Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.iNDiRiMLİ ORANDA KDV

1,727 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7.iNDiRiMLİ ORANDA KDV

 1. 1. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi genel oranı vergiye tabi her bir işlem için %18’dir. KDV Kanunu’nda Bakanlar Kuruluna belli limitler dahilinde KDV Oranlarını arttırma ve yine %1’e kadar indirme yetkisi tanınmıştır. KDV Kanunun 28. Maddesinden alınan bu yetki ile muhtelif mal ve hizmetler ile Konut teslimlerinde farklı vergi oranları tespit edilmiştir; (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1 (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 Bu listeler dışında kalan teslim ve hizmetler için %18 Genel Oran (%18) dan farklı oranlarda KDV oranının uygulandığı I ve II Sayılı Listeye konu mal ve hizmet teslimlerinde İndirimli Oranda işlem tesis edilmektedir.
 2. 2. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER Uygulamada İndirimli Orana Tabi İşlemler ; 1) İndirimli Oranda mal ve hizmet teslimleri ; Örneğin, fırın işletmelerinde % 1 oranında mal teslimi, Konaklama İşletmelerinde % 8 oranında hizmet teslimi, şeklinde, 2) İnşaat sektöründeki teslimler ;  Yapı Kooperatiflerine yapılan taşeronluk hizmetleri,  150 m.2’nin altındaki konut teslimleri, Şeklinde, görülebilmektedir.
 3. 3. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER İade sisteminin mantığı; Eğer, işletmede hem indirimli orana tabi olan, hem de olmayan işlemler varsa, her iki işleme ait Yüklenilen KDV tutarının ayrıştırılarak,  İndirimli orana tabi işlemlere ait Yüklenilen KDV tutarından bu işlemlerle ilgili Hesaplanan KDV tutarının ve BKK ile iade edilemeyecek tutarın mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın iade edilmesi üzerine kurulmuştur.
 4. 4. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 1) İndirimli Oranda mal teslimlerinde Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler ancak, söz konusu malların satış işleminin gerçekleştirildiği vergilendirme dönemine ait iade hesabında dikkate alınacak, satılmadan stokta iken dikkate alınamayacaktır.  Genel Yönetim Giderlerine ilişkin KDV’den Yüklenilen KDV’ye pay verilebilir.  ATİK’lere ilişkin KDV’den Yüklenilen KDV’ye ATİK’in Yüklenilen KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerde kullanılması kaydıyla pay verilebilir.
 5. 5. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 1) İndirimli Oranda mal teslimlerinde Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ; Hem %1 hem de %8 KDV oranına tabi işlemleri bulunan bir işletme, iade talebinde bulunduğunda, her iki teslimi için iade talebinde bulunmak zorundadır. Yani, iade talebi, bir vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi işlemlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılacaktır. İade tutarı, %1 KDV oranına tabi işlemler için, işlem bedelinin %17’sini, %8 KDV oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %10’unu aşamayacaktır. İade üst sınırı belirlenirken; iade talebinin yapıldığı döneme kadar olan toplam işlem bedeli dikkate alınacaktır. Bir dönemde, azami iade tutarının aşılmasının bir önemi yoktur.
 6. 6. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) Yapı Kooperatiflerine yapılan taşeronluk hizmetlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  Yıllara sari işlerde iş tamamlanmadan hak ediş düzenlenmesi ve %1 KDV tahsil edilmesi halinde, işlemin hak ediş kapsamına giren kısmı ile sınırlı olmak üzere Yüklenilen KDV’ler iade talep edilebilecektir.  Genel Yönetim Giderlerine ilişkin KDV’den Yüklenilen KDV’ye pay verilebilir.
 7. 7. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) Yapı Kooperatiflerine yapılan taşeronluk hizmetlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  ATİK’lere ilişkin KDV’den Yüklenilen KDV’ye ATİK’in Yüklenilen KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerde kullanılması kaydıyla pay verilebilir.  İade tutarı, işlem bedelinin %17’sini aşamayacaktır. İşlem bedeli yıl bazında dikkate alınacaktır.
 8. 8. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) 150 m.2’nin altındaki konut teslimlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  Konut için kullanılan Buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon ve benzeri eşyalar, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek (eklenti) mahiyetteki ürünlerin teslimi konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilecektir.
 9. 9. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) 150 m.2’nin altındaki konut teslimlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  Dolayısıyla, söz konusu eşyaların teslimi için bu eşyaların tabi olduğu KDV oranı uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu eşyaların temininde yüklenilen KDV, genel esaslara göre indirim konusu yapılacak, ancak iade hesabına dâhil edilemeyecektir. Konut tesliminden ayrı bir teslim olarak değerlendirilen taşınabilir, sökülüp tekrar kurulabilen eklenti mahiyetindeki eşyalar örnek olarak sayılmış olup benzeri eşyalar da aynı uygulamaya tabi tutulabilecektir.
 10. 10. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) 150 m.2’nin altındaki konut teslimlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  Bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV iade hesabına dâhil edilemeyecektir.
