Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.KDV' DE iSTiSNALAR

1,387 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.KDV' DE iSTiSNALAR

 1. 1. BÖLÜM – 2 KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNALAR
 2. 2. KDV’DE ĠADE HAKKI DOĞURAN ĠSTĠSNA VE ĠġLEMLER AĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir
 3. 3. 1) TAM ĠSTĠSNALAR 2) ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLER 3) KISMĠ TEVKĠFAT UYGULANAN ĠġLEMLER 4) FAZLA VE YERSĠZ ÖDENEN KDV 5) ULUSLAR ARASI SÖZLEġMELER GEREĞĠ UYGULANAN ĠSTĠSNALAR 6) GEÇĠCĠ ĠSTĠSNALAR
 4. 4. 1-TAM İSTİSNALAR 1- Mal ihracatı ( Md:11/1-a) 2- Hizmet Ġhracatı ( Md:11/1-a) 3- Roaming hizmetleri ( Md:11/1-a) 4- Deniz, hava ve demiryolu taĢıma araçlarının teslimi ile inĢa, tadil, bakım ve onarımları (Md:13/a) 5- Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler ( Md:13/b)
 5. 5. 1-TAM İSTİSNALAR 6- Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inĢa ve modernizasyonuna iliĢkin yapılan teslim ve hizmetler ( Md:13/c) 7- Kıymetli madenlerin arama, zenginleĢtirme ve rafinaj faaliyetleri ( Md:13/c) 8- TeĢvikli yatırım mallarının teslimi ( Md:13/d) 9- Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi ( Md:13/e)
 6. 6. 1-TAM İSTİSNALAR 10- Ulusal güven. amaçlı teslim ve hizmetler (Md:13/f) 11- Uluslararası taĢımacılık ( Md:14/1) 12- Ġhraç konusu eĢyayı taĢıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara yapılan motorin teslimleri ( Md:14/3) 13- Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler ( Md:15/a) 14- Uluslarası kuruluĢlara yapılan teslim ve hizmetler ( Md:15/b)
 7. 7. 2-İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (MADDE – 29) 1) Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri 2) 150 m.2’nin Altındaki Konut Teslimleri 3) Ġndirimli Oranda KDV’ye Tabi SatıĢlar
 8. 8. 3-KISMİ TEVKİFAT UYGULNAN İŞLEMLER Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden yayımlanan ve 01/05/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde KDV tevkifatı uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine iliĢkin usul ve esaslar açıklanmıĢ olup,
 9. 9. 3-KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER 122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile de 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ayrıca, konuya iliĢkin 63 No’lu KDV Sirküleri ile değiĢik 60 No’lu KDV Sirküleri’nde de örnekler verilmek suretiyle ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuĢtur.
 10. 10. 4-FAZLA VE YERSİZ HESAPLANAN KDV’ LERİN İADESİ KDV Kanunu Madde 8 ve 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği gereği yapılan iadeler
 11. 11. 5-ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER GEREĞİ UYGULANAN İSTİSNALAR 5303 Sayılı Türkiye – AB Çerçeve AnlaĢmasını Düzenleyen Kanun Gereği ve Bakü Ceyhan Boru Hattı Projesi Gereği Yapılan Teslim ve Hizmetlere Uygulanan Ġstisna
 12. 12. 6-GEÇİCİ İSTİSNALAR Yukarıdaki istisnaların dıĢında kalan istisnalar
 13. 13. İNCELENECEK İSTİSNA VE İADE TÜRLERİ 1) Ġhracat Ġstisnası 1-1) Ticaret ĠĢletmesinde Ġhracat Ġsts. 1-2) Ġmalat ĠĢletmesinde Ġhracat Ġsts. 2) Ġhraç Kayıtlı Teslimler 3) Tevkifata Tabi ĠĢlemler 4) TeĢvikli Yatırım Mallarının Teslimi 5) Uluslar arası TaĢımacılık 6) Ġndirimli Orana Tabi ĠĢlemler
 14. 14. İADE İÇİN TEMEL ŞART 391 < 190 + 191 OLMALIDIR...!
 15. 15. İADE İÇİN TEMEL ŞART 391 > 190 + 191 OLURSA ĠADE OLMAZ…!

×