Zapisnik 31 avgust

1,520 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zapisnik 31 avgust

  1. 1. Основна школа „Бранко ЋопићБрој: 131/12Датум: 31.08.2012. годинаЛ у к и ћ е в оЗАПИСНИК СА УСМЕНЕ РАСПРАВЕ О УТВРЋИВАЊУДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГДушана Вукотића, наставника фнзичког васпитања.Расправа је јавна.Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка Зоран Праштало констатује да расправиприсуствују окривљени запослени Душан Вукотић, наставник физичког васпитања; оштећениСретенко Марић директор школе, сведок Даринка Панић. административни радник , што значи свапозвана лица. Записничар je Алмажан Maja. запослена на послу наставник енглеског језика.Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка Зоран Праштало одређује да се расправаодржи. Расправа се одржава дана 31.08.2012, године у Лукићеву, са почетком у 10 часова 10минута.Напомена: Окривљени запослени. Вукотић Душан, Наставник физичког васпитања. упозоренje даискључи уређаје за снимање, што je он и учинио и исте одложио у другу просторију. Окривљенизапослени je упозорен да неомета ток расправе и да одговара само онда када му се да реч.Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка Зоран Праштало отвара расправу иизјављује да je предмет расправе утврђивање дисциплинске одговорности Вукотић Душана,запосленог на послу наставник физичког васпитања, пo занимању професор физичког васпитања,из Зрењанина , улица Булевар В. Влаховића бр.7/15, рођеног 15.08.1954. године у Власеници,ЈМБГ: 1508954160049, брачно стање : ожењен. Према закључку о покретању дисциплинскогпоступка, број: 219/10. од 22.11.2010. године, запослени je извршио повреду забране из члана 45,став 2. Закона о Основама система образовања и васпитања под називом Забрана насиља,злостављања u занемаривања.Следи читање закључка о покретању дисциплинског поступка.Окривљени запослени Вукотић Душан, наставник физичког васпитања позван je да се изјаснио наводима из закључка, a упозорен да има право и да не изјави ништа, али да све што буде изјавиоможе бити употребљено против њега. Запослени Душан Вукотић изјављује: Након седниценаставничког већа, која je одржана 09.11.2010 године, први сам напустио исту, a која се одржавалау учионици седмог разреда (одмах поред зборнице). Директно сам напустио школу и при том нисамниког од запослених сусрео ни у холу зграде. ни у дворишту , ни на путу до куће мога оца који живиу Лукићеву. Поменута седница je завршена у 13.30 часова. a ja сам школу напустио у најкраћемроку. Са сигурношћу тврдим да ме нико од колега, запослених у школи није видео док самнапуштао школску зграду и двориште. У школу сам се вратио да бих одржао трећи час упоподневној смени.Окривљени запослени тражи изузеће лица које води дисциплински поступак. Захтев за изузеће сеодбија.
  2. 2. Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступкадисциплинског поступка :Изјаву дао:После саслушања окривљеног запосленог , Лице овлашћено за вођење дисциплинскогпоступка Зоран Праштало позива оштећеног запосленог Сретенка Марића, ЈМБГ: 1012962850075,Лукићево. Бирчанинова 55.Оштећени запослени Сретенко Марић. директор школе позван je да се изјасни о наводимаиз закључка.Сретенко Марић изјављује: Након седнице која се завршила око 13.35 часова, дана 09Л 1.2010године, при изласку из ходника школске зграде, на вратима сам се сусрео са окривљенимзапосленим који ме je при том ударио стиснутом песницом у средину груди и при том ми упутиобујицу псовки: "Јебем ти матер. Пређи на другу страну улице кад a се сретнемо." Махинално сам муодговорио:"Ти си психопата", и удаљио се у правцу управне зграде где сам дошао да се смирим ипопијем воде. Након тога сам отишао кући и послао смс поруку полицајцу, Митровић Мирославу,којег познајем, питајући га шта да радим. Он ме je посаветовао да одем у Ургентни центар уЗрењанину на преглед и пријавим повреду на раду, од стране познатог лица. У Ургентном центрусам прегледан од стране лекара специјалисте, др Миодрага Дамјанова. a болница je пo службенојдужности пријавила случај полицији. У моменту када се десио напад на мене нисам видео да je икобио очевидац тог догађаја. Накнадно сам сазнао да je административни радник школе, ПанићДаринка, видела из управне зграде мене и окривљеног запосленог на улазу у главну школскузграду. Због тога сам je предложио за сведока у овом дисциплинском поступку,Оштећени запослени такође изјављује да му je изузетно жао и криво што се то догодило.Лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка:После саслушања оштећеног запосленог, лице овлашћено за вођење дисциплинског поступкаЗоран Праштало одређује извођење доказа саслушањем сведока.Позива се сведок Даринка Панић . Сведок je упозорен да je дужан да говори истину, да несме ништа прећутати, да може на свој исказ бити заклет и да je давање лажног исказа кривичнодело. Сведоку je прочитан члан 166. Закона о општем управном поступку, који утврђује разлоге изкојих сведок на поједина питања може ускратити сведочење. Затим су од сведока узети општиподаци.Сведок je пo занимању књиговођа, са пребивалиштем у Лукићеву улица Бирчанинова 68, рођена1958 године у Зрењанину, ЈМБГ: 1608958855038 .Сведок je изјавио да није у сродничким нити непријатељским односима са окривљеним. Сведок jeобавештен да треба да да исказ о наводном инциденту због којег je и2
  3. 3. тренутном поступку, a што сте видели или приметили тога дана,одговорио да нема ништа да дода.Лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка:Окривљени запослени Душан Вукотић je сведоку поставио питање: "Ko je био уканцеларији административног радника и секретара школе у моменту када je она из ходника истезграде видела оштећеног запосленог Сретенка Марића и окривљеног запосленог Душана Вукотићана улазу у главну школску зграду?, на шта je она одговорила: "Наставница физике МитраУмићевић,"Окривљени запослени Душан Вукотић je сведоку поставио питање: "Kora си чекала да сезаврши седница наставничког већа да би ra видела?" Даринка Панић одговара: "Само сам чекала дасе заврши седница."Окривљени запослени Душан Вукотић je сведоку поставио питање;"Опишите миконкретно где смо тачно стајали директор и ja у тренутку када си нас наводно видела?" ПанићДаринка одговара: "Стајали сте на самом прагу хола окренути један према другом."Оштећени запослени Сретенко Марић није имао питања за сведока,После саслушања сведока. следи извођење доказа ( извештај лекара специјалисте,пријава повреде на раду),Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка Зоран Праштало изводидоказе читањем извештај лекара специјалисте и пријаву повреде на раду.После извођења доказа запослени Вукотић Душан изјављује: Тражим изузеће лицалица које води поступак. Лице које води поступак одбија изузеће.Tora дана, 09,11,2010 године, око 13.30 часова стајала сам у ходнику управне зграде и гледала крозстакло на вратима према улазу на главној школској згради. При томе сам видела да оштећенизапослени. Сретенко Марић и окривљени запослени, Душан Вукотић разговарају на поменутомулазу и при томе сам такође видела да окривљени запослени Душан Вукотић објашњавагестикулирањем рукама оштећеном запосленом Сретенку Марићу. Изјављујем да нисам виделанити чула никакав вид вербалног и физичког насиља од стране окривљеног запосленог каоштећеном запосленом, Нисам видела завршетек њиховог разговора већ сам ушла у својуканцеларију.Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка Зоран Праштало je сведоку поставио питање:"Да ли имате да изјавите још нешто што би било од користи уна шта je сведокЛице овлашћено за вођењедисциплинског поступка:Изјаву дали:3
  4. 4. Окривљени Душан Вукотић изјављује:" Лице које води поступак je крајње пристрасноу односу на директора школе."Лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка :Изјаву дао:Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка Зоран Праштало одлучује да обуставииспитивање окривљеног запосленог Вукотић Душана због непоштовања процеса дисциплинскогпоступка и поред више усмених опомена. Окривљени запослени Душан Вукотић je више путаупутио клевете и неистине на рачун лица овлашћеног за вођење дисциплинског поступка и збогтога je донета одлука о даљем изузећу окривљеног запосленог Вукотић Душана из расправе.Окривљени запослени Душан Вукотић je обавештен да може да причека ван просторијепотписивање записника.Лице овлашћено за вођешедисциплинског поступка:После тога усмена расправа je завршена у 11 часова и 50 минута.Записник je прочитан запосленом Вукотић Душану и он je изјавио да на њега немапримедби, након чега га je потписао.Лице овлашћено за вођењедисциплинског потупка:Запослени:4

×