 11. 11. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) 150 m.2’nin altındaki konut teslimlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  Ancak, arazinin yapısından dolayı yapılması zorunlu olan site içi çevre düzenlemeleri (istinat duvarı, perde duvarı, site çevre duvarları, site içi zemin sertleştirme ve benzeri işler) nedeniyle yüklenilen vergilerin iade hesabına dâhil edilmesi mümkündür.  Genel Yönetim Giderlerine ilişkin KDV’den Yüklenilen KDV’ye pay verilebilir.
 12. 12. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 2) İnşaat sektöründeki teslimler ; 2-1) 150 m.2’nin altındaki konut teslimlerinde, Yüklenilen KDV tespit edilirken dikkat edilecek hususlar ;  ATİK’lere ilişkin KDV’den Yüklenilen KDV’ye ATİK’in Yüklenilen KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerde kullanılması kaydıyla pay verilebilir.  İade tutarı, % 1’ lik teslimlerde işlem bedelinin %17’sini, % 8’ lik teslimlerde işlem bedelinin %10’ nu aşamayacaktır. İşlem bedeli yıl bazında dikkate alınacaktır.
 13. 13. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM. İADE UYGULAMASI İndirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, mükellefin kendisine ait; ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına, sosyal sigorta primi borçlarına ve % 51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına Yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, İzleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilecektir.
 14. 14. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM. İADE UYGULAMASI İndirimli Oran Kapsamındaki İşlemlerden;  KDV’nin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil edilmeyecek, Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak, Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise, ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir.
 15. 15. YIL İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMESİ HALİNDE İADE TUTARININ HESAPLANMASI VE TABLONUN OLUŞTURULMASI Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması İade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir. 1) Hesaplamaya her yılın ocak ayından başlanır.
 16. 16. YIL İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMESİ HALİNDE İADE TUTARININ HESAPLANMASI VE TABLONUN OLUŞTURULMASI Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması 2) Her ay için ayrı-ayrı hesaplama yapılarak aşağıdaki gibi tablo oluşturulur.
 17. 17. İNDİRİMLİORANATABİ İŞLEM DÖNEM BEDEL (1) OCAK HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (2) (3) ÖNCEKİ CARİ DÖNEM DÖNEM MAHSUP FARK TOPLAM DEVREDEN SONU İADE EDİLECEK SONU İADE (4-3) (5+6) KDV EDİLEBİLİR EDİLEBİLİR KDV KDV TUTARI KDV TUTARI (4) (5) 50.000 4.000 200.000 16.000 MART 0 0 0 NİSAN 0 0 MAYIS 20.000 1.600 100.000 8.000 TEMMUZ 150.000 AĞUSTOS (7) (8) (9) (10) 2.000 0 2.000 50.000 2.000 0 34.000 18.000 2.000 20.000 84.000 20.000 5.700 0 20.000 20.000 90.000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 110.000 20.000 0 900 -700 20.000 19.300 112.300 19.300 0 24.400 16.400 19.300 35.700 125.000 35.700 15.700 12.000 18.000 6.000 35.700 41.700 0 0 0 120.000 9.600 14.600 5.000 0 5.000 0 0 0 EYLÜL 150.000 12.000 20.000 8.000 0 8.000 7.000 7.000 0 EKİM 180.000 14.400 30.000 15.600 7.000 22.600 55.000 22.600 0 KASIM 200.000 16.000 34.000 18.000 22.600 40.600 58.000 40.600 4.000 ARALIK 50.000 4.000 13.400 40.600 50.000 80.000 50.000 0 ŞUBAT HAZİRAN 6.000 (6) YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞMEYEN İADE TUTARI 9.400 900
 18. 18. İZLEYEN YIL İÇERİSİNDE NAKTEN YADA MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMESİ HALİNDE İADE TUTARININ HESAPLANMASI VE TABLONUN OLUŞTURULMASI İzleyen Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde mahsuben iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibariyle kümülatif hesaplama yapılacak, bulunan tutardan yılı içinde mahsuben iadeler düşülecek, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın en erken Ocak en geç Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebilecektir. Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınacak, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir.
 19. 19. İzleyen Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması İzleyen yılın en geç Kasım vergilendirme dönemine kadar iade talep edilmediği takdirde, Mükellefler İADE HAKKINI KAYBEDECEKTİR. Vergi Yargısı, Maliye gibi düşünmediğinden, İade hakkını kaybeden mükellefler dava açmaları halinde iade talepleri gerçekleşebilecektir. Danıştay Dokuzuncu Daire’sinin 23/03/2005 tarih, K : 2005 – 694, E : 2003 – 3829 sayılı kararında ; İndirimli Orana Tabi İşlemlere ilişkin iade talebinin zamanaşımı süresinde (5 Yıl) yapılabileceğini hükme bağlamıştır.
 20. 20. İzleyen Yıl Nakten veya Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması Her ay için ayrı-ayrı hesaplama yapılarak aşağıdaki gibi tablo oluşturulur. Örnekte, yıl içinde mahsup talebi olan bir mükellefin yıllık iadesinin nasıl olacağı gösterilmiştir.
