Luca 11, 13). Prosl veşte pe Dumnezeu şi vei fi prosl vită ă de El şi prin El (Apoc. 3, 21). Slav veşnic ie, Dumnezeul şi Înt ritorulă ă Ţ ă nostru, Duhule Sfinte! Slav ie pentru puterea pe care o daiă Ţ curajoşilor T i slujitori şi m rturisitori aiă ă Domnului nostru Iisus Hristos! Slav ie pentru lumina pe care o reverşi,ă Ţ pentru tainica schimbare pe care o dai fiin ei noastre slabe,ţ pentru toat biruin a cu care încununeziă ţ jertfa d ruirii noastre, în cinstea Sl vituluiă ă Nume Veşnic al Mântuitorului nostru. Te rug m, umple pe to i m rturisitoriiă ţ ă Numelui T u de puterea şi în elepciuneaă ţ împotriva c rora s nu poat sta nici ună ă ă vr jmaş al T u sau al lor.ă ă Şi, în clipa marelui examen, încunună vie ile tuturor alor T i cu slava unei veşniceţ ă biruin e.ţ Amin. 61
 62. 62. Traian DORZ O, moarte str lucită ă O, moarte str lucit din clipa biruin ei,ă ă ţ cum le r scumperi toate şi toate le-nsenini!ă Ce unic imn de slav înveşniceşti fiin eiă ţ şi cum preschimbi în aur cununile de spini! Atâtor lupte-a noastre de-a lung de ani purtate, cereşti m rg ritare pe frunte le aşezi;ă ă o, str lucit moarte, sfin indu-ni-le toate,ă ă ţ le-mbarci în cur ia divinelor z pezi.ăţ ă Atâtor valuri grele spre noi dezl n uite,ă ţ le-ar i pe creste slava p şirii lui Iisus;ăţ ă şi toate-aceste valuri sub tine potolite dau liniştea acestui dumnezeiesc apus. Atâtor lacrimi aspre prin bezne şiroite, le-ar i pe stropi s rutul prezen ei lui Hristos;ăţ ă ţ o, moarte str lucit ! – Şi toate-s negr iteă ă ă podoabe pentru Nunta cu Cel-în-veci-Frumos. Atâtor suferin e golgotic îndurate,ţ le-ar i c-aveau pe frunte ceva din crucea Luiăţ şi toate-au alt fa şi-alt în eles – şi toate,ă ţă ţ tu, moarte str lucit , cântând la cer le sui.ă ă Despov r rii noastre, cum îi încerci deodată ă ă cereasca greutate a slavei celor sfin i!ţ O, str lucit moarte, fii binecuvântat ,ă ă ă cuprinde-ne în clipa supremei biruin i!ţ 62
 63. 63. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ R spunsul celui bună Un mare conduc tor din vechime, ală grecilor, Pericle, umblând odat prin cetateaă Atenei cu treburile statului, a fost întâmpinat de un vr jmaş al s u cu tot felul de oc ri.ă ă ă Toat vremea cât a umblat prin cetate omulă acela s-a inut dup el, batjocorindu-l pânţ ă ă seara. Pericle a r bdat totul f r s scoat nici oă ă ă ă ă vorb .ă Când a ajuns acas , a spus unui slujitor ală s u:ă – Iat , s-a întunecat. Ia o f clie şi condu peă ă acest om pân acas la el, c ci s-ar putea să ă ă ă se împiedice de ceva, s cad şi apoi să ă ă sufere… Cuvântul Domnului ne spune: „Dac îi este foame vr jmaşului t u, d -iă ă ă ă s m nânce. Dac îi este sete, d -i s bea“ă ă ă ă ă (Rom. 12, 20). Iisus a zis: „Eu v spun: iubi i pe vr jmaşii voştri,ă ţ ă binecuvânta i pe cei ce v blestem , face iţ ă ă ţ bine celor ce v ur sc şi ruga i-v pentru cei ceă ă ţ ă v asupresc şi v prigonesc…“ (Matei 5, 44).ă ă Ferici i cei ce ascult şi împlinesc Cuvântulţ ă lui Dumnezeu! 63
 64. 64. Traian DORZ * * * Împr ştie lumin chiar de-i furtunaă ă mare, cuvântul n-are lan uri, nici sufletulţ hotare; batjocura-i arvuna cununii viitoare. 64
 65. 65. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Nimic nu mul umeşte aşa pe Dumnezeu caţ o via bun şi curat predat în slujba Lui.ţă ă ă ă Sf. Ioan Gur de Aură Când omul se pred în totul lui Dumnezeuă şi nu mai umbl f r El, atunci Dumnezeu îiă ă ă descoper tainele în sfin enie.ă ţ Sf. Macarie cel Mare Este lucru mare şi frumos s vorbeştiă despre Dumnezeu, dar şi mai mare şi mai frumos este s te predai Lui şi s tr ieştiă ă ă pentru El. Sf. Grigorie de Nazianz S ne pred m pe noi înşine lui Dumnezeuă ă în întregime, ca s -L primim şi noi pe Elă întreg. Cel ce s-a hot rât pentru Domnul şi nu maiă tr ieşte pentru sine, ci pentru Dumnezeu,ă acela se va umple de toat plin tateaă ă dumnezeiasc şi va vie ui dup voia Sa.ă ţ ă Sf. Maxim M rturisitorulă 65
 66. 66. Traian DORZ * * * Hot rârea şi leg mântul de predare înă ă slujba lui Hristos sunt hotarul cel mare de la care sufletul se desparte definitiv de Satana şi se uneşte definitiv cu Hristos. Hotarul de la care las calea cea larg şi o ia pe calea ceaă ă strâmt . De la care moare pentru lume şiă începe s învie pentru Dumnezeu.ă Nimeni nu poate apuca pe calea Crucii lui Hristos pân ce nu se hot r şte mai întâi s-oă ă ă rup cu c ile p catului.ă ă ă Cine face leg mânt de ascultare fa deă ţă Hristos şi îşi ine acest leg mânt pân laţ ă ă moarte, acela va primi cununa vie ii din Mânaţ cea str puns de cuie a dulcelui nostruă ă Mântuitor şi R scump r tor Iisus Hristos.ă ă ă La picioarele Crucii lui Iisus cel R stignit să ă punem gând şi leg mânt de a-L urma pe Elă pân la sfârşit şi vom primi cununa vie ii.ă ţ P rintele Iosif Trifaă * Toat lupta vie ii mele a fost s fac pe to iă ţ ă ţ oamenii s cunoasc , s iubeasc , să ă ă ă ă adânceasc şi s tr iasc Cuvântul cel Sfântă ă ă ă al lui Dumnezeu – Biblia… Dac aş avea un glas de tunet care s seă ă 66
 67. 67. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ aud peste tot p mântul, aş striga un singură ă cuvânt: Oamenilor, citi i, iubi i şi tr i i Biblia,ţ ţ ă ţ Cuvântul lui Dumnezeu. Cel din urm cuvântă al vie ii mele aş dori s fie: „Citi i Biblia!“.ţ ă ţ P rintele Iosif Trifaă 67
 68. 68. Traian DORZ Purt torule-al luminiiă Purt torule-al luminii,ă care-ai fost trimis din Cer ca s sco i din întunerică ţ calea celor care pier, nal tot mai sus f cliaţă ă care i s-a dat s-o duci,ţ ca s vad to i nainteă ă ţ calea luminoasei Cruci. Fii lumin spre viaă ţă celor ce- i urmeaz -n veci,ţ ă chiar de-ar fi numa-ntuneric pentru tine pe-unde treci; lupt -te s -mpr ştii v lulă ă ă ă de-ntuneric tot mai des şi-ai s vezi cum dup tineă ă tot mai mul i din bezn ies.ţ ă Nu te teme, mergi nainte cât ar fi de-ntunecos, pilda ta în mul i trezi-vaţ dorul nalt dup Hristos;ă când vei fi ajuns la intţ ă cu to i cei ce i-ai condus,ţ cu iubirea tuturora te va-mbr işa Iisus.ăţ 68
