Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La Praznicul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu
Acum, Joi, avem praznicul Adormirei Născătoarei de Dumnezeu. Biserica noast...
Cultul Maicii Domnului este arătat lămurit în Biblie i el se poate oricând apăra iș ș
sus inea prin cuvântul lui Dumnezeu....
Dar, când Coriolan văzu în mijlocul mul imei fa a tristă a unei femei - i aceasta eraț ț ș
Veturia, mama lui - care plânge...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preot iosif-trifa - la-praznicul-adormirii-născătoarei-de-dumnezeu-isus-biruitorul-nr-35-din-11-aug-1935-p-4

113 views

Published on

Preot iosif-trifa - la-praznicul-adormirii-născătoarei-de-dumnezeu-isus-biruitorul-nr-35-din-11-aug-1935-p-4

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Preot iosif-trifa - la-praznicul-adormirii-născătoarei-de-dumnezeu-isus-biruitorul-nr-35-din-11-aug-1935-p-4

  1. 1. La Praznicul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu Acum, Joi, avem praznicul Adormirei Născătoarei de Dumnezeu. Biserica noastră ortodoxă înva ă că Preacurata,ț n'a rămas îngropată în mormânt, ci - printr'o minune - a fost înăl ată în slăvile vie ii cere ti. Iar învă ătura aceasta, nu e întemeiată pe legende, ci pe Biblie, peț ț ș ț cuvântul lui Dumnezeu. În vedeniile sale, Evanghelistul Ioan a văzut pre Preacurata în slăvile vie ii cere ti.ț ș „ iȘ semn mare s'a arătat pe cer: femeie învăluită în soare i luna sub picioarele ei i pe capul eiș ș cunună cu 12 stele” (Apocalips 12, 1). Iar Psalmistul David, a i derea chipul Preacurateiș ș l'a văzut în psalm 44: „Înainte a stătut Împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată, împodobită” (Psalm 44, 11). Peste tot, cultul Maicii Domnului î i are temeiul lui în Biblie; î i are temeiul lui biblic.ș ș Gre esc sectarii cari resping cultul Maicii Domnului, spunând că nu î i are temeiul în Biblie. darș ș gre esc, de altă parte, i acei cari umblă să apere acest cult cu fel de fel de istorisiri i oco eliș ș ș ș omene ti (cum face i păr. Mo a prin ”Lumina Satelor”).ș ș ț 1
  2. 2. Cultul Maicii Domnului este arătat lămurit în Biblie i el se poate oricând apăra iș ș sus inea prin cuvântul lui Dumnezeu. Însă i Preacurata arăta acest cult prin cuvintele dela Luca:ț ș „Iată deacum mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1, 48). Biserica noastră înva ă că Maica Domnului, mijloce te i Ea, pentru noi la Fiul Său prinț ș ș rugăciunile Ei. Despre aceste rugăciuni mijlocitoare ale Maicii Domnului, a scris a a de frumosș vestitul predicator ortodox Ilie Miniat1 , folosind locul dela 1 Regi, cap. 2. Când Bet- eba, mama împăratului Solomon, „Ș s'a dus la împăratul să-i vorbească pentru Adonia, împăratul s'a sculat să o întimpine, s'a închinat înaintea ei i a ezut pe scaunul său deș ș domnie. Au pus un scaun pentru mama împăratului, i ea a ezut de-a dreapta lui. Apoi mama luiș ș a zis: „Am să- i fac o mică rugăminte; să mă ascul i”. i împăratul i-a zis: „Cere maica mea, i teț ț Ș ș voi asculta” (1 Regi 2, 13-20). „Asemenea a făcut prea Înaltul Dumnezeu cu Preasfânta Fecioară, când s'a mutat aceasta de pe pământ la cer i-a intrat în palatele dumnezee tii slave.A pus'oș ș să adă de-a dreapta Lui,ș precum mai înainte a grăit aceasta Duhul sfânt prin gura lui David: „Stătut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta”. „Acolo se arată zicând către Dânsa: „Cere Maica Mea, i Eu Te voi asculta... Tu e tiș ș Maică, Eu sunt Fiu. Cu dreptate este a cinsti Fiul pe Maică... sunt Dumnezeu, sunt i Fiu. Ca unș Dumnezeu, Î- i dăruiesc Slava Mea; Ca un Fiu, Î- i dăruiesc inima Mea. Cere deci Maica Mea,Ț Ț i Te voi asculta. Ca să cunoască lumea, pe cine ai Tu Fiu, i pe cine am Eu Maică adevărată. iș ș Ș a a Te vor ferici toate neamurile”.