CO S£YCHAÆ W BETANII?                    PaŸdzienik-Listopad 2012                   ...
PROSTO Z BIURKA PASTORA  Miêdzy win¹ a kar¹ istnieje tak œcis³y zwi¹zek, jak miêdzy nasieniem a  owocem.  Pola wasze...
MODLITWA O CZ£ONKÓW ZBORUW ci¹gu roku modlimy siê o wszystkie rodziny naszego Zboru.Nabo¿eñstwo w ostatni wtorek miesi¹ca ...
AKTUALNOŒCI             Skauci Royal Rangers  Royal Rangers jest miêdzynarodow¹, chrzeœcijañsk¹,  miêdzyw...
AKTUALNOŒCI                     Od pocz¹tku roku przy                 ulicy Gliwickiej...
ŒWIADECTWA Z MISJI            Misja Generacja T w Katowicach - znowu?!               To ju¿ pi¹ty...
ŒWIADECTWA Z MISJI    W tym roku zauwa¿yliœmy, ¿e dzieci i m³odzie¿ z Za³ê¿azdecydowanie bardziej, ni¿ zwykle uwa¿ali ...
GRUPY DOMOWE       Spotkania grup domowych pozwalaj¹ na budowanie relacji   pomiêdzy cz³onkami zboru w ci¹gu tygod...
AKTUALNOŒCIUwaga dzieci, rodzice lub opiekunowie!Og³aszamy konkurs wiedzy biblijnej dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Dok...
ARTYKU£                     GIMNAZJALIŒCI                 Drodzy rodzice,      ...
ARTYKU£          Po co nam uwielbianie w Betanii?   Jako lider uwielbienia, pasjonat grania na ró¿nych instrum...
ARTYKU£Po drugie, uwielbiamy dlatego, ¿e chcemy siê podobaæ Bogu, a to naszeuwielbienie porusza Jego serce i sprawia, ¿e j...
WYDARZENIA             SMAKI DOJRZA£EGO ¯YCIA     W pi¹tek 20 wrzeœnia br.     siostrze Ewie Nowak, ...
ARTYKU£         Wywiad z pastorem Ferdynandem Karelem         - fragment publikacji “Smaki dojrza³ego ¿yci...
AKTUALNOŒCI   Bracia i Siostry,   Zapraszamy Was do wziêcia udzia³u w unikatowym, na skalê   zielonoœwi¹tkow¹, wydar...
KRZY¯ÓWKA       1      2     1                3                     ...
NABO¯EÑSTWA         Niedziela, godz. 10,oo nabo¿eñstwo g³ówne         Wtorek, godz. 18,30 wyk³ad S³owa B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halo październik

385 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halo październik

 1. 1. CO S£YCHAÆ W BETANII? PaŸdzienik-Listopad 2012 PROSTO Z BIURKA PASTORA W rzesieñ – zebrano plony pól, czas wyporków, zbioru warzyw i owoców. Czas podsumowania i liczenia efektów ciê¿kiej pracy rolników i ogrodników. Towarzyszy temu napiêcie i podniecenie – jakie bêd¹ to plony, czy zbiory bêd¹ obfite? Czy praca przyniesie zyski, czy straty? Podobnie rzeczy siê maj¹ z naszym ¿yciem – ca³e ¿ycie, to zasiewanie ziarna. Ka¿de nasze s³owo, czyn, myœl podlegaj¹prawu siania i zbierania. Czêœæ zbiorów zbieramy na bie¿¹co, wszystkie zaœbêd¹ przedstawione na s¹dzie ostatecznym. Jakie bêd¹? To zale¿y od ziarna,jakie zasialiœmy. Jeœli ziarno jest dobre i zdrowe – takie te¿ bêd¹ nasze zbiory.Zapraszam do lektury kilku wersetów z Biblii na temat siania i zbierania.Ci, którzy siej¹ we ³zach, ¿¹æ bêd¹ w radoœci.We ³zach posuwaj¹ siê naprzód,dŸwigaj¹c ziarno do siewu; wróc¹ tu kiedyœ z radoœci¹, nios¹c ze sob¹ swesnopy. Ps 126:5-6Wa¿ne ¿ebyœ sia³, nawet jeœli dusza p³acze i nie wszystko idzie po twojemu. Bokiedyœ i tak tu wrócisz i bêdziesz musia³ zebraæ plony. Jakie bêd¹? Wrócisz doka¿dego miejsca, w którym by³eœ i bêdziesz zbiera³ to, co zasia³eœ.Poniewa¿ siej¹ wiatr, wiêc bêd¹ zbieraæ burzê… Oze 8:7Lecz wy oraliœcie bezbo¿noœæ, ¿êliœcie niegodziwoœæ, jedliœcie owoc k³amstwaPoniewa¿ polega³eœ na swoich rydwanach i na mnóstwie swoich wojowników,Przeto powstanie wrzawa wojenna poœród twojego ludu i bêd¹ zburzonewszystkie twoje warownie… Oz 10:13Kto sieje nieprawoœæ, zbieraæ bêdzie nieszczêœcie i laska jego gniewu uderzy wniego samego. Prz 22:8Kto sieje to, co odpowiada po¿¹dliwoœci¹ jego cia³a, temu po¿¹dliwoœcizgotuj¹ ¿niwo w postaci œmierci. Lecz jeœli bêdzie sia³ to, co podoba siêDuchowi [Œwiêtemu], w czasie ¿niwa Duch da mu w nagrodê ¿ycie wieczne.Gal 6:8 → 1
