Successfully reported this slideshow.
CO S£YCHAÆ W BETANII?                              Grudzieñ 2012               ...
¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE       Ýyczæ moim siostrom i braciom, z okazji pamiàtki Narodzenia Pa              ...
PROSTO Z BIURKA PASTORAPójdŸmy do Betlejem i zobaczmy, co siê tam zdarzy³o. (£uk 2:15 BT)   Betlejem, to dziwne miejsce...
PROSTO Z BIURKA PASTORA  `  porozmawiaæ o Jezusie, zaprosiæ na nabo¿eñstwo œwi¹teczne, a jeœli  trzeba zrobiæ miejsc...
PROSTO Z BIURKA PASTORA  `   swoj¹ w³asn¹ rolê, pokazuje siê w œwiat³ach jupiterów i czeka dumnie na  oklaski? Czy l...
¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE   „Albowiem dzieciæ zrodziłsiæo   I syn jest nam dany.”(Izaj. 9:5)   Wiara nie musi byã wielka, ...
¯YCZENIA ŒWI¥TECZNEKatowicka grupa Rangersów        a nadchodz¹cy rok przybli¿y dokorzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cej ...
Roczny Program ModlitwyM-c     Temat               Werset przewodni              Abyœcie ...
Tygodniowy Program Modlitwy o s³u¿by w zborze Betania,          Liderów i Przywódców Zboru       Motto: Heb...
¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE       Kochani Bracia, kochane Siostry!   Mam wraýenie, ten rok minà³ jeszcze szybciej niý osta...
DZIEJE SIÊ...           Darmowa kawa na Stawowej     Był zimno,ciemno i deszczowo.Wielu z nas towarzyszył  ...
AKTUALNOŒCI   31 grudnia (pon) godz. 18.30 Sylwester / Po¿egnanie roku 5 z³/os   1 Stycznia (wt) godz. 11.00 Nowy Rok ...
PROGRAM NOWOROCZNEGO TYGODNA MODLITWY 2013Dzieñ   Has³o             TreœæWto   Modlitwa  M¹dry siê mod...
PROGRAM MODLITWY O RODZINY   W ci¹gu roku modlimy siê o wszystkie rodziny naszego zboru.   Nabo¿eñstwo w ostatni wtore...
TYGODNIOWY PROGRAM MODLITWYDzieñ    Has³o               TreœæNdz   M  Modlitwa M¹dry siê modli, bo w ...
NABO¯EÑSTWA       Niedziela, godz. 10,oo nabo¿eñstwo g³ówne       Wtorek, godz. 18,30 wyk³ad S³owa Bo¿ego   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halo grudzień 2012

630 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Halo grudzień 2012

 1. 1. CO S£YCHAÆ W BETANII? Grudzieñ 2012 ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE W tym szczególnym okresie Niech nikogo z nas nie zabraknie,úwiàteczno-noworocznym ýyczymy gdy po raz drugi, ob³okach, na zwszystkim naszym cz³onkom i mnóstwem anioł pojawi siæ nasz ówsympatykom duýo radoúci, pokoju i Zbawiciel, Panów i Król Królów Panmił w gronie najbliýszej rodziny i oúci w swojej pe³nej chwale.To jestw Betanii.Cieszymy siæ, ýe moýemy naszym najwiækszym celem irazem z Wami oczekiwaã na pragnieniem. Niech to wydarzenieobiecane powtórne przyjúcie spædza sen z naszych oczu. Niechnaszego Pana Jezusa Chrystusa. mobilizuje nas do czuwania.Maranatha. Niech to bædzie nasz¹ Rozg³aszajmy to wszystkim woko³o,wspóln¹ modlitwà, nadziejà i ýe Pan przychodzi po nas, swój poradoúcià. Pamiætajmy,ýe samemu Koúciół Ýeby nikt do nas nie miał .duýo trudniej dostaã siæ do nieba. pretensji, o tym nie sł . ýe yszałCzasWspierajmy siæ wspólnie w tym ³ a s k i s i æ ko ñ c z y , a my ú mydecydujàcym Adwencie. wybawieni! ChwałBogu w górze za a pokój, którym nas obdarza. Niech ten pokój króluje w waszych domach i sercach. Pastor Marian z mał ýonkà. Wszystkim Beta czykom ýyczæ bogosł awionych, nych radoúci pełi pokoju Úwiàt Boýego Narodzenia oraz entuzjazmu w dzieleniu siæ ewangeliàI optymizmu w pokonywaniu przeciwnoúci ýyciowych w Nowym 2013 Roku Stanisł Woł awa kiewicz
