Asian Tribune 29-Dec

721 views

Published on

Asian Tribune 29-Dec

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asian Tribune 29-Dec

  1. 1. Vol. I No. 10 Tel: 780-975-8735 www.asiantribune.ca, yash@asiantribune.ca 29 December 2010ˆÒØÏÒ Í≥‹≈Ï Î≈¿±∫‚ÙÈ ÚºÒ∫Ø ÍzÚ≈√∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª Winter in Edmonton ∂Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª ¡Â∂ √Óº«√¡≈Úª” «ÚÙ∂ Â∂ √ÀÓ∆È≈ is in full swing Í«‡¡≈Ò≈ -◊ÒØ Ï Ò Í≥ ‹ ≈Ï ‚≈. ‹√Í≈Ò «√≥ÿ È∂Î≈¿± ∫ ‚∂ Ù È Úº Ò Ø ∫ “Íz Ú ≈√∆ ¡≈͉∂ ÍzË≈È◊∆ Ì≈Ù‰ «Ú⁄Í≥‹≈Ï∆¡ª Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª ¡Â∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂ «ÁÒ‹≈È√Óº«√¡≈Úª” «ÚÙ∂ Â∂ Í≥‹≈Ï∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈ÒÔ» È ∆Ú«√‡∆ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ‘Ø √’∂ ª Í≥‹≈Ï∆¡ªÍºÂ’≈∆ Â∂ ‹È√≥⁄≈ «ÚÌ≈◊ ˘ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «‘ ’∂ ‘∆ «‹≥Á◊∆«Ú⁄ ¡≈ÔØ « ‹Â ’∆Â∂ ◊¬∂ ◊∞˜≈È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ «’‘≈√ÀÓ∆È≈ Á∆ ÍzË≈È◊∆ Ú≈«¬√ ◊À ’≈˘È∆ Â∆’∂ È≈Ò «ÏÒ’∞Ò⁄ª√Ò Í≥‹≈Ï∆ Ô»È∆Ú«√‡∆ ‘∆ Ï≈‘ È‘∆∫ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ‚≈. ‹√Í≈Ò «√≥ÿ È∂ ’∆Â∆ ¡Â∂ ‚≈. ‹√Í≈Ò «√≥ ÿ È∂ √Ò≈‘«¬√ «Ú⁄ √∆ (’À È ∂ ‚ ≈) Á∂ «ÁÂ∆ «’ ‹∂ ’ج∆ ÚË∆¡≈ ÓΩ’≈¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. √z∆ ‹◊»Í Ï≈Û ‘ºÊ Òº◊∂ ª Ï≈‘ ‹≈‰ «Ú⁄ ’ج∆¡Â∂ «ÓÒÚ∞º‚˜ ¡À‚«Ó≥‡È Á∂ ‘˜ È‘∆∫Õ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. √z∆ ’≈Ò «ÚÈ∆‡» ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. ‹◊»Í«ÚÙ∂Ù Ó«‘Ó≈Ȫ Ú‹Ø∫ Ù≈«ÓÒ ‘Ø¬Õ ∂ Ï≈Û È∂ «¬’ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. EDMONTON — Winter in Hill. the rinks are open from 10Î≈¿± ∫ ‚∂ Ù È ⁄∂ ¡ ÓÀ È ‚≈. ’«ÓÙÈ Ï‰≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ Edmonton is now in full Public ice skating rinks a.m. to 10 p.m., with the‘«‹≥Á Ú≈Ò∆¡≈ Á∆ Á∂÷-∂÷ ‹Ø √’≈∆ Á÷Ò ÂØ ∫ «ÏÈ∑ ª swing — or slide — with are also open around the exception of Hawrelak«Ú⁄ ‘ج∂ «¬√ √ÀÓ∆È≈ «Ú⁄ ¡≈˜≈Á≈È≈ ÂΩ Â∂ ’≥Ó ’∂Õ the opening of all of the city. All of the facilities are Park lake facility, which¡≈‡ ¡≈Î «Ò«Ú≥◊ ‡ª‡Ø Á∂ Óπ÷∆ ¿∞‘Ȫ Í≥‹≈Ï √’≈ ÚºÒØ∫ «¬’ city’s toboggan hills and free, and are open seven opens at 11 a.m.√z ∆ Í∆‡ ⁄Ω ‘ ≈È, ¡À ‚ «Ó≥ ‡ È ¡«‹‘≈ ’∂ ∫ Á ÷Ø Ò ∑ ‰ Á∆ Ú∆ most ice skating rinks. days a week and lit at The City of(’ÀÈ∂‚≈) ÂØ∫ ¡≈¬∂ √Ó≈‹ √∂Ú∆ √. ¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È Á∂ ¡À‚∆‡ √z∆ ÔÙ ÙÓ≈ Á≈ √ÈÓ≈È ’Á∂ ‘ج∂ Íø‹≈Ï∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ Ú’≈Ò ’∆Â∆ «‹‘Û≈ Ï≈‘ As of Christmas night. Edmonton says the rinksÍ«Ó≥Á «√≥ÿ, «¬≥◊ÒÀ∫‚ ÂØ∫ √. Ú≈¬∆√ ⁄ª√Ò ‚≈. ‹√Í≈Ò «√≥ÿ ¡Â∂ ◊ÒØÏÒ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ‚≈. ‘«‹≥Á Ú≈Ò∆¡≈, ‹≈‰ Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª Ò¬∆ Eve, the toboggan hills are Outdoor rinks are are currently in “early√≥ Á ∆Í «√≥ ÿ ‡∆Ú≈‰≈ ¡Â∂ «Ú⁄≈ º÷∂Õ ¡≈͉∂ √Ú≈◊Â∆ ËÂ∆¡ª Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ω≈«¬¡≈Õ ¿∞‘Ȫ «’‘≈ «’ «¬√ ‘ Â∑ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ‘º«¬¡≈ open at Rundle Park, open at Castle Downs, season” condition, but are¡√‡z∂Ò∆¡≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂ «ÁÒ‹≈È Ì≈Ù‰ «Ú⁄ ‚≈. ‘«‹≥ Á  √Ê≈«Í ’∆Â≈ √◊Ø ∫ ¿∞ Ê Ø ∫ Á∂ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ÍzÚ≈√∆ ’∂Õ √z∆ Ï≈Û È∂ Í≥‹≈Ï Á∆¡ª Gallagher Park, City Hall, the Victoria Park expected to improve. The«√≥ ÿ ◊∂ Ú ≈Ò È∂ Íz Ú ≈√∆ Ú≈Ò∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ AC@ Ú∑∂ «√¡≈√∆, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ ¡≈ ‘∆¡ª ÓπÙ’Òª Ô»È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ «¬‘ Ó≥◊ ’∆Â∆ Whitemud Park, oval, Hawrelak Park lake, Mill Woods Campus ParkÍ≥‹≈Ï∆¡ª Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ¡Â∂ Í«‘Òª «ÚÁ∂Ù Á∆ ËÂ∆ Â∂ Í‘∞⁄∂≥ √º«Ì¡≈⁄≈ ÷∂Â «Ú⁄ ¡≈͉∆ Á≈ ’ج∆ ‘ºÒ È‘∆∫ Òº«Ì¡≈ ‹≈ «’ «¬Ê∂ «¬Ó∆◊z∂ÙÈ Á∂ ’Ø√ Ù∞» Government Hill Park and Rundle Park ponds, and rink is not yet open for theÍz≈ÍÂ∆¡ª Ï≈∂ ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ ‘∞‰ È≈ «√Î «ÚÁ∂Ù∆ Úº÷∆ ‘Ø∫Á ˘ «‹Â≈¿∞‰ Á∂ ’≈«ÏÒ √«’¡≈Õ ’∆Â∂ (Ï≈’∆ √¯≈ B ”Â∂) the Emily Murphy Bunny Jackie Parker pond. All of season. Asian Tribune Punjabi 2,4-12,20 English 3,13-15 Hindi : 16-18«ÚË≈«¬’ È∂Ù Ì≈ÁÚ≈‹ ÚæÒØ∫ «¥√«Ó√ ˙ÍÈ ‘≈¿±√ Í≈‡∆ ¡À‚«Ó߇È-¡À‚«Óß‡È È∂ Ù Ì≈ÁÚ≈‹ È∂ √Ó± ‘ ’∆Â∂ ‘Ò’∂ Á∂ «Ú’≈√ ¡Â∂ √Ó±‘Á∂ ‘Ò’≈ ¡ÀÒ√∆ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ Ì≈¬∆⁄≈∂ ¡Â∂ ‘Ò’≈ «ÈÚ≈√∆¡ª Ì≈¬∆⁄≈∂ Ò¬∆ ’∆Â∂ ’≈‹ª Á∆¡Â∂ ¡ÒÏ‡≈ √’≈ Á∆¡ª ’¬∆ ÚæÒØ∫ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ”Â∂ «ÁæÂ∂ ◊¬∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‘Ò’≈’Ó∂ ‡ ∆¡ª Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È È∂ Ù √«‘ÔØ◊ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’«Á¡ª «ÈÚ≈√∆¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ù«‘Ì≈ÁÚ≈‹ ÚæÒØ∫ «¥√«Ó√ ˙ÍÈ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ‘∆ «¬È∑ª Á≈ Á∆¡ª ÍzÓπæ÷ Ù÷√∆¡Âª ÚÍ≈∆,‘≈¿±√ Í≈‡∆ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’∆Â≈ «‰∆ ‘ª◊≈ ¡Â∂ Ì«Úæ÷ «Ú⁄ Ú∆ Ë≈«Ó’-√Ó≈«‹’ Â∂ ÷∂ ‚«◊¡≈, «‹√ «Ú⁄ ‘Ò’≈ ¡«‹‘∂ ÌÚ∂∫ ‘πß◊≈∂ Á∆ ¿πÓ∆Á √ß√Ê≈Úª Á∂ ¡‘πÁÁ≈ ¡Â∂ Ó∆‚∆¬∂ ∂«ÈÚ≈√∆¡ª Á∆¡ª ÓπÙ«’Òª ¡Â∂ ’ª◊≈Õ Í≈‡∆ «Ú⁄ «ÚÙ∂Ù ÂΩ È≈Ò ‹πÛ∆¡ª Ù÷√∆¡Âª ‘≈˜ Í≈‡∆ ÁΩ≈È «ÚË≈«¬’ È∂Ù Ì≈ÁÚ≈‹, Ù«‘ Á∂ ¿πµÿ∂ ÚÍ≈∆√πfi≈Úª ˘ ÏÛ∆ ◊ßÌ∆Â≈ È≈Ò ‹Ø¡ √±È, ¡ÀÈ. ¡≈. ¡≈¬∆. Á∂ ÍzË≈È ◊πÌ«¶Á √ß˱, ∂«‚˙ ”Â∂ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ÓÀ∫Ï Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ √ÈÕ È∂Ù Ì≈ÂÚ≈‹ È∂ √Ó±‘√π«‰¡≈ «◊¡≈Õ Íø‹≈Ï Á∂ Ìͱ «„æÒ∫Ø , ∂‚∆˙ √π √ß◊Ó ÂØ∫ ◊πÙÈ Ïπ‡, ‹√«ÚßÁ æ Ó≈¬∆’ Ò∂ ’ ¡Â∂ ’Ω ∫ √Ò «¬Ò≈’≈ «ÈÚ≈√∆¡ª 鱧 ÈÚ∂∫ √≈Ò «¬√ ÓΩ’∂ «ÚË≈«¬’ «„æÒØ∫ ¡Â∂ ‘ØȪ È≈ÒÕ ¡Ó‹∆ √Ø‘∆ È∂ Ì≈ÁÚ≈‹ ÚæÒ∫Ø Á∆ ÚË≈¬∆ «ÁæÂ∆ ˛Õ