 21. 21. İNDİRİMLİORANATABİ İŞLEM FARK (4-3) OCAK DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV (6) (7) (8) (9) (10) HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV BEDEL (1) TOPLAM (5+6) (5) DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI (2) (3) (4) 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 50.000 2.000 0 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 84.000 20.000 5.700 MART 0 0 0 0 20.000 20.000 90.000 20.000 0 NİSAN 0 0 0 0 20.000 20.000 110.000 20.000 0 MAYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 112.300 19.300 0 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 125.000 35.700 15.700 TEMMUZ 150.000 12.000 18.000 6.000 35.700 41.700 0 0 0 AĞUSTOS 120.000 9.600 14.600 5.000 0 5.000 0 0 0 EYLÜL 150.000 12.000 20.000 8.000 0 8.000 7.000 7.000 0 EKİM 180.000 14.400 30.000 15.600 7.000 22.600 55.000 22.600 0 KASIM 200.000 16.000 34.000 18.000 22.600 40.600 58.000 40.600 4.000 ARALIK 50.000 4.000 13.400 9.400 40.600 50.000 80.000 50.000 0 ŞUBAT HAZİRAN YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞMEYEN İADE TUTARI 900
 22. 22. Örnekte, "Aralık Sonu Kümülatif İade Edilebilir KDV" tutarı 50.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar aynı zamanda 2011 yılına ait kümülatif iade edilebilir KDV tutarı olup, bu tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve yıl içerisinde mahsuben iadesi gerçekleşen tutarlar düşülmek ve yılı içerisinde iadesi gerçekleşmeyen 900 TL bu tutara ilave edilmek suretiyle iade tutarı, [50.000-(14.300+5700+15.700+4.000)]+900=11.200 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar, Ocak/2012 ve Şubat/2012 vergilendirme dönemlerindeki devreden KDV tutarlarından düşük olduğundan iadesi talep edilen tutarın tamamı, talebi doğrultusunda mükellefe nakden iade edilecektir.
 23. 23. İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV  İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler dikkate alınacak, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilecektir. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilecektir.
 24. 24. İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV  İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmeyecektir. Örnek 1: Ankastre ürünlerle birlikte veya mobilyalı olarak satılan 150 m² nin altındaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon ve benzeri eşyalar, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek (eklenti) mahiyette olup, bunların teslimi konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla söz konusu eşyaların teslimi için bu eşyaların tabi olduğu KDV oranı uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu eşyaların temininde yüklenilen KDV, genel esaslara göre indirim konusu yapılacak, ancak iade hesabına dâhil edilemeyecektir.
 25. 25. İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV Örnek 2: 150 m²’nin altındaki bir konutun inşasına yönelik olarak yapılan harcamalar (arsa bedeli dâhil), genel yönetim giderleri (akaryakıt, büro malzemeleri, reklam, komisyon, temizlik malzemeleri ve benzeri) ve ATİK’lerden işleme isabet eden paya ilişkin olarak yüklenilen KDV, işlemin bünyesine giren vergiler kapsamında değerlendirilecektir. 150 m² nin altındaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yapımıyla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilebilecek, konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmeyecektir.
 26. 26. İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV  Dolayısıyla bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV iade hesabına dâhil edilemeyecektir. Ancak arazinin yapısından dolayı yapılması zorunlu olan site içi çevre düzenlemeleri (istinat duvarı, perde duvarı, site çevre duvarları, site içi zemin sertleştirme ve benzeri işler) nedeniyle yüklenilen vergilerin iade hesabına dâhil edilmesi mümkündür.
 27. 27. Yapı Kooperatiflerine yapılan taşeronluk hizmetleri ile ilgili örnek ; Yıl içerisinde Mayıs ayında 110.586,00.-TL ve Aralık ayında 738.900,00.-TL hakediş yapan ve hem indirimli orana, hem de genel orana tabi teslimleri olan yapı kooperatifi taşeronu bir firmanın indirimli oran iadesi ile ilgili düzenlenecek indirimli oran hesaplama tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.