 2. 2. ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE Ýyczæ moim siostrom i braciom, z okazji pamiàtki Narodzenia Pa tak skiego, równieý Nowego Roku, jak Boýego b³ogos³awieñstwa. Ýyczæ wam, abyúcie doznali nowej radoúci w Duchu Úwiætym i na nowo otrzymali moc i entuzjazm do zwyciæskiego ýycia. Niech znaczenie narodzin Chrystusa nie da siæ zamknàã w kontekúcie uroczystych biesiad, to jest w zwyczaju i tradycji jak ludzi tego úwiata, w przypomnieniu sobie na nowo Jego zwyciæstwa, ale úmierci na krzyýu Golgoty i Jego zmartwychwstanie, nas zbawiã. Chwalmy aby Go za to, nie tylko w czasie úwiàt, przez ca³y Nowy Rok. ale Ferdynand Karel „A s³owo ciał em siæ Z okazji Úwiàt Boýego sta³o I zamieszka³o wúród nas” Narodzenia ýyczæ wszystkim (Ew. Jana 1:14). Z okazji spædzenia mi³ego czasu w zbliýajàcych siæ úwiàt Boýego gronie rodzinnym, radoúci i oraz narodzenia ýyczymy ca³ej Boýego b³ogos³awieñstwa w rodzinie Beta skiej,g³æbokich Nowym Roku. przeýyã, pokoju i radoúci w Panu Grzegorz Kukla Jezusie Chrystusie. Niech pokój i grupa domowa z Siemianowic. Chrystusa wypeł wasze serca nia w oczekiwaniu na rok 2013. grupa domowa Klimontów U progu tego roku, ýyczymy ca³emu zborowi Boýego b³ogos³awieñstwa,abyúmy wspólnie mogli wydawaã prawdziwe owoce dla Królestwa Boýego, byúmy peł mi³oúci s³uýyli Panu. ni Grupa domowa Sosnowiec – Zagórze Z okazji zbliýajàcych siæ Œwiàt Boýego Narodzenia,ýyczymy wszystkim czytelnikom pe³ni mocy, b³ogosławieñstwa Boýego, wiele miłoúci oraz radosnej i rodzinnej atmosfery na ten czas, w nadchodzàcym roku a 2 1 obecnoúci Boga w Waszym ýyciu I spe³nienia marzeñ! 03 Lidia i Edward Michalczykowie2
 3. 3. PROSTO Z BIURKA PASTORAPójdŸmy do Betlejem i zobaczmy, co siê tam zdarzy³o. (£uk 2:15 BT) Betlejem, to dziwne miejsce – ma³a miejscowoœæ, nie znacz¹ca wiele, alejak¿e popularna w czasach Jezusa. Có¿ wiêc takiego wydarzy³o siê wBetlejem, ¿e i anio³owie i pasterze i król Herod i mêdrcy ze wschodu –wszyscy rozmawiali o Betlejem? Wydarzenia z Betlejem sprzed 2 tysiêcy latmaj¹ wymiar ponadczasowy. Has³o pasterzy: - PójdŸmy do Betlejem, ma idzisiaj swój wymiar pewnego nakazu, osobistego przymusu i moralnegoobowi¹zku. Bo Betlejem, to nie tylko ¿³óbek i siano, ale przede wszystkimChrystus! Zaproszenie do Betlejem, to zaproszenie do osobistego spotkania z¿yj¹cym Jezusem. Jeœli teraz zlekcewa¿ymy przywilej spotkania siê zJezusem i oddania Mu chwa³y jako Panu i Królowi tu na ziemi, jaka bêdzieJego reakcja, kiedy staniemy przed Nim na s¹dzie? Jeœli teraz nie nauczymysiê przebywaæ z Jezusem, czy On bêdzie chcia³ spotkaæ siê z nami i zaprosiæ doswojego królestwa? Niech wiêc s³owa pasterzy bêd¹ i dla nas zachêt¹, bykolejne Œwiêta prze¿yæ z Jezusem; w Jego obecnoœci, w atmosferzeuwielbienia i chwa³y. Bo On przyszed³, by zbawiæ i wprowadziæ nas do nieba. Historia wydarzeñ zwi¹zanych z narodzeniem Jezusa ma swojeodniesienie do naszego ¿ycia. Bowiem obserwuj¹c postacie tych wydarzeñ iich reakcje, mo¿emy od nich tak wiele siê nauczyæ i w tym œwietle poddaæanalizie swoje zachowanie. Oto aktorzy tych wydarzeñ i niektóre rekwizyty.Ich symbolika mo¿e wiele nam przekazaæ. = Maria – matka Jezusa. Zanim posz³a do Betlejem, by wydaæ na œwiatJezusa i tam siê z Nim spotkaæ, najpierw mia³a swoje nabo¿eñstwo z DuchemŒwiêtym. Najlepszy czas przygotowania siê do Œwi¹t, to czas osobistegowyciszenia, modlitwy i spo³ecznoœci z Duchem Œwiêtym. Poproœ DuchaŒwiêtego o natchnienie, inspiracjê i przygotowanie na spotkanie z Jezusem nietylko w Bo¿e Narodzenie, ale w czasie Adwentu – oczekiwania na powtórneprzyjœcie Pana. = Jezusa. Mia³ problem z akceptacj¹ i przyjêciem do swojej Józef – ojciecrodziny cudzego dziecka. W