SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
ΚΣΕ – ΚΕΚ ΕΥΡΩΪΔΕΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ: ΜΠΑΖΗ ΣΟΦΙΑ & ΤΣΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Επιμορφωτική περίοδος Δεκέμβριος – Ιούνιος 2011 
Διδακτικό Σενάριο στις Φυσικές Επιστήμες 
για την Ε΄ Δημοτικού 
Με τίτλο: 
«Ηλεκτρισμός» 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011
1.Τίτλος 
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικά 
Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός 
Τάξη: Ε΄ 
2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Ο ηλεκτρισμός αποτελεί ένα δύσκολο θέμα στη διδασκαλία της φυσικής, καθώς 
οι έννοιες που παρουσιάζονται είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου. 
Το σενάριο θα αξιοποιηθεί από τους μαθητές της Ε΄ δημοτικού και εντάσσεται 
στις γνωστικές περιοχές της μελέτης περιβάλλοντος, της γλώσσας, της αισθητικής 
αγωγής και των Τ.Π.Ε. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν ποιοτικά την ουσία του 
ηλεκτρισμού με τη βοήθεια πειραμάτων. 
Συνδέουμε το φαινόμενο του ηλεκτρισμού με φαινόμενα που συναντούμε στην 
καθημερινή μας ζωή, η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι μας. Οι μαθητές με 
τη χρήση του λογισμικού παρατηρούν μικροσκοπικά τη δομή του ηλεκτρικού 
ρεύματος(κίνηση των ηλεκτρονίων, αγωγούς και μονωτές-είδη φόρτισης και 
ηλέκτρισης). Επίσης, με τη χρήση του λογισμικού παρατηρούν μικροσκοπικά και σε 
σύντομο χρονικό διάστημα την φόρτιση και ηλέκτριση με επαγωγή. 
Επιπλέον το θέμα που διαπραγματεύεται το παρόν σενάριο είναι απόλυτα 
συμβατό με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Φυσικής της ομώνυμης τάξης. 
3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 
Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά .Έχουν εξοικειωθεί 
με το περιβάλλον του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Ακόμη έχουν εισαχθεί στην έννοια του στατικού ηλεκτρισμού, του 
ηλεκτροσκοπίου, του ηλεκτρικού κυκλώματος και του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι 
δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν ενισχύουν την αποσαφήνιση, τη βαθύτερη 
κατανόηση και την οικοδόμηση της έννοιας του ηλεκτρισμού, μέσω της διαδικασίας 
οπτικοποίησης και πολλαπλής αναπαράστασης αυτών.
4. Σκοπός και στόχοι 
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα 
φαινόμενα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με 
μπαταρίες, διακόπτες και λαμπτήρες και να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους 
που προκύπτουν από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ειδικότεροι στόχοι: 
· -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι τα ομώνυμα φορτία 
απωθούνται, ενώ τα ετερώνυμα έλκονται. 
· -Να κατασκευάσουν οι μαθητές ένα ηλεκτροσκόπιο και να διαπιστώσουν 
πειραματικά τον τρόπο λειτουργίας του. 
· -Να σημειώσουν οι μαθητές σε τομή ενός λαμπτήρα τα διάφορα μέρη του. 
· -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά το σωστό τρόπο σύνδεσης ενός 
λαμπτήρα με τους πόλους μιας μπαταρίας σε ένα κύκλωμα. 
· -Να κατασκευάσουν οι μαθητές μια λυχνιολαβή και να τη χρησιμοποιήσουν 
σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 
· -Να συσχετίσουν οι μαθητές τα στοιχεία ενός κυκλώματος με τα αντίστοιχα 
σύμβολα. 
· -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι υπάρχουν δύο είδη φορτίων. 
· -Να εξηγήσουν οι μαθητές με απλά λόγια την έννοια «ελεύθερα ηλεκτρόνια» 
και να αναφέρουν ότι η κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων ονομάζεται 
ηλεκτρικό ρεύμα. 
· -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά την ύπαρξη υλικών που άγουν το 
ηλεκτρικό ρεύμα και υλικών που δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. 
· -Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το μέρος των καλωδίων που είναι 
κατασκευασμένο από αγωγούς και αυτό που είναι κατασκευασμένο από 
μονωτές.
· -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τη χρησιμότητα του διακόπτη σε 
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 
· -Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα σύμβολα για τον ανοιχτό και για τον 
κλειστό διακόπτη. 
· -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι στη σύνδεση σε σειρά ο διακόπτης μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση του κυκλώματος. 
· -Να διαπιστώσουν οι μαθητές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της σύνδεσης 
σε σειρά και της παράλληλης σύνδεσης. 
· -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις στα σπίτια μας είναι 
παράλληλες. 
· -Να διακρίνουν οι μαθητές τη σύνδεση σε σειρά από την παράλληλη 
σύνδεση σε ένα σκίτσο ηλεκτρικού κυκλώματος με σύμβολα. 
· -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι κατά την εκτέλεση των πειραμάτων μπορούν 
να χρησιμοποιούν μόνο μπαταρίες και όχι ρεύμα από τις πρίζες. 
· -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
· -Να αναφέρουν οι μαθητές κινδύνους από την απρόσεκτη χρήση των 
ηλεκτρικών συσκευών. 
5. Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 
Θα αξιοποιηθεί κατά κύριο λόγο το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
«Φυσικά Ε΄- ΣΤ΄» καθώς το εικονικό εργαστήριο Phet του Πανεπιστημίου του 
Colorado. Και τα δύο περιβάλλοντα μάθησης: 
· Προσφέρουν τη δυνατότητα ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και 
ανταλλαγής απόψεων. 