 69. 69. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 6. ISPRAVNIC AL TAINELOR Iat cum trebuie s fim privi i noi. Ca nişteă ă ţ slujitori ai lui Hristos. Şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1). Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios şi în elept pe care-l va puneţ st pânul s u peste slugile sale ca s le dea loră ă ă partea de hran la vremea potrivit ?“ (Lucaă ă 12, 42-44). „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi s slujească ă altora, dup darul pe care l-a primit!“ (I Petruă 4, 10). Iat deci c , dup Sfântul Cuvânt al luiă ă ă Dumnezeu, acei care au dovada Duhului Sfânt – prin roadele care îi arat c Îl au (Gal. 5, 22-ă ă 23) – şi care au puterea acestei dovezi în cuvântul lor (I Cor. 2, 1-5), aceştia sunt ispravnici ai tainelor felurite ale lui 69
 70. 70. Traian DORZ Dumnezeu. Harul acestor taine fiind felurit, desigur că şi slujbele împlinirii lor sunt felurite (I Cor. 12, 1-8). Dar cea mai fericit dovad c un slujitoră ă ă este al lui Hristos cu adev rat este c el nu-şiă ă va închipui cu mândrie c esteă singurul ispravnic vrednic. Nici c slujba lui o poateă anula pe a altora. Dup cum cerul este plin de stele şi fiecareă stea îşi are locul şi însemn tatea ei, tot aşaă Biserica lui Hristos este plin de haruri – şiă fiecare îşi are valoarea lui. Pre uirea de c tre fiecare slujitor a slujbeiţ ă celuilalt trebuie s fie felul sfânt în care s seă ă priveasc unul de c tre cel lalt.ă ă ă Dac ar fi pe tot cerul o singur stea,ă ă niciodat nu s-ar putea vedea nem rginirea şiă ă felurimea frumuse ii în elepte a lui Dumnezeu,ţ ţ cum se vede datorit mul imii tuturor stelelor.ă ţ Dac ar fi toate florile de o singur m rimeă ă ă şi culoare, nu s-ar putea vedea atât de bine valoarea fiec reia, chemarea şi frumuse eaă ţ tuturor. Înva şi tu, binecuvântat slujitor al luiţă Dumnezeu, în elepciunea felurit a luiţ ă Dumnezeu şi nu fi nici neîngăduitor, nici gelos fa de al ii.ţă ţ Mare este lucrarea lui Dumnezeu şi multe 70
 71. 71. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ sunt slujbele care se cer împlinite în ea. Mul i sunt cei chema i şi multe sunt darurileţ ţ împ r ite lor de Duhul Sfânt. Pentru ca fiecareă ţ s poat lucra cât poate mai mult. Cât poateă ă mai bine şi cât poate mai frumos. Însemnat lucru este numai ca fiecare s -şiă vad r spunderea sa, ca s n-o uite,ă ă ă locul s u, ca s nu şi-l p r sească ă ă ă ă şi marginile sale, ca s nu le treac ,ă ă spre a nu anula pe altul, spre a nu lua locul sau rodul altuia şi spre a nu intra în câmpul de lucru care nu-i al lui, ci al altuia. Misionarul laic nu poate niciodat îndepliniă sarcinile unui cleric, cum Moise, pe ale lui Aaron. C ci laicul are slujba lui de la Hristos, iară clericul o are pe a lui. Dar sunt tot aşa, munci pe care un cleric nu le va putea îndeplini niciodat cu atâtaă folos mântuitor ca un laic înzestrat de Duhul Sfânt pentru aceasta. Când acest mare adev r dumnezeiesc esteă pe deplin l murit pentru to i ispravnicii luiă ţ Dumnezeu, din toate câmpurile de lucru ale Evangheliei, atunci plin tatea Duhului Sfânt îiă binecuvânteaz pe to i.ă ţ Munca lor pentru slava lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor se îmbin fericit şi seă 71
 72. 72. Traian DORZ întregeşte reciproc. Nici unul negând pe cel lalt, nici unulă amestecându-se în munca celuilalt, nici unul dispre uind pe cel lalt – Hristos câştig prinţ ă ă to i.ţ Iar lucrarea sfintei Evanghelii câştig de laă fiecare ceea ce n-ar putea face cel lalt,ă întregindu-se astfel armonios, în toate feluritele ei trebuin e, pentru Trupul luiţ Hristos care este Biserica Sa. Suflet binecuvântat, dac eşti ună împreun -lucr tor cu Dumnezeu, tu eşti ună ă ispravnic al tainelor Sale. Evanghelia este o tain …ă Credin a este o tain .ţ ă Lucrarea Duhului Sfânt este o tain .ă Naşterea din nou şi propov duirea cuă putere pentru mântuirea oamenilor, pentru slava Domnului, pentru ridicarea sufletelor şi mângâierea celor zdrobi i,ţ îndreptarea celor r t ci i, vindecarea celoră ă ţ bolnavi şi învierea celor mor i –ţ toate acestea sunt taine şi minuni pe care tu, ispravnic al lui Dumnezeu, eşti chemat să le împlineşti prin harul Duhului Sfânt! Când i le vei împlini bine, abia atunci veiţ vedea cât loc mai este şi pentru al ii. Şi veiţ mai vedea şi câte mai sunt dintre ele (şi după ele) pe care tu nu le po i face. Ci altul esteţ 72
 73. 73. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ chemat a la împlini. Şi abia atunci ai ajuns ceea ce trebuia să fii. Slav veşnic ie, Dumnezeul nostru,ă ă Ţ Izvorul harului felurit, Care ai ales feluri i slujitori pentru feluriteleţ Tale slujbe, Care i-ai dat fiec ruia locul şi darul lui.ă Te rug m, pune în inimile tuturor dragosteă şi pre uire şi pentru slujba cea mai mic şiţ ă darul cel mai neînsemnat al altuia. F -i pe fiecare s vad c numai în mijloculă ă ă ă str luciriiă tuturor cap t o mai mareă ă str lucire chiar şi locul s u.ă ă C , oricât de însemnat ar fi unul, el nu areă dreptul s -l acopere pe altul, nici s -lă ă întunece, c ci Tu l-ai aşezat acolo şi pe acela.ă Ci fiecare, pre uindu-şi locul şi f cându-şiţ ă str lucit slujba sa, s -i pre uiasc pe to iă ă ă ţ ă ţ ceilal i cu dragostea şi cu respectul întâiet iiţ ăţ pe care ni l-ai poruncit Tu. C ci aşa ne-ai ar tat şi Tu (Ioan 13, 12-17).ă ă Amin. 73