koñcu siê prze³ama³. Czy jesteœ gotowy/a dzisiajzaakceptowaæ i pokochaæ Syna Bo¿ego? Czy jest czêœci¹ twojej rodziny? Czyjest g³ównym goœciem tych Œwi¹t w twoim domu? Czy kochasz Go ca³ymsercem, mimo ¿e to Syn Bo¿y, a mo¿e w³aœnie dlatego ¿e to Jezus – Bo¿y Syn?Czy zaadoptowa³eœ Go w pe³ni jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy oka¿eszswoj¹ mi³oœæ w Bo¿e Narodzenie? Jak j¹ wyrazisz? =to pos³añcy Pana Boga. Przynieœli dobr¹ wieœæ o narodzeniu Anio³owiePana. To piêkny przyk³ad dla nas - zostawiæ swoje obowi¹zki, choæ na chwilesiê od nich oderwaæ i pójœæ do tych, którzy s¹ zagubieni, s³abi i wystraszeni. Idaæ im otuchê, pokazaæ nadziejê i wskazaæ na Jezusa, który ¿yje, pomaga izbawia. W gonitwie zakupów i troski o stó³ zatroszczyæ siê o innych, [ 3
 4. 4. PROSTO Z BIURKA PASTORA ` porozmawiaæ o Jezusie, zaprosiæ na nabo¿eñstwo œwi¹teczne, a jeœli trzeba zrobiæ miejsce przy stole. Niech inni te¿ maj¹ swoj¹ cz¹stkê Jezusa obok ciebie. = Pasterze mówi¹: Wykonuj rzetelnie i uczciwie swoj¹ pracê, ale kiedy jest czas, by spotkaæ siê z Jezusem, idŸ szybko na spotkanie. Kiedy jest czas nabo¿eñstwa i chwa³y – nie mo¿e tam zabrakn¹æ ciebie. Pamiêtaj, Bo¿e Narodzenie to nie tylko sto³y i prezenty – to przede wszystkim Jezus! Pasterze nic nie przynieœli z sob¹, ale ofiarowali Jezusowi serca pe³ne chwa³y, czci i uwielbienia. To wzór twojej postawy i twojego wnêtrza na Bo¿e Narodzenie. = ludzie zainteresowani Jezusem. Dla nich problemem nie Mêdrcy, to by³y ani kilometry drogi, któr¹ mieli przebyæ, ani ciê¿ary, które nieœli ze sob¹ jako prezenty dla Jezusa. Najwa¿niejsze, to spotkaæ siê z Jezusem. Bo Jezus nie by³ dla nich ma³ych dzieci¹tkiem, lecz Królem i Panem. Powitali Go z najwiêkszymi honorami, z darami przynale¿nymi W³adcy. Czego nas ucz¹? Pokory i szacunku dla Jezusa. Historia o ¿³obku, to przesz³oœæ, historia – teraz liczy siê Jezus, który jest Panem i Królem. Nale¿y Mu siê najwy¿sza czeœæ, chwa³a i uwielbienie. Z takim nastawieniem przyjdŸ na œwi¹teczne nabo¿eñstwo. Kolêdy, to czêœæ kultury, ale najwa¿niejsze jest serce. Czy m¹drze spêdzisz te Œwiêta - spotkanie z Jezusem? = to równie¿ prezenty. Bóg da³ ludziom prezent – swojego Czêœæ œwi¹t, Syna. Mêdrcy przynieœli prezenty Jezusowi. A ty? Komu dasz prezent? Mo¿e jakaœ kartka z ¿yczeniami? Mo¿e zaprosiæ kogoœ do sto³u? A mo¿e krótki telefon z ¿yczeniami i b³ogos³awieñstwem? Poproœ Ducha Œwiêtego o wskazanie choæby jednej osoby, któr¹ mo¿esz pob³ogos³awiæ w imieniu Jezusa. = ignorant. Jezus by³ dla niego konkurencj¹, ba³ siê Go i Herod, to zlekcewa¿y³. Nawet sam nie pofatygowa³ siê, by wyjœæ Mu na spotkanie. Skoñczy³o siê na tym, ¿e przeprowadzi³ wywiad o Jezusie, a potem wys³a³ innych, by dowiedzieli siê czegoœ wiêcej. Dla niego wydarzenie w Betlejem, to tylko kartka w kalendarzu. Mia³ swoje ¿ycie i uwa¿a³, ¿e Jezus nie jest godny, by poœwiêciæ Mu zbyt wiele uwagi. Czy myœlisz, ¿e Herod by³ tylko jeden? Czy wiesz ilu Herodów dzisiaj siedzi w ³awkach koœcielnych? Czy wiesz ilu Herodów biega po supermarketach przed œwiêtami? ¯yj¹ dla w³asnego brzucha i licz¹ kartki w kalendarzu. Ale co bêdzie, kiedy spadnie ostatnia kartka z twojego kalendarza? Czy Bóg znajdzie czas dla ciebie, czy Bóg siê tob¹ zainteresuje? = Gwiazda zrobi³a dobra robotê. Zab³ysnê³a na czas Bo¿ego Narodzenia. Swoim blaskiem i œwiat³em wskaza³a na Jezusa. To dziêki niej inni znaleŸli drogê do Jezusa, doszli do celu, uradowani wracali do domu. Zrób wszystko, by ca³e twoje piêkno, blask i dostojeñstwo skupi³y siê na Jezusie. Czy jesteœ gwiazd¹ wskazuj¹c¹ na Jezusa, czy mo¿e gwiazd¹ na scenie, która gra a4
