Resenje inspekcije rada

401 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resenje inspekcije rada

  1. 1. Број: 383-117-00191/2012-04Републички инспектор рада Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,Инспектората за рад, Одсека инспекције рада за Средњобанатски управни округ са седиштем уЗрењанину, решавајући по захтеву Вукотић Душана из Зрењанина, ул.Булевар Вељка Влаховића број7/15, на основу члана 93.3акона о државној управи («Сл.гласник РС», бр.79/2005), члана 26.3акона одржавној управи («Сл.гласник РС», бр.20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 48/94 и 49/99) и члана 192. Закона оопштем управном поступку («Сл.лист СРЈ», бр.33/97, 31/01 и «Сл.гласник РС», бр.30/10) и члана271.3акона о раду («Сл.гласник РС», бр.24/05, 61/05 и 54/09) доноси:Р Е Ш Е Њ ЕОдлаже се извршење коначног решења број 201/12 од 14.11.2012.Г. које је донео директорОсновне школе «Бранко Ћопић» из Лукићева, којим је Вукотић Душану престао радни однос у овојшколи и отказан уговор о раду дел.бр.21-02 од 01.02.2007.г.због изрицања дисциплинске мере престанакрадног односа закључно са даном 13.12.2012.г., до правоснажног окончања судског спора.Жалба на решење не одлаже извршење решења.О б р а з л о ж е њ еМинистарству рада, запошљавања и социјалне политике, Инспекторату за рад, Одсекуинспекције рада за Средњобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину, обратио се дана20.12.2012.Г. Вукотић Душана из Зрењанина, ул.Булевар Вељка Влаховића број 7/15, да се одложиизвршење коначног решења број 201/12 од 14.11.2012. које је донео директор Основне школе «БранкоЋопић» из Лукићева , којим је именованом престао радни однос у овој школи и отказан уговор о радуброј 21-02 од 01.02.2007.Г., закључно са 13.12.2012.г., због изрицања дисциплинске мере престанакрадног односа, до доношења правоснажне одлуке суда.Вукотић Душан је уз наведени захтев доставио и примерак тужбе коју је електорнским путемпослао Основном суду у Зрењанину дана 18.12.2012.г. и доказ да се предмет по овој тужби води подбројем П1-475/2012.Именовани у свом захтеву инспекцији рада наводи да је решење број 201/12 од 13.12.2012.г.«противзаконито» јер је исто постало коначно истеком рока застарелости за вођење дисциплинскогпоступка, а из разлога што је дисциплински поступак против њега покренут дана 22.11.2010.г. , а да јеокончан доношењем решења од стране Школског одбора број 222/12.Г. дана 07.12.2012.г. односнодостављањем овог решења именованом дана 13.12.2012.г., ког датума је постало коначно решење број201/12 од 14.11.2012.Г. на основу кога му је престао радни однос у наведеној школи.Именовани је инспекцији рада у Зрењанину дана 21.12.2012.г. доставио «додатак» на поднетизахтев, у коме наводи да је решење број 201/12 од 14.11.2012.Г. које је донео директор школе унесагласности са решњем број 158/12 од 27.09.2012.г. које је донео лице овлаћшено за водђењедисциплинског поступка и изрицање дисциплинске мере, а из разлога што се у једној правној ствари немогу донети два коначна решења; да му радни однос није престао када је решење о утврђеној повредизабране постало коначно, а то је дана 01.11.2012.г. када му је достављено решење Школског одбора број188/12 од 29.10.2012.Г. У овом додатку именовани је такође навео да Сретенко Марић, директор школекоји је истовремено и странка у
  2. 2. 2дисциплинском иоступку у својству оштећеиог, није могао донети било какву одлуку која је везана задисциплински поступак и доношење одлуке у дисциплинском поступку, јер је исти закључкомШколског одобора изузет од вођења дисциплинског поступка и доношења одлуке, те да из тог разлоганије могао донети решење број 201/12 од 14.11,2012.г., јер је као странка у својству оштећеног биоизузет од било каквих правних радњи које су везане за дисциплински поступак покренут и вођен противњега.Дана 24.12.2012.г. Вукотић Душан је инспекцији рада поднео » додатак 2» на поднети захтев укоме између осталог наводи да је решење број 201/12 од 14.11.2012.