 74. 74. Traian DORZ Noi avem to i un Domn, împreunţ ă Noi avem to i un Domn, împreun ,ţ ă şi-ntre noi to i, prin El, suntem fra i,ţ ţ la un lan , la un jug şi-o cunun ,ţ ă pentru El, ca şi El destina i.ţ Noi avem un ogor împreun ,ă singuratici adesea lucr m,ă dar curând, ferici i, roada bunţ ă împreun o s-o adun m.ă ă Noi avem to i o int -mpreun ,ţ ţ ă ă înspre ea necurmat s privim,ă de e vânt, ori senin, ori furtună într-un gând pentru El s tr imă ă ! C ci avem o chemare-mpreună ă pentru care r spundem la fel,ă pentru ea fiecare s -şi pună ă inima şi puterea din el! S lupt m totdeauna-mpreun ,ă ă ă tot ce facem s fie-ntr-un gând,ă fiecare cu drag se supun ,ă to i un duh şi-o sim ire având!ţ ţ Fi i smeri i şi fi i blânzi împreun ,ţ ţ ţ ă iert tori şi-ntr-un duh credincios,ă împreun purtând lupta bun ,ă ă din iubire slujind lui Hristos! Nu uita i, o, nicicând, c -mpreun ,ţ ă ă între voi, prin Hristos, sunte i fra i,ţ ţ pentru-o jertf , şi-un jug, şi-o cunun ,ă ă în aceeaşi Lucrare chema i!...ţ 74
 75. 75. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Tainica lucrare a Duhului Sfânt Dup în l area Mântuitorului nostru Iisusă ă ţ Hristos la Tat l, El ne-a trimis pe Sfântul Duh,ă aşa cum ne-a f g duit.ă ă Duhul Sfânt, prin rev rsarea Lui, aă însufle it pe lucr torii lui Hristos şi a adunatţ ă cele dintâi mul imi de pietre vii, cu care aţ început cl direa minunat a lui Dumnezeu,ă ă Biserica (Efes. 4, 10-16; I Petru 2, 4-5). Acum, în mijlocul tuturor neamurilor şi al religiilor p mântului, ca între nişte schele careă înconjoar cl direa ce se construieşte, Duhulă ă Sfânt zideşte mereu la Biserica lui Hristos, alegând lucr torii de care se foloseşte şiă pietrele vii din care o lucreaz , întregindu-iă toate p r ile.ă ţ Când lucrarea va fi gata… când cea din urm piatr scump va fi aşezat în ea,ă ă ă ă schelele vor fi date jos… Şi, în lumina fe ei luiţ Dumnezeu str lucind peste ea, Hristos o vaă primi al turi de El în Slav (Apoc. 21, 2).ă ă Ferici i ve i fi atunci voi, to i acei care a iţ ţ ţ ţ ajutat cu ceva la creşterea şi înfrumuse areaţ Miresei lui Hristos (Apoc. 3, 12). Ferici i ve i fi şi voi, pietre scumpe, care vţ ţ ă sfin i i acum ca s pute i fi vrednici s face iţ ţ ă ţ ă ţ parte din ea atunci (Apoc. 20, 6). 75
 76. 76. Traian DORZ * * * Fiul meu, cu h rnicie s faci munca ta-ă ă n eleapt ,ţ ă fii destoinic în oricare lucru bun şi cale dreapt .ă 76
 77. 77. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Dac celui ce mijloceşte pentru tine la omă îi ar i mul umire şi recunoştin , cu cât maiăţ ţ ţă mult se cuvine s -i fii recunosc tor celui careă ă mijloceşte pentru tine în fa a lui Dumnezeu.ţ Nimeni dintre oameni nu L-a iubit atât de mult pe Dumnezeu ca acei care şi-au dat via a pentru El.ţ Dac tu iubeşti pe Hristos şi dac tuă ă iubeşti împ r ia cerurilor, apoi nu uitaă ăţ niciodat prin cine ai câştigat acest bun.ă Sf. Ioan Gur de Aură Pe cel care i-a vestit ie Cuvântul luiţ ţ Dumnezeu s -l cinsteşti şi s - i aduci aminteă ă ţ de el ziua şi noaptea… ca de unul care i-aţ f cut bine. C ci unde este înv turaă ă ăţă dumnezeiasc , acolo este Dumnezeu de fa .ă ţă S cau i în toate zilele fa a sfin ilor, ca să ţ ţ ţ ă te odihneşti în cuvintele lor. Din Rânduielile Apostolilor – Cartea IV, 10 Dac voi cinsti i pe binef c torii voştriă ţ ă ă trupeşti, cu atât mai mult sunte i datori a-iţ cinsti şi a-i mul umi pe binef c torii voştri ceiţ ă ă duhovniceşti, care v ajut în fa a luiă ă ţ 77
 78. 78. Traian DORZ Dumnezeu. Teofilact – Coment. I Tesaloniceni 78
 79. 79. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ * * * Sf. Ioan Gur de Aur, Sf. Vasile cel Mare,ă Sf. Grigorie din Nazianz, ca şi ceilal i mariţ sfin i ai Bisericii şi biruitori ai lui Hristos, vor fiţ pentru noi totdeauna, prin cuvântul lor, prin pilda vie ii lor, un mare ajutor.ţ Prin înv tura lor în elegem şi mai bineăţă ţ înv tura Mântuitorului nostru Iisus Hristos.ăţă Şi prin pilda vie ii şi a biruin ei lor neţ ţ înt rim în lupta Domnului.ă Ei sunt vrednici de toat dragostea şiă cinstirea noastr .ă Rug ciunile sfin ilor sunt ajutoare pentruă ţ noi, ca şi pentru Sfântul Apostol Pavel (Efes. 6, 19). P rintele Iosif Trifaă * Vie ile sfin ilor şi istoria celor dintâi creştiniţ ţ sunt pline de m re e dovezi despreă ţ m rturisirea lui Hristos.ă Dragostea lor pentru Dumnezeu a fost o dragoste pe care n-a biruit-o nici sabia, nici foametea, nici chinurile, nici moartea, nici puterile veacului de acum, nici ale celui viitor. De aceea şi slava lor la Dumnezeu este şi va fi tot atât de mare. 79
 80. 80. Traian DORZ P rintele Iosif Trifaă 80
 81. 81. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ferice-i a vorbi Cuvântul Ferice-i a vorbi Cuvântul, puternic şi curat la mul i,ţ ferice-i când l-ascult al ii,ă ţ dar mai ferice-i tu s-ascul i.ţ Ferice-i a primi iubirea, c ci ea e aurul din rai,ă ferice-i s-o aduni întruna, dar mai ferice-i tu s-o dai. Ferice-i când primeşti vreun bine atunci când mai în lips eşti,ă ferice-i, da, dar mai ferice când tu spre al ii d ruieşti.ţ ă Ferice-i când te-ajut altulă în locul strâmt şi-n ceasul greu, dar mai ferice-i când tu însu iţ pe al ii cau i s-aju i mereu.ţ ţ ţ Ferice-i fapta d rniciei,ă ferice-i binele primit, ferice-i când îl face-oricine, dar când faci tu, mai fericit. Dar şi mai fericit când plata i-o ocoleşti aici mereu, c ci, neprimind nimic prin oameni,ă pl ti- i-va totul Dumnezeu.ă ţ 81
 82. 82. Traian DORZ 7. VESTITOR AL EVANGHELIEI „Duce i-v în toat lumea şi propov dui iţ ă ă ă ţ Evanghelia la orice f ptur “ (Marcu 16, 15;ă ă Matei 28, 19; Ioan 15, 16; Luca 24, 47). Aceasta r mâne cea mai dintâi şi cea maiă mare dintre toate datoriile oric rui suflet careă L-a aflat pe Hristos. A oric rui suflet care o dat s-a împ rt şită ă ă ă din iertarea Crucii Lui, şi care are în inima lui dragoste de Dumnezeu şi sim de r spundere pentru de-ţ ă aproapele s u.ă Vestirea Evangheliei r mânând deciă sarcina sfânt pentru fiecare credincios, oriceă creştin adev rat, prin chiar aflarea lui Hristos,ă trebuie s devin un vestitor al Lui.ă ă Porunca de a merge s spunem la to i aiă ţ noştri ce ne-a f cut nou Domnul şi cum a avută ă El mil de noi o ştim fiecare.ă 82