 5. 5. PROSTO Z BIURKA PASTORA ` swoj¹ w³asn¹ rolê, pokazuje siê w œwiat³ach jupiterów i czeka dumnie na oklaski? Czy ludzie chwal¹ ciebie, czy Boga za twoje dobre uczynki? Czy robisz wszystko, by Jezus by³ przez ciebie uwielbiony, lub kroczysz dumnie ciesz¹c siê ze swoich sukcesów? Zab³yœnij na czas Bo¿ego Narodzenia i zrób wszystko, by Jezusa ukazaæ w pe³ni chwa³y. A kiedy ci siê to uda, mo¿esz siê wycofaæ, by nie przys³aniaæ œwiat³a Jezusowi i skieruj wszystkie jupitery w Jego stronê. = Siano i s³oma kontra z³oto, kadzid³o i mirra. To jakby konfrontacja dwóch œwiatów. Z jednej strony ludzie ofiarowali Panu siano i s³omê, z drugiej wszystko, co piêkne i drogie. A my? Jak powitamy Pana? Co przyniesiemy z sob¹ na spotkanie? Jak wygl¹da twoje ¿ycie, twoje owoce, nasze chrzeœcijañstwo? Czy Pan bêdzie zadowolony, wyró¿niony z twojego sposobu prze¿ywania Jego narodzin? Czy uczcisz Go radoœnie jako Pana i w³adcê, lub zaoferujesz swoj¹ biedê, smutne serce i zmêczone ¿ycie? ¯yczê ci, by twoje ¿ycie budowane by³o na fundamencie drogich kamieni, bo przeto i ty otrzymasz nagrodê w niebie i Pan odbierze chwa³ê z twojego ¿ycia. A Œwiêta? Prze¿yj m¹drze i radoœnie. I ciesz siê, ¿e twój Zbawiciel narodzi³ siê i ¿yje. I b¹dŸ dobrej myœli, bo Ten - którego imiê nadane przez Ojca w niebie brzmi Jezus - wkrótce pojawi siê po raz wtóry i zaprosi nas do nieba. I o tym w³aœnie s¹ te Œwiêta. Pastor Ryszard Wo³kiewicz PROROCTWA O JEZUSIE Urodzony w Betlejem WYPE£NIENIE ”Józef z Galilei, z miasta ZAPOWIED Nazaret, uda³ siê do “A ty, Betlejem Efrata, Judei, do miasta najmniejsze jesteœ wœród Dawidowego zwanego plemion judzkich! Z ciebie Betlejem, poniewa¿ mi wyjdzie Ten, który pochodzi³ z domu i rodu bêdzie w³ada³ w Izraelu, a Dawida, ¿eby siê daæ pochodzenie Jego od zapisaæ z poœlubion¹ pocz¹tku, od dni sobie Maryj¹, która by³a wiecznoœci.” brzemienna. Kiedy tam (Mi 5,1) przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania". (£k 2,4-6)2 5
 6. 6. ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE „Albowiem dzieciæ zrodziłsiæo I syn jest nam dany.”(Izaj. 9:5) Wiara nie musi byã wielka, uwierzyã w tego, aby którego obieca³ Bóg. Pewnoúã pasterzy, którzy byli przecieý prostymi ludêmi powinna nas zachæcaã do zaufania w Sł Boýe. owo Nasze serca muszà byã otwarte kaýdego dnia na to co Duch pragnie powiedzieã do koúcioł Trwajmy wiæc w modlitwie i w oczekiwaniu a. na Jego powiew, abyúmy ujrzeli peł tego który jedynie jest Królem nie Królów i Panem Panów. nazwà go: ?I Cudowny Doradca, Mocny, Bóg Ojciec Odwieczny, Ksiàýæ Pokoju”. Trwajmy wiæc w Nim gdyý tylko On jest pokojem i w nim nasza moc do burzenia warowni. Niech pamiàtka Narodzenia Pañskiego bædzie dla nas wierzàcych okazjà do wnikliwszego spojrzenia na nasze ýycie w Chrystusie i do podjæcia pewnych zobowiàza , albowiem bez wiary nie moýna podobaã siæ Bogu, wiara bez uczynków jest martwa. a Celujmy wiæc w dobrych uczynkach, których powo³a³ nas Jezus, do abyúmy w nich chodzili. Starajmy siæ wszystkim dobrze czyniã, a najwiæcej domownikom wiary. Piotr Schmidt lider grupy Sosnowiec Pogo- PROROCTWA O JEZUSIE Potomek z linii króla Dawida ZAPOWIED WYPE£NIENIE “Oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy ”Rodowód Jezusa wype³niê pomyœln¹ Chrystusa, syna Dawida, zapowiedŸ, jak¹ syna Abrahama. [...] a obwieœci³em domowi Jesse ojcem króla izraelskiemu i domowi Dawida. Dawid by³ ojcem judzkiemu. W owych Salomona, a matk¹ by³a dniach i w owym czasie ¿ona Uriasza. [...] Jakub wzbudzê Dawidowi ojcem Józefa, mê¿a p o t o m s t w o Maryi, z której narodzi³ siê sprawiedliwe; bêdzie J e z u s , z w a n y wymierzaæ prawo i Chrystusem.” sprawiedliwoœæ na ziemi.” (Mat. 1,1.6.16) (Jer. 33,14-15)62