г. које је донео директор школе,донето од стране ненадлежног органа, јер је директор био странка у поступку и није могао донетирешење;да Законом о основама система образовања и васпитања у случају повреде забране не прописуједоношење накнадног решења, јер је овим законом прописано да коначношћу изречене мере којим јеутврђена повреда забране запосленом аутоматски престаје радни однос и одузима се лиценца;да вођењедисциплинског поступка траје од покретања дисциплинског поступка до доношења дисциплинске мере,а у случају повреде забране до престанка радног односа, јер у том случају радни однос престајеаутоматски по коначности решења о дисциплинској мери, а како му је радни однос престао дана13.12.2012.г. вођење дисциплинског поступка је застарело.Поступајући по поднетом захтеву инспктор рада је дана 27.12.2012.Г. извршио инспкцијксинадзор код послодавца - Основна школа «Бранко Ћопић» Лукићево, те је на основу документацијепрезентоване приликом вршења надзора записнички утврђено чињенично стање.Вукотић Душан је имао заснован радни однос у овој школи на неодређено време за обављањепослова «наставник физичког васпитања». Са послодавцем је дана 01.02.2007.Г. закључио Уговор оуређивању права, обавеза и одговорности број 21-02, у коме је у тачки 2. наведено да има заснованрадни однос на неодређено време почев од 01.02.2000.Г. за обављање послова наставник физичкогваспитања» са 100% радног времена.Именовани је на основу наведеног радног односа био пријављен на обавезно осигурање одстране именованог послодавца у периоду од 02.02.2000.Г. - 13.12.2012.г.Директор школе је, као овлашћени орган у смислу члана 142. став 1.3акона о основама системаобразовања и васпитања, за покретање и вођење дисциплинског поступка, дана 22.11.2010.г. под бројем219/10 донео закључах да се против Вукотић Душана покреће дисциплински поступак због повредезабране насиља из члана 45. став 2.3акона о основама система образовања и васпитања, због основанесумње да је у Лукићеву у холу школе дана 09.11.2010.г. у 13,45 часова, оштећеног директора школепесницом ударио у грудни кош, при чему је запослени директор школе задобио повреду грудног коша, акао доказ да је именовани учинио поврду забаране је извештај лекара специјалисте, као и пријаваповреде на раду. На закључку је сачињен белешка која гласи: «закључак је уручен, запослени ВукотићДушан одбио да потпише».Поповић Саво, секретар школе, је изјавио да је дана 24.11.2010.Г позвао запосленог ВукотићДушана у своју канцеларију како би му уручио закључак о покретању дисциплинског поступка у којој јебила присутна и запослена Даринка Панић која обавља послова административног радника ирачуновође, и да је Вукотић Душану уручен примерак закључка, међутим исти је одбио да потпишепримерак истог као доказ да му је исто уручено, те је након тога присутној запосленој наложио дасачини белешку, горе наведене садржине.Према изјави Поповић Саве, секретара школе, истог дана тј.24.11.2010.г. запосленом ВукотићДушану је достављено и решење које је донео директор школе дана 22.11.2010.г. под бројем 220/10,којим је удаљен да рада почев од 22.11.2010.г. до окончања дисциплинског поступка који је против његапокренут због учињене повреде забране насиља.У члану 139.3акона о основама система образовања и васпитања је прописано да запослениможе да одговара за:лакшу повреду радне обавезе утврђене општим актом установе;тежу повреду раднеобавезе прописану овим законом; повреду забране прописану овим законом и материјалну штету којунанесе установи намерно или крајњом непажњом у складу са законом.У члану 45. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да се поднасиљем и злостављањем подразумева сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног илиневербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја идостојанства личности детета, ученика и запосленог.