 2. 2. PROSTO Z BIURKA PASTORA Miêdzy win¹ a kar¹ istnieje tak œcis³y zwi¹zek, jak miêdzy nasieniem a owocem. Pola wasze zasiejcie teraz sprawiedliwoœci¹, a zbieraæ bêdziecie owoce mi³oœci! Nowe obszary ziemi zaorujcie, nadszed³ bowiem czas poszukiwañ Pana, gdy¿ On na pewno przyjdzie i obdarzy was sprawiedliwoœci¹. Oz 10:12 Usch³a winoroœl, a drzewo figowe zwiêd³o; drzewo granatowe, palma i jab³oñ, wszystkie drzewa polne usch³y, u synów ludzkich znik³a radoœæ. Joela 1:12 Kiedy nie ma owoców - nie ma radoœci. Dok³adajcie wiêc wszelkich starañ, byœcie nie stracili tego, coœcie zdobyli za cenê tak wielkiej pracy; czyñcie wszystko, by sobie zas³u¿yæ na pe³n¹ zap³atê. 2 Jana 1:8 Pastor Ryszard Wo³kiewicz AKTUALNOŒCI CHRZEST WIARY 14 paŸdziernika odbêdzie siê kolejny w tym roku Chrzest Wiary. Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ nazwiska dziesiêciu katechumenów przygotowuj¹cych siê do chrztu. Oto oni: Karolina Czech, Maciej Gregorski, Beata Dominiak-Peterko, Pawe³ Kukla, Edyta Gregorska, Damian Majstrak, Natalia Kozakow, Krzysztof Pawlak, Anna Pawlak, Wasyl Musow CZY WIESZ ¯E...? Ksiêgi prorockie, wype³niaj¹ swoj¹ treœci¹ dzieje zarysowane na kartach ksi¹g historycznych, dotycz¹ przede wszystkim okresu podzielonego królestwa, czyli pogarszania siê sytuacji Izraela i jego upadku.2
 3. 3. MODLITWA O CZ£ONKÓW ZBORUW ci¹gu roku modlimy siê o wszystkie rodziny naszego Zboru.Nabo¿eñstwo w ostatni wtorek miesi¹ca poœwiêcamy temu celowiPaŸdziernik - litera alfabetu: Œ, T, UListopad - litera alfabetu: W, Z, , ¯ AKTUALNOŒCI Miesiêczne spotkania modlitewneW ostatni czwartek miesi¹ca odbywaj¹ siê spotkania modlitewne o przebudzenie. Modlimy siê o zbawienie bliskich, znajomych, o przebudzenie naszego kraju i b³ogos³awieñstwo dla w³adz. 25 paŸdziernik, godz. 18.30 29 listopad, godz. 18.30 CZY WIESZ ¯E...? Micheasz dzia³a³ po œmierci Amosa i Ozeasza. Prorokowa³ o Mesjaszu, Synu Dawida, który mia³ siê narodziæ w Betlejem (Mi 5,ln) - w tym samym mieœcie, gdzie narodzi³ siê i zosta³ namaszczony na króla Dawid. Prorok oczekiwa³ z niecierpliwoœci¹ na przyjœcie owego Mesjasza-Króla, poniewa¿ w³adcy panuj¹cy w jego czasach zdradzali Boga Jahwe, uporczywie oddaj¹c czeœæ obcym bo¿kom i prowadzili Izraela w kierunku samozag³ady. 3
 4. 4. AKTUALNOŒCI Skauci Royal Rangers Royal Rangers jest miêdzynarodow¹, chrzeœcijañsk¹, miêdzywyznaniow¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ od 1962 roku. Jest jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê organizacji pracuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹. Dzisiaj oko³o 150 tysiêcy Rangersów - dzieci, m³odzie¿y i liderów bierze udzia³ w zorganizowanych zajêciach skautowych w ponad 80 krajach na ca³ym œwiecie. Tysi¹ce liderów - wolontariuszy, którzy traktuj¹ pracê z dzieæmi jako powo³anie pracuje z poœwiêceniem i gotowoœci¹ s³u¿¹c dzieciom i m³odzie¿y w ich lokalnych spo³ecznoœciach. Informacje dotycz¹ce Royal Rangers na stronie www.royalrangers.pl S³u¿ba Royal Rangers Katowice jest w trakcie naboru dzieci do zajêæ w szczepie. Zg³oszenia przyjmuj¹: Sabina Kukla: tel. 508 891 439, e-mail binkaada@poczta.onet.pl Roman Kit³owski: tel. 662 496 002, e-mail romciu1963@o2.pl Informacje: - Dolna granica wieku dzieci - 5 lat - Dzieci mog¹ byæ cz³onkami Royal Rangers Polska lub bior¹cymi udzia³ w zbiórkach sympatykami. - Proponujemy cz³onkostwo w RR, dzieci s¹ w takim przypadku ubezpieczone podczas zajêæ, wyjazdów oraz maj¹ pierwszeñstwo udzia³u w wycieczkach, obozach letnich itp.. - Jeœli uda siê pozyskaæ w zborze salê na harcówkê, zbiórki chcielibyœmy rozpocz¹æ ju¿ w paŸdzierniku. Pozdrawiamy imieniem Pana Jezusa -,,Czuwaj” Sabina Kukla i Roman Kit³owski CZY WIESZ ¯E...? Podzia³u na proroków wiêkszych i mniejszych dokonano w oparciu o d³ugoœæ poszczególnych ksi¹g. Na przyk³ad sama ksiêga Izajasza jest d³u¿sza ni¿ ksiêgi dwunastu proroków mniejszych razem wziête.4
