Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otkaz direktor novembar_14

210 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Otkaz direktor novembar_14

  1. 1. Основна школа «Бранко Ћопић»Број: 201/12Датум: 14.11.2012.Л у к и ћ е в оНа основу чл. 144. Закона о основама система образовања и васпитања, поРешењу о изреченој дисциплинској мери у дисциплинском поступку бр. 158/12 од27.09.2012.г., и по решењу Школског одбора бр. 188/12 од 29.10.2012.г. противзапосленог Вукотић Душана из Зрењанина, Бул. Вељка Влаховића 7/15, Директор ОШ«Бранко Ћопић» Лукићево, Сретенко Марић, доноси:Р Е Ш Е Њ ЕРадни однос запосленом Вукотић Душану из Зрењанина, Бул. В. Влаховића 7/15,на радном месту наставник физичког васпитања, престаје даном коначности овогрешења, којим даном му се и отказује Уговор о раду дел. бр. 21-2 од 01.02.2007.г.О б р а з л о ж е њ еЗакључком Директора школе бр. 219/10 од 22.11.2010.г., покренут једисциплински поступак против запосленог Вукотић Душана из Зрењанина, запосленогна радном месту наставник физичког васпитања, због основане сумње да је починиоповреду забране насиља из чл. 45. ст. 2. Закона о основама система образовања иваспитања.По спроведеном дисциплинском поступку лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка и изрицање дисциплинске мере, одређено одлуком Школскогодбора школе, закључило је даје запослени Вукотић Душан извршио повреду забране изчл. 45. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања, која му је стављена натерет, па је истог Решењем бр. 158/12 од 27.09.2012.г. огласио кривим и сходноодредбама Закона о основама система образовања и васпитања изрекао дисциплинскумеру престанка радног односа.На наведено Решење о изреченој дисциплинској мери престанка радног односа,запослени Вукотић Душан је поднео приговор Школском одбору, а који је на основуодредаба Закона о основама система образовања и васпитања, својим Решењем бр.188/12 од 29.10.2012.г. одбио приговор запосленог Вукотић Душана а оспорено решењео изреченој дисциплинској мери потврдио.На основу свега изнетог имајући у виду чињеницу да је запосленом ВукотићДушану након спроведеног дисциплинског поступка изречена дисциплинска мерапрестанак радног односа, као и чињеница да је Школски одбор одбио приговорзапосленог на то решење, применом одредаба Закона о основама система образовања иваспитања, одлучено је као у изреци.1
  2. 2. Поука о правном леку: Против овог решења запослеии има право подношењаприговора Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања решења. АкоШколски одбор не одлучи по приговору у року од 15 дана или запослени не будезадовољан одлуком Школског одбора може се обратити надлежном Суду у року од 15дана од дана достављања одлуке или у року од 15 дана од дана истека рока за доношењеодлуке.Директор школеретенко МарићДоставити:1 .Запосленом Вукотић Душану;2.Синдикату школе;3.Архиви школе.2

×