  2. 2. Community Issue 1010 (2) Issue (2) Asian Tribune 29 December, 2010 ‚∂≈Ú≈Á 鱧 ıÂÓ ’È Ò¬∆ ÙÏÁ ◊π± Í≥‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆ √Ì≈ ’ÀÒ◊∆ Á∆ Óπ«‘ßÓ≈ Áæ√‰∆ ˜±∆ : ‚≈. Ú≈Ò∆¡≈ ÚæÒØ∫ Á∆Í«Ù÷≈ Ï≈Û Á≈ √ÈÓ≈ÈÍ«‡¡≈Ò≈-¡√∆∫ ÒØ’ª ˘ ÷≈√ ωÁ≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ÍzË≈È◊∆ Ì≈Ù‰ ’ÀÒ◊∆-Í≥‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆ √Ì≈ÂΩ Â∂ «√÷ ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆ ˘ È≈ «Ú⁄ Í≥ ‹ ≈Ï∆ Ô» È ∆Ú«√‡∆, ’ÀÒ◊∆ Á∆ Ó≈«√’ Ó∆«‡≥◊ ’Ø√ت ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï «Ú⁄Ò∆ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ Ú≈«¬√ ⁄ª√Ò Á∂ Á¯Â «Úº⁄ ‘ج∆Õ √Ì≈ Á∂Ï≈‰∆ Á∆ Ó‘≈ÈÂ≈ Á√≈ √’∂ ‘ª ‚≈. ˜√Í≈Ò «√≥ ÿ È∂ ‚≈. ‹ÈÒ √’ºÂ ÂÒØ⁄È √À∫‘Ï∆¡Â∂ È≈ ‘∆ √‘∆ ¡ʪ «Ú⁄ ÙÏÁ ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ Á∆ «¬√ Íπ√Â’ ˘ È∂ ◊∞Ï⁄È Ï≈Û, ‘Íz’≈Ù◊∞» Á∆ Ó«‘Ó≈Õ «¬‘∆ ’≈È ‘À «¬’ ‘Ú≈Ò≈ Íπ√Â’ Á≈ Á‹≈ ‹È≈◊Ò, ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈ ˘«’ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∆ ¡≈ÍØ- «Á≥Á∂ ‘ج∂ ÍzÚ≈√∆ Ò∂«÷’ Á∆ «¬√ ÍÃË≈È◊∆ Ó≥‚ˇ «Úº⁄ ÏÀ·‰ Ò¬∆¡≈͉∂ Â∆’∂ È≈Ò «Ú¡≈«÷¡≈ ’’∂ Ú∆ Íz√≥√≈ ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ √æÁ≈ «ÁæÂ≈Õ ÍzØ◊z≈Ó Á∆ Ùπ»¡≈Â’’∂ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ ¡Â∂ ¡÷ΩÂ∆ ’È∂‚≈ «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ Ú∆ «√º÷∆ ¡Â∂ ’«Á¡ª Ó«‘≥Á Í≈Ò «√≥ÿ Í≈Ò√≥ ‚∂∂ ÷ØÒ∑ ’∂ ÌØÒ∆ Ì≈Ò∆ ‹ÈÂ≈ Í≥‹≈Ï∆¡Â È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ È∂ ¡≈͉∆ ˆ˜Ò √π‰≈¬∆ ¡Â∂˘ Ó◊ Ò≈¬∆ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ «¬‘ ◊ºÒ ‚≈. ˜√Í≈Ò «√≥ ÿ Á≈ «¬‘ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘«Ó≥Á ’Ω «„ºÒ∫Ø‚≈. ‘«‹≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ Ú≈Ò∆¡≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ «¬√ Íπ√Â’ ≈‘∆∫ È∂ ◊∆ Í∂Ù ’∆Â≈Õ ‹√Ú∆È∂ Í≥‹≈Ï∆ Ô»È∆Ú«√‡∆ «Ú÷∂ ‚≈. ‘«‹≥Á Ú≈Ò∆¡≈ √ßÏØËÈ ’Á∂ ‘ج∂, ÷ºÏ∂ ÂØ∫ √º‹∂ ÏÀ·∂ ‘È ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆ «ÈÙ«⁄ ÂΩ ”Â∂ «Ó≥‡ª- √‘ØÂ≈, ‘∆Í≈Ò, ‘Ï≥√ Ïπº‡,ÚÒ‚ Í≥ ‹ ≈Ï∆ √À ∫ ‡ Úº Ò Ø ∫ ‚≈. ÁÙÈ «√≥ÿ ¡≈√‡, ‚≈. ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ, ‚≈. ˜√Í≈Ò «√≥ÿ, √«’≥‡ª «Ú⁄ √z∆ ◊∞» ◊zÊ √≈«‘Ï Ï≈∂ ≥ ÏÒ«‹≥ Á  √≥ ÿ ≈ È∂ ÓΩ « Ò’¡≈ÔØ«‹Â ‡ª‡Ø Ú≈√∆ Ò∂«÷’ √π‹∆ Í≈Â ¡Â∂ ÈÚÂ∂˜ Ì≈Â∆ Ú‚ÓπÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ‘≈«√Ò ’ º ⁄È≈Úª Í∂Ù ’∆Â∆¡ªÕ ÍÀ∆ Ó≈‘Ò‚≈. ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ Á∆ Íπ√Â’ ÙÏÁ ◊∞» Á∆ Ó«‘Ó≈ ’È Ò¬∆ Íπ√Â’ ÷ؘ Ó≈ÍÁ≥‚ª Â∂ Í»∆ √’Á∆ ‘ÀÕ ‚≈. Á∆Í’ ÓÈÓØ‘È Á∆ È∂ Î≈¬∆Ȫ√ ÍÃÏ≥Ë √Ï≥Ë∆ ’∞ºfi Í≥‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆ √Ì≈ ’ÀÒ◊∆ Á∆ ‘ج∆ Ó∆«‡ø◊ √Ó∂∫ ‘Íz’≈Ù ‹È≈◊Ò ‘πª ÚæÒØ∫ ω≈«¬¡≈ Á∆Í«Ù÷≈ÙÏÁ ◊∞» ◊zÊ √≈«‘Ï Á∂ «ÚÓØ⁄È ≥ «¬’ ÓΩ’≈ ÍzÁ≈È ’Á∆ ‘ÀÕ ÍzØ. ¿∞ÂÁ∆ ‘À, Í≈Â √≈«‘Ï Á≈ Á∂÷-∂÷ «Ú⁄ ‘ج∂ «¬√ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ È∞’Â∂ «ÁºÂÕ «⁄ºÂ’≈ ‘Íz’≈Ù ∂ Ï≈Û Á≈«⁄æÂ ¿πÈ∑ª ˘ «ÁøÁ∂ ‘ج∂ √Ì≈ Á∂ ÍÃË≈È ◊∞Ï⁄È Ï≈Û, ÂÒØ⁄È √À∫‘Ï∆ ¡Â∂ ‘ØÕ√Ó≈Ø‘ ÁΩ≈È Óπº÷ ÏπÒ≈∂ Á∂ ÂΩ ÏÒ’≈ «√≥ÿ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ’«‘‰≈ √∆ «’ «ÚÁ∂ Ù ª «Ú⁄ Íz. «‘≥Ó «√≥ÿ, ‚≈. ÁÙÈ «√≥ÿ Ø ‹È≈◊Ò È∂ Í≥‹≈Ï∆ Ó∆‚∆¬∂ «Úæ⁄ √Ó∂∫ Á∆Í«Ù÷≈ Ï≈Û ¿πȪ Á∂ ÍÂ∆ ∑ «√º Ë » , ÍÓ‹∆ √≥ Á Ò, ÌØÒ≈ ⁄Ω‘≈È ¡≈«Á È∂ Ú∆ ‘≈˜∆Â∂ ÏØÒÁ∂ ‘ج∂ ’‘∆Õ ‚≈. Ú≈Ò∆¡≈ Íπ√Â’ ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆ Á∂ Ϻ«⁄¡ª Ú√Á∆ Í∆Û∑∆ Ò¬∆ «¬‘ Íπ√Â’ ¡≈√‡ ¡Â∂ ‚≈. ¡≥«ÓzÂÍ≈Ò ’Ω È∂ È≈ÓÚ ∂«‚¿∞ ¡Â∂ ‡∆. Ú∆ ‘Ø√‡ ¡ÓÈ Ï≈Û ¡Â∂ Ï∂‡∂ Ó«‘Â≈Ï È∂ ’‘≈‰∆’≈ ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á, Ò◊≈¬∆Õ √Ì≈ Á∂ ÍzË≈È ◊∞Ï⁄ÈÁ≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ‚≈. ¡ÚÂ≈ Ò¬∆ ‹≈‰’≈∆ Á≈ ¡ÓπºÒ √ØÓ≈ ’≈Î∆ Ò≈ÌÚ≥ Á «√º Ë ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆Õ Ú∆ Ù’ ’∆Â∆Õ Íπ√Â’ Ò∂«÷’ Á∆Í«Ù÷≈ Ï≈Û ˘ ¡≈͉≈ ÚæÒØ∫ ‘Íz’≈Ù ‹È≈◊Ò Á≈ «‘ «ÁÒØ∫ ⁄≥Á «√≥ÿ √≥«Á¿∞Û≈, ÷πÙ ÷∆Ú≈, Ï≈Û È∂ ‘≈˜∆È Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á«√≥ÿ Á∆ Íπ√Â’ «Ú⁄ «‹Ê∂ ◊∞» ‘ÀÕ ¿∞ÿ∂ ’Ú∆ √π‹∆ Í≈Â È∂ ’È∂‚≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ¿∞ÿ∂ ’Ú∆ ÈÚÂ∂˜ ‚≈. ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ È∂ √Ì Á≈ ω≈«¬¡≈ «⁄ºÂ Ì∂‡ ’∆Â≈Õ «¬√ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈Õ Íz. ÓÈ‹∆ «√≥ÿ Ø ◊Ø∂ ’Ï∂ Ú≈Ò∂, ÂÒØ⁄È √À∫‘Ï∆, ’∆Â≈Õ◊z≥Ê √≈«‘Ï Ï≈∂ ¡Â∂ Úº÷-Úº÷ Óπº÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ ‚≈. ¡ÚÂ≈ Ì≈Â∆ È∂ «’‘≈ «’ ‘ Íπ√Â’ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈ÕÂ÷ª Ï≈∂ Ó‘º  ÚÍ»  È «√≥ÿ Á∆ ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ Á∆ Íπ√Â’ «¬’ ¡º÷ ‘∞≥Á∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ ’’∂‹≈‰’≈∆ Á˜ ‘À, ¿∞Ê∂ «¬‘ Á∆ Íz√√≈ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ≥ ‘ Íπ√Â’ Á≈ √Ú≈◊ ’È≈ ÍzÚ≈√∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª ¡Â∂ √Óº«√¡≈Úª” (√¯≈ A Á∆ Ï≈’∆) «¬√ ÓΩ’∂ ‚≈. ‹√Í≈Ò ‹≈‰ ¡Â∂ ‡À Ú Ò «√≥ÿ È∂ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ÚºÒØ∫ ¬∂Ù∆¡È ¬∂‹≥‡ª Ò¬∆ Ò√≥√ Íz‰≈Ò∆ Ò≈◊» «‡z«Ï¿±È Á∂ ¡À‚∆‡ √z∆ ÔÙ ÙÓ≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂Õ ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. √z∆ ˘ «ÚÙ∂Ù ÂΩ Â∂ √ÈÓ≈È ’∆Â≈Õ ’≈Ò «ÚÈ∆‡» È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√Á∂ ¿∞È∑ª ÁØÚ∂∫ ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÚË≈«¬’ª √»Ï∂ ¡ÀÒÏ‡≈ «Ú⁄ ¡◊Ò∂ Ú∑∂ ˘ Ú∆ √ÈÓ≈È «⁄≥È∑ Ì∂‡ ’∆Â∂Õ H@ ‘˜≈ ÂØ ∫ Úº Ë ÈΩ ’ ∆¡ª ‚≈. ‘«‹≥Á Ú≈Ò∆¡≈ ÚºÒØ∫ ¿∞ÍÒºÏË ‘ÈÕ ÔØ◊ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ ËÈÚ≈Á Á≈ ÓÂ≈ Í∂ Ù ’∆Â≈ ¿∞‘Ȫ √ºÁ≈ «ÁÂ≈ «’ ¿∞‘ ’È∂‚≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Í≥‹≈Ï∆ ÚÒ‚ ¡≈¿∞‰ Â∂ «¬√ ÓΩ’∂ Á≈ Î≈«¬Á≈ √À∫‡ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ‚≈. Á∆Í’ ¿∞·≈¿∞‰Õ √z∆ ’≈Ò È∂ ¡ÀÒÏ‡≈ ÓÈÓØ‘È, Í≥‹≈Ï∆ ’Ú∆ ’ÒÚ≥ «Ú⁄ Ú√Á∂ Í≥‹≈Ï∆ Á∆ ÌÍ» ◊∂ Ú ≈Ò, √Ú≈‹ ÿ∞ ≥ Ó ‰, Íz√≥√≈ ’∆Â∆Õ ¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È ◊∞  ⁄È Íº Ï ≈≈Ò∆, «‘≥ Á ∆ Á∂ √≥Í≈Á’ √z∆ ÔÙ ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ √≈«‘Â’≈ ÍzØ. ≈‹Í≈Ò, Í≥‹≈Ï∆ «’ ¡√∆∫ ¿∞ Ê ∂ ‹≈ ’∂ ‚≈Ò ◊∆Â’≈ «◊ºÒ √π‹∆Â, ‡ª‡Ø∫ ’Ó≈¿∞‰ Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ ¡≈͉∆ ÷ºÏ∂ ÂØ∫ √º‹∂ ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. √z∆ ’≈Ò «ÚÈ∆‡», ‚≈. ‘«‹≥Á Ú≈Ò∆¡≈, ‚≈. ‹√Í≈Ò ∂‚∆˙ √«Â’≈ Á∂ ‘Ø√‡ Á∆Á≈ ¡ΩÒ≈Á ˘ «Ú√≈ «Á≥Á∂ ‘ª ‹Ø «’ «√≥ÿ, ¡Â∂ √z∆ ‹◊»Í Ï≈ÛÕ √Ó≈‘Ø «Ú⁄ √ÈÓ≈È ’∆Â∂ ‹≈‰ Á≈ «ÁzÙÕ «√≥ ÿ ≥ ◊ Ó≥ ⁄ ’Ò≈’≈ ¿∞ÊØ∫ Á∂ √«Ì¡≈⁄≈’ ÷πºÒ∑∂ Ó‘ΩÒ Í«Ó≥ÁÍ≈Ò ’Ω, ÁÙÈ «√≥ÿ «Ú⁄ ⁄ «Ó⁄ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «Î ¡√∆∫ «’√Ó Á∂ ◊À ’≈˘È∆ ’≥Ó ’ Â∂ ‹≈ ’∂ Ú∆ ¿∞È∑ª Á∂ √«Ì¡≈⁄≈ «ÁÒ‹≈È «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò È∂ «’‘≈ ¡≈√‡, «’Í≈Ò «’‹≈’ ¡Â∂ ¡≈͉∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ˘ «’√∂ ‘Ø ÏÀ·Á∂ ‘ªÕ «¬‘ Úº‚∆ Â≈ÙÁ∆ ‘À «Ú⁄ È‘∆∫ ⁄Á∂ «Ó⁄Á∂ Â∂ «¬‘Ø «’ √≈‚∆¡ª Әϻ∆¡ª ‘∆ √≈˘ ‚≈. √π‹∆ ̺‡∆ Ú∆ ‘≈˜ √ÈÕ Óπ ≥ ‚ ∂ ÁØ √  È≈Ò ‹ªÁ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‹Ø ¡√∆∫ ÌØ◊ ‘∂ ‘ªÕ Í∆‡ ⁄Ω‘≈È ’≈È ‘À «’ ◊Ø∂ Ú∆ √≈‚∂ ÂØ∫ Á» ¿∞Ë ÒÀ ◊¬∆¡ª È‘∆∫ ª ’Ω‰ √‡∂˜ √’ºÂ Á∆ ̱«Ó’≈ ÓÈ ÏÁ≈Ù ȑ∆∫ ’Á∂ ¡Â∂ ’¬∆ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ¡√∆∫ ¿∞√ ËÂ∆ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Ú≈Ò∂ Í≥‹≈Ï ˘ ¤º‚‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ⁄«‘Ò ÚºÒØ∫ «ÈÌ≈¬∆ ◊¬∆Õ www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa
  3. 3. Community Issue 10 (3) Asian Tribune 29 December, 2010Indian-origin neurosurgeon left Asian SARJAN LUTHRA Starprostitute dead in his bed for 2 days Educational background and present occupation Suresh Surendranath how he would account It was all too late. B.Sc., LL.B Nair and another for the presence of a Zaupa died in his bed Status in Canada prostitute sat watching startling amount of and was not found until Citizen while Suellen cocaine in his Elizabeth November 21, while Nair When & Why you came to Canada? Domingues Zaupa Bay home. tracked down three more I first visited in 1987. Wrapped up Business in Kuwait lay convulsing on It was only when escorts and continued and came to Canada as landed immigrant in 1993 his bed, gripped by Zaupa stopped shaking partying in a hotel in and made Canada as a new home. Equality among cocaine toxicity and appeared to lose Circular Quay. all, Life time opportunity to provide future for my and bleeding from the consciousness that the It was not until after children and my personal desire to succeed in life mouth, a court heard, trained caregiver in Nair his arrest over Zaupas attracted me to Canada reports the Sydney was roused. death that the NSW What you did for initial survival? Morning Herald. He performed chest Medical Board I did odd jobs- anywhere from Security to Renovations Every now and then compressions while suspended the University and also worked as a Quality Control Technician the Australian-trained Cardona tried giving her of Sydney graduates with an Engineering Company and travelled across surgeon, 42, would mouth-to-mouth. registration. Canada for unemployment. snort another line of Were you ever