 28. 28. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADESĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO 1 2 3 4 5 6 7 8 İndirimli Orana İndirimli Orana İndirimli Orana Tabi Olmayan Bu döneme Tabi İşlemler Tabi İşlemler İşlemler İşlemler Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Hesaplanan KDV Yüklenilen KDV Aylık İade Tabi Olmayan ilişkin DÖNEMLER İndirimli Orana İndirilecek KDV Yüklenilen KDV 9 5.846,42 Şubat 21.913,60 21.913,60 - - Mart 21.718,94 14.451,60 - Nisan 19.441,99 14.806,86 Mayıs 8.416,10 Haziran İade Edilecek İade Edilebilir Döneme Vergi (6 veya KDV Vergi Farkı Devreden 7'den Küçük Kümülatif Hesaplanan KDV 5.846,42 Edilebilir Nedeniyle Ocak Sonraki (2-3) KDV Olanı) Toplamı - 5.846,42 28.911,52 5.846,42 5.846,42 - 21.913,60 49.762,92 21.913,60 27.760,02 7.267,34 - 14.451,60 71.481,86 14.451,60 42.211,62 - 4.635,13 - 14.806,86 90.923,85 14.806,86 57.018,48 3.678,54 1.105,86 4.737,56 2.572,68 98.234,09 2.572,68 59.591,16 13.442,67 8.675,96 - 4.766,71 - 8.675,96 111.676,76 8.675,96 68.267,12 Temmuz 14.132,60 10.848,10 - 3.284,50 - 10.848,10 125.809,36 10.848,10 79.115,22 Ağustos 14.866,04 5.757,32 - 9.108,72 5.757,32 140.675,40 5.757,32 84.872,54 Eylül 5.331,69 5.331,69 - - 5.331,69 146.007,09 5.331,69 90.204,23 Ekim 4.161,14 4.161,14 - - 4.161,14 150.168,23 4.161,14 94.365,37 Kasım 4.934,36 4.934,36 - 4.934,36 155.102,59 4.934,36 99.299,73 Aralık 1.755,85 1.755,85 5.633,15 106.269,44 - 7.389,00 - 43.200,00 - İndirimli Orana Tabi İşlemler Dolayısıyla Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirim Yoluyla Telafi Edilememediği İçin İade 5.633,15 93.666,58 93.666,58 Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İade Edilmeyecek Alt Sınır 14.300,00 Ġade Edilecek Katma Değer Vergisi 79.366,58
 29. 29. Yapı Kooperatiflerine yapılan taşeronluk hizmetleri ile ilgili örnek ; Burada dikkat edilecek nokta ; Hakediş tarihi öncesi Yüklenilen KDV’ler iade tutarına dahil edilecektir. Örnekte düzenlenen son hakediş 31.12.2012 tarihinde düzenlendiği için yıl içinde yüklenilen KDV’nin tamamı iade tutarına dahil edilmiştir. Firma son hakedişi 31.10.2012’de yapsa idi, Kasım ve Aralık aylarında Yüklenilen KDV tutarları iade tutarına dahil edilemeyecekti.
 30. 30. Özel Bina İnşaatı Yapımı ile ilgili örnek ; Binanın yapıldığı arsa Ankara ili Yenimahalle ilçesi, Pamuklar Mahallesi 42. Sokak, No: 8, 61555 ada 2 parselde bulunmakta olup, 6.659 m2 büyüklüğündedir. Ortaklık bu arsa üzerine ; A Blokta B Blokta C Blokta D Blokta zemin + 13 normal kat üzerine 25 daire, 1 dükkan, zemin + 11 normal kat üzerine 24 daire, zemin + 12 normal kat üzerine 27 daire, zemin + 11 normal kat üzerine 24 daire, Olmak üzere toplam 100 daire 1 dükkan inşa etmiştir.
 31. 31. Özel Bina İnşaatı Yapımı ile ilgili örnek ; Ortaklık tarafından inşa edilen 100 dairenin 46 adedi kat karşılığı arsa sahiplerine bırakılmış, 54 adet daire ile 1 adet işyeri ise Ortaklığa kalmıştır.
 32. 32. 61555 ADA 2 PARSEL İNŞAATI A BLOK DAİRE ALAN VE MÜLKİYET TABLOSU BULUNDUĞU KAT ZEMİN KAT 1.NORMAL KAT 2.NORMAL KAT 3.NORMAL KAT 4.NORMAL KAT 5.NORMAL KAT 6.NORMAL KAT DAİRE NO BLOK MAL SAHİBİ NİTELİĞİ NET ALAN (M2) BRÜT ALAN EKLENTİ (M2) KENDİ ORTAK A-B-C-D GENEL ORTAK (M2) TOPLAM İNŞAAT ALANI (M2) 26 A BLOK MÜTEAHHİT DEPOLU DÜKKAN 1.870,58 2.204,18 YOK 225,20 243,62 2.673,00 1 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 106,28 128,32 YOK 12,08 13,43 153,83 2 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 106,28 130,37 YOK 12,43 13,43 156,23 3 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 101,41 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 4 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 5 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 6 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 7 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 8 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 9 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 10 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 8.NORMAL KAT 9.NORMAL KAT 10.NORMAL KAT 11.NORMAL KAT 12.NORMAL KAT 13.NORMAL KAT A BLOK TOPLAM A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 13 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 14 A BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 15 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 16 