  3. 3. 3Сагласно члану 143.наведеног закона, запосленом који изврши повреду забране прописане учлану 44. - 46. овог закона, престаје радни однос када одлука директора о утврђеној повреди забранепостане коначна и одузима се лиценца.У члану 142. став 8.наведеног закона је прописано да покретање дисциплинског поступка заповрду забране застарева у року од 1године од дана када је учињена повреда забране, а у ставу 9. јепрописано да вођење дисциплинског поступк застарева у року од 2 годне од покретања дисциплинскогпоступка.У члану 142. став 5. наведеног закона је прописано да се на остала питања вођењадисциплинског поступка, сходно примењују правила управног поступка.Расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности запосленог Вукотић Душана заповреду забране насиља одржана је 20.04.2011.г. и ову расправу је водио запослени Поповић Саво -секретар школе, по писменом овлашћењу директора школе број 87/11 од 15.04.2011.г., што је супротночлану 32. Закона о општем управном поступку, а из разлога што је директор школе као странка у овомпоступку у својству оштећеног морао бити изузет од стране Школског одбора и није могао овластитиименованог запосленог да води дисциплински поступак. Такође директор школе није могао овластитизапосленог Поповић Саву да води дисциплински поступак јер је у члану 62. став 4.3акона о основамистема образовања и васпитања прописано да у случају привремене одсустности или спреченостидиректора да обавља дужности замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи наоснову овлашћења директора или органа управљања у складу са законом.На овој расправи Вукотићдушан је затражио изузеће Поповић Саве, а из разлога што је исти сведок у поступку који се против његаводи у Прекршајном суду у Зрењанину, што је и прихваћено и ова расправа је отказана од странеПоповић Саве, који исту није могао отказати, што је супротно члану 35.3акона о о пштем управномпоступку.Друга расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности за повреду забране насиљазапосленог Вукотић Душана одржана је дана 04.10.2011.г. и ову расправу је водио Поповић Зоран,адвокат из Зрењанина, по писменом овлашћењу директора школе број 145. од 08.07 2011.г., чије јеизузеће тражио запослени Вукотић Душан и чији је захтев одбијен, што је супротно члану З2.и35.3акона о општем управном поступку и члану 62. став 4.3акона о основама система образовања иваспитања, а из разлога што је директор школе који је у овом поступку имао својство оштећеног, мораобити изузет из овог поступка одлуком Школског одбора, што није био случај, а и из разлога што штоименовани адвокат није имао статус запосленог у школи. Овлашћење за вођење дисциплинскогпоступка дирекотр школе није могао пренети на именваног адвоката, јер исти у школи нема статусзапосленог. О захтеву Вукотић Душана за изузеће адвоката Поповић Зорана као лица који водидисциплински поступак није могао да одлучује именовани адвокат.Трећа расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности запосленог Вукотић Душаназа повреду забране насиља одржана је 31.08.2012.г. На ову расправу запослени Вукотић Душан јеписмено позван и обавештен позивом број 127/12 од 22.08.2012.Г. да присуствује расправи која језаказана за 31.08.2012.г., као и да поднесе писмене и друге доказе које су од значаја за доношење одлуке,као и да своју одбрану може изложити усмено лично или преко заступника, да своју одбрану можедоставити и писмено, као и да у случају спречености да се одазове позиву је дужан да обавести органкоји га је позвао, као и да ће се расправа одржати ако се не одазове позиву. Уз овај позив запослениВукотић Душан је писменим путем обавештен да дана 28.08.2012.Г. у периоду од 11 - 12 часова можеизршити увид у документацију везану за дисциплински поступак. Ови позиви су Вукотић Душанудостављени дана 23.08.2012.Г. Секретар школе Поповић Саво је изјавио да Вукотић Душан преодржавања расправе заказане за 31.08.2012.г. није доставио доказе од значаја за доношење одлуке оњеговој дисциплинског одговорности, већ је то учинио дана 12.09.2012.г. када је школи доставио подбројем 150/12 «доказ потпуне невиности Душана Вукотића поводом оптужбе Сретенка Марића» уз којије доставио листу сведока које позива у своју одбрану, а који су Праштало Зорану достављени дана14.09.2012.Г.Усмену расправу је водио запослени Праштало Зоран, наставник физике, који је закључкомШколског одбора број 124/12 од 07.08.2012.г.именован да води дисциплински поступак и донесе одлукуу дисциплинском поступку покренутом против запосленог Вукотић Душана, а пошто је истимзакључком запослени директор школе Сретенко Марић као оштећени изузет од даљег вођења овогпоступка против именованог запосленог, у смислу члана 57. став 1. тачка 10. и члана 62. став 4.3акона оосновама система образовања и васпитања и члана 32 став 1., члана 35. став 2, и члана 36. Закона оопштем управном поступку.