· Επιτρέπουν στο μαθητή να ασκηθεί στο να σχεδιάζει και να εκτελεί πειραματικές 
διαδικασίες για την επιβεβαίωση/ανακάλυψη της θεωρίας.
· Τον βοηθούν στον εντοπισμό των «λαθών» που οφείλονται στις 
εναλλακτικές του ιδέες και οδηγούν στην απαραίτητη κοινωνικογνωστική 
σύγκρουση. 
· Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής αξιοποιεί την προσομοίωση σχεδιάζοντας 
αντικείμενα στην οθόνη, τα οποία έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επίσης μπορεί να αλλάξει τις τιμές και τις 
συνθήκες των μεγεθών και να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των 
ενεργειών του. 
6. Διάρκεια 
Προτείνετε η διάρκεια του σεναρίου να είναι 2 διδακτικά δίωρα, επειδή στην 
ουσία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά 
7. Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 3-4 ατόμων, ανάλογα με τον 
αριθμό των Η/Τ που υπάρχουν στην αίθουσα του σχολείου. Οι ομάδες είναι 
ανομοιογενείς και έχει καθοριστεί ο ρόλος του καθένα, όπως χειριστής Η/Τ, 
γραμματέας και εκφωνητής. Φυσικά οι ρόλοι εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί στο εργαστήριο της πληροφορικής 
και θα χρησιμοποιηθεί η πλοήγηση στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη μάλιστα 
ιστοσελίδα που δίνεται από το δάσκαλο σε φύλλο δραστηριοτήτων. Σα παιδιά 
γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για να μπουν στο internet. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η σύνδεση με το διαδίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 
1 ο Διδακτικό δίωρο 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 
Τα παιδιά οδηγούνται στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου . 
Μοιράζεται σε κάθε ομάδα το φύλλο δραστηριοτήτων και καλούνται να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες. 
Αφού ανοίξουν το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην ενότητα 
Ερευνώ το Φυσικό κόσμο για την Ε’ Δημοτικού θα παρατηρήσουν τις αλλαγές που
συμβαίνουν στην προσομοίωση με τίτλο « Ηλεκτρικά μυστήρια». Καλούνται 
κατόπιν να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 
Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Το ηλεκτρικό φορτίο» και θα 
εξαγάγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα τα οποία ομαδικά θα γράψουν στο φύλλο 
δραστηριότητας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 
Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Φόρτιση με τριβή», και θα απαντήσουν 
στις αντίστοιχες ερωτήσεις του φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο συνοδεύει τη 
δραστηριότητα. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η 
Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Έλξη και άπωση», και θα απαντήσουν 
στις αντίστοιχες ερωτήσεις του φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο συνοδεύει τη 
δραστηριότητα.
2 ο Διδακτικό δίωρο 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 
Τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν δράση και από απλοί παρατηρητές να 
πειραματιστούν με τη προσομοίωση «Ας παίξουμε λίγο» , κατόπιν να διατυπώσουν 
τα ανάλογα συμπεράσματα και να τα καταγράψουν στο φύλλο δραστηριοτήτων. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 
Αφού παρατηρήσουν την προσομοίωση «Το ρεύμα στο σπίτι μας » καλούνται 
ομαδικά πάντα να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται στο φύλλο 
δραστηριοτήτων και να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 
Οι μαθητές PhET (Physics Education Technology) που σχετίζονται με την 
ενότητα που επεξεργαζόμαστε. 
Γίνεται παρουσίαση του εικονικού εργαστηρίου PhET, από τον εκπαιδευτικό 
καθώς και η δημιουργία από τον ίδιο εικονικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και στη 
συνέχεια δίνονται οδηγίες για τη χρήση του από τους μαθητές προτρέποντάς τους να 
«παίξουν» στο εργαστήριο για εξοικείωση. 
Οι μαθητές ανοίγουν το εικονικό εργαστήριο PhET , και δημιουργούν εικονικό 
ηλεκτρικό κύκλωμα, αφήνοντας ένα κενό όπου θα τοποθετούνται τα υλικά ‘’της τσάντας’’ 
για δοκιμή. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η 
Οι μαθητές ανοίγουν το σχεδιαστικό λογισμικό Revelation Natural Art και 
σχεδιάζουν απλά και σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα χρησιμοποιώντας την επίσημη 
αναπαράσταση των υλικών που αποτελούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα
Στο τέλος κάθε δραστηριότητας κάθε ομάδα ανακοινώνει προς τις υπόλοιπες τα 
συμπεράσματά της. Ο δάσκαλος πάντα βοηθά, παροτρύνει και καθοδηγεί τα παιδιά 
όποτε χρειαστεί. 
Το παραπάνω σενάριο μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρμοστεί 
στην τάξη, όταν δοκιμαστεί από τους ίδιους τους μαθητές, όταν ο δάσκαλος μέσα από 
την εφαρμογή του εντοπίσει τις ενδεχόμενες ατέλειες και αδυναμίες του και το 
προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης και των μαθητών του. 
9. Φύλλα εργασίας 
Θα αξιοποιηθούν τα φύλλα εργασίας του λογισμικού του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου στην ενότητα Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο για την Ε΄ Δημοτικού. 
Φύλλο εργασίας 1 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 Ακολούθησε τη διαδρομή: 
Φυσική-Χημεία > Ηλέκτριση στο μικρόκοσμο > Το ηλεκτρικό ρεύμα > 
Το ρεύμα στο 
σπίτι μας. 
 Στην οθόνη σου βλέπεις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. 