 7. 7. ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNEKatowicka grupa Rangersów a nadchodz¹cy rok przybli¿y dokorzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cej siê poznania niezg³êbionej mocy tego,pami¹tki œwi¹t Bo¿ego Narodzenia którego naœladujemy jak tylkopragnie z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia umiemy w codziennym naszymwszystkim, którzy zawsze staraj¹ postêpowaniu. Stoj¹c u progusiê byæ gotowi wed³ug przes³ania, nowego roku planuj¹c pamiêtajmy,jakie przekaza³ swoim ¿e cokolwiek bêdziemy robiæ,naœladowcom sam Pan Jezus wzajemnie otwierajmy siê dla siebieChrystus, a którego to, jako grupa wzrastaj¹c w wierze oraz czerpi¹c zeskautowska staramy siê wspólnych doœwiadczeñ a pe³nijmywprowadzaæ w czyn. Niech czas s³u¿bê ka¿dy wed³ug swojegopami¹tki pojawienia siê wœród przeznaczenia.ludzi Zbawiciela bêdzie dla nas Z najszczerszymi ¿yczeniami.wszystkich momentem refleksji, Kadra Rangers Katowice. DZIEJE SiÊ... Royal Rangers zawsze gotów – to has³o od paŸdziernika bie¿¹cego roku przyœwieca wszystkim skautom betañskiego szczepu . Cieszymy siê, ¿e tylu m³odych ludzi chêtnie przychodzi na zbiórki i czynnie w ich uczestniczy. Chcemy siê rozwijaæ w duchu skautingu, coraz lepiej poznawaæ, doœwiadczaæ Bo¿ego dzia³ania.Za nami pierwsze zbiórki, nocka skautowska, spotkanie w koœciele wPiekarach Œl¹skich, gdzie mogliœmy promowaæ Royal Rangers. Zapraszamym³odych ludzi do udzia³u w naszych spotkaniach! Niew¹tpliwie spor¹atrakcjê stanowi³a nocka skautowska, która odby³a siê 23 listopada. Wziê³o wniej w niej prawie 30-oro dzieci. M³odzi skauci uczestniczyli w ciekawej grzeterenowej, której zwieñczeniem by³ tor przeszkód, przygotowany przezdwóch druhów. Sprawi³ on wszystkim uczestnikom wiele radoœci i by³prawdziwym wyzwaniem. Skauci przeszli swoje pierwsze szkolenie zzakresu udzielania pomocy medycznej, uczyli siê jak przygotowaænieprzemakalne oprawy na Bibliê, by³y œpiewy, pl¹sy, us³uga s³owem,opowiadania oraz kalambury, które przygotowali sami skauci. Naszymispecjalnymi goœæmi by³ pastor Marian Dwulat oraz starszy zboru AndrzejBuszydlik, którzy z³o¿yli przy ognisku obietnicê duchowego wspieraniaskautów i otrzymali pami¹tkowe medale, tym samym staj¹c siê HonorowymiPrzyjació³mi Royal Rangers Katowice.Dziêkujemy Bogu za nasz szczep. Czuwaj! 7
 8. 8. Roczny Program ModlitwyM-c Temat Werset przewodni Abyœcie ¿yli w zgodzie i by nie by³o wœród was Zbór – jednoœæ,Stycz roz³amów; abyœcie byli jednego ducha i jednej myœli s³u¿by, plany (1Kor 1:10), Ewangelizacja Albo jak uwierz¹ w Tego, o którym nie s³yszeli? Lecz jakLuty przebudzenie bêd¹ mogli us³yszeæ, jeœli im nikt nie g³osi? (Rz 10:14) Zwyciêskie ¿ycie W koñcu, bracia moi, umacniajcie siê w Panu i wMarz w Chrystusie potê¿nej mocy jego. (Ef 6:10) Tak, ju¿ nadchodzê! Niech siê to stanie! PrzyjdŸ, PanieKwie Przyjœcie Pana Jezu! (Obj 22:20) Zechciej tedy zes³aæ teraz b³ogos³awieñstwo na domMaj Rodzina Twego s³ugi (2 Sam 7:29) On was chrzciæ bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem. (MtCze Duch Œwiêty 3:11) A ci, co wielu nauczali sprawiedliwoœci, ju¿ po wszystkieLip Misja czasy b³yszczeæ bêd¹ jak gwiazdy. (Dan 12:3) B¹dŸ dla wierz¹cych wzorem w postêpowaniu, w mi³oœci,Sie Charakter w wierze, w czystoœci. (1Tym 4:12) Powierzy³ swoim s³ugom staranie o wszystko, ka¿demuWrze S³u¿ba wyznaczy³ zadanie, a odŸwiernemu nakaza³, aby czuwa³. (Mk 13:34) Aby sam sobie przysposobiæ Koœció³ pe³en chwa³y, bez PrawdziwyPaŸ zmazy lub skazy lub czegoœ w tym rodzaju, ale ¿eby by³ Koœció³ œwiêty i niepokalany. (Ef 5:27) Pokuta Opamiêtaj siê wiêc, bo jeœli nie, to wkrótce przybêdê doListo bilans roku ciebie. (Obj 2:16) Dziêkczynienie PójdŸmy przed oblicze jego z dziêkczynieniem,Gru wdziêcznoœæ Wykrzykujmy mu radoœnie w pieniach. (Ps 95:2)