 5. 5. AKTUALNOŒCI Od pocz¹tku roku przy ulicy Gliwickiej 89 dzia³a przytulisko dla osób bezdomnych. Potrzebujemy wolontariuszy by pomóc w prowadzeniu warsztatów i spo³ecznoœci.D rodzy Betañczycy! Mija kolejny rok dzia³alnoœci ChSD wBetanii. W lutym br. uda³o nam Od blisko 2 lat przy biurze ChSD dzia³a klub m³o- dzie¿owy. Od ponad pó³ roku m³odzie¿ betañska prowadzi kluby m³odzie¿owe nastawionesiê zorganizowaæ warsztaty dla ju¿ g³ównie na g³oszeniem³odzie¿y. Du¿ym zaintere- ewangelii. Podczas ka¿degosowaniem cieszy³y siê spotkania oferowany jestwarsztaty bêbniarskie. Ca³oœæ poczêstunek i ró¿ne atrakcje.dope³ni³a fascynuj¹ca opowieœæ Przeciêtny koszt poczêstunku topodró¿nicza z ponad trzy ok. 20-40z³. Potrzebujemymiesiêcznej wyprawy przez osoby które przeka¿¹ œrodki naSyberiê, Afganistan, choæ jeden poczêstunek wKazachstan oraz pokazy miesi¹cu, a tak¿e œrodki nabezza³ogowych œmig³owców. zakup gier i materia³ów doPodczas wakacji wsparliœmy warsztatów.misjê m³odzie¿y podczas Od paŸdziernikaGeneracji T poprzez zakup rozpoczynamy kurs kompute-jedzenia. r o w y d l a m ³ o d z i e ¿ y. Cyklicznie wspieramy Amerykañski misjonarz Pauldzia³alnoœæ klubu Quo Vadis Heanze zakupi³ na swój koszt 5umo¿liwiaj¹c wyjazdy komputerów mobilnych by mócwybranych uczestników na Dni prowadziæ warsztaty. ChcemySkupienia do Ustronia. doprowadziæ internet do sali Rozpoczê³o siê kilka m³odzie¿owej.nowych dzia³añ. Pragnê zwróciæ Dziêkujemy wszystkimsiê do cz³onków jak i za dotychczasow¹ pomoc isympatyków ChSD o wsparcie wsparcie. Aktualne informacjew wymienionych dziedzinach znajduj¹ siê na tablicyby poszerzaæ dzia³alnoœæ informacyjnej w Betanii i namisyjn¹ zboru. stronie www.chsd.katowice.pl Karolina Kaminów 5
 6. 6. ŒWIADECTWA Z MISJI Misja Generacja T w Katowicach - znowu?! To ju¿ pi¹ty rok. Zaczê³o siê na wakacjach 2008 roku. Zainspirowani tym, co dzieje siê podczas tygodni misyjnych w innych miastach, postanowiliœmy zorganizowaæ misjê Generacji-T tak¿e i u nas, w Katowicach. Dzia³amy ci¹gle w tej samej okolicy - na pobliskim Za³ê¿u, a poznane kilka lat temu dzieci dorastaj¹ razem z nami i teraz s¹ ju¿ m³odzie¿¹. Praca ewangelizacyjna jest tutaj naprawdê trudna i niebywale ¿mudna. Czy nasze tygodnie ewangelizacyjne mo¿na nazwaæ misj¹? Wiêkszoœci z nas ze s³owem „misja” skojarz¹ siê chocia¿by wyprawy w d¿unglê do indiañskich plemion czy do wysuszonej S³oñcem Afryki . Takie wyjazdy wi¹¿¹ siê z nauka jêzyka, poznawaniem kultury, budowaniem relacji „obcy przybysz - tubylec”, a w koñcu z g³oszeniem Ewangelii poprzez ¿ycie i s³owa. Misja to d³ugotrwa³a praca i rzadko kiedy widaæ jej owoc od razu. Czasem potrzebne s¹ ofiary, niezbêdne jest poœwiêcenie czasu, pieniêdzy, serca i nocy pe³nych ³ez wylewanych za tymi, którzy gin¹. Na Za³ê¿u tak¿e prowadzimy misjê - uczymy siê rozmawiaæ z naszymi m³odymi przyjació³mi, dajemy im swój czas i przyjaŸñ, kierujemy ich myœlenie w zupe³nie inn¹ stronê. →6