 Συζήτησε με το συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια της ομάδας σου και 
συμπληρώστε τον πίνακα με τις ηλεκτρικές συσκευές που βλέπετε 
στην οθόνη, γράφοντας δίπλα σε τι μας χρησιμεύουν. 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
Ηλεκτρικός 
λαμπτήρας 
 Τώρα, ξαναγράψτε στον πίνακα που ακολουθεί τις ηλεκτρικές 
συσκευές που
γράψατε στον προηγούμενο πίνακα. Στη δεύτερη στήλη όμως, 
συμπληρώστε με 
ποιο τρόπο εξυπηρετούσαν οι άνθρωποι τις ανάγκες που αναφέρατε, 
πριν 
ανακαλυφθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
(σήμερα) 
ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΛΙΑ 
(παρελθόν) 
Ηλεκτρικός 
λαμπτήρας 
Λυχνάρι, λάμπα πετρελαίου… 
Κριτήριο αξιολόγησης 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
Α. Σημείωσε με X τις προτάσεις που νομίζεις ότι είναι σωστές. 
 Τα υλικά που έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια λέγονται αγωγοί. 
 Τα υλικά που αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περνά από μέσα τους, 
λέγονται μονωτές. 
 Ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο απωθούνται. 
 Ένα ηλεκτρόνιο και ένα νετρόνιο έλκονται. 
 Τα ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία απωθούνται. 
 Τα ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία έλκονται. 
 Φορτίζουμε ηλεκτρικά ένα υλικό μόνο με τριβή. 
 Το άτομο αποτελείται από πρωτόνια και ηλεκτρόνια. 
 Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων. 
 Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός μετάλλου περιστρέφονται γύρω από τους 
πυρήνες των ατόμων του.
Β. Στην πρώτη στήλη του πίνακα βλέπεις ορισμένα αντικείμενα που 
χρησιμοποιείς καθημερινά στη ζωή σου. Στη δεύτερη στήλη βλέπεις το 
υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα. Ταξινόμησε τα αντικείμενα σε δύο 
κατηγορίες: αγωγούς και μονωτές. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 
Αλουμινόχαρτο Αλουμίνιο X 
Κέρμα Κράμα χαλκού 
Καλαμάκι Πλαστικό 
Χαρτί Χαρτί 
Ποτήρι Γυαλί 
Μύτη μολυβιού Γραφίτης 
Σύρμα Χαλκός 
Κλαδάκι Ξύλο 
Γομολάστιχα Καουτσούκ 
Κουταλάκι Ατσάλι 
Λαστιχάκι Καουτσούκ 
Καρφί Σίδηρος 
Γ. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις στην παρένθεση. 
(ελεύθερα, αγωγός, νετρόνιο, τυχαία, πρωτόνια, ηλεκτρόνιο, ηλεκτρικά, 
περιστρέφεται, ηλεκτρόνια, πρωτόνιο, τρία, πυρήνα) 
Ο σίδηρος είναι _________________ γιατί έχει ___________________ 
ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται ___________________στο εσωτερικό του. 
Τα άτομα των μετάλλων αποτελούνται από ______________διαφορετικά 
σωματίδια. Δύο από αυτά είναι το ______________, που έχει θετικό 
ηλεκτρικό φορτίο, και το _______________, που δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο. 
Τα δύο αυτά σωματίδια βρίσκονται στον _______________ των ατόμων. 
Το τρίτο σωματίδιο ______________ γύρω από τον πυρήνα και ονομάζεται 
________________. 
Το άτομο, στην κανονική του κατάσταση είναι ________________ ουδέτερο. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει τόσα _______________ όσα και ______________. 
10. Πρόσθετες πληροφορίες 
Συμπεράσματα 
Οι ομάδες των παιδιών καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους στην ολομέλεια της τάξης. Συζητούν μεταξύ τους 
και καταλήγουν στα κατάλληλα συμπεράσματα. Συνειδητοποιούν τη γνωστική πορεία 
αλλαγής των αρχικών ιδεών τους. Έτσι θα αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες, οι οποίες 
θα βοηθήσουν περαιτέρω στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.
Επεκτασιμότητα 
Το παραπάνω σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες θεματικές περιοχές 
όπως αυτή της ασφάλειας των παιδιών από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος 
σύμφωνα με το αντίστοιχο μάθημα που υπάρχει στην ανάλογη ενότητα του 
Ηλεκτρισμού στο Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο της Ε΄ τάξης του δημοτικού. Επίσης 
δύναται να επεκταθεί στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας με την εξάσκηση των 
παιδιών σε παιχνίδια που είναι σε αγγλόγλωσσες ιστοσελίδες, στα πλαίσια του νέου 
γραμματισμού που υιοθετούν με την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση οι νέες 
τεχνολογίες . 
Αξιολόγηση 
Θα επιχειρηθεί αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του σεναρίου. 
Από το δάσκαλο καταγράφονται οι πρότερες γνώσεις των παιδιών (αρχική) και 
αντίστοιχα οι μεταβολές που παρουσιάζονται σ’ αυτές κατά την εξέλιξη του σεναρίου 
(διαμορφωτική). Ως τελική αξιολόγηση κάθε ομάδα θα λύσει ηλεκτρονικά σχετικό 
σταυρόλεξο που δημιουργήθηκε με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης 
Hotpotatoes. 
ΠΗΓΕΣ 
1) Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε’ Δημοτικού Σχολείου, βιβλίο 
μαθητή, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, 
Αθήνα 2008. 
2) Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε΄ Δημοτικού Σχολείου , βιβλίο 
δασκάλου Ε’ τάξης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008. 
3) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,Τόμος Α΄, Αθήνα Σεπτέμβριος 2002 
4) Ματσαγγούρας Η. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, 
Αθήνα 2002 
5) Σπ. Παπαδάκης, Ν. Φατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Γ΄ΚΠΣ Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-ΕΑΙΤΥ, Αθήνα 2005 
Από το διαδίκτυο 
1. http://phet.colorado.edu/index.php 
2. http://users.sch.gr/nikbalki

