Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zapisnik policija izjava_maric_sept_2012

349 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zapisnik policija izjava_maric_sept_2012

  1. 1. Република С р б и јаМИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У ЗРЕЊАНИНУ ОДЕЉЕЊЕ ПОЛНЦИЈЕПолицијска ИспоставаДана 14.09.2012. годинеЗАПИСНИКо разматрању притужбеСастављен у просторијама Полицијске испоставе у Зрењанинудана 14.09.2012. године у 10.00 час у предмету(место вршења радње)притужба на рад полицијских службеника поднета од стране Вукотић Душана(предмет у коме се врши радња)Присутни:виши полицијски инспектор Кртинић Мирослав. записничар, полипијски службеникАрсић Жељко и притужилац Вукотић Душан(име и презиме службених лица, странака и њихових заступника или пуномоћника)Ток и садржај извршене радње и датих изјава:Сведок Марић Сретенко је изјавиоследеће (стр 3. Записника):Од 22.11.2010. године, основна школа „Бранко Ћопић" из Лукићева, улица БранкаРадичевића број 8, води дисциплински поступак против професора физичкогваспитања Вукотић Душана из Зрењанина, улица Булевар Вељка Влаховића број 7/15,из разлога физичког напада на мене, који обављам функцију директора наведенеосновне школе. Од 2010. године до 31.08.2012. године, покушана је два пута да сеодржи јавна расправа поводом наведеног дисциплинског поступка, али иста нијеодржана због ометања од стране Вукотић Душана, при чему је сваки пут позиванаполиција на интервенцију. Због наведених проблема и немогућности успешногодржавања јавне расправе, одлучили смо да дана 28.08.2012. године, ПолицијскојИспостави у Зрењанину, пошаљемо званичан захтев за присуство полицијскихслужбеника на јавној расправи која је била заказана за 10.00 часова, дана31.08.2012.године. На одлуку за слање наведеног захтева утицале су претње које јеВукотић Душан послао дана 24.08.2012. године, на мејл адресу школе. Дана31.08.2012., године око 09.50 часова, по наведеном захтеву у школу су приступилиполицијски службеници Дошић Зоран и Зорановић Мирослав. По доласку ВукотићДушана у школу, полицијски службеници су извршили преглед истог на уласку уупрвну зграду школе и упозорили га да својим понашањем не учини кривично делоили прекршај, што је њега изиритирало па се обратио обратио Зорану Прашталу, којије тог дана водио јавну расправу и питао га ко је и зашто позвао полицију. Одговорнотврдим да није било никаквог малтретирања Вукотић Душана од стране полицијских
  2. 2. службеника; нити су саме службене радње које су полицијски службеници предузелипрема Вукотић Душану могле да трају више од неколико минута, јер су исти дошли ушколу у 09.50 часова, а усмена расправа је почела већ у 10.00 часова. На почетку јавнерасправе, председавајући Зоран Праштало га је упозорио да не снима расправу, на штаје он одложио у ходник камеру коју је имао код себе, али је вероватно код себе задржаодиктафон јер је ток расправе тонски снимио и публиковао на сајту уоtube. Кад јеодложио камеру у ходник, погрдно је коментарисао како је то изузетно скуп уређај даму „ови" полицајци чувају. По завршеној расправи, Вукотић Душан је чакао у ходникуда му се изда записник и све време је добацивао члановима комисије. У једноммоменту је тражио податке од полицијских службеника, на шта су му они…

×