 9. 9. Tygodniowy Program Modlitwy o s³u¿by w zborze Betania, Liderów i Przywódców Zboru Motto: Heb 13:7 Pamiêtajcie o waszych przewodnikach...Dzieñ Betania Kategoria Przywódca S³u¿by tyg. • Pastorzy, • zboru, liderzy grup dom., Starsi aktyw Bo¿e RyszardNdz B • Ksiêgowoœæ (S.Wo³kiewicz) przywództwo Wo³kiewicz • Sekretariat (T.Pope) • Nabo¿eñstwa (nauczanie) • Inwestycje • Klub Quo Vadis (E.Nowak) Ewangelizacja Edward Pn E • (K.Kaminiów) ChSD i misja Michalczyk • wiêzienna, Gedeonici S³u¿ba Transformacja - Jan • M³odzie¿ (G.D. Tomaszewscy)Wt T katecheza Szczepaniak • (S.Witkowski) Szkó³ka • Konserwacja obiektu (K.Zakrz) • zielone Tereny • S³. porz¹dkowe (J.Kukla) Œr Administracja Andrzej • kuchnia (Modniccy) Kawiar., A i organizacja Buszydlik •video Foto, • Dozorcy • www Strona • Ksiêgarnia • chór (L.Dwulat) Muzycy, • Nag³oœnienie, œwiat³a Daniel • instrumenty Sprzêt,Czw N Nabo¿eñstwo Wo³kiewicz • okolicznoœciowe Nabo¿. • nabo¿eñstw Nagryw. • Kasetoteka • Odwiedzanie chorych Pt Interakcje Marian • Rozmowy duszpasterskie I (duszpaserstwo) Dwulat • (F. Karel) Seniorzy • domowe Grupy • modlitwy o problemy Aktywna Jan Sb A • czuwania, spotk. Modlitewne modlitwa Prêgowski (Micha³ Marsza³ek)
 10. 10. ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE Kochani Bracia, kochane Siostry! Mam wraýenie, ten rok minà³ jeszcze szybciej niý ostatni. ýe Wúród wielu b³ogosł awieñstw jakimi obdarzył mnie Bóg, najwiækszym by³o prowadzenie grupy domowej. Nasze grupy byłnie tylko okazjà do spotkania ze wspaniał ludêmi, przede y ymi ale wszystkim czasem, w którym mogliúmy odczuwaã Boýà bliskoúã i doúwiadczyã dzia³ania Ducha Úwiætego. Zachæcam wszystkich betañczyków do uczestnictwa we wspólnym studiowaniu S³owa Boýego. Kaýde takie spotkanie to okazja do tego, dzieliã siæ swoimi radoúciami, aby smutkami i tym co przeýywamy w relacji z Bogiem. Poniewaý tam gdzie Duch Pañski, tam wolnoúã. Ýyczæ, abyúcie w Nowym Roku doúwiadczali ciàg³ego zadziwienia Sł owem Boýym. Jarek Kaminiów lider grupy Katowice Zał æýe Úwiæta to czas kiedy podejmujemy wysi³ek by dostrzec w innych wyjàtkowoúã. Pragniemy obdarzyã innych podarunkiem, który úwiadczyã bædzie o znajomoúci ich zainteresowañ, osobowoúci i potrzeb. Wymyúlanie prezentów sprawia mi wiele przyjemnoúci ale niewàtpliwie wymaga czasu i uwagi. Myúlàc o Jezusie mam wraýenie, pomagajàc innym zwracał ýe siæ bardzo indywidualnie, kaýdemu wræczałprezent”i za kaýdym razem był ? to prezent dopasowany do czasu, osoby I problemów jakie mia³a. Pragnæ nauczyã siæ tej umiejætnoúci od najwiækszego Mistrza i kaýdego dnia spotykajàc innych pomagaã tak by naprawdæ pomóc. to równieý moim Jest ýyczeniem dla wszystkich pracowników,wolontariuszy i sympatyków Chrzeúcijañskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Karolina Kaminiów wraz z Zarzàdem ChSD Serdeczne ýyczenia Boýego pokoju i b³ogos³awieñstwa z okazji zbliýajàcych siæ úwiàt, podczas których wspominaã bædziemy narodziny naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa. Stojàc u progu Nowego Roku, ýyczymy wam kochani bracia i siostry si³y, wytrwa³oúci I radoúci z kaýdej chwili spædzonej z naszym Zbawicielem. Gosia i Dominik Tomaszewscy10