 7. 7. ŒWIADECTWA Z MISJI W tym roku zauwa¿yliœmy, ¿e dzieci i m³odzie¿ z Za³ê¿azdecydowanie bardziej, ni¿ zwykle uwa¿ali podczas wieczornych klubówewangelizacyjnych, na których dzieliliœmy siê z nimi naszymiœwiadectwami. Kilka dziewczyn nawet modli³o siê z nami, wielu zadawa³omnóstwo pytañ: „W jaki sposób mogê coœ zmieniæ? Jak mogê byænaœladowc¹ Jezusa?”. Dostawaliœmy sms-y z podziêkowaniami od osób,które wydawa³y siê byæ najbardziej zamkniête. Coœ siê prze³ama³o, tak¿ew naszych sercach. Niektórzy podchodzili do misji w Katowicach zmyœlami: „Znowu to samo, znowu rutyna, mo¿na by³oby w koñcu byægdzieœ indziej, by³oby ³atwiej i lepiej!” Misjê koñczyliœmy jednak ze ³zami woczach, z modlitw¹, by ziarno, które zasialiœmy nie zosta³o doszczêtniezniszczone. Na koniec kilka s³ów o tym, co robiliœmy poza dzia³aniami naZa³ê¿u. Ka¿dego poranka wychodziliœmy na indywidualne rozmowy doParku Chorzowskiego, na Plac Wolnoœci, ulicê Stawowa i Mariack¹.Wystawialiœmy tam te¿ wielkie tablice z napisem „Zanim umrê”, na którychprzechodnie mogli dopisaæ swoje marzenia. To dobry pocz¹tek dorozmowy o ¿yciu i œmierci, a tak¿e tym, co po niej. Jak zwykleodwiedziliœmy te¿ areszt, gdzie mieliœmy b³ogos³awiony czas. Jedno zprzedpo³udnie spêdziliœmy na pomaganiu w domach kilku naszych sióstrseniorek. Kochamy Was - dobrze jest spêdzaæ czas z osobami, któremog¹ podzieliæ siê z nami swoim doœwiadczeniem i mi³oœci¹. Jedno jest pewne - misja trwa! Wœród dzieci i m³odzie¿y z Za³ê¿adzia³amy przecie¿ nie tylko wakacje, ale przez ca³y rok - spotykamy siê znimi tydzieñ w tydzieñ, staramy siê mieæ prawdziwy wp³ywa na ich ¿ycie,pokazywaæ wartoœci, z którymi nigdy nie zetknêli siê w swoim œrodowisku.Wyg³upiamy siê z nimi, rozmawiamy i przybli¿amy im Boga - to kim On jest.Jestem zadziwiona tym, jak abstrakcyjny jest to dla nich temat - Bóg jestdla nich kimœ nierealnym, nieludzkim, niesprawiedliwym - jeœli w ogólejest. Pamiêtajcie, by walczyæ o ka¿dego z nich w Waszych modlitwach. Maria Marsza³ek CZY WIESZ ¯E...? Daniel nie by³ prorokiem, lecz mê¿em stanu. Z tego w³aœnie wzglêdu uczeni ¿ydowscy nie zaliczaj¹ jego ksiêgi do „Proroków". Daniel mia³ jednak dar prorokowania i dlatego w Nowym Testamencie zosta³ on nazwany „prorokiem" (Mt 24,15). Wizje prorockie, których doœwiadcza³ Daniel, by³y pe³ne symboli; spisywa³ je czêsto bez podawania wyjaœnieñ, co mia³y one oznaczaæ. 7
 8. 8. GRUPY DOMOWE Spotkania grup domowych pozwalaj¹ na budowanie relacji pomiêdzy cz³onkami zboru w ci¹gu tygodnia. Grupy domowe to miejsce bliskich relacji, wsparcia siebie nawzajem w osobistych zmaganiach i nauka uczniostwa. To tak¿e czas dzielenia siê Bo¿ym S³owem i praktycznymi wskazówkami, jak je stosowaæ w codziennym ¿yciu. Podczas spotkañ zawsze jest czas na wspóln¹ modlitwê oraz rozmowy duszpasterskie. Spotkania odbywaj¹ siê w ró¿nych domach naszych zborowników, raz w tygodniu, o ustalonej i dogodnej dla wszystkich porze. Ka¿dy z cz³onków naszego koœcio³a powinien mieæ swoje miejsce w jednej znaszych Grup. Dlatego zachêcamy ka¿dego do przy³¹czenia siê do jednej z nich. Poni¿ej podajemy adresy i telefony kontaktowe liderów. Buduj swoj¹ wiarê, doœwiadczaj wsparcia i pog³êbiaj wiêzi z braæmi i siostrami. Nasze Grupy domowe Katowice - 1000-lecie - Marian Dwulat, Tel. 50 6575252 Katowice - Za³ê¿e - Jaros³aw Kaminiów, Tel. 517455296 Katowice - Bogucice - Ewa Nowak, Tel. 600483587 Katowice - Murcki - Janusz Ryder, Tel. 602633014 Katowice - Piotrowice - Edward Michalczyk, Tel. 668673900 Chorzów - Teofil Rusnok, Tel. 694342940 Bytom - Rafa³ Szaci³owski, Tel. 791743356 Siemianowice Œl. - Tuwim- Jan Kukla, Tel. 32 7656467 Siemianowice Œl. - Bytków- Grzegorz Kukla, Tel. 502362393 Sosnowiec - Pogoñ - Piotr Schmidt, Tel. 501712956 Sosnowiec - Zagórze - Manfred Nehring, Tel. 32 2630516 Sosnowiec - Klimontów - Jan Narwojsz, Tel. 32 2636808 Ruda Œl¹ska - Lucjan Bro¿ek, Tel. 606978109 £aziska Górne - Ireneusz Wala, Tel. 501340815 Grupa angielskojêzyczna - Katowice - Edwin Ricardo, Tel. 5143289468