discriminated? cocaine, appearing Due to language barrier and being a new immigrant "relaxed" while into a new culture, some individuals misjudge you C a r m e n as an uneducated and unable to work. Many years Hernandez ago- few youths called me some racial slurs but I C a r d o n a ignored the meaningless behaviour and kept my s l a p p e d focus on moving onward & forward. Zaupa in What you miss in Canada? I miss past family ties and particularly my mother {L to R} Karan Luthra, Advocate Sarjan panic, trying An Indian-origin Are you happy in Canada? Luthra and Vishal Luthra to wake her up.neurosurgeon left a young At one point Nair Definitely and true example of multicultural prosperity.prostitute dead in his bed snatched a mobile phone Why? What brought you success in Canada?for almost two days while from Cardonas hand as Canada provided growth opportunities for me and The burning desire to succeed and willingness tohe continued a drug and she tried to call an my family. My Business grew abundantly, it offer a take calculated risks yielded stability and growthsex binge in a Sydney ambulance, explaining fair, impartial justice system. Canada is the best in for my family and businesses.hotel room last year. he was worried about healthcare, education, investments and offers strong Your advice to new immigrants banking control for all to prospers. Canada offers Don’t be discouraged by challenges as these oftenFirst women-only call centre equal opportunity for willing and hard working offer an opportunities and room for improvement. immigrants. If one has the will and desire “he/she Be firm with your goals, be fair with your thinking can do anything”. and be friendly to all. Don’t just think on what Canada Any comments on Canada’s weather is doing for you but also ask yourself that what youOPENS IN SAUDI ARABIA Summers are enjoyable. Winters are harsh though provide great outdoor activities for the whole family. I enjoy unpredictability as it keeps us all on our toes and keeps us ready for anything. are willing to do for your Canada (your new home) so that we all can live in a better future. Your message to Asians driving, travelling or Community should never forget that we are one. Be JEDDAH: Saudi living independently Any comments on Canada’s culture cautious about whom you support. Constantly seekwomen, who are without written Canada’s culture is friendly, polite and accepting of improvement yet never forget your past. Learn, live,prohibited by society permission from a all. It is a clearly the most peaceful place on earth and be respectful towards all Canadians.from living or working male guardian whoindependently without could be either her OVER THE past outside our office wherewritten permission from husband, father or fortnight, bonnie twins they are left by parents,"a male guardian, will brother. Rohini