 11. 11. DZIEJE SIÊ... Darmowa kawa na Stawowej Był zimno,ciemno i deszczowo.Wielu z nas towarzyszył o ozmæczenie i niechæcenie. d³ugiej ( te korki!) Po ach podróýy znaleŸliúmy siæ wkoñcu w samym centrum Katowic, ulicy Stawowej. na Mł i starsi, peł wrzàtku termosami, odsi z nymi rozstawiliúmy parasol,sto³y i rozpoczæliúmy rozdawanie darmowej kawy i herbaty. taki dzieñ Wkaýdy przechodzieñ spieszy siæ, by jak najszybciej znaleêã siæ w autobusie dodomu. Zresztà, czy ktokolwiek z nas przystanà³ kiedyú na tej ulicy d³uýej, niý5 minut? Goràca kawa i herbata sk³oni³y jednak wielu, zatrzymaã siæ na bychwilæ. Zainteresowanie ros³o z kaýdà minutà, aý osiàgnê³o apogeum, zktórym trudno był sobie poradziã. Wielu przystawał nie tylko na 2, 3 o ominuty, nawet na 10, 15. ale Ludzie mieli mnóstwo pytañ temat Boga, na amy mogliúmy dzieliã siæ z nimi naszym úwiadectwem. W ten listopadowy wieczór okoł 130 osób mog³o us³yszeã lub oprzeczytaã (poprzez naklejkæ na kubku) wieúã o Chrystusie i Jego mi³oúci.Wracaliúmy do domów pe³ni radoúci i pasji, dawno juý zapomniawszy ozmæczeniu, czy zimnie. koñcu nie ma dla chrzeúcijanina nic bardziej Wpasjonujàcego od dzielenia siæ najwspanialszà wieúcià - Ewangelià o Jezusie. Jeúli chcesz doúwiadczyã tej radoúci, bàdê z nami nastæpnym razem.Informacje juý wkrótce! Wieczór dla kobiet-Pieczemy! Sobotni,grudniowy wieczór dostarczy³ nam -kobietom wieluwraýeñ. Kulinarne eksperymenty z pieczeniem i dekorowaniem babeczek,by³y okazjà do tego, móc poznaã siæ bliýej. by Spotkanie byłdoúã kameralne, oale bardzo ciep³e, rodzinne. Oprócz pieczenia, rozmawia³yúmy operfekcyjnych kobietach, które tak naprawdæ, dziæki Bogu, istniejà! nieRozmawiał yúmy o tym, kaýda z nas, ýe niezaleýnie od tego, jakim miejscu wsiæ znajduje,moýe byã wykorzystana przez Boga w niepowtarzalny sposób. To pierwsze od dawna tego typu spotkanie jest tylko zaczàtkiem tego,co chcemy, siæ dzia³o. by Kolejne spotkania to moýliwoúã zaproszeniaznajomych, moýliwoúã integracji i wzajemnego wsparcia miædzy nami -kobietami! zmarnuj okazji i zrób wszystko, wziàã udział kolejnym Nie by wwydarzeniu. 11
 12. 12. AKTUALNOŒCI 31 grudnia (pon) godz. 18.30 Sylwester / Po¿egnanie roku 5 z³/os 1 Stycznia (wt) godz. 11.00 Nowy Rok - Nabo¿eñstwo noworoczne 3 stycznia (czw) godz. 18.30 Tydz. Modlitwy - Nabo¿eñstwo 5 stycznia (sob) godz. 16.00 Tydz. Modlitwy - Nabo¿eñstwo 6 stycznia (ndz) godz. 10.00 Tydz. Modlitwy - Nabo¿eñstwo Wieczerza Pañska 8 stycznia (wt) godz. 18.30 Nabo¿eñstwo zborów protestanckich12
 13. 13. PROGRAM NOWOROCZNEGO TYGODNA MODLITWY 2013Dzieñ Has³o TreœæWto Modlitwa M¹dry siê modli, bo w modlitwie jest moc.1.01 Modlimy siê o wytrwa³oœæ w modlitwie. Modlimy siê, by Bóg dawa³ wizje, inspirowa³, przemawia³. Modlimy siê, by w ka¿dym domu by³ o³tarz domowy Modlimy siê o pe³niê Ducha, gorliwoœæ i dobr¹ s³u¿bê.Czw Koœció³ Modlitwa o Koœció³, o zbory Katowic i Œl¹ska3.01 Modlimy siê o s³u¿by w zborze Modlimy siê o przywódców zboru Modlimy siê o dobre funkcjonowanie zboru Modlimy siê o Bo¿¹ chwa³ê na nabo¿eñstwachSob Wielkie Modlimy siê o Izrael; o pokój i przebudzenie5.01 powo³anie Modlimy siê o przebudzenie kraju, ca³ego Œl¹ska Modlimy siê o ducha ewangelizacji Modlimy siê o pos³uszne wype³nianie woli PanaNdz Mi³oœæ Modlimy siê o mi³oœæ, troskê i jednoœæ zboru,6.01 Modlimy siê o mi³oœæ, troskê i jednoœæ rodzin. Modlimy siê o dobre stosunki miêdzys¹siedzkie. Modlimy siê o to, byœmy zasiewali uczynki mi³oœci. Modlimy siê, byœmy byli piewcami pokoju.Wto Jednoœæ Nabo¿eñstwo zborów protestanckich8.01 Rozpoczynamy Nowy Rok z modlitw¹ i z postem! AKTUALNOŒCI Miesiêczne spotkania modlitewne W ostatni czwartek miesi¹ca odbywaj¹ siê spotkania modlitewne o przebudzenie. Modlimy siê o zbawienie bliskich, znajomych, o przebudzenie naszego kraju i b³ogos³awieñstwo dla w³adz. 31 styczeñ, godz. 18.30 13