  4. 4. 4Расправи је присуствовао окривљени Вукотић Душан, оштећени Сретенко Марић, сведок ДаринкаПанић и записничар Алмажан Маја, и сачињен је записник број 131/12. Увидом у наведени записникутврђено је да је на почетку ове расправе запослени Вукотић Душан упозорен да искључи уређаје заснимање и да не омета ток расправе, као и да даје изјаве само када му се да реч, као и да се након тогаименовани изјаснио о наводима наведеним у закључку о покретању дисциплинског поступка, након чегаје потписао своју дату изјаву, и први пут у току ове расправе затражио изузеће лица овлашћеног завођење дисциплинског поступка, који је његов захтев одбио, што је супротно члану 35.3акона о општемуправном поступку, чија се правила сходно члану 142. став 5.3акона о основама система образовања иваспитања, примењују на вођење дисциплинског поступка.У својству оштећеног изјаву је дао СретенкоМарић, а у својству сведока изјаву је дала Даринка Панић, који су потписали своје дате изјаве.Наконизвођења доказа читањем извештаја лекара специјалисте и пријаве повредене на раду, запослениВукотић Душан је по други пут у току ове расправе затражио изузеће лица овлашћеног за вођењедисциплинског поступка због пристрасности у односу на директора и његов захтев је одбијен од странелица чије је изузеће тражио, што је супротно члану 35. став З.Закона о општем управном поступку, чијесе одредбе у вези изузећа сходно члану 142. став 5. наведнеог закона примењују и на првила у вођењудисциплинског поступка. У конкретном случају о захеву Вукотић Душана за изузеће лица које водидисциплински поступак требао је оллучи Школски одбор као орган који га је и именовао. Даљим увидому сачињени записник са ове расправе је утврђено да је лице овлашћено за вођење дисциплинскогпоступка обуставио поступак испитивања Вукотић Душана због непоштовања дисциплинског поступкајер је и поред више усмених опомена, клеветао и износио неистине на његов рачун, те је из тог разлогадонета одлука о даљем изузећу именованог. У записнику је такође констатовано да је расправа завршенау 11,50 часова. Записник је потписан од свих лица која су присуствовала овој расправи осим ВукотићДушана, а од стране лица које је водио дисциплински поступак је констатовано «да је одбио да потпишејер се не слаже са разлозима прекида расправе». Секретар школе је изјавио да је грешком у записникунаведено да се изузима Вукотић Душан од даљег вођења дисциплинског поступка, јер он не може битиузузет већ да може бити удаљени да је и фактички био удаљен из просторије којој је вођен дисциплинскипоступак. Пре удаљења са расправе због непристојног понашања Вукотић душан није претходноопоменут да ће бити удаљен, нити су му предочене правне псоледице такве мере, нити је именованипозван да постави свог пуномоћника, како је то прописано у члану 100.3акона о општем управномпоступку.Након одржане расправе запослени Вукотић Душан се обратио Просветној инспекцији у везиизузећа Праштало Зорана, лица овлашћеног за вођење дисциплинског поступка, која је овај захтевдоставила Основној шкли «Бранко Ћопић» Лукићево, након чега је Школски одбор разматрао овајзахтев и закључком број 147/12 од 10.09.2012.Г. одбацио као неоснован.Дана 27.09.2012.Г. под бројем 158/12 запослени Праштало Зоран, као лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка и доношење одлуке у дисциплинском поступку од стране Школског одбора,донео је решење да се запослени Вукотић Душан оглашава кривим што је дана 09.11.2010.г. у 13,45часова приликом изласка из школске зграде на улазним вратима школе оштећеног директтора школепесницом ударио у грудни кош, чиме је извршио повреду забране насиља из члана 45. став 2.3акона оосновама система образовања и васпитања, те му је изречена дисциплинска мера престанак радногодноса, с тим да му радни однос престаје даном коначности овог решења, којим, даном му се отказујезакључени утовор о раду. Ово решење је запосленом Вукотић Душану уручено дана 01.10.2012.