More Related Content

What's hot

αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςαποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
Nansy Tzg
 
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
Eleni Chrisanthakopoulou
 

What's hot (20)

Mετοχή παθητικού παρακειμένου
Mετοχή παθητικού παρακειμένουMετοχή παθητικού παρακειμένου
Mετοχή παθητικού παρακειμένου
 
ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 
ε΄δημοτικού γλώσσα α΄τεύχος
ε΄δημοτικού γλώσσα α΄τεύχοςε΄δημοτικού γλώσσα α΄τεύχος
ε΄δημοτικού γλώσσα α΄τεύχος
 
Φυσική Ε΄ - Επανάληψη 7ης ενότητας: ΄΄ Φως΄΄
Φυσική Ε΄ - Επανάληψη 7ης ενότητας: ΄΄ Φως΄΄Φυσική Ε΄ - Επανάληψη 7ης ενότητας: ΄΄ Φως΄΄
Φυσική Ε΄ - Επανάληψη 7ης ενότητας: ΄΄ Φως΄΄
 
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄
Φυσική Ε΄. Επανάληψη 1ης Ενότητας: ΄΄Υλικά σώματα΄΄
 
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η_ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η_ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η_ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η_ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 
Μαθηματικά Δ΄. 2. 13. ΄΄Τέλεια και ατελής διαίρεση΄΄
Μαθηματικά Δ΄. 2. 13. ΄΄Τέλεια και ατελής διαίρεση΄΄Μαθηματικά Δ΄. 2. 13. ΄΄Τέλεια και ατελής διαίρεση΄΄
Μαθηματικά Δ΄. 2. 13. ΄΄Τέλεια και ατελής διαίρεση΄΄
 
Φυσική Ε΄- Επανάληψη 5ης Ενότητας: ΄΄Θερμότητα΄΄
Φυσική Ε΄- Επανάληψη 5ης Ενότητας: ΄΄Θερμότητα΄΄Φυσική Ε΄- Επανάληψη 5ης Ενότητας: ΄΄Θερμότητα΄΄
Φυσική Ε΄- Επανάληψη 5ης Ενότητας: ΄΄Θερμότητα΄΄
 
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ευθύς και πλάγιος λόγοςΕυθύς και πλάγιος λόγος
Ευθύς και πλάγιος λόγος
 
Φυσική Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας ΄΄Φως΄΄
Φυσική Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας ΄΄Φως΄΄Φυσική Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας ΄΄Φως΄΄
Φυσική Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας ΄΄Φως΄΄
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
 
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 7ης Ενότητας: ΄΄Μουσική΄΄
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfΕ΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
 
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική ΑλλαγήΦύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
 
Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων
Σύγκριση και διάταξη κλασμάτωνΣύγκριση και διάταξη κλασμάτων
Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
 
Τελικές και βουλητικές προτάσεις
Τελικές και βουλητικές προτάσειςΤελικές και βουλητικές προτάσεις
Τελικές και βουλητικές προτάσεις
 
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςαποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
 
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
 
Γλώσσα Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2:΄΄Αναμνήσεις του καλοκαιριού΄΄
Γλώσσα Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2:΄΄Αναμνήσεις του καλοκαιριού΄΄Γλώσσα Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2:΄΄Αναμνήσεις του καλοκαιριού΄΄
Γλώσσα Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2:΄΄Αναμνήσεις του καλοκαιριού΄΄
 

Viewers also liked

φυσική
φυσικήφυσική
φυσική
giorgiot
 
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσηςιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
Kostas Chorianopoulos
 
υγειινη διατροφη
υγειινη διατροφηυγειινη διατροφη
υγειινη διατροφη
ntasouli
 
στατικός ηλεκτρισμός
στατικός ηλεκτρισμόςστατικός ηλεκτρισμός
στατικός ηλεκτρισμός
George Giotis
 
O ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-Πιπίλης
O ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-ΠιπίληςO ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-Πιπίλης
O ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-Πιπίλης
10odskaterinis1
 
πεπτικο συστημα
πεπτικο συστημαπεπτικο συστημα
πεπτικο συστημα
1gymnafp
 
παλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσεις
παλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσειςπαλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσεις
παλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσεις
Γιάννης Φερεντίνος
 
διατροφικές συνήθειες 1
διατροφικές συνήθειες 1διατροφικές συνήθειες 1
διατροφικές συνήθειες 1
Αννα Παππα
 

Viewers also liked (20)

πεπτικό σύστημα
πεπτικό σύστημαπεπτικό σύστημα
πεπτικό σύστημα
 
φυσική
φυσικήφυσική
φυσική
 
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσηςιστορία ευρωπαίκής ενωσης
ιστορία ευρωπαίκής ενωσης
 
Κατασκευάζω και κατανοώ το πεπτικό σύστημα
Κατασκευάζω και κατανοώ το πεπτικό σύστημαΚατασκευάζω και κατανοώ το πεπτικό σύστημα
Κατασκευάζω και κατανοώ το πεπτικό σύστημα
 
υγειινη διατροφη
υγειινη διατροφηυγειινη διατροφη
υγειινη διατροφη
 
στατικός ηλεκτρισμός
στατικός ηλεκτρισμόςστατικός ηλεκτρισμός
στατικός ηλεκτρισμός
 
Ηλεκτρισμός
ΗλεκτρισμόςΗλεκτρισμός
Ηλεκτρισμός
 
O ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-Πιπίλης
O ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-ΠιπίληςO ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-Πιπίλης
O ηλεκτρισμός μια επικίνδυνη υπόθεση-Πιπίλης
 
πεπτικο συστημα
πεπτικο συστημαπεπτικο συστημα
πεπτικο συστημα
 
Πρόσληψη ουσιών & πέψη
Πρόσληψη ουσιών & πέψηΠρόσληψη ουσιών & πέψη
Πρόσληψη ουσιών & πέψη
 
Πεπτικό σύστημα
Πεπτικό σύστημαΠεπτικό σύστημα
Πεπτικό σύστημα
 
Ηλεκτρισμός
ΗλεκτρισμόςΗλεκτρισμός
Ηλεκτρισμός
 
παλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσεις
παλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσειςπαλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσεις
παλιές ελληνικές και ξένες διαφημίσεις
 
ΚΕΦ 1 Γ ΓΥΜΝ
ΚΕΦ 1 Γ ΓΥΜΝΚΕΦ 1 Γ ΓΥΜΝ
ΚΕΦ 1 Γ ΓΥΜΝ
 
ηλεκτρισμος
ηλεκτρισμοςηλεκτρισμος
ηλεκτρισμος
 
Η περίοδος της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης μέσα από πίνακες ζωγραφικής...
Η περίοδος της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης μέσα από πίνακες ζωγραφικής...Η περίοδος της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης μέσα από πίνακες ζωγραφικής...
Η περίοδος της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης μέσα από πίνακες ζωγραφικής...
 