 9. 9. AKTUALNOŒCIUwaga dzieci, rodzice lub opiekunowie!Og³aszamy konkurs wiedzy biblijnej dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Dokonkursu zapraszamy równie¿ dzieci, które nieco trudniej radz¹ sobie zczytaniem i pisaniem, dla nich mamy te¿ mamy zadania do rozwi¹zania.Przygotowujemy siê poprzez czytanie Ewangelii wg Mateusza(proponujemy przek³ad Towarzystwa Biblijnego w Polsce, czyli nasz¹popularn¹ „brytyjkê”).Prosimy rodziców i opiekunów o pomoc w przygotowaniu siê dzieci dokonkursu. Nie oceniamy ¿adnego dziecka pod k¹tem charakteru pisma,czy znajomoœci zasad ortografii.Zwyciêzców nagrodzimy! Szczegó³y wkrótce... AKTUALNOŒCI13 paŸdziernik, godz. 9.00 8 listopad, godz. 11.00 CZYN ZBOROWY SPOTKANIE SENIORÓW 11 listopadOgólnoœwiatowy dzieñ modlitwy o przeœladowany Koœció³, z tej okazji planowana jest wizyta dyrektora misji „G³os Przeœladowanych Chrzeœcijan” – Macieja Wilkosza 9
 10. 10. ARTYKU£ GIMNAZJALIŒCI Drodzy rodzice, Naszym marzeniem jest, aby gimnazjaliœci byli rozkochani w Bogu, aby mogli byæ zaanga¿owani w ¿ycie koœcio³a i aby w koœciele mieli swoje miejsce. Czêsto dziejê siê tak, ¿e kiedy wyrastaj¹ ze szkó³ek wstydz¹ siêprzyjœæ na m³odzie¿owe,bo nikogo nie znaj¹. Jednym z naszych dzia³añjest organizowanie „nocek integracyjnych”, ró¿nego typu wyjazdów jednoi kilku dniowych z m³odzie¿¹ oraz wyjazdów na ró¿ne konferencje.Uwa¿amy, ¿e jest to dobry czas kiedy jako m³odzi ludzie mo¿emy poznaæsiê wzajemnie (co ciê¿ko osi¹gn¹æ jedynie poprzez godzinê w niedziele naszkó³ce), porozmawiaæ o swojej relacji z Bogiem, doœwiadczeniach, kiedymo¿emy siê zachêcaæ i pomagaæ sobie wzajemnie. Takie prawdziwerelacjê z wierz¹cymi ludŸmi czêsto mog¹ pomóc nam w trudnychsytuacjach, a te najtrwalsze s¹ od najm³odszych lat. Jest to czas kiedyczêsto podejmowane s¹ wa¿ne decyzje w ¿yciu, kiedy oddawane jest ¿ycieBogu i rozbudzane s¹ marzenia z tym zwi¹zane. To w³aœnie na wieluwyjazdach poœród wierz¹cej m³odzie¿y wielu z nas, którzy s¹ dziœ wm³odzie¿y doœwiadczy³o Boga. Sami jesteœmy m³odzi i zdajemy sobie sprawê jakieniebezpieczeñstwa czyhaj¹ na m³odych ludzi w szkole, na podwórkach itego typu miejscach. Dlatego chcemy robiæ co w naszej mocy, abygimnazjaliœci twardo stali w wierze. W³aœnie po to organizujemy tewszystkie rzeczy. Bardzo potrzebujemy do tego Was jako rodziców.Prosimy, abyœcie starali siê zachêcaæ dzieci do brania udzia³u wwszystkich tego typu akcjach. Dlatego zachêcamy, poniewa¿ jedynierazem mo¿emy osi¹gn¹æ coœ naprawdê trwa³ego i mocnego. Bardzopotrzebujemy Waszej pomocy! Paula Trz¹ska - nauczycielka grupy gimnazjalnej CZY WIESZ ¯E...? Najkrótsz¹ ksiêg¹ Starego Testamentu jest Ksiêga Abdiasza. 10
 11. 11. ARTYKU£ Po co nam uwielbianie w Betanii? Jako lider uwielbienia, pasjonat grania na ró¿nych instrumentach i kochaj¹cy szeroko pojêt¹ definicjê dŸwiêku, nigdy nie mia³em w¹tpliwoœci, ¿e uwielbianie w koœciele to coœ wa¿nego. Kiedyœ nie przeszkadza³o mi nic – mog³em graæ i œpiewaæ d³ugo, g³oœno, a nawet nieczysto – byle z pe³ni¹ radoœci i z pasj¹. Z czasem jednak zacz¹³em zauwa¿aæ, ¿e jest wiele czynników, które wp³ywaj¹ na ocenê uwielbiania przez ka¿dego z nas – pocz¹wszy od naszych muzycznych preferencji i ulubionych gatunków muzyki, poprzez g³oœnoœæ granych utworów, rytmy w których siê dobrze czujemy, a¿ do aspektów werbalnych, takich jak treœci piosenek, dŸwiêki poszczególnych instrumentów czy ca³a aran¿acja utworów. W koœcio³ach na wiele sposobów próbuje siê podnosiæ „standard” uwielbienia, a i tak pewnie wiêkszoœæ z nas ma swoj¹ definicjê tego, czym jest „wspania³e uwielbienie”. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiœcie siê nad tym, co preferuje Bóg? Czy myœleliœcie, co dla Niego jest najwa¿niejsze w uwielbieniu? Czasem s³yszê takie opinie: „Uwielbienie nie jest czymœ, co mnie ekscytuje, wolê misjê, dobre kazania. A w ogóle to nie umiem œpiewaæ”. Dlaczego tak jest? Czy tylko niektórzy maj¹ przeznaczenie, aby wielbiæ, byæ „chwalc¹”, podczas gdy innych poch³aniaj¹ bardziej praktyczne aspekty ¿ycia chrzeœcijañskiego? Nie s¹dzê, by tak by³o. Uwielbianie dotyczy ka¿dego z nas i nie mo¿na go pomin¹æ lub zast¹piæ inn¹ form¹. Dlaczego zatem powinniœmy wszyscy uczestniczyæ w uwielbieniu i byæ jego czêœci¹? Po pierwsze dlatego, ¿e tego oczekuje od nas nasz Pan. Angielskie s³owo „worship” jest skrócon¹ form¹ od s³owa "worth" (wartoœæ) - uwielbienie (worship) oznacza tyle co "wartoœciowanie" Boga, czyli uznawanie najwy¿szej wartoœci Boga, samego w sobie oraz w naszym systemie wartoœci. Uwielbiamy Go poniewa¿ On jedyny jest Bogiem, poniewa¿ jest wy¿szy wobec wszystkiego co uczyni³, nieograniczony w swej sile, niepokonany w doskona³oœci, nieprzeœcigniony w piêknie, nieporównywalny w moralnej doskona³oœci i niezrównany w mi³oœci, ³asce i wspó³czuciu - uwielbiamy Boga, daj¹c Mu pierwszeñstwo we wszystkim. Uwielbienie jest wiêc osobistym, pe³nym wiary uznaniem priorytetu Boga. Czy zgodzisz siê zatem, ¿e to coœ bardzo wa¿nego?11
 12. 12. ARTYKU£Po drugie, uwielbiamy dlatego, ¿e chcemy siê podobaæ Bogu, a to naszeuwielbienie porusza Jego serce i sprawia, ¿e jesteœmy mu mili. Chwa³a,wyzwalana przez nas, jest szczególnym miejscem, do którego Bógprzychodzi i chce w nim pozostaæ. Miejscem, w którym On odpowiada namodlitwy, uzdrawia, podnosi i odnawia lud swój (Ps. 147:1-3). Pieœñchwa³y jest mi³a dla Boga - Jezus têskni za szalonym, pe³nym ognia i pasjiuwielbieniem, które pamiêtamy z czasów Dawida. Uwielbienie jest stref¹chwa³y, w której my twarz¹ w twarz spotykamy naszego ¿ywego Boga. Czyto nie piêkne?Nie mam tutaj czasu, ¿eby opisaæ wszystko to, co dzieje siê w naszym¿yciu i w nas samych podczas uwielbienia, ale wymieniê choæ kilka rzeczy:Uwielbienie pozwala nam oderwaæ siê od spraw doczesnych, naszychtrosk i problemów i skierowaæ ca³¹ nasz¹ uwagê na naszego Boga; Efektem szczerego uwielbienia jest lepsze poznanie naszego Pana – Jego imion, tytu³ów i przymiotników, którymi siê do Niego zwracamy; W uwielbieniu wychwalamy Jego cechy, staramy siê je przyj¹æ i tym samym coraz bardziej upodabniamy siê do Chrystusa. W ten sposób zastêpujemy ludzkie s³aboœci Bo¿ymi cnotami; W czasie uwielbienia objawiaj¹ siê dary Ducha Œwiêtego; A kiedy wyznajemy Jezusa jako naszego Pana i kierujemy na Niego uwagê, to szatan i jego pokusy nie maj¹ do nas dostêpu. Podsumowuj¹c – Dziœ wiem, ¿e Bóg kocha ró¿ne style i „smaki” uwielbienia. Kocha je, poniewa¿ s¹ wyrazem NASZEGO indywidualnego oddania i mi³oœci do Niego. Kocha, gdy po prostu uni¿amy siêprzed Nim i wywy¿szamy Go, bez wzglêdu na to, jak¹ formê to przyjmuje,jak to s³ychaæ na zewn¹trz, lub w jakim stylu gra w³aœnie zespó³.Zachêcam Was zatem drodzy bracia i siostry – kiedy przychodzimy nanabo¿eñstwo, b¹dŸmy gotowi ju¿ od pierwszej pieœni i nie myœlmy o tym,kto dzisiaj gra, kto œpiewa i czy dobrze s³ychaæ – po prostu bierzmywszyscy czynny udzia³ w uwielbieniu, otwierajmy nasze serca przedBogiem i wyra¿ajmy mu nasz¹ mi³oœæ tak, jak potrafimy najlepiej.Klaszczmy, tañczmy, œpiewajmy radoœnie i wznoœmy nasze rêce doChrystusa. Niech nasz¹ Betaniê wype³nia Bo¿a chwa³a, a wtedy Pan Bógus³yszy wyraŸnie szczer¹ pieœñ naszego serca. Rozkochany w dŸwiêkach uwielbienia - Daniel Wo³kiewicz 12