г.На наведено решење именовани је благовремено уложио приговор Школском одбору број167/12 дана 08.10.2012.г., као другостепеном органу у поступку решевања о правима из радног односазапослених у смислу члана 145. став 1.3акона о основама система образовања и васпитања, који га јеразматрао на својој седници одржаној дана 29.10.2012.Г. и својим решењем број 188/12 одбио каонеоснован. Наведено решење Школског одбора је запосленом Вукотић Душану уручено дана01.11,2012.г., са којим даном је постало коначно, и сакјим даном се окончало вођење дисциплинскогпоступка у смислу члна 142. став 9.3акона о основама система образовања и васпитања. Наведенорешење није произвело правно дејство, тј. Вукотић - Душану није престао радни однос даном његовеконачнсти, како је то прописано у члану 143. став 2.3акона о основама система образовања и васпитања.Наведено коначно решење које је донео лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка и доношењеодлуке у дисциплинском поступку је било основ за доношење решења од стране директора школе број201/12 од 14.11.2012.г.,а на основу члана 144. Закона о основама система образовања и
  5. 5. 5васпитања, које је Вукотић Душану уручено дана 19.11.2012.г. и на које је именоваи уложио приговоршколском одбору број 210/12 дана 27.11.2012.Г. који га је разматрао на својој седници одржаној дана07.12.2012.Г. и донео решење број 222/12 коим је одбио као неоснован приговор именованог. Наведенорешење је Вукотић Душану уручено дана 13.12.2012.г. када је решење директора постало коначно и санаведеним датумом је именованом престао радни однос.Сходно наведеном, на основу констатованог чињеничног стања, утврђено је да је коначнимрешењем директора школе број 201/12 од 14.11.2012.Г. очигледно повређено право Вукотић Душана, јерје донето на основу коначног решења о утврђивању дисциплинске одговорности Вукотић душана иизрицања дисциплинске мере престанак радног односа, а да је дисциплински поступак ради утврђивањаодговорности именованог запосленог за повреду забране насиља вођен супротно одредбама Закона оопштем управном поступку чије се одредбе сходно примењују на вођење дисциплинског поступка усмислу члана 142. став 5.3акона о основама система образовања и васпитања.Наиме, директор школе који је у дисциплинском поступку имао својство оштећеног овластио језапосленог Поповић Саву, секретара школе, да води расправу која је одржана дана 20.04.2011.г., аадвоката Зорана Поповића да води расправу која је одржана дана 04.10.2011.г., супротно члану32.3акона о општем управном посгупку, јер је исти морао бити изузет из овог поступка, као и члану 62.став 4.3акона о основама истема образовања и васпитања јер је овластио лица која нису билинаставници, васпитачи, нити стручни сарадници у овој школи. О захтеву Вукотић Душана за изузећелица која су водила расправе одржане 20.04.2011.г. и 04.10.2011.г. одлучивала су та лица, а што јесупротно члану 35. став З.Закона о општем управном псотупку, јер та лица нису била надлежна даодлучују о свом изузећу.Трећа расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности запосленог Вукотић Душанаодржана је дана 31.08.2012.г.и ову расправу је водио запослени Праштало Зоран, који је од странеШколског одбора именован за лице које ће водити дисциплински поступак и донети дисциплинску меру,а пошто је претходно директор изузет из овог поступка да као овлашћено лице у смислу члана 141. став1.3акона о основама система образовања и васпитања да покреће и води дисциплински поступак иизриче дисциплинску меру.На овој расправи Вукотић Душан је тражио изузеће лица које води поступаки по овом захтеву је решавало лице чије је изузеће тражено, што је супротно члану 35. Закона о општемуправном поступку, јер је о том захтеву за изузеће могао да решава само Школски одбора као орган којига је и именовао. Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка, и поред стављеног захтева зањегово изузеће, наставио је да врши радње у овом поступку, тако што је саслушавао оштећеногдирекотра школе Сретенка Марића, сведока Даринку Панић, што је супротно члану 34. став 2. Закона оопштем управном поступку, где је прописано да службено лице за које је странка захтевала изузеће избило ког разлога наведеног у члану 32. овог закона, не може све до доношења закључка о том захтевувршити никакве радње у поступку, осим оних које не трпе одлагање. Лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка је супротно наведеној одредби и поред тога што је Вукотић Душан по другипут у току ове расправе тражио његово изузеће наставио да врши радње у поступку тако што јеименованог удаљио са ове расправе због непристојног понашања, а да га претходно није опоменуо да ћебити удаљен и предочио му правне последице такве мере, нити га је позвао да постави свогпуномоћника, како је то прописано у члану 100. Закона о општем управном поступку.Школски одбор је разматрао захтев за изузеће лица овлашћеног за вођење дисциплинскогпоступка Праштало Зорана дана 10.09.2012.г., а пошто се Вукотић Душан претходно обратио и поднеозахтев просветној инспекцији у Зрењанину која је након тога овај захтев доствила послодавцу. Школскиодбор је донео закључак број 147/2 од 10.09.2012.г којим је одбијен као неоснован захтев ВукотићДушана за изузеће лица овлашћеног за вођење дисциплиског поступка.Нова расправа поводомутврђивања дисциплинске одговорности именованог запосленог није одржана, већ је на основу такоспроведеног дисциплинског поступка од стране лица овлашћеног за вођење дисциплинског поступка идоношења одлуке, донето решење број 158/12 од 27.09.2012.Г. којим је Вукотић Душану изреченадисциплинска мера престанак радног односа.Сходно наведеном, како је дисциплински поступак поводом утврђивања одговорности ВукотићДушана за повреду забране насиља вођен супротно правилима Закона о општем управном поступку којисе сходно члану 142. став 5.3акона о основама система образовања и васпитања примењују и на вођењедисциплинског поступка у образованим установама, јер су расправе одржане дана 20.04.2011.г. и04.10.2011.г. вођене од стране лица која сходно члану
  6. 6. 662.став 4. Закона о основама система образовања и васпитања у школи немају статус наставника,васпитача и стручног сарадника, и како је по захтеву Вукотић Душана за изузеће лица које водидисциплински поступак који је одржан дана 31.08.2012.г. решавало лице чије је изузеће тражио што јесупротно члану 35. став З.Закона о општем управном поступку и што је након захтева за изузећенаставио да врши радње у дисциплинком поступку тако што је узимао изјаве од оштећеног, као исведока у овом послуику, а које су биле одлучне за доношење решења о утврђивању његоведисциплинске одговорности, као и што је удаљио Вукотић Душана са расправе,а да га претходно нијеупозорио и предочио правне последице такве мере, и како га није позвао да постави свог пуномоћника,поступио је супротно члану 34., 35. и 100.3акона о општем управном поступку, донето је решење како јенаведено.Жалба на решење не одлаже извршење.УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Министру рада, запошљавања и социјалнеполитике, у року од 8 дана, рачунајући од дана достављања решења. Жалба се непосредно предаје илишаље поштом Одсеку инспекције рада за Средњобанатски управни округ са седиштем у Зрењанину, безтаксе по основу члана 19. ст.1.тачка П.Закона о републичким административним таксама ("Службенигласник РС", бр.43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08 и 5/09).Решено у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике - Инспекторату за рад,Одсеку инспекције рада за Средњобанатски управни округ са седиштем у Зрењанину, дана18.01.2013.год. под бр. 383-117-00191/2012-04.Републички инспектор радаКатица Рацић, дипл.правник

×