πότε ανάβει το λαμπάκι
πότε ανάβει το λαμπάκιπότε ανάβει το λαμπάκι
πότε ανάβει το λαμπάκι
 
Ηλεκτρισμός. Πότε ανάβει το λαμπάκι;
Ηλεκτρισμός. Πότε ανάβει το λαμπάκι; Ηλεκτρισμός. Πότε ανάβει το λαμπάκι;
Ηλεκτρισμός. Πότε ανάβει το λαμπάκι;
 
διατροφικές συνήθειες 1
διατροφικές συνήθειες 1διατροφικές συνήθειες 1
διατροφικές συνήθειες 1
 
Τι είναι η ενέργεια?
Τι είναι η ενέργεια?Τι είναι η ενέργεια?
Τι είναι η ενέργεια?
 

Similar to διδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμός

σενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωση
σενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωσησενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωση
σενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωση
Spyros Giannakis
 
μελετη περιπτωσης Educ556
μελετη περιπτωσης Educ556μελετη περιπτωσης Educ556
μελετη περιπτωσης Educ556
Maria Tzm
 
Σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
Σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςΣχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
Σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
christina tsoumeleka
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
pliakas
 

Similar to διδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμός (20)

σενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωση
σενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωσησενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωση
σενάριο 2 γιαννακης σπύρος_διδάσκω τον ηλεκτρομαγνητισμό με προσομοίωση
 
σενάριο_ηλεκτρομαγνητισμός
σενάριο_ηλεκτρομαγνητισμόςσενάριο_ηλεκτρομαγνητισμός
σενάριο_ηλεκτρομαγνητισμός
 
Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις
Ηλεκτροστατικές ΑλληλεπιδράσειςΗλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις
Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις
 
energeia
energeiaenergeia
energeia
 
Εκπαιδευτικό σενάριο: Ηλεκτρική ενέργεια
Εκπαιδευτικό σενάριο: Ηλεκτρική ενέργειαΕκπαιδευτικό σενάριο: Ηλεκτρική ενέργεια
Εκπαιδευτικό σενάριο: Ηλεκτρική ενέργεια
 
σεναριο κλιμα καιρος α ταξη
σεναριο κλιμα καιρος α ταξησεναριο κλιμα καιρος α ταξη
σεναριο κλιμα καιρος α ταξη
 
μελετη περιπτωσης Educ556
μελετη περιπτωσης Educ556μελετη περιπτωσης Educ556
μελετη περιπτωσης Educ556
 
Solar powered bots gr
Solar powered bots grSolar powered bots gr
Solar powered bots gr
 
χαρτογράφηση εννοιών
χαρτογράφηση εννοιώνχαρτογράφηση εννοιών
χαρτογράφηση εννοιών
 
τα ηλεκτρονια τρεχουν
τα ηλεκτρονια τρεχουντα ηλεκτρονια τρεχουν
τα ηλεκτρονια τρεχουν
 
Φύλλο Εργασίας Πειραμάτων με το Ηλεκτροσκόπιο
Φύλλο Εργασίας Πειραμάτων με το ΗλεκτροσκόπιοΦύλλο Εργασίας Πειραμάτων με το Ηλεκτροσκόπιο
Φύλλο Εργασίας Πειραμάτων με το Ηλεκτροσκόπιο
 
γ' γυμ φυσ 00 ύλη
γ' γυμ φυσ 00 ύληγ' γυμ φυσ 00 ύλη
γ' γυμ φυσ 00 ύλη
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
 
2h ergasia andersson_georgia_sapsani
2h ergasia andersson_georgia_sapsani2h ergasia andersson_georgia_sapsani
2h ergasia andersson_georgia_sapsani
 
Σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
Σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςΣχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
Σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ Α3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
 
Thermiki diastoli stereon kai statikos ilektrismos
Thermiki diastoli stereon kai statikos ilektrismosThermiki diastoli stereon kai statikos ilektrismos
Thermiki diastoli stereon kai statikos ilektrismos
 
Απλά Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Απλά Ηλεκτρικά ΚυκλώματαΑπλά Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Απλά Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 
Δείγματα ερωτήσεων Πιστοποίησης ΚΣΕ (ΠΕ04)
Δείγματα ερωτήσεων Πιστοποίησης ΚΣΕ (ΠΕ04)Δείγματα ερωτήσεων Πιστοποίησης ΚΣΕ (ΠΕ04)
Δείγματα ερωτήσεων Πιστοποίησης ΚΣΕ (ΠΕ04)
 
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασΑνακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
 

More from Georgia Palapela

More from Georgia Palapela (20)

Ενημερωτικό Σημείωμα 1ο
Ενημερωτικό Σημείωμα 1οΕνημερωτικό Σημείωμα 1ο
Ενημερωτικό Σημείωμα 1ο
 
Εγχειρίδιο Wevideo
Εγχειρίδιο WevideoΕγχειρίδιο Wevideo
Εγχειρίδιο Wevideo
 
Σ.Α.Π.Α.
Σ.Α.Π.Α.Σ.Α.Π.Α.
Σ.Α.Π.Α.
 