 83. 83. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Şi tocmai bucuria mântuirii, dac o sim imă ţ cu adev rat, nici nu ne las în mu enie şi înă ă ţ lenevire duhovniceasc , ci ne îndeamn să ă ă spunem tuturor bucuria asta. Dar însemnat lucru nu este numai să vestim Evanghelia, adic pe Hristos şiă mântuirea pe care a adus-o El lumii şi nouă personal, ci tot atât de însemnat este ca vestirea noastr s fie f cut într-un chip vrednic deă ă ă ă Hristos. Şi dintr-o stare tot aşa. Mântuitorul nostru n-a avut nişte vorb re iă ţ şi predicatori care s fie numai nişteă negustori de vorbe. Fie ele chiar vorbe frumoase. Ci a vrut ca acei care vor purta m rturia Saă s fie ei înşişi, prin tr irea vie ii lor în toată ă ţ ă ascultarea şi împlinirea voii sfinte a lui Dumnezeu, nişte dovezi ale lucr riiă Evangheliei pe care o propov duiesc altora.ă Când spui oamenilor c Hristos esteă Mântuitorul lumii, cei care te aud şi care vrei s te cread , s vad mai întâi chiar în via aă ă ă ă ţ ta îndreptat c tu L-ai primit pe El ca pe ună ă Mântuitor al t u.ă Când spui c Hristos poate învia mor ii,ă ţ ascult torii t i s te vad pe tine ca un înviată ă ă ă al Lui. 83
 84. 84. Traian DORZ Când spui c puterea lui Hristos este înă stare s -l izb veasc pe orice suflet de subă ă ă robia p catului,ă şi s ridice pe orice om din orice c dere,ă ă şi s -l cure e de orice întin ciune a sa peă ţ ă oricine, şi s -l transforme dintr-un fiu ală întunericului într-un fiu al luminii şi dintr-un nefericit sclav al Satanei într-un biruitor izb vit al lui Dumnezeu…ă aceasta s se vad nu numai în vibra iileă ă ţ fericite ale glasului t u,ă şi nu numai în lumina cereasc a ochiloră t i,ă ci pe toat tr irea fiin ei tale înnoit deă ă ţ ă harul sfin itor al lui Hristos, de la cel mai micţ semn, pân la cel mai mare.ă Tot felul t u nou de via , de umblare şi deă ţă vorbire s adevereasc , prin toat înf işareaă ă ă ăţ ta, c ceea ce spui este cu adev rat aşa, şi nuă ă altfel. Când cuvintele tale vor fi acoperite de m rturia vie ii, atunci Duhul Sfânt va înso iă ţ ţ totdeauna propov duirea ta cu dovada Lui.ă O dat cu vorbele tale, puterea lui Hristos îiă va încredin a pe ascult torii t i c ceea ce spuiţ ă ă ă tu este întocmai aşa. Fie atunci vorbirea ta cât de simpl ,ă fie cuvântarea ta cât de scurt ,ă 84
 85. 85. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ fie ascult torii t i cât de mul i şi de mari,ă ă ţ puterea lui Dumnezeu, care va înso i vestireaţ ta, îi va mişca şi le va str punge inima.ă Aici, nu departe, era un sat de munte în care Cuvântul lui Hristos a întors pe calea vie ii un om simplu. Cel mai simplu dintreţ locuitorii satului aceluia. Cum se întâmpl totdeauna cândă întoarcerea cuiva este adev rat , omul acelaă ă a început s spun cu – cuvintele cele maiă ă simple, dar cele mai blânde şi mai calde – despre Mântuitorul Hristos, oricui. Curând s-au adunat în jurul lui alte câteva suflete întoarse la Dumnezeu. V zând trebuin ele celor ce veneau să ţ ă asculte în num r tot mai mare, vestitorulă simplu mergea şi ruga când pe unii, când pe al ii s vin s propov duiasc în satul lui peţ ă ă ă ă ă Hristos Domnul, cu mai mult ştiin decât el.ă ţă Dar cei chema i s-au dus prea pu ini şiţ ţ prea rar. Propov duitorul satului a r mas tot el.ă ă Era mişc tor s -l vezi spunând cu lacrimi înă ă ochi: Eu sunt slab. Eu nu ştiu. Eu nu pot… Dar, în acelaşi timp, num rul celor întorşi laă Mântuitorul Hristos creştea mereu, pân nu maiă înc peau în bisericu a lor.ă ţ Când întrebai de numele lui în sat, to i îlţ cunoşteau îndat şi î i spuneau: Da, îl ştim… eă ţ 85
 86. 86. Traian DORZ omul acela care vorbeşte blând… Blânde ea lui era cunoscut de to iţ ă ţ oamenii (II Tim. 2, 24-25). Ce minunat este un astfel de vestitor! Cuvântul lui Dumnezeu trece prin el curat spre inimile oamenilor. Ca soarele printr-o fereastr curat .ă ă Slav veşnic ie, Str lucit Mântuitor şiă ă Ţ ă Dumnezeul nostru Iisus Hristos! Slav ie pentru minuna ii T i oameni prină Ţ ţ ă care ai putut merge str lucit spre cei la careă veneai ca s -i mântuieşti!ă Slav ie pentru to i acei ale c ror cuvinteă Ţ ţ ă şi a c ror via sunt o puternic vestire aă ţă ă Evangheliei Tale! Te rug m, încredin eaz pe fiecare vestitoră ţ ă al T u c nu vorbele lui, ci Cuvântul T u esteă ă ă viu şi lucr tor (Evrei 4, 12).ă C slujitorul trebuie s arate mai întâi c înă ă ă el însuşi Evanghelia a f cut sfânta lucrareă înnoitoare şi mântuitoare despre care le vorbeşte oamenilor. Atunci Cuvântul T u şi via a noastr nou ,ă ţ ă ă dovada lucr rii Duhului Sfânt, va mântuiă lumea prin Sângele T u r scump r tor.ă ă ă ă Amin. 86
 87. 87. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Tu, care-nve i pe al iiţ ţ Tu, care-nve i pe al iiţ ţ s-asculte de Hristos, eşti cel mai mult datornic spre Bine şi Frumos. S ştii c faci p catulă ă ă nu numai când faci r u,ă ci şi când nu faci bine cât po i în jurul t u.ţ ă În casa ta te poartă frumos cu to i ai t iţ ă şi-n lume fii asemeni de bun cu buni şi r i.ă Cât bine faci în urm ,ă priveşte- i-l t cut,ţ ă chiar când vor spune al iiţ c dânşii l-au f cut.ă ă Cui datorezi, d -i totul,ă fii laudei vr jmaş,ă Frumosului fii jertfă şi Binelui f ptaş.ă Cu fiecare semen fii binevoitor, c ci pentru mul i aceastaă ţ e-un drum mântuitor. Tu, care-nve i pe al iiţ ţ spre Bine şi Frumos, eşti cel mai mult datornic s fii mai ca Hristos.ă 87
