Zahtev inspekciji rada

1,103 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zahtev inspekciji rada

  1. 1. Душaн Вукoтић, Бул.Вeљкa Влaхoвићa 7/15ЗрeњaнинИНСПEКЦИJA РAДAЗРEЊAНИНTРГ СЛOБOДE 10Moлим инспeкциjу рaдa дa прeдузмe мeрe из свoje нaдлeжнoсти и зaустaви тeрoр кojинaдaмнoм трaje близу гoдину и пo дaнa. Oбрaћao сaм сe брojним инстaнцaмa, aли jeдни кaжудa су нeнaдлeжни, a други ми и нe oдгoвaрajу.Нaимe, oвих дaнa услeдиo je нoв удaр на мене из OШ "Брaнкo Ћoпић" у Лукићeву, oд стрaнeдирeктoрa Срeтeнкa Maрићa. Пoслe гoтoвo пуних сeдaмнaeст мeсeци нeвиђeнoг тeрoрa, oткaдaмe je лaжнoм oптужбoм удaљио из шкoлe, сaдa je гoспoдин Maрић дoшao нa joш jeднубриљaнтну идejу. Oдлучиo je дa ми дa oткaз, jeр, нaвoднo нисaм пoтписao угoвoр o рaду зa2011. гoдинe.Дa би тo учиниo нa лeгaлaн нaчин, oн знa дa je трeбaлo дa или пoшaљe пoштoм нa мojу aдрeсутaj дoкумeнт или дa гa oкaчи нa oглaсну тaблу шкoлe. Прe нeкoликo дaнa, прoсвeтнoминспeктoру Ивaни Aтaнaцкoвић, Срeтeнкo Maрић je пo интeрпрeтaциjи инспeктoрa рeкao:Према изјави директора школе, након што Вам је уручена понуда, одбили сте да потпишетеанекс уговора, те су понуда и анекс окачени на огласну таблу школе. (стр. 5 Обавештења п. инсп.)Пошто је намера директора школе овде више него јасна, да ми да отказ због Уговора о раду,којег наводно нисам потписао, уз лажну тврдњу да су исти документи (анкс и понуда) некадаокачени на огласну таблу, молим инспекцију рада да спречи ново дивљаштво и безакоње ушколи у Лукићеву.1) Сви наставници (колеге) и друго особље у колективу у школи у Лукићеву добро знајуда никада ништа у вези са мојим анексом и понудом није окачено на огласну таблу. Тоје потпуна измишљотина.2) Уосталом, ја сам потписао сва пропратна решења у вези са смањењем моје нормечасова, и на то сам покренуо радни спор у законитом року, те према томе, никаквоглогичног разлога нисам имао да не потпишем такав Уговор.3) Достављам Вам и копију документа Анекс бр. 2 из кога се види да сам и тај документпотписао (погледати у прилогу)4) Видимо да Понуда о закључења уговора носи датум 24. септембар 2010, а сам Анексбр. 2 срочен је седам дана касније 01. октобра 2010.5) У одговору на моју тужбу по радном спору, тужени децидно тврди да ми је Анекс бр. 2понуђен 24. септембра 2010, и да сам ја исти одбио да потпишем. Како видимо, 24.септембра 2010, Анекс бр. 2 није уопште постојао, па ми се тада није могао нипонудити. Коначно како је могуће образлагати Анекс уговора који још није састављен и
  2. 2. који је непостојећи, а то су у школи у Лукићеву на неки волшебан начин успели даураде. Образложили су Анекс који ће настати у будућности.6) Пошто сам је седам дана пре него што ћу лажном оптужбом бити удаљен из школе,мислим 17. новембра, питао секретар Поповића када ће ми у писаној форми доставитиобразложење за анекс, он је одговорио да га још није срочио и да ће то урадити чим секонсултује с директором (прим.аут. директор је тада био на боловању, а да нико нијезнао зашто), пошто они дотад, како је рекао, никада нису писали образложења понуде.А 24, новембра, одлуком директора школе, удаљен сам с посла.7) Из свега закључујем да је поменути докуменат антедатиран и уведен у деловодникшколе, да ли брисањем или целим преписивањем деловодника школе или на некидруги начин, да би се покушала ускладити са њиховим наводом у одговору на тужбу,где јасно кажу да су ми те документе понудили 24. септембра 2010.8) Пошто смо у школи увек прво добијали решења о 40-часовној радној недељи и решењео пуном или непуном радном времену, на моје инсистирање, уместо неког ранијегдатума који су они хтели да стоји у заглављу, ја сам тражио да ми се доследно упишедатум када ми је документ уручен. То је, како видимо из поменутих докумената, иучињено, и отуда се јасно види да су ми ти документи уручени 21. октобра 2010. Коддругих радника стоје други датуми, претпостављам 1, септембра 2010. године. Ирадници су то тако потписивали, а све се то лако може утврдити увидом у документекоји се налазе код самих наставника и евиденције у деловодницима школе. А наконпоменутих решења, након десетак-петнаест дана били смо позивани да потпишемо иУговор о раду. Из тога се јасно види да мени ништа није могло бити понуђено 24.