 13. 13. WYDARZENIA SMAKI DOJRZA£EGO ¯YCIA W pi¹tek 20 wrzeœnia br. siostrze Ewie Nowak, siostrze odby³o siê spotkanie autorskie Jadwidze Wo³kiewicz, bratu prezentuj¹ce wydan¹ przez Ferdynandowi Karelowi oraz nasz zbór wspólnie z ChSD braterstwu Ryderów. publikacjê “Smaki Dziêki wam publikacja dojrza³ego ¿ycia”. nabra³a prawdziwej Zawiera ona zdjêcia wartoœci i smaku. m³odych fotografów W listopadzie prezentuj¹ce piêkn¹ planujemy kolejne staroœæ oraz wywiady spotkanie maj¹ce na z seniorami którzy celu ³¹czyæ pokolenia. dzielili siê swoimi Z a p r a s z a m y przepisem na jeden z wszystkich betañskich siedmiu istotnych seniorów oraz elementów które nadaj¹ naszemu m³odzie¿. Szczegó³y ¿yciu smak m.in.: wychowanie dotycz¹ce spotkania podamy dzieci, pasja, wiara czy praca. na pocz¹tku listopada. Wiêcej Siedmiu z naszych betañczyków o projekcie na stronie podzieli³o siê swoj¹ histori¹, za co chsd.katowice.pl serdecznie dziêkujemy: HAS£O MIESI¥CA PA DZIERNIK: Prawdziwy Koœció³ - Werset przewodni: Lecz my nie jesteœmy z tych, którzy siê cofaj¹ i gin¹, lecz z tych, którzy wierz¹ i zachowuj¹ duszê. (Hbr 10:39) LISTOPAD: Pokuta, bilans roku - Werset przewodni: Opamiêtaj siê wiêc, bo jeœli nie, to wkrótce przybêdê do ciebie. (Obj 2:16) CZY WIESZ ¯E...? Ksiêga Izajasza jest najczêœciej cytowanym w Nowym Testamencie pismem starotestamentalnym. Znajdujemy a¿ 419 odwo³añ do tej ksiêgi.13
 14. 14. ARTYKU£ Wywiad z pastorem Ferdynandem Karelem - fragment publikacji “Smaki dojrza³ego ¿ycia” dotycz¹cy „smaku” WIARY:Kiedy w Pañskim ¿yciu nast¹pi³ prze³omowy moment w wierze?Gdy by³em dzieckiem uczêszcza³em na lekcje religii, gdzie wspólnie z innymidzieæmi, uczyliœmy siê prawd na temat Boga. Nauczycielka prowadzi³a te zajêciaw tak piêkny sposób, ¿e zaszczepi³a we mnie mi³oœæ do Boga. Gdy mia³em 11 lat,podczas wizyty jednego z misjonarzy, uklêkn¹³em razem z innymi dzieæmi iszczerze odda³em moje ¿ycie Jezusowi. Od tego czasu ¿yjê razem z Chrystusem.Pragnê nadmieniæ, ¿e nie nawróci³em siê w sposób rewolucyjny lecz ewolucyjny,by³ to proces. Bóg przemieni³ moje ¿ycie, za co jestem mu wdziêczny.Co zmieni³a w Pana ¿yciu wiara?W ka¿dym momencie mojego ¿ycia Bóg by³ obecny i wp³ywa³ na wszystkie jegodziedziny. Nape³nia³ moje serce radoœci¹, zarówno podczas dobrych jak itrudnych momentów: kiedy zosta³em aresztowany ze wzglêdu na wiarê, jak iwtedy gdy widzia³em jak wiele osób akceptuje Jezusa Chrystusa jako swojegoPana. Duch Œwiêty w ka¿dej chwili nape³nia³ moje ¿ycie pokojem. Dostrzegamogromn¹ ró¿nicê, patrz¹c na ¿ycie osób które prze¿ywa³y swoje ¿ycie bez Boga.Ja w moim sercu nadal czuje siê m³ody. Gdy co miesi¹c uczestniczê wspotkaniach seniorów chrzeœcijan, widzê w nich t¹ sam¹ radoœæ. Wspólnie lubimyœpiewaæ i chwaliæ naszego Boga!Jak wytrwaæ w wierze?Ca³e ¿ycie starliœmy siê wspólnie z ¿on¹ rozpoczynaæ nasz dzieñ od modlitwy iczytania Pisma Œwiêtego. Teraz kiedy mam wiêcej czasu praktykuje to zarównorano jak i wieczorem, bo widzê ¿e to ma bardzo du¿e znaczenie. Chcia³bymzachêciæ wszystkie m³ode osoby, aby dba³y o swoj¹ spo³ecznoœæ z Bogiem i ka¿dydzieñ rozpoczyna³y z Nim. Muszê tak¿e wspomnieæ o innej wa¿nej rzeczy,mianowicie o wyborze ma³¿onka. M³ode wierz¹ce osoby powinny pamiêtaæ bywi¹zaæ siê tylko z osobami, które równie¿ odda³y swoje ¿ycie Chrystusowi. Jest toniezwykle wa¿na decyzja, która ma wp³yw na ca³e nasze ¿ycie. CZY WIESZ ¯E...? Amos, zanim Bóg powo³a³ go na proroka, by³ pasterzem i hodowc¹ figowców (Am 1,1; 7,4). Dlatego te¿ styl jego przepowiadania, bardzo przejrzysty i malowniczy, zawiera wiele porównañ, czêsto dosadnych, wziêtych z ¿ycia wiejskiego. 14