 88. 88. Traian DORZ Puterea Cuvântului – Fra ilor, zicea odat un smerit credincios,ţ ă la noi este atât de multă nevoie s seă vestească Evanghelia, dar n-are cine. Eu aş vorbi sufletelor despre Hristos zi şi noapte, dar sunt tare nepriceput şi neştiutor. N-am cuvinte în elepte şi puternice. N-amţ darul de a vesti. N-am nici un dar de vorbire, de cântare, de rug ciune, de chemare… Şi vin dină ce în ce mai multe suflete s asculte.ă – Frate, i-a zis un b trân credincios, to iă ţ suntem slabi. Tare este numai Cuvântul lui Hristos. Nu noi întoarcem sufletele, ci Cuvântul Lui. Nu noi str pungem inimile. Nuă noi facem s izbucneasc lacrimile c in ei. Nuă ă ă ţ noi, nu cuvintele noastre. Nu puterea noastr .ă Ci puterea lui Hristos, care st în cuvinteleă Lui. Spune deci cinci cuvinte ale unui verset din Evanghelie. Dar spune-le cu toat c lduraă ă inimii tale. Cu toat încredin area duhului t u.ă ţ ă Cu toat lumina ochilor t i. Cu toat dovadaă ă ă tr irii tale – şi nu trebuie mai mult. Puterea luiă Dumnezeu st chiar în cuvintele Sale şi eleă vor mişca sufletele şi le vor aduce la Dumnezeu. Aceste cuvinte au f cut lumin la început.ă ă Au înviat mor ii. Au potolit furtuni. Au alungatţ 88
 89. 89. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ demoni. Ele sunt pline şi azi de aceeaşi putere. Puterea mântuirii st în Cuvântul luiă Hristos, nu în ale noastre. Noi avem numai datoria s le spunem. Mai departe vor lucraă ele. „Cuvântul lui Hristos s locuiasc dină ă belşug în voi.“ (Col. 3, 16) 89
 90. 90. Traian DORZ Ce spune Biblia despre sine Ioan 5, 39: „Cerceta i Scripturile (…) în ele ave i via aţ ţ ţ veşnic (...) Ele m rturisesc despre Mine.“ă ă Isaia 34, 16: C uta i în Cartea Domnului şi citi iă ţ ţ poruncile Lui. Nici una nu se va pierde, nici una nu va da greş, c ci gura Domnului le-aă gr it.ă Psalmul 119, 103: „Ce dulci sunt Cuvintele Tale pentru gura mea… Mai dulci ca mierea şi ca picurul din faguri.“ Psalmul 119, 160: „Temelia Cuvântului T u este adev rul.“ă ă Psalmul 119, 9: Cum îşi va ine tân rul curat c rarea?ţ ă ă ă Îndreptându-se dup Cuvântul T u.“ă ă Ioan 17, 17: „Cuvântul T u este adev rul.“ă ă Efeseni 6, 17: 90
 91. 91. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ „Lua i sabia Duhului Sfânt, care esteţ Cuvântul lui Dumnezeu.“ Matei 24, 35: „Cerul şi p mântul vor trece, dar cuvinteleă Mele nu vor trece.“ Luca 1, 37: „Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.“ Matei 4, 4: „Omul nu va tr i numai cu pâine, ci cuă orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“ * * * Fiul meu, du pretutindeni la oricine bucurie, poart -te cu to i ca Domnul, delicat, cuă ţ ging şie,ă ca frumos s duci cu tine totdeauna-ă nviorare când e plin lumea asta de triste e şi-ă ţ ap sare…ă 91
 92. 92. Traian DORZ * Când tu altora via a cu iubire-o veiţ umplea, şi-al ii-atunci cu bucurie au s umpleţ ă via a ta;ţ vei culege cu dobând ceea ce veiă sem na.ă 92
 93. 93. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Nu pot s tac!…ă Nu pot s tac… O sfânt par îmi arde inima mereu;ă ă ă dac-aş t cea, aş şti c merit s m alungeă ă ă ă Dumnezeu. Nu pot s tac când adev rul s -l ap r şi s -l spun mă ă ă ă ă ă vrea, puterea lui, nu-i chin, nici aur s-o-ntreac -nă conştiin a mea.ţ Nu pot s tac când v d vr jmaşul stricând Lucrarea luiă ă ă Hristos, când v d pierind nevinova ii şi-l v d râzând peă ţ ă mincinos. Nu pot s tac v zând dreptatea c lcat de-al trufieiă ă ă ă plac, când v d iubirea pâng rit , nu pot s tac, nu pot să ă ă ă ă tac! Nu pot s tac chiar dac înc de mul i sunt socotită ă ă ţ nebun, ştiu bine c soseşte ziua s-adevereasc tot ce spun.ă ă …O, n-am s uit cât pre de sânge şi chin am dat c n-ă ţ ă am t cut,ă c nu-i pe trupul meu vreo parte s n-aib -un semn deă ă ă r ni f cut.ă ă Şi n-am s uit c poate înc urzi minciuna r ul plac;ă ă ă ă ştiu calea Golgotei… şi totuşi nu pot s tac, nu pot să ă tac. 93
 94. 94. Traian DORZ C , de-aş t cea, cumplita par a tot ce tac, deşi-amă ă ă ştiut, mi-ar arde veşnic conştiin a; şi-aş merita, c ci amţ ă t cut.ă Şi n-am s tac, ci pân-la moarte striga-voi graiul celă ceresc; mai greu e chinul conştiin ei ca orişicare chinţ lumesc. 94
 95. 95. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 8. LUMIN A LUMIIĂ Lumina este o predic f r cuvinte,ă ă ă este o lucrare f r zgomot,ă ă este o jertf şi o lupt adus în t cere.ă ă ă ă M rturisirea Evangheliei, cu graiul sau cuă condeiul, este totdeauna nu numai lumin , ciă şi zgomot. De cele mai multe ori e mai mult zgomot decât lumin .ă Şi de aceea lucrarea aceasta atrage o parte de merit şi asupra aceluia prin care se r spândeşte, p gubind prin aceasta pe Acelaă ă C ruia I Se cuvine în întregime orice laud şiă ă orice mul umire.ţ „Voi sunte i lumina lumii!“ – a spus Iisusţ (Matei 5, 14). Aceasta arat o stare a credincioşilor Lui.ă Da, aşa suntem prin harul lui Dumnezeu. Dar… El a mai spus: Aşa s str luceasc lumina voastră ă ă ă înaintea oamenilor, ca ei, v zând fapteleă voastre bune, s -L pream reasc pe Tat lă ă ă ă vostru Care este în ceruri (Matei 5, 16). 95
 96. 96. Traian DORZ Aceasta putem fi prin voia Lui şi prin str duin a noastr .ă ţ ă Dar noi, dac suntem fireşti, putem urm riă ă ca, prin str lucirea noastr , oamenii s neă ă ă laude pe noi, dup lucr rile noastre, ei s ne înal e peă ă ă ţ noi, şi dup faptele noastre, s câştig m noi…ă ă ă Atunci noi suntem lumina noastră, nu a lui Dumnezeu. Suntem vestitorii noştri, nu ai lui Hristos. Suntem nişte vase pline de noi, nu de Duhul Sfânt. Dar nu trebuie s fim aşa. Ci, dac luminaă ă care este în noi nu este de la noi, ea trebuie s -L arate pe Acela Care ne-a d ruit-o şi de laă ă Care este. Iat , cel mai mic ciob de sticl sau cel maiă ă ascuns bob de rou peste care str luceşteă ă soarele, îl arat pe soare.ă Dup puterea lui de cuprindere, ciobul deă sticl sau bobul de rou îl arat în întregimeă ă ă pe soarele care îi d str lucirea sa.ă ă Te minunezi adesea de str lucirea şiă frumuse ea pe care o are un s rman ciob deţ ă sticl lucind de undeva, din praf sau din noroi,ă din vreun loc unde a fost aruncat de soart ,ă când lumineaz din el fa a soarelui.ă ţ 96