септембра 2010.9) Из докумената у прилогу (бланко Анекса са директоровим потписом и понуде зазакључење анекса, које сам добио од судије Видрић, мислим у септембру 2011) којаводи мој радни спор против школе), јасно се види да на њима нема никаквих белешкида сам такве документе одбио да потпишем, нити да су они били окачени на огласнутаблу. Такође, на понуди за закључење анекса не постоји ни одређено место на комеби се странка уопште могла потписати.Пошто је из свих горњих навода више него јасно да се у школи у Лукићеви ради н атоме да сеја одонуд, па макар и незаконито, уклоним, молим Вас да извршите све неопходне проверемојих навода и да предузмете мере у складу с Вашим надлежностима, како би се спречиломоје даље незаконито прогањање од стране директора Сретенка Марића.Споштовањем.Душан Вукотић
  3. 3. РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАГРАД ЗРЕЊАНИНГРАДСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИБРОЈ: 614-9/12-ИВ-08-01ДАНА: 22.3.2012.ЗРЕЊАНИНТрг слободе10Телефон: 023/315-00-53ДУШАН ВУКОТИЋ Булевар Вељка Влаховића 7 ЗрењанинПредмет: ОбавештењеПоштовани,Просветној инспекцији Градске управе у Зрењанину, путем електронске поште,обратили сте се дана 26.1.2012. године, 27.1.2012. године, 1.2.2012. године, 2.2.2012. године,6.2.2012. године и 29.2.2012. године, представкама у којима наводите следеће:• да сте се месецима, свакодневно, али без одговора, обраћали директору исекретару ОШ „Бранко Ћопић" Лукићево, да Вам обичном или електронском поштомдоставе одлуке поводом Ваших захтева и приговора, односно захтеву број 253/10 од20.12.2010. године, захтеву број 90/11 од 20.4.2011. године, приговору број 197 од26.10.2010. године, захтеву број 190 од 14.10.2010. године, захтеву број 92 од 26.4.2011.године, захтеву број 93 од 26.4.2011. године и захтеву 94 од 26.4.2011. године, те даиако je седница Школског одбора одржана 6.7.2011. године, још нисте добили одлукекоје су том приликом донете,• да je директор ОШ „Бранко Ћопић" у Лукићеву противзаконито овластиоадвоката Зорана Поповића да против Вас води дисциплински поступак,• да као члан Школског одбора нисте позивани на седнице након што стерешењем удаљени са рада до окончања дисциплинског поступка,• да се вођење дисциплинског поступка против Вас одуговлачи, односно да су уВашем случају за 15 месеци заказане само две расправе, где на прву директор каоподносилац захтева није дошао, те да пошто није оправдао изостанак, то представљаразлог за обуставу поступка,• да молите да Вам се достави материјал са страница школског веб сајта у чијојизради и одржавању сте учествовали.• да je директор школе прекршио закон када je у радни однос примио секретарашколе нo основу уговора о делу a потом га, без конкурса незаконито преузео нанеодређено време:У вези са Вашим представкама, заведеним под бројем 614-9/12-1В-08-01 од 7.2.2012.године, обавештавам Вас о следећем:1
  4. 4. Просветни инспектор Градске управе у Зрењанину извршио je инспекцијски надзор уОШ "Бранко Ћопић" – Лукићеву, дана 6.3.2012. године, о чему je састављен записникброј 614-9/12-ИВ-08-01 од 19.3.2012. године.Након извршеног надзора дана 6.3.2012. године. обратили сте се путем електронскепоште новом представком дана 12.3.2012. године, са наводима идентичним у раније поднетимпредставкама.У оквиру надлежности просветне инспекције утврђено je следеће чињенично стање:Дана 14.10.2010. године поднели сте захтев са прилогом директору школе и Школскомодбору, који je заведеш под деловодним бројем 190, a којим сте тражили „да се часовифизичког васпитања (изабрани спорт) званично убаце у распоред часова, у истој или супротнојсмени" и да се побољшају услови за извођење наставе физичког васпитања у школи.Дана 19.10.2010. године директор школе донео je решење о распоређивању радногвремена наставника, стручног сарадника и васпитача у оквиру 40-то часовне радне недељеделоводни број 1912010 којим Вам je утврђена норма од 90% од пуног радног времена.Наведено решење уручено Вам je дана 21.10.2010. године. Дана 26.10.2010. годинеизјавили сте приговор Школском одбору на „анекс решења о статусу радника број 191/2010 ирешења о распоређивању радног времена број 191/2010". Приговор je заведен подделоводним бројем 197 од 26.10.2010. године.