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 17 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 18 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 19 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 20 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 21 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 22 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,37 YOK 12,43 10,83 153,63 23 A BLOK MÜTEAHHİT 130,05 YOK 12,38 10,83 153,26 24 A BLOK MÜTEAHHİT 205,37 242,19 YOK 31,15 18,35 291,69 A BLOK MÜTEAHHİT KONUT ÇATI ARALI KONUT ÇATI ARALI KONUT 107,61 25 7.NORMAL KAT 11 12 203,67 241,59 YOK 31,15 18,35 291,09 4.750,29 5.680,90 572,49 534,61 6.788,00 GENEL TOPLAM
 33. 33. 11.NORMAL KAT B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 101,41 129,03 YOK 28,20 20,23 177,46 3 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 5 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 7 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 9 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 11 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 13 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 15 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 17 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 19 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 21 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 28,53 20,23 179,13 22 10.NORMAL KAT 176,99 20 9.NORMAL KAT 20,23 18 8.NORMAL KAT 28,11 16 7.NORMAL KAT YOK 14 6.NORMAL KAT 128,65 12 5.NORMAL KAT 106,28 10 4.NORMAL KAT KONUT 8 3.NORMAL KAT ARSA SAHİBİ 6 2.NORMAL KAT B BLOK 4 1.NORMAL KAT 1 2 ZEMİN KAT B BLOK MÜTEAHHİT 108,06 130,05 YOK 28,45 20,23 178,73 23 B BLOK MÜTEAHHİT KONUT ÇATI ARALI KONUT 205,37 242,19 YOK 46,32 30,35 318,86 24 B BLOK MÜTEAHHİT ÇATI ARALI KONUT 203,67 241,59 YOK 46,15 30,35 318,09
 34. 34. 1.BODRUM KAT 1.NORMAL KAT 2.NORMAL KAT 3.NORMAL KAT 4.NORMAL KAT 5.NORMAL KAT 6.NORMAL KAT 7.NORMAL KAT 8.NORMAL KAT 9.NORMAL KAT 10.NORMAL KAT 11.NORMAL KAT 12.NORMAL KAT C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 102,78 124,96 YOK 25,92 20,23 171,11 2 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 3 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 4 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 5 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 6 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 7 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 8 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 9 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 10 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,07 YOK 25,92 20,23 176,22 11 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 12 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 13 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 14 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 15 ZEMİN KAT 1 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 16 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 17 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 18 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 19 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 20 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 21 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 22 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 23 C BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 24 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 25,92 20,23 176,52 25 C BLOK ARSA SAHİBİ 108,06 130,05 YOK 25,92 20,23 176,20 26 C BLOK MÜTEAHHİT 203,67 242,19 YOK 40,54 30,35 27 C BLOK MÜTEAHHİT KONUT ÇATI ARALI KONUT ÇATI ARALI KONUT 205,37 241,58 YOK 40,54 30,35 25,92 20,23 176,52 313,08 312,47