 97. 97. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Sau un micu strop de rou dintre nişteţ ă spini, când o raz de soare s-a oprit o clipă ă asupra lui. Frate şi sor , despre noi vorbesc!ă Frate şi sor , noi nu suntem decât nişteă biete şi trec toare cioburi aruncate înă existen a acestei lumi şi a acestei vie i scurteţ ţ şi m rginite.ă Dar când Fa a Soarelui-Hristos se opreşteţ o clip asupra noastr , ce minunat putem noiă ă face s vad lumea şi oamenii o parte din Elă ă în mijlocul lor! Frate şi sor , noi nu suntem adesea decâtă nişte s rmani stropi de rou între spiniiă ă atâtor dureri ale acestei existen e de o clip .ţ ă Dar când o raz din harul lui Hristosă p trunde în inima noastr , fa a noastr devineă ă ţ ă str lucitoare – şi oamenii, v zând această ă ă lumin , Îl pream resc pe Dumnezeu.ă ă Frate şi sor , chiar şi de ai fi o oglindă ă puternic …ă chiar şi dac fa a ta str luceşte până ţ ă ă departe, peste m ri şi peste ri,ă ţă totuşi şi atunci f ca lumina ta s seă ă proiecteze spre Hristos, de la Care o ai. Sl veşte-L cu toat puterea ta peă ă Dumnezeul t u Care i-a dat-o.ă ţ Taci despre tine, ca t cerea ta să ă vorbeasc mai str lucit despre El.ă ă 97
 98. 98. Traian DORZ Frate şi sor , eşti un suflet înzestrat deă Dumnezeu cu o minte în eleapt sau cu altţ ă dar ales, cu o virtute mare? F ca toată ă lumina aceasta s -L arate numai peă Dumnezeu în fa a oamenilor, în aşa fel ca eiţ s nu te laude pe tine, ci să ă-L pream rească ă pe Dumnezeul t u.ă Frate şi sor , eşti un m dular mai smerit ală ă Lucr rii lui Hristos?ă Nu ii nici predici la adunare?ţ Nu po i în l a nici rug ciuni puternice înţ ă ţ ă mijlocul fra ilor?ţ Nu ai nici darul cânt rii sau al citiriiă în elepte?ţ S ştii totuşi c tu ai o lumin cereasc înă ă ă ă tine: ai dragostea lui Hristos. Ai dragostea fra ilor. Ai iubirea de oameni. Ai putereaţ Duhului Sfânt şi ai roadele Lui minunate. Las ca acestea s str luceasc prin ochiiă ă ă ă t i blânzi şi cura i. Prin vorbele tale calde şiă ţ blânde. Prin faptele mâinilor tale binef c toare. Prin toat umblarea picioareloră ă ă tale. Şi prin toate tr s turile întregii tale fiin e.ă ă ţ Atunci tu vei fi o lumin binef c toare şiă ă ă sl vit prin care va fi pream rit Dumnezeu.ă ă ă Şi aceasta este tot ce i se cere pentru caţ s devii o str lucire veşnic în Împ r ia Lui.ă ă ă ă ăţ Slav veşnic ie, Izvorul luminii, Care aiă ă Ţ 98
 99. 99. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ nimicit pe totdeauna puterea întunericului. Şi Care, prin str lucirea Ta pe p mânt, ai f cută ă ă s se iveasc atâtea str lucitoare fe eă ă ă ţ p mânteşti care s arate lumina şiă ă frumuse ea cerului T u lumii acesteia.ţ ă Î i mul umim pentru acele luminoase vie iţ ţ ţ prin care i-am v zut str lucirea Ta printreŢ ă ă noi. Te rug m, nu l sa niciodat praful şiă ă ă noroiul acestei lumi, f r cioburi str lucitoare.ă ă ă Nu ne l sa, Doamne, niciodat s fim f ră ă ă ă ă oameni sfin i prin a c ror via s neţ ă ţă ă str luceşti Tu, cu lumina binef c toare aă ă ă Evangheliei Tale. Ci aprinde mereu în mijlocul întunericului în care tr im tot mai multe lumini care să ă adevereasc puterea şi str lucirea Ta,ă ă pentru ca noi, umblând în c l uzirea lor, să ă ă ajungem la lumina Fe ei Tale Sl vite.ţ ă Şi în locaşul T u luminat.ă Amin. 99
 100. 100. Traian DORZ S nu mai ardem pentru noiă S nu mai ardem pentru noi,ă ci pentru cei ce ne urmeaz ;ă al sufletului larg şuvoi s -mpart raz dup raz .ă ă ă ă ă Cu lut tot mai pu in pe mâini,ţ cu tot mai limpede lumina s le s p m mai largi fântâni,ă ă ă s -şi spele sufletul şi vina.ă S le-adâncim mai drept temeiă înspre-Adev r şi-mbr işare,ă ăţ cu cât noi azi cu ani mai grei pl tim urcuşul lor spre soare.ă S le gr bim un mai sl vită ă ă şi dulce Praznic spre-nviere, cu cât noi ieri l-am isp şită mai cu o et şi mai cu fiere.ţ S-ajung ei a şti c -n totă ă ce-i vrednic şi frumos sub soare pl tit e fiecare iotă cu plâns, cu sânge şi sudoare. S-ajung -a şti c tot ce-i dreptă ă e mai presus de tiranie, c tot ce-i vrednic şi-n eleptă ţ e cea mai sigur -avu ie.ă ţ 100
 101. 101. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ C tot ce-i sfânt şi-adev rată ă e-n veci mai tare ca minciuna, c oricât geme cel curată el izbândeşte-ntotdeauna. De-am izbutit s -ncredin mă ţă pe cei ce vin, aşa a face, pl ti i de tot ce dator m,ă ţ ă putem s adormim în pace.ă * * * Dac-a i aflat c rarea Vie ii, atunci s şiţ ă ţ ă umbla i pe ea;ţ dac vorbi i, s vad lumea c voi întâi tr i iă ţ ă ă ă ă ţ aşa. C , de vorbi i şi spune i lumii, şi nu ve i faceă ţ ţ ţ cum vorbi i,ţ tot ce-a i putut zidi c-o mân , voi cu cealaltţ ă ă risipi i.ţ 101
 102. 102. Traian DORZ * Pe c rarea-n elepciunii, cine umblă ţ ă ascultând, darul ei cel scump, lumina, îl va dobândi curând. 102
 103. 103. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Avu ia cea mai de preţ ţ Pe timpul lui Alexandru Macedon, între Macedonia şi Grecia era pace. Aceasta şi din pricin c grecii aveau un conduc tor vrednic,ă ă ă care îns , datorit cinstei lui, era destul deă ă s rac.ă În semn de pre uire pentru cinstea şiţ vrednicia lui, Alexandru i-a trimis un dar de o sut de talan i de aur. El tocmai scotea apă ţ ă din fântân .ă Omul cinstit întreb pe cei care i-lă aduceau: – Pentru ce îmi trimite Alexandru un dar atât de mare? – Fiindc eşti cel mai cinstit om din Atena,ă r spunser ei.ă ă – Dac regele m socoteşte aşa, zise el,ă ă l sa i-m aşa. Eu pot munci cu mâinile mele.ă ţ ă So ia mea m ajut . Aşa avem de-ajuns.ţ ă ă Şi nu primi darul. – Bine, dar primeşte-l atunci pentru copiii t i, ziser ei.ă ă – Dac copiii mei vor fi în elep i, vor aveaă ţ ţ destul din ce-mi ajunge şi mie, r spunse el.ă Dac nu vor fi, atunci le va fi prea mult şiă ceea ce le r mâne de la mine.ă Fra ilor, s nu iubim pe Dumnezeu numaiţ ă 103