and Ruchika have Sewa Bharti Matri Chayanow be part of a first- Over the years, become the cynosure of chairperson Rishi Palof-its-kind "women- working as a teacher in all eyes at the Kalawati Dadwal said.only" call centre in the girls-only schools was Saran Maternity and Child "It is very unfortunatecountry. the only job sanctioned Hospital. that girl children are being Kanoo Travel, one of for Saudi women, but Their baby sounds and dumped in the nationalthe leading travel recently there has been bawls invite cuddles Capital. Girls arem a n a g e m e n t a growing number of throughout the day. In worshiped in our countrycompanies in the Saudi professional fact, the hospital staff and yet people areMiddle East, said 20 women and female wonders at the coldness abandoning them. Clearly,female employees haveundergone telephoneoperation training as the one of the first travel companies in the country earned praise from the companys clients. doctors. " Saudi Arabia is a very important market. of the unidentified parents who dumped the cute infants on the chilly night there is an urgent need to change mindsets about Our heartless Delhi dumps its Saudi females - who Over the past few years, girls," Dadwal added. Thecompany started a to introduce exclusive make up to nine million of our business has grown of November 28 - just CWC urged the police to"ladies-only" call centre, ladies centres," said Ali the kingdoms 18.5 million tremendously in the because they are girls. register FIRs in all suchXinhua quoted Arab News baby girls Abdullah Kanoo, the people - are subject to a country," said another The shocking case of cases.as saying. companys director. guardian system which company official, Othman the abandoned oneand- a- "There has been a "Kanoo Travel is also The call centre has prohibits any woman from Al-Ghamdi. half-month-old twin spurt in the cases of infant sisters is not an isolated girls being abandoned. TWINS FOUND WRAPPED IN ABLANKET AT one. In December, the Delhi Police found at least We have appealed to the JHANDEWALAN METRO STATION police that they must file six girl children left on the an FIR in each case so them earlier this month. " The blanket in which streets in the national that there are no legal Though they they were in found was Capital. hassles if the child is miraculously survived the costly. It seems they are FIRs relating to offered for adoption," biting cold, the infants from an affluent family," abandoned were diagnosed with the police official said. " children were meningitis. Had it not been for the registered in They are now protection offered by the 14 cases in being treated at the blanket, the children 2010. The four Kalawati Saran would have died owing to branches of Hospital, part of the the biting cold," LHMCs the Delhi Lady Hardinge additional medical governments