 35. 35. ZEMİN KAT 1 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 20,23 180,77 2 4.NORMAL KAT 5.NORMAL KAT 6.NORMAL KAT 108,06 130,05 YOK 3 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 5 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 6 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 7 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 8 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 9 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 11 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 12 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 13 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 14 3.NORMAL KAT KONUT 10 2.NORMAL KAT ARSA SAHİBİ 4 1.NORMAL KAT D BLOK 30,49 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 20,23 181,09 8.NORMAL KAT D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 16 7.NORMAL KAT 15 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 17 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 20,23 180,77 11.NORMAL KAT ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 19 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 D BLOK ARSA SAHİBİ KONUT 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 21 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT 107,61 130,37 YOK 30,49 20,23 181,09 22 10.NORMAL KAT D BLOK 30,49 20 9.NORMAL KAT 18 D BLOK ARSA SAHİBİ 108,06 130,05 YOK 30,49 20,23 180,77 23 D BLOK MÜTEAHHİT 203,67 242,19 YOK 30,35 319,40 D BLOK MÜTEAHHİT KONUT ÇATI ARALI KONUT ÇATI ARALI KONUT 205,37 241,59 YOK 30,35 319,14 24 4.946,29 5.979,16 46,86 47,03 1.127,71 832,38 7.939,25
 36. 36. DAİR E NO NİTE LİĞİ NET ALAN (M2) BRÜT ALAN (M2) BLOK ORTAK ALAN(M2) GENEL ORTAK ALAN (M2) TOPLAM İNŞAAT ALANI (M2) 106,28 128,32 12,08 13,43 153,83 S.N BLOK 1 A 2 2 Konut 106,28 130,37 12,43 13,43 156,23 3 A A Konut 108,06 130,37 12,43 10,83 153,63 4 A 4 Konut 107,61 130,05 12,38 10,83 153,26 5 A 5 Konut 108,06 130,37 12,43 10,83 153,63 6 A 6 Konut 107,61 130,05 12,38 10,83 153,26 7 A 7 Konut 108,06 130,37 12,43 10,83 153,63 8 A 8 Konut 108,06 130,37 12,43 10,83 153,63 9 A 10 Konut 107,61 130,05 12,38 10,83 153,26 10 A 11 Konut 108,06 130,37 12,43 10,83 153,63 11 A 12 Konut Konut 108,06 130,37 12,43 10,83 153,63 12 B 14 Konut 128,65 28,11 20,23 176,99 13 B 106,28 129,03 28,20 20,23 177,46 14 B 101,41 130,37 28,53 20,23 179,13 15 B 107,61 130,05 28,45 20,23 178,73 16 B 108,06 130,05 28,45 20,23 178,73 17 B 108,06 130,05 28,45 20,23 178,73 18 B 108,06 108,06 130,05 28,45 20,23 178,73 107,61 130,37 28,53 20,23 179,13 108,06 130,05 28,45 20,23 178,73 19 20 B B 1 1 2 3 4 6 8 10 11 12 Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut
 37. 37. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 B C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 23 25 Konut 1 Konut Konut 2 3 Konut 5 Konut Konut 7 9 Konut 10 Konut Konut 11 12 Konut 18 Konut 19 Konut 20 22 TOPLAM Konut Konut Konut 108,06 102,78 130,05 124,96 28,45 25,92 108,06 130,05 25,92 107,61 130,37 108,06 130,05 107,61 130,37 108,06 130,05 107,61 130,37 108,06 130,05 107,61 130,07 108,06 130,05 108,06 130,05 108,06 130,05 107,61 130,37 108,06 130,05 107,61 130,37 107,61 130,37 107,61 130,37 107,61 130,37 108,06 130,05 107,61 130,37 108,06 130,05 108,06 130,05 107,61 130,37 108,06 130,05 108,06 130,05 30,49 4.946,29 5.979,16 1.127,71 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 178,73 171,11 176,20 176,52 176,20 176,52 176,20 176,52 176,20 176,22 176,20 176,20 20,23 176,20 20,23 181,09 20,23 180,77 20,23 181,09 20,23 181,09 20,23 181,09 20,23 181,09 20,23 180,77 20,23 181,09 20,23 180,77 20,23 180,77 20,23 181,09 20,23 180,77 20,23 180,77 832,38 7.939,25
 38. 38. 1 61555 Ada 2 Parsel İnşaatı İçin Yüklenilen KDV Tutarı 2 Mükellefe Kalan Daire ve İşyerlerinin Toplam Alanı 13.066,75 m² 3 Birim m²’ye Düşen KDV Tutarı (1/2) 4 İndirimli Orana Tabi Olmayan Daire ve İşyerleri Toplam Alanı 5.156,82 m² 5 İndirimli Orana Tabi Olmayan Daire ve İşyerlerine İsabet Eden Yüklenilen KDV Tutarı (3x4) 290.164,52.- 6 İndirimli Orana Tabi Olan Dairelerin Toplam Alanı 7.909,93 m² 7 İndirimli Orana Tabi Olan Dairelere İsabet Eden Yüklenilen KDV Tutarı (3x6) 445.075,15.- 735.239,67.- 56,2679.-
 39. 39. 1 İndirimli Orana Tabi Olan Dairelere İsabet Eden Yüklenilen KDV Tutarı 445.075,15.- 2 İndirimli Orana Tabi Olan Dairelerin Toplam Alanı 7.909,93 m² 3 Birim m²’ye Düşen KDV Tutarı (1/2) 56,2679.- 4 Satılmayan 3 Dairenin Toplam Alanı 485,65 m² 5 Satılmayan 3 Daireye İsabet Eden Yüklenilen KDV Tutarı (3x4) 27.326,51.- 6 Satılan 43 Dairenin Toplam Alanı 7.424,28 m² 7 Satılan 43 Daireye İsabet Eden Yüklenilen KDV Tutarı (3x6) 417,748,64.- 8 Arsa Sahipleri ve Satılan Daireler için Hesaplanan KDV Tutarı ( - ) Alışlardan İade Edilen Mallara Ait İlave Edilecek KDV ( - ) 10 İade Edilecek KDV Tutarı (7-8) 9 57.524,16.2.027,45.358.197,03.-