Creative commons
Creative commonsCreative commons
Creative commons
 
Maketa sxediasis
Maketa sxediasisMaketa sxediasis
Maketa sxediasis
 
Interactive whiteboard
Interactive whiteboardInteractive whiteboard
Interactive whiteboard
 
Ineractive_maths_of_Primary
Ineractive_maths_of_PrimaryIneractive_maths_of_Primary
Ineractive_maths_of_Primary
 
deltio_typou_saferinternet
deltio_typou_saferinternetdeltio_typou_saferinternet
deltio_typou_saferinternet
 
Fyllo_ergasias_blogs_6
Fyllo_ergasias_blogs_6Fyllo_ergasias_blogs_6
Fyllo_ergasias_blogs_6
 
Fyllo_ergasias_blogs
Fyllo_ergasias_blogsFyllo_ergasias_blogs
Fyllo_ergasias_blogs
 
Κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών
Κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικώνΚατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών
Κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών
 
Fyllo_ergasias_word3
Fyllo_ergasias_word3Fyllo_ergasias_word3
Fyllo_ergasias_word3
 
Fyllo_ergasias_word_2
Fyllo_ergasias_word_2Fyllo_ergasias_word_2
Fyllo_ergasias_word_2
 
Eργαλεία_Web 2_0_screencasts
Eργαλεία_Web 2_0_screencastsEργαλεία_Web 2_0_screencasts
Eργαλεία_Web 2_0_screencasts
 
Web_2_0_screencasts
Web_2_0_screencastsWeb_2_0_screencasts
Web_2_0_screencasts
 
Eργαλεία_Web 2_0
Eργαλεία_Web 2_0Eργαλεία_Web 2_0
Eργαλεία_Web 2_0
 
Web_2_0_voki
Web_2_0_vokiWeb_2_0_voki
Web_2_0_voki
 
Web_2_0_avatar
Web_2_0_avatarWeb_2_0_avatar
Web_2_0_avatar
 
Web_2_0_tagxedo
Web_2_0_tagxedoWeb_2_0_tagxedo
Web_2_0_tagxedo
 
Web 2 office web_apps
Web 2 office web_appsWeb 2 office web_apps
Web 2 office web_apps
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptxΘεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptxΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptxΤσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 

διδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμός

 • 1. ΚΣΕ – ΚΕΚ ΕΥΡΩΪΔΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ: ΜΠΑΖΗ ΣΟΦΙΑ & ΤΣΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιμορφωτική περίοδος Δεκέμβριος – Ιούνιος 2011 Διδακτικό Σενάριο στις Φυσικές Επιστήμες για την Ε΄ Δημοτικού Με τίτλο: «Ηλεκτρισμός» ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011
 • 2. 1.Τίτλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικά Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε΄ 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Ο ηλεκτρισμός αποτελεί ένα δύσκολο θέμα στη διδασκαλία της φυσικής, καθώς οι έννοιες που παρουσιάζονται είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Το σενάριο θα αξιοποιηθεί από τους μαθητές της Ε΄ δημοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές της μελέτης περιβάλλοντος, της γλώσσας, της αισθητικής αγωγής και των Τ.Π.Ε. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν ποιοτικά την ουσία του ηλεκτρισμού με τη βοήθεια πειραμάτων. Συνδέουμε το φαινόμενο του ηλεκτρισμού με φαινόμενα που συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή, η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι μας. Οι μαθητές με τη χρήση του λογισμικού παρατηρούν μικροσκοπικά τη δομή του ηλεκτρικού ρεύματος(κίνηση των ηλεκτρονίων, αγωγούς και μονωτές-είδη φόρτισης και ηλέκτρισης). Επίσης, με τη χρήση του λογισμικού παρατηρούν μικροσκοπικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα την φόρτιση και ηλέκτριση με επαγωγή. Επιπλέον το θέμα που διαπραγματεύεται το παρόν σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Φυσικής της ομώνυμης τάξης. 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά .Έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ακόμη έχουν εισαχθεί στην έννοια του στατικού ηλεκτρισμού, του ηλεκτροσκοπίου, του ηλεκτρικού κυκλώματος και του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν ενισχύουν την αποσαφήνιση, τη βαθύτερη κατανόηση και την οικοδόμηση της έννοιας του ηλεκτρισμού, μέσω της διαδικασίας οπτικοποίησης και πολλαπλής αναπαράστασης αυτών.
 • 3. 4. Σκοπός και στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα φαινόμενα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες, διακόπτες και λαμπτήρες και να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότεροι στόχοι: · -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι τα ομώνυμα φορτία απωθούνται, ενώ τα ετερώνυμα έλκονται. · -Να κατασκευάσουν οι μαθητές ένα ηλεκτροσκόπιο και να διαπιστώσουν πειραματικά τον τρόπο λειτουργίας του. · -Να σημειώσουν οι μαθητές σε τομή ενός λαμπτήρα τα διάφορα μέρη του. · -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά το σωστό τρόπο σύνδεσης ενός λαμπτήρα με τους πόλους μιας μπαταρίας σε ένα κύκλωμα. · -Να κατασκευάσουν οι μαθητές μια λυχνιολαβή και να τη χρησιμοποιήσουν σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. · -Να συσχετίσουν οι μαθητές τα στοιχεία ενός κυκλώματος με τα αντίστοιχα σύμβολα. · -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι υπάρχουν δύο είδη φορτίων. · -Να εξηγήσουν οι μαθητές με απλά λόγια την έννοια «ελεύθερα ηλεκτρόνια» και να αναφέρουν ότι η κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. · -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά την ύπαρξη υλικών που άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και υλικών που δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. · -Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το μέρος των καλωδίων που είναι κατασκευασμένο από αγωγούς και αυτό που είναι κατασκευασμένο από μονωτές.
 • 4. · -Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τη χρησιμότητα του διακόπτη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. · -Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα σύμβολα για τον ανοιχτό και για τον κλειστό διακόπτη. · -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι στη σύνδεση σε σειρά ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση του κυκλώματος. · -Να διαπιστώσουν οι μαθητές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της σύνδεσης σε σειρά και της παράλληλης σύνδεσης. · -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις στα σπίτια μας είναι παράλληλες. · -Να διακρίνουν οι μαθητές τη σύνδεση σε σειρά από την παράλληλη σύνδεση σε ένα σκίτσο ηλεκτρικού κυκλώματος με σύμβολα. · -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι κατά την εκτέλεση των πειραμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο μπαταρίες και όχι ρεύμα από τις πρίζες. · -Να αναφέρουν οι μαθητές ότι το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. · -Να αναφέρουν οι μαθητές κινδύνους από την απρόσεκτη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών. 5. Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού Θα αξιοποιηθεί κατά κύριο λόγο το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Φυσικά Ε΄- ΣΤ΄» καθώς το εικονικό εργαστήριο Phet του Πανεπιστημίου του Colorado. Και τα δύο περιβάλλοντα μάθησης: · Προσφέρουν τη δυνατότητα ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και ανταλλαγής απόψεων. · Επιτρέπουν στο μαθητή να ασκηθεί στο να σχεδιάζει και να εκτελεί πειραματικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση/ανακάλυψη της θεωρίας.
 • 5. · Τον βοηθούν στον εντοπισμό των «λαθών» που οφείλονται στις εναλλακτικές του ιδέες και οδηγούν στην απαραίτητη κοινωνικογνωστική σύγκρουση. · Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής αξιοποιεί την προσομοίωση σχεδιάζοντας αντικείμενα στην οθόνη, τα οποία έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επίσης μπορεί να αλλάξει τις τιμές και τις συνθήκες των μεγεθών και να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των ενεργειών του. 6. Διάρκεια Προτείνετε η διάρκεια του σεναρίου να είναι 2 διδακτικά δίωρα, επειδή στην ουσία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά 7. Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 3-4 ατόμων, ανάλογα με τον αριθμό των Η/Τ που υπάρχουν στην αίθουσα του σχολείου. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς και έχει καθοριστεί ο ρόλος του καθένα, όπως χειριστής Η/Τ, γραμματέας και εκφωνητής. Φυσικά οι ρόλοι εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί στο εργαστήριο της πληροφορικής και θα χρησιμοποιηθεί η πλοήγηση στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη μάλιστα ιστοσελίδα που δίνεται από το δάσκαλο σε φύλλο δραστηριοτήτων. Σα παιδιά γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για να μπουν στο internet. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 1 ο Διδακτικό δίωρο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η Τα παιδιά οδηγούνται στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου . Μοιράζεται σε κάθε ομάδα το φύλλο δραστηριοτήτων και καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Αφού ανοίξουν το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην ενότητα Ερευνώ το Φυσικό κόσμο για την Ε’ Δημοτικού θα παρατηρήσουν τις αλλαγές που
 • 6. συμβαίνουν στην προσομοίωση με τίτλο « Ηλεκτρικά μυστήρια». Καλούνται κατόπιν να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Το ηλεκτρικό φορτίο» και θα εξαγάγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα τα οποία ομαδικά θα γράψουν στο φύλλο δραστηριότητας.
 • 7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Φόρτιση με τριβή», και θα απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις του φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο συνοδεύει τη δραστηριότητα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Έλξη και άπωση», και θα απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις του φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο συνοδεύει τη δραστηριότητα.