Дана 22.11.2010. године директор школе донео je закључак о покретањудисциплинског поступка против Вас заведен под бројем 219/10 због сумње да сте извршилиповреду забране из члана 45. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања.На наведени закључак сходно члану 142. став 2. Закона о основама системаобразовања и васпитања није допуштен приговор.На писменом отправку закључка констатовано je следеће „закључак уручен, запослениВукотић Душан одбио да потпише".У приговору број 226/10 од 25.11.2010. године на решење о удаљењу са рада наводитеда Вам je уручен закључак о покретању дисциплинског поступка.Дана 22.11.2010. године директор школе донео je решење број 220/10 о Вашемудаљењу са рада до окончања дисциплинског поступка. Решење je донето у форми управногакта и има увод, изреку, образложење и упутство о правном средству следеће саджине:„Против овог решења запослени има право да поднесе приговор Школском одбору у року од 8дана од дана достављања решења. Ако Школски одбор не одлучи о приговору у року од 15дана, може се поднети тужба Основном суду у Зрењанину, у року од 15 дана од истека рока заодлучивање о приговору."Нa писменом отправку решења констатовано je следеће: "решење уручено, запослениВукотић Душан одбио да потпише".На решење о удаљењу запосленог са рада број 220/10 од 22.11.2010. године изјавилисте дана 25.11.2010. године приговор Школском одбору који je заведен под деловоднимбројем 226/ 10.У наведеном приговору. у првом пасусу, наводите да Вам je ово решење уручено дана24.11.2010. године.На седници Школског одбора одржаној дана 26.11.2010. године, под тачком двадневног реда, одлучено je о приговору број 197 од 26.10.2010. године.На истој седници под тачком Разно одлучено je о приговору број 226/10 од 25.11.2010.године.2
  5. 5. Израђени су писмени отправци решења донетих од стране Школског одбора пoнаведеним приговорима, тачније решење број 239/10 од 30.11.2010. године, којим je одбијенкао неоснован приговор број 197 од 26.10.2010. године и решење број 240/10 од 30.11.2010.године којим je одбијен као неоснован приговор број 226/10 од 25.11.2010. године.Приликом вршења надзора није приложен доказ да Вам je уручено решење број239/10 и решење број 240 /10. оба од 30.11.2010. године.Дана 20.12.2010. године поднели сте Школском одбору захтев за разрешење дужностидиректора школе који je заведен под бројем 253/10.Дана 15.4.2011. године директор школе донео je закључак број 85/11 којим је заказаоусмену расправу у дисциплинском поступку против Вас за 20.4.2011.године.Усмена расправа у дисциплинском поступку одржана je дана 20.4.2011. године, о чемуje сачињен записник број 89 11 од 20.4.2011. године.Расправу je водио Саво Поповић. секретар школе, нo овлашћењу директора школе број87/11 од 15.4.2011. године.Након што сте изјавили да тражите изузеће секретара школе, у записнику jeконстатовано да се расправа отказује и да ће накнадно бити саопштен датум одржавања новеусмене расправе.Записник са наведене расправе заведен je под бројем 89/11 од 20.4.2011. године ипотписали сте га секретар школе Саво Поповић и Ви.Дана 20.4.2011. године поднели сте и писмени захтев Школском одбору за изузећесекретара школе Саве Поповића који je заведен под бројем 90/11.Дана 26.4.2011. године поднели сте захтев директору школе и Школском одбору запокретање дисциплинског поступка против секретара школе Саве Поповића који je заведенпод бројем 92.Истог дана поднели сте и захтев директору школе и Школском одбору за обуставудисциплинског поступка који се води против Вас, који je заведен под бројем 93.Такође, истог дана поднели сте директору школе и Школском одбору захтев запроширење листе сведока (уколико се Ваш претходни захтев не усвоји) који je заведен подбројем 94.Дана 15.6.2011. године Просветној инспекцији Градске управе у Зрењанину уступљенаje у надлежност од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националнезаједнице Ваша представка од 21.4 2011. године.По уступљеном предмету извршен je инспекцијски надзор дана 29.6.2011. године одстране просветног инспектора Зорице Пајташев - Бабић и сачињен записник са наложениммерама. о чему сте обавештени дана 4.7.2011. године.Дана 6.7.2011. године одржана je седница Школског одбора ОШ ..Бранко Ћопић"Лукићево на којој je вођен записник заведен под деловодним бројем 144/11 од 6.7.2011.године.На седници je под тачком два дневног реда прочитан записник о извршеноминспекцијском надзору од 30.6.2011. године, те су под тачком три дневног реда донетеследеће одлуке:• да се одбија захтев Ду шана Вукотића број 190/10 од 14.10.2010. године,• да се одбија зехтев Д шана Вукотића број 253/10 од 20.12.2010. године,• да се усваја захтев Душана Вукотића број 90 /11 од 20.4.2011. године,3