 40. 40. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADESĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO 1 2 3 4 5 6 7 8 İndirimli Orana İndirimli Orana İndirimli Orana DÖNEMLER 2007 Aylık İade İndirimli Orana Tabi Olmayan Tabi Olmayan Tabi İşlemler Tabi İşlemler 9 Sonraki Edilebilir İade Edilecek ilişkin İndirilecek KDV İşlemler İade Edilebilir Döneme Vergi (6 veya KDV Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Vergi Farkı Devreden 7'den Küçük Kümülatif Hesaplanan Nedeniyle Yüklenilen KDV İşlemler Yüklenilen Hesaplanan (2-3) KDV Olanı) Toplamı KDV Bu döneme KDV KDV Ocak - - - - - - - Şubat - - - - - - - Mart - - - - - - - Nisan - - - - - - - 8,50 - - 8,50 - - 8,50 - - 900,00 511,56 - 388,44 - 511,56 908,50 511,56 511,56 1.353,50 613,87 - 739,63 - 613,87 2.262,00 613,87 1.125,43 720,00 409,25 - 310,75 - 409,25 2.982,00 409,25 1.534,68 Eylül - - - - - - 2.982,00 - 1.534,68 Ekim 1.080,00 613,87 - 466,13 - 613,87 4.062,00 613,87 2.148,55 Kasım - - - - - - 4.062,00 - 2.148,55 Aralık 10,86 - - 10,86 - - 4.072,86 - 2.148,55 Mayıs Haziran Temmuz Ağustos İndirimli Orana Tabi İşlemler Dolayısıyla Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirim Yoluyla Telafi Edilememediği İçin İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi 2.148,55
 41. 41. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADESĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO 1 2007'den devir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 4 3 5 İndirimli Orana DÖNEMLER 2008 2 6 İndirimli Orana 2.148,55 216,18 26.641,56 28.952,11 10.634,95 31.153,81 14.817,89 42.745,00 17.205,66 14.269,45 44.202,64 22.502,72 0,00 102,31 14.610,94 16.224,98 6.015,67 17.386,38 8.393,26 24.863,79 9.600,53 8.143,26 25.635,68 14.672,05 1.900,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,87 12.030,62 12.727,13 4.619,28 13.767,43 6.424,63 17.881,21 7.605,13 6.126,19 18.566,96 7.830,67 Ġade Edilecek Katma Değer Vergisi Sonraki Döneme Devreden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 KDV Edilebilir İade Edilecek Vergi (6 veya KDV 7'den Küçük Kümülatif Olanı) 2.148,55 İndirimli Orana Tabi İşlemler Dolayısıyla Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirim Yoluyla Telafi Edilememediği İçin İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İade Edilmeyecek Alt Sınır 8 Aylık İade İndirimli Orana İndirimli Orana Tabi Olmayan Tabi Olmayan Bu döneme Tabi İşlemler Tabi İşlemler İşlemler İşlemler İade Edilebilir ilişkin Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Vergi Farkı İndirilecek Yüklenilen KDV KDV Hesaplanan Yüklenilen Hesaplanan (2-3) KDV KDV KDV 4.072,86 7 0,00 102,31 14.610,94 16.224,98 6.015,67 17.386,38 8.393,26 24.863,79 9.600,53 8.143,26 25.635,68 14.672,05 Toplamı 2.172,35 4.072,86 4.289,04 30.930,60 59.882,71 70.517,66 101.671,47 116.489,36 159.234,36 176.440,02 190.709,47 234.912,11 257.414,83 0,00 102,31 14.610,94 16.224,98 6.015,67 17.386,38 8.393,26 24.863,79 9.600,53 8.143,26 25.635,68 14.672,05 2.172,35 2.274,66 16.885,60 33.110,58 39.126,25 56.512,63 64.905,89 89.769,68 99.370,21 107.513,47 133.149,15 147.821,20 147.821,20
 42. 42. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADESĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO 1 2 3 4 5 6 7 8 İndirimli Orana DÖNEMLER 2009 2008'den devir İndirimli Orana İndirimli Orana İndirimli Orana Tabi Olmayan Tabi Olmayan Bu döneme Tabi İşlemler Tabi İşlemler İşlemler İşlemler İade Edilebilir ilişkin Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Vergi Farkı İndirilecek Yüklenilen KDV KDV Hesaplanan Yüklenilen Hesaplanan (2-3) KDV KDV KDV 257.414,83 147.797,40 108.729,92 Ocak 8.870,69 6.188,12 Şubat 8.220,76 5.955,35 Mart 45.389,23 27.675,44 Nisan 59.432,56 35.476,09 30,60 Mayıs 47.388,65 27.036,82 226,08 Haziran 51.550,05 32.585,15 Temmuz 31.567,42 17.975,17 Ağustos 32.102,63 19.110,86 Eylül 17.494,20 9.217,75 Ekim 27.892,68 14.961,35 Kasım 45.372,80 22.797,26 Aralık 39.279,67 25.217,17 27,58 Aylık İade Sonraki Döneme Devreden KDV Edilebilir İade Edilecek Vergi (6 veya KDV 7'den Küçük Kümülatif Olanı) 147.797,40 Toplamı 147.797,40 2.682,57 0,00 6.160,54 266.257,94 6.160,54 153.957,94 2.265,41 0,00 5.955,35 274.478,70 5.955,35 159.913,29 17.713,79 0,00 27.675,44 319.867,93 27.675,44 187.588,73 23.956,47 0,00 35.445,49 379.269,89 35.445,49 223.034,22 20.351,83 0,00 26.810,74 426.432,46 26.810,74 249.844,96 18.964,90 0,00 32.585,15 477.982,51 32.585,15 282.430,11 96,66 13.592,25 0,00 17.878,51 509.453,27 17.878,51 300.308,62 13,73 12.991,77 0,00 19.097,13 541.542,17 19.097,13 319.405,75 8.276,45 0,00 9.217,75 559.036,37 9.217,75 328.623,50 12.931,33 0,00 14.866,36 586.834,06 14.866,36 343.489,86 22.575,54 0,00 22.797,26 632.206,86 22.797,26 366.287,12 14.062,50 0,00 25.108,37 671.377,73 25.108,37 391.395,49 94,99 108,80 İndirimli Orana Tabi İşlemler Dolayısıyla Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirim Yoluyla Telafi Edilememediği İçin İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İade Edilmeyecek Alt Sınır Ġade Edilecek Katma Değer Vergisi 9 391.395,49