ș Cere Maica Mea... cere sănătate celui bolnav, cere libertate celui rob, cere ajutor celui sărac, cere mângâiere celui întristat, cere mântuire celuice călătore te pe mare...ș Cere Maica Mea... roagă-se ie, femeia cea stearpă să-i daiȚ fii; fecioara să-i păze tiș cinstea; osta ul să-i dai biruin a; cel ce călătore te pe mare să-l sco i la liman, cel ce lucreazăș ț ș ț pământul să-i trimi i buna rodire, negu ătorului, să-i aduci câ tig...ț ț ș cere Maica Mea, i Eu Te voiș asculta... „Odinioară la Roma cea veche, Coriolan, general prea viteaz, mâniindu-se asupra cetă ii,ț porni cu răsboi înfrico at asupra ei. Bate armata Romei, se sue pe zidul ceta ii i cu sabia înș ț ș mână, amenin ă că va trece prin sabie i foc întreaga cetate. Atunci Romanii, înfrico ându-se,ț ș ș e iră cu mic, cu mare, în calea lui să-i ceară iertare. Tot poporul cel de ob te, bărba i, femei iș ș ț ș copii, to i cu lacrimi în ochi, se sue pe zid i se roagă în fa a lui Coriolan pentru iertarea i via aț ș ț ș ț lor. Însă el nu se moaie de lacrimile norodului, ci stă gata spre ucidere i pierzare.ș 1 Ilie Miniat (1669-1714) a fost un vestit predicator ortodox grec, apoi episcop de Cernica și Kalavrita (Peloponez). De asemenea, este autor al celebrei Didahii care au fost traduse în repetate rânduri în limba română (http://www.crestinortodox.ro/parinti/ilie-miniat- 135285.html, ultima accesare: 10 aug. 2013 - n. n. George Spiridon) . 2
  3. 3. Dar, când Coriolan văzu în mijlocul mul imei fa a tristă a unei femei - i aceasta eraț ț ș Veturia, mama lui - care plângea i i-se ruga, aducându-i aminte de laptele ceș l'a supt i deș dragostea ei de mamă - lui Coriolan îndată i-se stinse mănia, sabia îi cade din mână, se împacă cu Roma i intră în cetate ca un fiu al ei...ș A a este i cu noi. Noi suntem cetatea care l-a supărat pe Dumnezeu. Sabia Lui stă trasăș ș pentru pedeapsă. „Sabia Sa luce te, arcul Său l-a încordat” (Psalm 7, 13). Dar... când se întoarceș judecătorul cel Drept, pe care L-am supărat i va vedea fa a Maicii Lui, care se roagă pentru noi -ș ț îndată lasă „sabia” i „arcul” dumnezee tii Lui urgii; îndată face cu noi pace i ne dă iertarea ceaș ș ș dorită. „Căci mult poate rugăciunea Maicii pentru îmblânzirea Stăpânului”... „Unde e ti dar tu păcătosule între bărba i? Sau unde e ti tu păcătoasă între femei? Ive te-ș ț ș ș te să- i dau o veste prea fericită. Aibi îndrăsneală. Este cine să- i ajute la atâta primejdie. Eț ț Preasfânta Fecioară. Fie Fiul lui Dumnezeu plin de urgie împotriva ta; de se va ruga Maica Lui pentru tine, se va înblânzi i te va erta, căci Îi este Maică i „mult poate rugăciunea Maicii pentruș ș înblânzirea Stăpânului”. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-Te Fiului Tău pentru noi păcăto ii...ș Preot Iosif Trifa, „La Praznicul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu”, I. B. nr. 33/1935, p. 4 3

×