 14. 14. PROGRAM MODLITWY O RODZINY W ci¹gu roku modlimy siê o wszystkie rodziny naszego zboru. Nabo¿eñstwo w ostatni wtorek miesi¹ca poœwiêcamy temu celowi wed³ug planu zamieszczonego poni¿ej. Miesi¹c Litera alfabetu Luty A, B Marzec C, Æ, D Kwiecieñ F, G, H, I, J Maj K Czerwiec L, M Lipiec ` N, O Sierpieñ P Wrzesieñ R, S, Œ PaŸdziernik T, U Listopad W, Z, ¯, KONKURS DLA MA£YCH I DU¯YCH Narodziny dziecka to szczególny moment w ka¿dej rodzinie. O jakich postaciach biblijnych mowa: 1. Kap³an, który zaniemówi³ a¿ do dnia, kiedy urodzi³ mu siê syn. 2. Urodzi³ siê w mieœcie Dawidowym, w czasie trwania wykonywanego dekretu cesarza Augusta. 3. Zaraz po urodzeniu tego dziecka, jego mama przez 3 miesi¹ce musia³a ukrywaæ go z obawy przed jego zabiciem. 4. Podczas porodu trzyma³ za piêtê swojego brata. 5. Rozeœmia³a siê na wieœæ, ¿e w podesz³ym wieku urodzi dziecko. Konkurs dla wszystkich chêtnych nie tyko dzieci. Rozwi¹zania, wraz z podaniem nazwy ksiêgi, numeru rozdzia³u i wersetu oraz swoim nazwiskiem i imieniem, prosimy przekazaæ do 6 stycznia 2013 do Sabiny lub Grzegorza Kukla. Rozlosowane zostan¹ s³odkie nagrody!14
 15. 15. TYGODNIOWY PROGRAM MODLITWYDzieñ Has³o TreœæNdz M Modlitwa M¹dry siê modli, bo w modlitwie jest moc. Modlimy siê o wytrwa³oœæ w modlitwie. Modlimy siê, by w ka¿dym domu by³ o³tarz domowyPon O Odpowie- Odpowiedzialna s³u¿ba. dzialnoœæ Modlitwa o Oliwê, Ogieñ i Owoce Ducha. Modlimy siê o pe³niê Ducha, gorliwoœæ i dobr¹ s³u¿bê.Wto D Dwom Modlitwa o rodziny, o ma³¿eñstwa, o dzieci. lepiej O Bo¿y porz¹dek w rodzinach, o pojednanie.Œro L Lewici Modlimy siê o s³u¿by w zborze. Modlimy siê o przywódców zboru. Modlimy siê o dobre funkcjonowanie zboru. Modlimy siê o Bo¿¹ chwa³ê na nabo¿eñstwach.Czw I Izrael Modlimy siê o Izrael; O pokój na Bliskim Wschodzie. O przebudzenie i zbawienie Narodu Wybranego.Pi¹ T Trzoda Modlitwa o Koœció³ na œwiecie. O Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy, jego w³adze i misje. Modlitwa o Koœció³ na Œl¹sku. Modlitwa o bratnie zbory ró¿nych denominacji w K-cach.Sob W W³adze Modlimy siê o przebudzenie kraju, ca³ego Œl¹skaNdz A Agape Modlimy siê o wzajemn¹ mi³oœæ w Zborze, Modlimy siê o mi³oœæ w rodzinach i ma³¿eñstwach. Modlimy siê o dobre stosunki miêdzys¹siedzkie. Modlimy siê o to, byœmy zasiewali uczynki mi³oœci. Modlimy siê o zdolnoœæ do przebaczania. 15
 16. 16. NABO¯EÑSTWA Niedziela, godz. 10,oo nabo¿eñstwo g³ówne Wtorek, godz. 18,30 wyk³ad S³owa Bo¿ego Sobota, godz. 16,oo spotkanie m³odzie¿owe INNE SPOTKANIA Niedziela 9,20 - modlitwa starszych (kancelaria) 9,30 - modlitwa liderów przed nabo¿eñstwem (sala modlitwy) 9,45 - modlitwa ogólna przed nabo¿eñstwem (sala modlitwy) 10,40 - zajêcia dla dzieci w Szkole Niedzielnej (salki katechetyczne) Poniedzia³ek 17,30 - spotkanie klubu Quo Vadis (sala kominkowa) (dla osób z problemem uzale¿nieñ, bezdomnoœci, bezrobocia) Wtorek Post i modlitwa o przebudzenie zboru i miasta 18,00 modlitwa (sala modlitwy) Œroda - Pi¹tek Spotkania w Grupach Domowych PAMIÊTAJ: I Niedziela miesi¹ca - Wieczerza Pañska II Niedziela m-ca - Modlitwa o problemy i uzdrowienie III Niedziela m-ca Ewangelizacja, modlitwa o zgubionych Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy Zbór „Betania” 40-862 Katowice, ul. Gliwicka 267 ww.betania.katowice.pl tel. 032 250 01 36, betania@betania.katowice.plKonto bankowe: PKO BP Katowice, 88 1020 2313 0000 3102 0149 5647

×