Successfully reported this slideshow.

Plan projektu The Gardens of Maths

830 views

Published on

Plan projektu eTwinning The Gardens of Maths

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan projektu The Gardens of Maths

  1. 1. OPIS PROJEKTU ETWINNING Tytuł: The Gardens Of Maths 1. Krótki opis: W projekcie uczestniczy 5 szkół z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Czech i Polski. W trakcie trwania projektu uczniowie będą pracowad nad tematem symetrii, poznają rodzaje symetrii, poszerzą swoją wiedzę na temat symetrii na przykładzie ogrodów francuskich w krajach partnerskich, a także historię i geografię miejsc, gdzie znajdują się wybrane ogrody. Przygotują krzyżówki i quizy, projekty swoich ogrodów oraz loga projektu. Poznają program Geogebra oraz inne narzędzia technologii Web 2.0. 2. Wiek uczniów: 12-14 lat 3. Język projektu: Angielski 4. Ilośd uczniów biorących udział w projekcie: ok. 70 5. Zakres przedmiotów: Projekt interdyscyplinarny  łączy matematykę, geografię, historię, plastykę, TI i język angielski. 6. Narzędzia współpracy: email, forum na twinspacie – zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów, czat (nauczyciele - przed każdym etapem w celu omówienia zakooczonego etapu oraz planów na następny etap; uczniowie – raz w miesiącu), blog, Wiki, wideokonferencja, 7. Cele: 1) Badanie i odkrywanie symetrii na przykładzie ogrodów francuskich w krajach partnerskich, 2) Rozwijanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania symetrii w praktyce, 3) Rozwijanie intuicji matematycznej i kształtowanie wyobraźni geometrycznej, 4) Aktywne poszukiwanie rozwiązao problemów matematycznych, 5) Poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej o krajach partnerskich, 6) Zapoznanie uczniów/nauczycieli z różnymi narzędziami technologii Web 2.0 oraz programu matematycznego Geogebra, 7) Rozwijanie kompetencji językowych, 8) Kształtowanie kreatywności i wyobraźni uczniów, 9) Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych oraz zasad skutecznego działania w zespole, umiejętności autoprezentacji własnych dokonao oraz dokonao grupy, 8. Narzędzia: Geogebra, PowerPoint, Voki, Prezi, Picassa, Gimp, Glogster, Smilebox, HotPotatoes, wallwisher 9. Harmonogram pracy:Etap 1. 05/09/11 - 21/10/11
  2. 2. a) Prezentacja uczniów biorących udział w projekcie – każdy z uczniów przygotowuje samodzielnie krótką prezentację o sobie, swojej rodzinie i szkole, wykorzystując różne narzędzia ICT b) Uczniowie – przygotowanie słownika pojęd dotyczących symetrii/geometrii w języku angielskim. Nauczyciele – przygotowanie lekcji w języku angielskim wprowadzającej pojęcie symetrii, przygotowanie kart pracy, krzyżówek itp. – wymiana z pozostałymi nauczycielami c) Praca nad logiem projektu w każdym z krajów (chętni uczniowie) - następnie wybór loga projektu przez głosowanie ( tzn. uczniowie głosują na propozycje loga oprócz projektów ze swojego kraju ) – opublikowanie zwycięskiego loga z każdego paostwa na platformie twinspace oraz blogu/wiki projektu (nagrody dla uczniów) – wybór loga projektu d) Utworzenie bloga/strony wiki projektuEtap 2. 03/11/11-16/12/11 a) Poszukiwanie ogólnych informacji na temat ogrodów francuskich ( od kiedy się je tworzy, jak wyglądają, czym się charakteryzują, jaki rodzaj symetrii można w nich znaleźd, jakie rośliny zazwyczaj sadzi się w tego rodzaju ogrodach itd.) b) Każdy partner wybiera kilka przykładów ogrodów francuskich w swoim kraju. Praca w grupach – przygotowanie opisów (w języku angielskim) wraz ze zdjęciami ilustrującymi wybrane ogrody, c) Przygotowanie prezentacji na temat ogrodów francuskich w poszczególnych krajach, a następnie wspólnej prezentacji/ebooka z wszystkimi ogrodami wybranymi przez poszczególne kraje – przygotowanie albumu The French Gardens In Our Countries d) Przygotowanie „symetrycznych” kartek świątecznychEtap 3. Do 12/12/11 a) Przesłanie kartek do poszczególnych partnerów, wcześniej przesłanie ich na twinspace/załadowanie na blog/wiki b) Przygotowanie życzeo świątecznych/noworocznych – nagranie i umieszczenie na blogu/wikiEtap 4. 03/01/12 - 24/02/12 a) Uczniowie - nauka obsługi programu Geogebra; Nauczyciele – przygotowanie kart pracy do obsługi programu – wymiana z innymi nauczycielami; b) Tworzenie „transparent gifs” w programie Geogebra – praca w pracowni komputerowej c) Przygotowanie symetrycznych obrazów w Geogebrze używając symetrii osiowej i środkowej i prezentacji z tymi obrazami.Etap 5. 12/03/12 - 20/04/12 a) Przygotowanie wielkanocnych kartek świątecznych (przesłanie do szkół do 02/04/12) - wcześniej przesłanie ich na twinspace/załadowanie na blog/wiki, b) Uczniowie przygotowują projekty własnych ogrodów francuskich – następnie przygotowanie tych projektów przy użyciu programu Geogebra; c) Przygotowanie quizów/krzyżówek w HotPotatoes dotyczących symetrii oraz ogrodów francuskich w krajach partnerskich;
  3. 3. d) Utworzenie zbiorku zadao matematycznych Geometry in GardensEtap 6. 23/04/12 - 27/04/12 a) Podsumowanie projektu w każdej ze szkół  wystawy, prezentacje, b) Wideokonferencja podsumowująca projekt c) Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnychUwaga!Przerwy w realizacji spowodowane są przerwami w nauce ( ferie ) w szkole francuskiej. 10. Sposoby ewaluacji/prezentacji efektów a)Ankiety ewaluacyjne dla uczniów b)Wypowiedzi uczniów o projekcie – z wykorzystaniem wallwisher na stronie wiki c)Przygotowanie quizów/krzyżówek w HotPotatoes d)Informacja o projekcie i wystawa prac uczniowskich podczas Dnia Otwartych Drzwi oraz spotkao z rodzicami 11. Spodziewane rezultaty/produkty: a) Poszerzenie wiedzy na temat symetrii osiowej/środkowej, a także geografii i historii poszczególnych paostw na przykładzie ogrodów francuskich; b) Poznanie programu Geogebra; c) Wspólna prezentacja/album ebook - The French Gardens In Our Countries; d) Scenariusze zajęd i kart pracy dotyczących tematu symetrii w języku angielskim oraz programu Geogebra; e) Quizy/krzyżówki w HotPotatoes dotyczące symetrii oraz ogrodów francuskich w krajach partnerskich; f) Zbiór zadao matematycznych Geometry in Gardens g) Wystawa prac uczniowskich podczas Dnia Otwartych Drzwi/spotkao z rodzicami oraz na zakooczenie projektu; h) Blog/wiki projektu, gdzie umieszczone zostaną wszystkie wypracowane podczas realizacji projektu materiały.

×