 43. 43. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADESĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO 1 2 3 4 5 6 7 İndirimli Orana DÖNEMLER 2010 2009'dan devir İndirimli Orana İndirimli Orana İndirimli Orana Tabi Olmayan Tabi Olmayan Bu döneme Tabi İşlemler Tabi İşlemler İşlemler İşlemler İade Edilebilir ilişkin Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Vergi Farkı İndirilecek Yüklenilen KDV KDV Hesaplanan Yüklenilen Hesaplanan (2-3) KDV KDV KDV 8 9 Aylık İade Sonraki Döneme Devreden KDV Edilebilir İade Edilecek Vergi (6 veya KDV 7'den Küçük Kümülatif Olanı) Toplamı 671.976,17 391.993,93 279.094,73 391.395,49 Ocak 57.099,31 34.163,96 22.935,35 34.163,96 728.477,04 34.163,96 425.559,45 Şubat 11.666,92 7.248,58 4.418,34 7.248,58 740.143,96 7.248,58 432.808,03 Mart 10.094,41 5.535,29 4.559,12 5.395,72 750.098,80 5.395,72 438.203,75 Nisan 42.040,91 25.158,44 16.882,47 25.158,44 792.139,71 25.158,44 463.362,19 Mayıs 33.675,38 16.867,20 16.808,18 16.867,20 825.815,09 16.867,20 480.229,39 Haziran 14.631,52 7.805,98 6.825,54 7.805,98 840.446,61 7.805,98 488.035,37 Temmuz 36.800,07 19.105,33 17.694,74 19.105,33 877.246,68 19.105,33 507.140,70 Ağustos 19.754,64 10.734,95 9.019,69 Eylül 12.621,66 6.171,14 Ekim 23.937,57 Kasım Aralık 139,57 391.395,49 10.734,95 897.001,32 10.734,95 517.875,65 6.450,52 6.019,22 909.471,06 6.019,22 523.894,87 14.600,67 9.336,90 14.600,67 933.408,63 14.600,67 538.495,54 39.089,67 18.829,89 20.259,78 18.829,89 972.498,30 18.829,89 557.325,43 95.405,39 54.181,53 41.223,86 54.085,60 1.067.807,76 54.085,60 611.411,03 151,92 95,93 İndirimli Orana Tabi İşlemler Dolayısıyla Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirim Yoluyla Telafi Edilememediği İçin İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İade Edilmeyecek Alt Sınır Ġade Edilecek Katma Değer Vergisi 611.411,03
 44. 44. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADESĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO 1 2 3 4 5 6 7 8 İndirimli Orana DÖNEMLER 2011 2010'dan devir İndirimli Orana İndirimli Orana İndirimli Orana Tabi Olmayan Tabi Olmayan Bu döneme Tabi İşlemler Tabi İşlemler İşlemler İşlemler İade Edilebilir ilişkin Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Nedeniyle Vergi Farkı İndirilecek Yüklenilen KDV KDV Hesaplanan Yüklenilen Hesaplanan (2-3) KDV KDV KDV 1.068.793,62 612.396,89 Ocak 8.320,00 4.001,14 Şubat 3.424,02 1.469,87 1.075.473,43 3.296,81 614.707,84 6,63 1.954,15 1.463,24 1.078.840,82 1.463,24 616.171,08 9.843,47 1.095.595,10 9.843,47 626.014,55 12.342,03 1.117.561,58 12.342,03 638.356,58 2.710,90 1.123.504,88 2.710,90 641.067,48 23.890,14 1.103.215,55 -23.890,14 617.177,34 2.920,84 1.109.052,55 2.920,84 620.098,18 1.212,30 1.108.310,90 -1.212,30 618.885,88 66,32 1.108.808,98 -66,32 618.819,56 2.085,33 1.114.993,10 2.085,33 620.904,89 659,08 1.116.714,46 659,08 621.563,97 55.722,18 782.157,60 -55.722,18 565.841,79 21.966,48 Mayıs 5.970,99 2.738,59 27,69 3.232,40 Haziran 5.927,65 3.576,84 27.466,98 2.350,81 Temmuz 6.687,00 3.770,84 850,00 2.916,16 878,35 407,70 1.620,00 470,65 801,02 236,62 302,94 564,40 8.584,12 4.485,33 2.400,00 4.098,79 Kasım 1.721,36 659,08 Aralık 71,08 0,00 - 1.062,28 55.722,18 71,08 279.405,76 - İndirimli Orana Tabi İşlemler Dolayısıyla Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirim Yoluyla Telafi Edilememediği İçin İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İade Edilmeyecek Alt Sınır Ġade Edilecek Katma Değer Vergisi Toplamı 3.296,81 9.624,45 Ekim Olanı) 4.318,86 6.910,81 Eylül KDV Edilebilir İade Edilecek Vergi (6 veya KDV 7'den Küçük Kümülatif 704,33 9.843,47 Ağustos Sonraki Döneme Devreden 611.411,03 12.342,03 Nisan Aylık İade 455.509,22 16.754,28 Mart 9 611.411,03 565.841,79 14.300,00 551.541,79

×