  6. 6. • да се одбија захтев Душана Вукотића број 92 /11 од 26.4.2011. године,• да се одбија захтев Душана Вукотића број 93/11 од 26.4.2011. године и• да се прихвата захтев Душана Вукотића број 94/11 од 26.4.2011. године;У записнику je констатовано и да je о приговору број 197/10 од 26.10.2010. године већодлучено на седници Школског одбора одржаној дана 26.11.2010. године и да je нoпоменутом приговору донето решење Школског одбора број 239/10.Приликом вршења инспекцијског надзора дана 6.3.2012. године поступајућемпросветном инспектору није од стране одговорних лица школе дат на увид доказ да стеобавештени о одлукама које je Школски одбор донео на седници одржаној дана 6.7.2011.године, али се на основу Ваше представке од 6.2.2012. године упућене Просветној инспекцијипутем електронске поште може закључити да Вам je достављен записник са седнице Школскогодбора одржане дана 6.7.2011. године.Дана 8.7.2011. године директор школе je овлашћењем број 145 овластио ПоповићЗорана, адвоката из Зрењанина да води дисциплински поступак ради утврђивања Вашедисциплинске одговорности.Дана 22.9.2011. године директор школе донео je закључак број 168/11 којим je заказаоусмену расправу у дисциплинском поступку против Вас за 4.10.2011. године.Усмена расправа у дисциплинском поступку одржана je дана 4.10.2011. године, о чемуje сачињен записник број 171/11 од 4.10.2011. године.Расправу je водио адвокат Зоран Поповић, нo овлашћењу директора школе број 145 од8.7.2011. године.Записник број 171/11 од 4.10.2011. године потписали су адвокат Зоран Поповић, усвојству лица које води поступак, Саво Поповић, секретар школе, у својству записничара иСретенко Марић, директор школе у својству оштећеног.У вези са наводима из Ваших представки који се тичу достављања одлука нo поднетимзахтевима и приговорима, утврђено je да Вам je обавештење о томе како je одлучено пoВашим захтевима достављено путем записника са седнице Школског одбора одржане дане6.7.2011. године, као и да приликом вршењанадзора од стране одговорних лица у школи није приложен доказ да су Вамдостављени писмени отправци решења Школског одбора којима je одлучено о Вашимприговорима.Наиме, достављањем записника са седнице Школског одбора одржане дана 6.7.2011.године, за који не спорите да Вам je достављен јер се на њега позивате у представци од6.2.2012. године. обавештени сте како je одлучено о Вашим захтевима.Поред тога, утврђено je да je директор школе дана 19.10.2010. године донео решење ораспоређивању радног времена наставника. стручног сарадника и васпитача у оквиру 40-точасовне радне недеље деловодни број 191/2010 на Ваше име, којим Вам je утврђена норма од90% од пуног радног времена, a на које сте Ви уложили приговор.Доношење наведеног решења није пропраћено потписивањем одговарајућег анексауговора о уређивању међусобних права,. обавеза и одговорности са Ваше стране.Према изјави директора школе, након што Вам je уручена понуда, одбили сте дапотпишете анекс уговора, те су понуда и анекс окачени на огласну таблу школе.У вези са наведеним, поступајући инспектор je дана 19.3.2012. године обавестиоИнспекторат за рад. Одељење инспекције рада за Средњобанатски управни округ уЗрењанину, у циљу предузимања мера из њихове надлежности.4