 • 8. 2 ο Διδακτικό δίωρο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η Τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν δράση και από απλοί παρατηρητές να πειραματιστούν με τη προσομοίωση «Ας παίξουμε λίγο» , κατόπιν να διατυπώσουν τα ανάλογα συμπεράσματα και να τα καταγράψουν στο φύλλο δραστηριοτήτων. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η Αφού παρατηρήσουν την προσομοίωση «Το ρεύμα στο σπίτι μας » καλούνται ομαδικά πάντα να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται στο φύλλο δραστηριοτήτων και να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα.
 • 9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η Οι μαθητές PhET (Physics Education Technology) που σχετίζονται με την ενότητα που επεξεργαζόμαστε. Γίνεται παρουσίαση του εικονικού εργαστηρίου PhET, από τον εκπαιδευτικό καθώς και η δημιουργία από τον ίδιο εικονικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για τη χρήση του από τους μαθητές προτρέποντάς τους να «παίξουν» στο εργαστήριο για εξοικείωση. Οι μαθητές ανοίγουν το εικονικό εργαστήριο PhET , και δημιουργούν εικονικό ηλεκτρικό κύκλωμα, αφήνοντας ένα κενό όπου θα τοποθετούνται τα υλικά ‘’της τσάντας’’ για δοκιμή. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η Οι μαθητές ανοίγουν το σχεδιαστικό λογισμικό Revelation Natural Art και σχεδιάζουν απλά και σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα χρησιμοποιώντας την επίσημη αναπαράσταση των υλικών που αποτελούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα
 • 10. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας κάθε ομάδα ανακοινώνει προς τις υπόλοιπες τα συμπεράσματά της. Ο δάσκαλος πάντα βοηθά, παροτρύνει και καθοδηγεί τα παιδιά όποτε χρειαστεί. Το παραπάνω σενάριο μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρμοστεί στην τάξη, όταν δοκιμαστεί από τους ίδιους τους μαθητές, όταν ο δάσκαλος μέσα από την εφαρμογή του εντοπίσει τις ενδεχόμενες ατέλειες και αδυναμίες του και το προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης και των μαθητών του. 9. Φύλλα εργασίας Θα αξιοποιηθούν τα φύλλα εργασίας του λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην ενότητα Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο για την Ε΄ Δημοτικού. Φύλλο εργασίας 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  Ακολούθησε τη διαδρομή: Φυσική-Χημεία > Ηλέκτριση στο μικρόκοσμο > Το ηλεκτρικό ρεύμα > Το ρεύμα στο σπίτι μας.  Στην οθόνη σου βλέπεις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.  Συζήτησε με το συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια της ομάδας σου και συμπληρώστε τον πίνακα με τις ηλεκτρικές συσκευές που βλέπετε στην οθόνη, γράφοντας δίπλα σε τι μας χρησιμεύουν. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ Ηλεκτρικός λαμπτήρας  Τώρα, ξαναγράψτε στον πίνακα που ακολουθεί τις ηλεκτρικές συσκευές που
 • 11. γράψατε στον προηγούμενο πίνακα. Στη δεύτερη στήλη όμως, συμπληρώστε με ποιο τρόπο εξυπηρετούσαν οι άνθρωποι τις ανάγκες που αναφέρατε, πριν ανακαλυφθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (σήμερα) ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΛΙΑ (παρελθόν) Ηλεκτρικός λαμπτήρας Λυχνάρι, λάμπα πετρελαίου… Κριτήριο αξιολόγησης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: Α. Σημείωσε με X τις προτάσεις που νομίζεις ότι είναι σωστές.  Τα υλικά που έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια λέγονται αγωγοί.  Τα υλικά που αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περνά από μέσα τους, λέγονται μονωτές.  Ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο απωθούνται.  Ένα ηλεκτρόνιο και ένα νετρόνιο έλκονται.  Τα ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία απωθούνται.  Τα ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία έλκονται.  Φορτίζουμε ηλεκτρικά ένα υλικό μόνο με τριβή.  Το άτομο αποτελείται από πρωτόνια και ηλεκτρόνια.  Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων.  Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός μετάλλου περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες των ατόμων του.
 • 12. Β. Στην πρώτη στήλη του πίνακα βλέπεις ορισμένα αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά στη ζωή σου. Στη δεύτερη στήλη βλέπεις το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα. Ταξινόμησε τα αντικείμενα σε δύο κατηγορίες: αγωγούς και μονωτές. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ Αλουμινόχαρτο Αλουμίνιο X Κέρμα Κράμα χαλκού Καλαμάκι Πλαστικό Χαρτί Χαρτί Ποτήρι Γυαλί Μύτη μολυβιού Γραφίτης Σύρμα Χαλκός Κλαδάκι Ξύλο Γομολάστιχα Καουτσούκ Κουταλάκι Ατσάλι Λαστιχάκι Καουτσούκ Καρφί Σίδηρος Γ. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις στην παρένθεση. (ελεύθερα, αγωγός, νετρόνιο, τυχαία, πρωτόνια, ηλεκτρόνιο, ηλεκτρικά, περιστρέφεται, ηλεκτρόνια, πρωτόνιο, τρία, πυρήνα) Ο σίδηρος είναι _________________ γιατί έχει ___________________ ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται ___________________στο εσωτερικό του. Τα άτομα των μετάλλων αποτελούνται από ______________διαφορετικά σωματίδια. Δύο από αυτά είναι το ______________, που έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, και το _______________, που δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο. Τα δύο αυτά σωματίδια βρίσκονται στον _______________ των ατόμων. Το τρίτο σωματίδιο ______________ γύρω από τον πυρήνα και ονομάζεται ________________. Το άτομο, στην κανονική του κατάσταση είναι ________________ ουδέτερο. Αυτό σημαίνει ότι έχει τόσα _______________ όσα και ______________. 10. Πρόσθετες πληροφορίες Συμπεράσματα Οι ομάδες των παιδιών καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους στην ολομέλεια της τάξης. Συζητούν μεταξύ τους και καταλήγουν στα κατάλληλα συμπεράσματα. Συνειδητοποιούν τη γνωστική πορεία αλλαγής των αρχικών ιδεών τους. Έτσι θα αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν περαιτέρω στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.
 • 13. Επεκτασιμότητα Το παραπάνω σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες θεματικές περιοχές όπως αυτή της ασφάλειας των παιδιών από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με το αντίστοιχο μάθημα που υπάρχει στην ανάλογη ενότητα του Ηλεκτρισμού στο Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο της Ε΄ τάξης του δημοτικού. Επίσης δύναται να επεκταθεί στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας με την εξάσκηση των παιδιών σε παιχνίδια που είναι σε αγγλόγλωσσες ιστοσελίδες, στα πλαίσια του νέου γραμματισμού που υιοθετούν με την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση οι νέες τεχνολογίες . Αξιολόγηση Θα επιχειρηθεί αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του σεναρίου. Από το δάσκαλο καταγράφονται οι πρότερες γνώσεις των παιδιών (αρχική) και αντίστοιχα οι μεταβολές που παρουσιάζονται σ’ αυτές κατά την εξέλιξη του σεναρίου (διαμορφωτική). Ως τελική αξιολόγηση κάθε ομάδα θα λύσει ηλεκτρονικά σχετικό σταυρόλεξο που δημιουργήθηκε με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hotpotatoes. ΠΗΓΕΣ 1) Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε’ Δημοτικού Σχολείου, βιβλίο μαθητή, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008. 2) Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε΄ Δημοτικού Σχολείου , βιβλίο δασκάλου Ε’ τάξης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008. 3) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,Τόμος Α΄, Αθήνα Σεπτέμβριος 2002 4) Ματσαγγούρας Η. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα 2002 5) Σπ. Παπαδάκης, Ν. Φατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Γ΄ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-ΕΑΙΤΥ, Αθήνα 2005 Από το διαδίκτυο 1. http://phet.colorado.edu/index.php 2. http://users.sch.gr/nikbalki