Vidric ponuda aneks (2)

175 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vidric ponuda aneks (2)

  1. 1. Република Србија Тужилац : Вукотић Душан, ЗрењанинОсновни суд Зрењанин Тужени : О.Ш."Бранко Ћопић" ЛукићевоБрој 20П1.1717/10 Дана23.11.2011.г.З р е њ а н и нКонстатује се да су на рочиште приступили тужилац и пуномоћник туженог.Суд доносиР Е Ш Е Њ ЕНаставља се главна расправа.Тужилац изјављује да остаје код поднете тужбе, тужбеног захтева, изјављујенадаље кад је реч о понуди од 24.09.2010.године и анексу број 2 од01.10.2010.године, није му уручена нити понуда нити анекс број 2, изјављује да јекрајем октобра од стране секретара тужене му приказан анекс број 2, исти је видеоали је тражио да му се уручи и писмено образложење за анекс број 2, секретар је топрихватио али му никада касније ова писмена нису уручена нити је тужилац извештено том питању. Тужилац надаље изјављује да је он члан школског одбора тужене одјуна 2010.године или маја 2010.године није сигуран изјављује да ће доставитизаписник са седнице школског одбора са одлуком у доказ да је члан школског одборатужене.Тужилац изјављује да остаје код свог предлога да му се уручи документацијакоја је уручена суду од стране туженог на претходном рочишту.Пуномоћник туженог изјављује да остаје код датог одговора на тужбу,предлаже да се тужилац одбије са тужбеним захтевом и обавеже да накнадитрошкове туженом.Пуномоћник туженог надаље изјављује да су неосновани наводи тужиоцавезани за понуду и анекс број 2 уговора о раду, понуда за закључење анекса број 2уговора о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности број 182-1/10 од24.09.2010.године и анекс број 2 број 184- 2/10 од 01.10.2010.године су покушани дасе уруче тужиоцу од стране секретара школе, тужилац је одбио да прими оваписмена, на ове околности ће предложити сведоке и друге доказе.Кад је реч о Пословнику о раду школског одбора тужене изјављује да је одтуженог непосредно пре овог рочишта примио Пословник о раду школског одборатужене међутим исти је неоверен, стога на данашњем рочишту га не уручује суду,изјављује да ће Пословник о раду доставити у два примерка накнадно.Пуномоћник туженог надаље чини неспорним да тужилац јесте био члан школскогодбора тужене, међутим на седницу школског одбора од 26.11.2010.године тужилацније позван будући да је у то време већ био суспендован по решењу тужене број220/10 од 22.11.2010.године односно удаљен са рада због учињене повреде раднеобавезе до окончања дисциплинског поступка, изјављује да нема сазнања о томе дали је окончан дисциплински поступак против тужиоца, изјављује да је донета одлукаПрекршајног суда у Зрењанину донета је првостепена одлука којом је тужилацоглашен кривим за прекршај за дело које чини и биће дела због којег је противтужиоца покренут дисциплински поступак, на ово решење тужилац је уложио жалбу окојој није решено.
  2. 2. Тужилац изјављује везано за наводе тужене да је о његовој жалби противодлуке Прекршајног суда у Зрењанину решено одлуком Вишег прекршајног суда такошто је првостепена одлука укинута и предмет враћен па поновни поступак.Суд доносиР Е Ш Е Њ ЕОДОБРАВА СЕ туженом рок од 8 дана да достави документацију уручену судуна рочишту од 13.09.2011 .године још у једном примерку ради доставе тужиоцу, дадостави у истом року Пословник о раду школског одбора тужене, да се изјасни везаноза уручење тужиоцу понуде од 24.09.2010.године и анекса број 2 уговора од01.10.2010.године и пружи доказе на околности уручења односно одбијања уручењаових писмена од стране тужиоца те везано за решење број 191/2010 од 19.10.2010.г.по којем је реч о Анексу овог решења означеног броја.Рочиште довршено. Заказује се рочиште за 16.02.2012.године са почетком у09,00 часова на које се присутни тужилац и пуномоћник туженог позивајупроглашењем овог решења писмени позив им се неће слати, тужени се на оворочиште позива путем пуномоћника.Довршено у 10,25 часова.СУДИЈА, СТРАНКЕ,ЗАПИСНИЧАР,

×