  7. 7. Када се ради о решењу о удаљењу са рада број 220/10 од 22.11.2010. године, на којесте такође уложили приговор Школском одбору и где Вам није достављена одлука поприговору утврђено je да je исто донето у форми управног акта и да има увод, изреку,образложење и упутство о правном средству следеће садржине: „Против овог решењазапослени има право да поднесе приговор Школском одбору у року од 8 дана од данадостављања решења. Ако Школски одбор не одлучи о приговору у року од 15 дана, може сеподнети тужба Основном суду у Зрењанину, у року од 15 дана од истека рока за одлучивање оприговору."У конкретном случају имали сте право да се обратите надлежном суду у Зрењанину.У својим представкама такође наводите да од момента када сте решењем удаљени сарада нисте позивани на седнице Школског одбора чији сте члан.Приликом вршења надзора утврђено je да сте именовани за члана Школског одбораОШ „Бранко Ћопић" Лукићево решењем Скупштине Града Зрењанина број 06-68-65/10-1 од11.6.2010. године, као представник запослених. До дана вршења надзора нисте разрешенидужности члана Школског одбора од стране надлежног органа.Према изјавама директора и секретара школе, од момента када Вам je урученорешење о удаљењу са рада нисте позивани на седнице Школског одбора.У вези са наведеним обавештавам Вас да je школи након извршеног инспекцијскогнадзора дана 6.3.2012. године наложена мера да се на седнице позивају сви члановиШколског одбора.У ситуацијама када Школски одбор као надлежни орган, евентуално буде одлучивао оВашим правима, обавезама и одговорностима, односно питањима везаним за дисциплинскипоступак у коме сте странка, дужан je да у складу са одредбама Закона о општем управномпоступку одлучи о Вашем изузећу као члана тог колегијалног органа.У погледу Ваших навода да je директор школе прекршио Закон о основама системаобразовања и васпитања када je са секретаром школе закључио уговор о делу, a након тогаспоразум о преузимању због чега сте поднели Школском одбору и захтев за разрешењедиректора школе, утврђено je да je у погледу пријема у радни однос секретара школеинспекцијски надзор извршила je просветни инспектор Зорица Пајташев – Бабић дана25.1.2011.године, о чему je сачињен записник и наложено директору ОШ "Бранко Ћопић"Лукићево да изврши пријем секретара установе у складу са законом.Дана 8.6.2011. године директор ОШ „Бранко Ћопић" Лукићево обавестио je просветногинспектора да је поступивши пo наложеној мери нo наведеном записнику извршио пријем урадни однос секретара школе на основу спроведеног конкурса.У погледу навода гле молите да Вам се достави материјал са страница школског вебсајта у чијој изради и одржавању сте учествовали, закључује се да je наведено у надлежностивласника веб сајта, у конкретном случају у надлежности je школе и оног ко заступа школу.На основу утврђеног чињеничног стања приликом извршеног инспекцијског надзорадана 6.3.2012. године школи су записником наложене и следеће мере:Директору школе je наложено да опозове овлашћење број 145 од 8.7.2011. годинекојим je овластио Поповић Зорана, адвоката из Зрењанина да води дисциплинскиски поступакради утврђивања Ваше дисциплинске одговорности, са роком извршења одмах пo пријемузаписника.Наложено je Школском одбору да одлучи о изузећу директора школе од даљег вођењадисциплинског поступка и да у складу са чланом 62. став 4. Закона о основама система5
  8. 8. образовања и васпитања овласти лице за вођење дисциплинског поступка са роком од 8 данаод дана пријема записника.Директору школе и Школском одбору записником je, поред осталог, указано наобавезу поштовања начела општег управног поступка прописаних Законом о општем управномпоступку, као и одредаба Закона о основама система образовања и васпитања.Указујем Вам да се након спроведеног дисциплинског поступка сходно члану 142. став7. Закона о основама система образовања и васпитања доноси решење којим се запослениможе огласити кривим, у ком случају му се изриче и дисциплинска мера, ослободити ододговорности или се поступак може обуставити.Такође Вам указујем да у дисциплинском поступку који се води против Вас имате правода будете саслушани, да изложите своју одбрану, сами или преко заступника, да можете зарасправу доставити и писмену одбрану, a посебно на Ваше право прописано чланом 145.Закона о основама система образовања и васпитања да на свако решење које Вам будедостављено у наредном периоду, a које се доноси на остваривање Ваших права, обавеза иодговорности имате право на приговор органу управљања, у року од осам дана од данадостављања решења.Орган управљања дужан je да донесе одлуку нo приговору у року од 15 дана од данадостављања приговора.Ако орган управљања не одлучи по приговору или ако запослени није задовољандругостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истекарока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке.С поштовањем,Ивана Атанацковић6

×