 104. 104. Traian DORZ cu vorba. Ci cu fapta şi cu adev rul (I Ioan 3,ă 18). 104
 105. 105. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Dup cum cineva, uitându-se laă frumuse ea cerului, zice: Slav ie,ţ ă Ţ Dumnezeule! – tot aşa trebuie s poat zice şiă ă când se uit la purtarea celor credincioşi…ă Nimic nu-l face pe credincios mai cunoscut şi mai vrednic de cinstire în mijlocul celorlal iţ oameni, decât practicarea virtu ii spre bineleţ tuturor. Domnul nostru Iisus Hristos voieşte ca fiecare creştin s fie lumii dasc l, spreă ă înv tura cea bun ,ăţă ă aluat, spre dospirea s n toas ,ă ă ă sare, spre împiedicare stric ciuniiă şi lumin , spre mântuire, aşa cum esteă El… Şi numai acela care este aşa este cu adev rat un creştin şi lucreaz mântuireaă ă pentru sine şi pentru al ii.ţ Sf. Ioan Gur de Aură Ceea ce este sufletul în trup, aceea sunt şi credincioşii în lume. Epistola c tre Diognetă 105
 106. 106. Traian DORZ * * * Oastea Domnului este un foc ceresc care arde pentru Dumnezeu. Pentru aprinderea noastr şi aprinderea altora spre o viaă ţă sfânt … pentru mântuirea noastr şi a tuturoră ă oamenilor. Oastea Domnului nu este altceva decât întoarcerea noastr la tr irea frumoas aă ă ă fra ilor şi a surorilor din epistolele Sf. Ap.ţ Pavel. Şi, cum aceia au dus în mijlocul neamurilor p gâne lumina înv turii şi aă ăţă vie ii lui Hristos, tot aşa trebuie s ar t m şiţ ă ă ă noi în mijlocul stric ciunii şi p gânismului deă ă azi frumuse ea unei vie i cu adev rat dupţ ţ ă ă voia şi porunca lui Hristos. Cine nu face aşa este un mincinos. Oastea Domnului s-a n scut în mijloculă Bisericii noastre şi în mijlocul poporului nostru. Ea trebuie s r mân o flac r sfântă ă ă ă ă ă de credin în Biseric . Şi o luminţă ă ă binef c toare în poporul nostru.ă ă Numai aşa îşi va îndeplini cu adev rat soliaă ei… Altfel, poate fi orice, dar nu va mai fi o Oaste a Domnului. 106
 107. 107. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ P rintele Iosif Trifaă 107
 108. 108. Traian DORZ M d ruiesc Luminiiă ă M d ruiesc Luminii, spre-a arde necurmată ă acolo unde jertfa se cere mai curat. Lumina s m fac o flac r pe-altar,ă ă ă ă ă adeverind Misterul din Pâine şi Pahar. Şi s m fac raz de candel -nso indă ă ă ă ă ţ gemuta rug ciune din duhul suferind.ă Şi s m fac soare str lucitor şi-aprins,ă ă ă ă m rturisind iubirea pe cât p mânt m-a-ntins.ă ă Şi s m fac cruce polar , îndreptară ă ă ă spre Adev rul unic din orişice hotar.ă Şi s m fac farul ce-arat luminosă ă ă ă limanul şi salvarea etern în Hristos.ă Şi s m fac tor , s luminez curată ă ă ţă ă soliei în elesul cel drept şi-adev rat.ţ ă Şi s m fac fulger puternic, despicândă ă ă hotare de-ntuneric cu fiecare gând… M d ruiesc Luminii ca tor şi ca rug.ă ă ţă – Lumin , f -m gata de jertf şi de plug!ă ă ă ă 108
 109. 109. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ 9. AP R TORĂ Ă AL ADEV RULUIĂ Jum tate din Lucrarea Evangheliei esteă lucru, este munc şi osteneal ,ă ă iar cealalt jum tate este ap rare, esteă ă ă curaj, este lupt …ă P storul cel bun are nu numai grijaă p storirii, nu numai grija hranei şi ad p riiă ă ă oilor sale, ci o tot atât de însemnat grij are şiă ă trebuie s aib şi de ap rarea turmei. Deă ă ă ad postirea şi de paza ei, spre a o feri deă orice atac r uf c tor.ă ă ă Lucr torul bun are nu numai grija să ă lucreze, ci şi grija ca lucrul pe care îl face să fie ocrotit de primejdii. Împ ratul cel bun are nu numai grija caă ara lui s mearg bine în untrul ei, ci şi s fieţ ă ă ă ă bine ap rat la hotarele ei, spre a o feri deă ă 109
 110. 110. Traian DORZ orice n v litor hr p re .ă ă ă ă ţ Tot aşa face şi ziditorul în elept şi vrednic.ţ Cu un ochi priveşte în untru, iar cu unul înă afar .ă E cu o mân pe mistrie, iar cu cealalt peă ă sabie. Cu o jum tate de grij construieşte, cuă ă cealalt jum tate ap r ceea ce a construit.ă ă ă ă Aşa f cea omul lui Dumnezeu, Neemia, laă vremea sa, când în l area zidurilor cet ii îiă ţ ăţ fusese încredin at lui.ţ ă Şi când vr jmaşii atât din untru, cât şi dină ă afar pândeau s nimiceasc lucrareaă ă ă Domnului. Când tot felul de iscoade mişunau pretutindeni. Când şi prostia din untru, şi r utatea dină ă afar erau la fel de primejdioase, când şiă lucr torii şi lucrarea erau la fel de urm ri iă ă ţ (Neemia 4, 1-23). Bunul conduc tor şi credinciosul zidară Neemia a ştiut atunci acest mare şi însemnat adev r: c lucrarea lui Dumnezeu, în astfel deă ă împrejur ri, are nevoie tot atât de mare deă curaj, cât are şi de în elepciune.ţ C adev ratul împreun -lucr tor al luiă ă ă ă Dumnezeu nu este şi nu poate fi un om fricos care, atunci când se iveşte primejdia, s laseă 110
 111. 111. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ lucrarea şi s fug ,ă ă s lase zidul în voia d râm torilor şi să ă ă ă alerge la ad post,ă s -şi lase turma în voia lupilor şi s seă ă ascund pe unde poate.ă Ci s apere acestea cu orice pre .ă ţ Ar trebuie s citim mai des despre curajulă marilor lucr tori ai lui Dumnezeu dinainteaă noastr .ă Ar trebuie s privim mai adânc în via aă ţ celor ale c ror nume Biblia ni le aminteşte cuă cinste şi cu vrednicie, ca s lu m pild şi s neă ă ă ă încredin m şi noi c în zadar am lucrat dacţă ă ă nu ap r m.ă ă C în zadar am cucerit, dac nu p str m.ă ă ă ă C în zadar am adunat, dac nu ştim p zi.ă ă ă Nesocotin a unei clipe poate pierde totţ rodul unei lupte de o via întreag .ţă ă S nu uit m aceasta niciodat şi nici unulă ă ă dintre noi! Frate împreun -lucr tor al lui Dumnezeu,ă ă nu fi nici nep s tor, nici fricos, nici uşuratic înă ă ceea ce priveşte munca şi paza în Lucrarea lui Dumnezeu! Fii atent, fii curajos şi fii statornic. Aceasta va face uneori chiar mai mult decât a lucra. Un singur paznic treaz şi curajos poate ap ra uneori cât au lucrat o sut sau o mie deă ă 111