Medical College ( superintendent, Dr M. C. Child Welfare LHMC). The nursing Sarmah, said. The Committee staff of the hospital hospital and the police (CWC) as well and employees of an roped in an NGO and sent as NGOs in NGO are taking care the infants to the the Capital of the siblings. orphanage run by it as received over The hospitals they appeared to be 60-odd such employees have healthy in the preliminary cases this grown so fond of the check- up. But soon after year, with babies that they the babies were more than 90 have even given discharged, they fell ill. " per cent them names. We rushed them to children being Thankfully, Rohini Kalawati Saran Hospital newborn girls. and Ruchika are on again where they were G i r l the path to recovery. both found to have children are CWC chairperson Mamta " Our personnel contracted meningitis," an regularly found Sahay said. noticed them around 8 official of the NGO said." abandoned in the crib The twin sisters found am. They rushed the The most common kept at the Sewa Bharti in November were babies to the nearby symptoms of meningitis Matri Chaya, a Pashchim wrapped in a blanket and Kalawati Saran Hospital," are headache and neck Vihar-based NGO. "We dumped near the Meera a senior police official stiffness associated with have received at least six Sadan building on the said. An FIR has been fever, confusion or altered baby girls in a week. stairs of the Jhandewalan lodged under section 318 consciousness, vomiting We get them either Metro station. A team of of the IPC against the and an inability to tolerate through the police or find Delhi Police personnel on unknown persons who light ( photophobia) or loud them in the palna (crib) patrol duty stumbled upon abandoned the twins. noises ( phonophobia). ‘Donkey flights’ popular with migrants to UK L O N D O N : labourers pay travel they are met by passport. Thousands of illegal agents huge amount to “consultants” who help This allows easy immigrants from India are provide them with visa to them to reach Britain. entry into the UK. UK has using “donkey flights” to facilitate them to first For the migrants willing moved to curb immigration enter the UK through the move into one of the to pay as much as and proposed tougher back door via other Schengen zone, 16,800, pounds, the entrance criteria and limits European Union according to “The Sunday consultants provide fake on work as part of a shake- countries, a media report Times” daily. documents such as a up of the student visa said on Sunday. Using On arrival in the residency permit or system that is likely to the system known as EU — often in Germany, driving licence that can adversely impact Indians “donkey flights”, unskilled Belgium or France — be used to obtain a EU seeking to move to Britain. www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

×