 15. 15. AKTUALNOŒCI Bracia i Siostry, Zapraszamy Was do wziêcia udzia³u w unikatowym, na skalê zielonoœwi¹tkow¹, wydarzeniu. Ju¿ w krótce w Betanii pierwsza edycja programu MAM TALENT, maj¹ca na celu odkrycie prawdziwych nas i naszych, czêsto ukrytych, talentów. Je¿eli potrafisz krêciæ ko³em m³yñskim, nauczy³eœ psa recytowaæ, chodzisz na rêkach lub robisz przysiady je¿d¿¹c na trzyko³owym rowerku to to bêdzie Twój show. Oczywiœcie mo¿esz równie¿ odkryæ przed nami swoje inne, mniej lub bardziej spektakularne umiejêtnoœci, których nikt nigdy nie pozna³, nie zobaczy³ lub nie us³ysza³. Zachêcam Was gor¹co, ¿ebyœcie podzielili siê tym, czym obdarzy³ Was Pan Bóg. Podzielcie siê Waszymi pasjami i talentami. Taka okazja mo¿e siê ju¿ nigdy nie powtórzyæ! Zg³oszenia przyjmuj¹ do 14 paŸdziernika - Daniel Wo³kiewicz i Dominik Tomaszewski Wielki pokaz talentów odbêdzie siê 17 listopada o godzinie 17.00” CZY WIESZ ¯E...? Ksiêgi proroków wiêkszych i mniejszych zosta³y u³o¿one w porz¹dku chronologicznym. Nie znaczy to jednak, ¿e prorocy mniejsi nast¹pili po zakoñczeniu dzia³alnoœci proroków wiêkszych. Dzia³ali oni równolegle. Na przyk³ad Ozeasz prorokowa³ w czasach Izajasza. Wszystkie ksiêgi prorockie mo¿na usytuowaæ mniej wiêcej w okresie od 100 do 200 lat po upadku Jerozolimy (586 r. przed Chrystusem).15
 16. 16. KRZY¯ÓWKA 1 2 1 3 4 32 7 5 4 6 7 5 8Poziomo: Pionowo:1. ofiara dla ubogich ludzi 1. celnik, który zwróci³ pieni¹dze2. do takich nale¿y Królestwo Niebios 2. jego odg³os towarzyszy³ zaparciu3. anio³, który oznajmi³ Marii nowinê siê Piotra4. nie uwierzy³ w zmartwychwstanie 3. cesarz, który zarz¹dzi³ spisJezusa ludnoœci krótko przed narodzinami5. jego córka zosta³a wskrzeszona Jezusa6. ¿o³nierze rzymscy rzucali o ni¹ losy 4. tam triumfalnie wjecha³ Jezus7. obieca³ Synowi Bo¿emu królestwa 5. zdolnoœæ lub jednostka monetarnaw zamian za oddanie pok³onu 6. ukamienowany z powodu wiary8. tam Saul nie zd¹¿y³ dotrzeæ, by 7. anio³owie zwiastowali im dobr¹przeœladowaæ wyznawców Jezusa nowinê o narodzeniu MesjaszaZ liter w wyró¿nionych okienkach u³ó¿ has³o i wpisz je do kratekumieszczonych po prawej stronie.Has³o wraz z wpisanym obok imieniem nazwiskiem i wiekiem nale¿y wyci¹æi w ci¹gu 2 tygodni dostarczyæ do Sabiny lub Grzegorza Kukla. Wszystkieprawid³owe odpowiedzi wezm¹ udzia³ w losowaniu s³odkich nagród.Krzy¿ówka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6-u do 15-u lat. 16
 17. 17. NABO¯EÑSTWA Niedziela, godz. 10,oo nabo¿eñstwo g³ówne Wtorek, godz. 18,30 wyk³ad S³owa Bo¿ego Sobota, godz. 16,oo spotkanie m³odzie¿owe INNE SPOTKANIA Niedziela 9,20 - modlitwa starszych (kancelaria) 9,30 - modlitwa liderów przed nabo¿eñstwem (sala modlitwy) 9,45 - modlitwa ogólna przed nabo¿eñstwem (sala modlitwy) 10,40 - zajêcia dla dzieci w Szkole Niedzielnej (salki katechetyczne) Poniedzia³ek 17,30 - spotkanie klubu Quo Vadis (sala kominkowa) (dla osób z problemem uzale¿nieñ, bezdomnoœci, bezrobocia) Wtorek Post i modlitwa o przebudzenie zboru i miasta 18,00 modlitwa (sala modlitwy) Œroda - Pi¹tek Spotkania w Grupach Domowych PAMIÊTAJ: I Niedziela miesi¹ca - Wieczerza Pañska II Niedziela m-ca - Modlitwa o problemy i uzdrowienie III Niedziela m-ca Ewangelizacja, modlitwa o zgubionych Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy Zbór „Betania” 40-862 Katowice, ul. Gliwicka 267 ww.betania.katowice.pl tel. 032 250 01 36, betania@betania.katowice.pl Konto bankowe: PKO BP Katowice, 88 1020 2313 0000 3102 0149 564717

×