 112. 112. Traian DORZ muncitori harnici. Atunci el face cât o sut .ă Sau cât o mie. Dar şi dac doarme când trebuie să ă vegheze sau dac fuge când trebuie s lupte,ă ă pierde tot atât. Totul este s -L iubeşti pe Dumnezeu cuă toat inima ta, cu tot sufletul t u, cu toată ă ă puterea ta şi cu tot cugetul t u.ă S iubeşti Lucrarea în care ai ajuns prină voia lui Dumnezeu, cu toat statornicia ta şiă cu toat jertfa ta.ă Şi s - i iubeşti slujba pe care i-aă ţ ţ încredin at-o Hristos în Oastea Lui, cu toatţ ă îndr zneala ta.ă Atunci, oricât ai fi de slab ori de neştiutor, po i deveni un puternic ap r tor al Adev ruluiţ ă ă ă contra minciunii, al credin ei împotriva r t cirii,ţ ă ă al cur iei împotriva p catului,ăţ ă al nevinov iei împotriva nedrept ii,ăţ ăţ al fra ilor împotriva vr jmaşului,ţ ă al lui Hristos împotriva mamonei. Când nu po i prin puterea ta, s o faci prinţ ă jertfa ta. Când nu po i prin cuvântul t u, s o faciţ ă ă prin t cerea ta.ă Când nu po i prin nimic altceva, s o facţ ă ă m car prin prezen a ta acolo. Prin statorniciaă ţ ta. Prin r mânerea ta în locul unde ai fostă aşezat, cu orice pre şi cu orice jertf .ţ ă Chiar dac nimic nu po i nici spune, niciă ţ 112
 113. 113. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ face, nici ap ra, r mâi totuşi acolo la loculă ă t u.ă Aceasta va fi o mare încurajare pentru cei care fac şi ap r . Iar în Ziua Biruin ei şi aă ă ţ R spl tirii vei putea şi tu s te mângâi fericită ă ă cu gândul c atunci şi tu ai fost acolo.ă C chiar dac n-ai putut face altceva,ă ă m car n-ai fugit cu fricoşii.ă Ci ai r mas cu cei care au avut curaj.ă Şi Hristos te va încununa împreun cu ei.ă Slav veşnic ie, m re Biruitor Iisusă ă Ţ ă ţ Hristos! Tu ne-ai înv at c Evanghelia Ta este unăţ ă curaj sfânt. Iar Cuvântul T u cel puternic neă porunceşte din fiecare verset: Nu v teme i,ă ţ ave i credin în Dumnezeu şi ave i credinţ ţă ţ ţă în Mine! Îndr zni i, c Eu am biruit lumea… Şi iat ,ă ţ ă ă Eu cu voi sunt în toate zilele vie ii (şi în toateţ luptele) pân în vecii vecilor.ă Te rug m, Iisus Doamne, d ruieşte Duhulă ă Sfânt al curajului, tuturor lucr torilor T i. Şiă ă pune în inimile lor o statornic îndr zneală ă ă totdeauna în ap rarea Adev rului T u.ă ă ă Nu-i l sa s fac niciodat pace cu p catul,ă ă ă ă ă cu desfrâul, cu necinstea, cu r t cirea, cuă ă dezbin torul, cu înşel torul şi cu d râm torulă ă ă ă Lucr rii Tale.ă Ci, credincioşi, statornici şi îndr zne i, să ţ ă 113
 114. 114. Traian DORZ apere Adev rul în orice vreme.ă Şi dreapta lor s str luceasc prin ispr viă ă ă ă minunate. (Ps. 45, 4). Amin. 114
 115. 115. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ În clipa m rturiei Taleă În clipa m rturiei Tale,ă dezbrac -mi teama şi sfiala,ă s -nfrunt cum cere Adev rulă ă trufia, mlaştina şi fala şi-mbrac -m -n puterea plină ă ă de st pânire şi dreptateă ce totdeauna face cinste soliei Tale-adev rate.ă În clipa rug ciunii Tale,ă dezbrac -mi ghea a şi-amor irea,ă ţ ţ s mi-o înal cu vredniciaă ţ ce-o cere taina şi sfin ireaţ şi-mbrac -m cu raza sfântă ă ă ce arde-n para mântuirii, s -mi duc rug ciunea până ă ă ă la Tronul veşnic al M ririi.ă În clipa încerc rii Tale,ă dezbrac -m de ner bdare,ă ă ă s -mi pot sui întreg calvarulă cu liniştit ascultareă şi-mbrac -m cu-ncredin areaă ă ţ c toate-mi vor sfârşi cu bine,ă ca m rturia vie ii meleă ţ s -mi fie vrednic de Tine.ă ă 115
 116. 116. Traian DORZ Curajul împ ratuluiă Despre marele Napoleon, împ ratulă Fran ei, se spune, printre altele, c era un omţ ă plin de curaj. C în timpul celor mai greleă b t lii el r mânea în mijlocul oric roră ă ă ă primejdii, neînfricat, la locul lui. – Împ rate, i-a zis odat un general, de ceă ă nu te fereşti pu in? Uite cum cad gloan ele, caţ ţ grindina. – Generale, i-a zis Napoleon, glon ul careţ s m omoare pe mine înc nu s-a fabricat.ă ă ă Când va fi, în zadar m voi ascunde de el.ă Rânduit este omului s moar (Evrei 9,ă ă 27). Dar ferice de cei ce mor în Domnul (Apoc. 14, 13). * * * Fiul meu, cât Adev rul fi- i-va-n inim şi-nă ţ ă gur ,ă 116
 117. 117. Vestitor al Evangheliei LUCR TORI CU DUMNEZEUĂ nu te teme niciodat de întreaga lumii ur ,ă ă c ci oricât întâi tu fi-vei pe nedrept târât înă tin ,ă pân-la urm Adev rul te va scoate laă ă lumin ;ă şi pe cât de mândr -i ziua dup -o noapteă ă de furtun ,ă tot aşa şi Adev rul în l at dup minciun .ă ă ţ ă ă 117
 118. 118. Traian DORZ Ce spun Sfin ii noştri P rin iţ ă ţ Nimic nu ne poate apropia mai mult de Dumnezeu şi nimic nu ne poate face mai asem n tori cu El decât dragostea inimiiă ă noastre pentru Hristos şi împlinirea de bun -ă voia noastr , cu bucurie, a Voii Lui.ă Dragostea vine din bun voin , iară ţă bun voin a vine din dragoste.ă ţ Hristos n-a dat ca semn de recunoaştere pentru ucenicii S i în lume minunile, ciă dragostea. Dragostea statornic , fierbinte şiă de bun voie.ă Sf. Ioan Gur de Aură Toate virtu ile nu sunt decât bun voin a şiţ ă ţ dragostea fa de Dumnezeu, sub diferiteţă forme. Fericitul Augustin Dragostea des vârşit st în dispre uireaă ă ă ţ de bun voie a slavei lumii, a bog iei şi aă ăţ s r ciei, a pl cerii şi a întrist rii, a tot ce-iă ă ă ă vremelnic, pentru Numele şi pentru voia lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Sf. Maxim M rturisitorulă 118

×