Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A diferenca pede_licenca

88 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A diferenca pede_licenca

 1. 1. A sociedade é um imenso mmeerrccaaddoo,, oonnddee mmuuiittoo cceeddoo aass ppeessssooaass ssããoo eettiiqquueettaaddaass ee ccoollooccaaddaass eemm aallgguumm lluuggaarr,, sseemm eessccoollhhaa ppoossssíívveell.. OO bboonniittoo,, oo ffeeiioo,, oo ddeessaajjeeiittaaddoo,, oo iinntteelliiggeennttee,, oo aattrraassaaddoo,, oo ggrraannddee,, oo ppeeqquueennoo,, oo nnoorrmmaall,, oo aannoorrmmaall......
 2. 2. EE jjuullggaa--ssee,, sseemm ppiieeddaaddee,, ooss ffrraaccooss,, ooss ffoorrtteess,, ooss vveenncceeddoorreess,, ooss ppeerrddeeddoorreess,, ooss ssããooss,, ooss ddooeenntteess.. CChhaammaa--ssee ddee ddiiffeerreennttee aaqquueellee qquuee nnããoo eessttáá nnaa mmeessmmaa lliinnhhaa ddee nnoorrmmaalliiddaaddee qquuee aa mmaaiioorriiaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. MMaass,, oo qquuee éé sseerr ddiiffeerreennttee sseennããoo oo ffaattoo ddee nnããoo sseerr iigguuaall?? NNããoo ssoommooss aassssiimm,, ttooddooss ddiiffeerreenntteess??
 3. 3. Por que etiquetas, se todos ttrraazzeemmooss eemm nnóóss rriiqquueezzaass iinnúúmmeerraass,, mmeessmmoo ssee mmuuiittaass vveezzeess iimmppeerrcceeppttíívveeiiss aaooss oollhhooss hhuummaannooss?? AA ddiiffeerreennççaa ppeeddee lliicceennççaa ssiimm!!!!!! DDáá--mmee ooppoorrttuunniiddaaddee!! DDeeiixxaa--mmee mmoossttrraarr qquueemm ssoouu,, aaoo mmeeuu tteemmppoo!! DDeeiixxaa--mmee ddeesseennvvoollvveerr mmiinnhhaass ccaappaacciiddaaddeess ee ffaarreeii fflloorriirr mmeeuu ddeesseerrttoo..
 4. 4. Peço é oportunidade para mmoossttrraarr ddoo qquuee ssoouu ccaappaazz.. PPeeççoo aacceeiittaaççããoo ppaarraa eessttaarr nnoo mmeeuu lluuggaarr,, nnããoo oo eessccoollhhiiddoo ppaarraa mmiimm,, mmaass aaqquueellee oonnddee ssoouu ccaappaazz ddee cchheeggaarr.. SSee nnããoo ppllaannttaammooss sseemmeenntteess,, jjaammaaiiss ccoollhheerreemmooss ffrruuttooss!!
 5. 5. Deixar que cada qual desenvolva aa sseeuu tteemmppoo ee sseeuu rriittmmoo oo sseeuu ppootteenncciiaall éé ddaarr aabbeerrttuurraa aaoo mmuunnddoo.. ÉÉ aa ddiivveerrssiiddaaddee ddee fflloorreess qquuee ddáá bbeelleezzaa aa uumm jjaarrddiimm..
 6. 6. Quem é normal e quem é anormal ssee oo ssaanngguuee ccoorrrree ddaa mmeessmmaa ffoorrmmaa ppaarraa ttooddooss,, ssee oo ccoorraaççããoo bbaattee ddaa mmeessmmaa ffoorrmmaa,, ssee aass lláággrriimmaass ttêêmm aa mmeessmmaa ccoorr ee ssee oo ssoorrrriissoo ffaallaa ccoomm aass mmeessmmaass ppaallaavvrraass?? AA ddiiffeerreennççaa ppeeddee aacceeiittaaççããoo,, ppeeddee rreessppeeiittoo,, ppeeddee ttoolleerrâânncciiaa ee ppeeddee,, ssoobbrreettuuddoo,, mmuuiittoo aammoorr..
 7. 7. Anormal não é quem foge dos ppaaddrrõõeess ssoocciiaaiiss;; aannoorrmmaall éé qquueemm nnããoo ccoommpprreeeennddee ee nnããoo aacceeiittaa qquuee ssoommooss ttooddooss sseerreess iimmppeerrffeeiittooss,, mmaass,, nneemm ppoorr iissssoo,, ddiimmiinnuuííddooss aaooss oollhhooss ddee DDeeuuss;; aannoorrmmaall éé qquueemm ssee aaccrreeddiittaa ggrraannddee ee ppeennssaa qquuee oo mmuunnddoo ttooddoo éé ppeeqquueennoo;; éé qquueemm nnããoo ppeerrcceebbeeuu oo vveerrddaaddeeiirroo ssiiggnniiffiiccaaddoo ddaa ppaallaavvrraa aammaarr..
 8. 8. Quando Jesus morreu de braços aabbeerrttooss ffooii ppaarraa aabbrraaççaarr ttooddaa aa hhuummaanniiddaaddee;; qquuaannddoo ppeerrddoooouu oo llaaddrrããoo,, llaavvoouu ppééss,, ssaarroouu cceeggooss ee lleepprroossooss,, ffooii ppaarraa nnooss ddaarr aa lliiççããoo ddaa hhuummiillddaaddee,, ppaarraa nnooss mmoossttrraarr qquuee ggrraannddee mmeessmmoo éé aaqquueellaa ppeessssooaa ccaappaazz ddee aabbrriirr ttooddaass aass ppoorrttaass ddoo sseeuu ccoorraaççããoo ee ddee oollhhooss ffeecchhaaddooss rreecceebbeerr ccoomm aammoorr ttooddoo aaqquueellee qquuee aa vviiddaa ccoollooccaa nnoo nnoossssoo ccaammiinnhhoo,, iinnddeeppeennddeennttee ddaa ssuuaa ccllaassssee ssoocciiaall,, rraaççaa,, rreelliiggiiããoo,, ccoonnddiiççããoo ffííssiiccaa oouu mmeennttaall..
 9. 9. CCrrééddiittooss:: TTeexxttoo:: LLeettíícciiaa TThhoommppssoonn –– AA ddiiffeerreennççaa ppeeddee lliicceennççaa wwwwww..lleettiicciiaatthhoommppssoonn..nneett IImmaaggeennss:: IInntteerrnneett MMúússiiccaa:: EErrnneessttoo CCoorrttaazzaarr –– IInnttiimmaattee lliiaaiissoonn FFoorrmmaattaaççããoo:: BBeetthh NNoorrlliinngg EE--mmaaiill:: bbeetthhnnoorrlliinngg@@gglloobboo..ccoomm GGRRUUPPOO SSIINNTTOONNIIAA EELLEEVVAADDAA CClliiqquuee aaqquuii ppaarraa vviissiittaarr nnoossssoo ssiittee CClliiqquuee aaqquuii ppaarraa rreecceebbeerr nnoovvaass mmeennssaaggeennss ggrraattuuiittaammeennttee

×