Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Murator 02-2015 ściany zewnętrzne na trzy sposoby

572 views

Published on

Murator wydanie Luty 2015
ściany zewnętrzne na trzy sposoby

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Murator 02-2015 ściany zewnętrzne na trzy sposoby

 1. 1. 92 murator 2014-09 budowai remont Powinny być wytrzymałe, ciepłe i zdrowe. Zobaczmy, jak muruje się z trzech najpopularniejszych materiałów: betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej i silikatów. Tekst Ewa Trusewicz Zdjęcia Andrzej T. Papliński 2014-09 budowa i remont SILIKATY To bloczki wapienno- -piaskowe produkowane wyłącznie z naturalnych składników. Mają naj- niższą promieniotwór- czość naturalną ze wszystkich materiałów ściennych. Struktura silikatów jest zwarta, przez co są ciężkie. Drążenia zmniejszają ich masę i poprawiają izolacyjność termiczną. CERAMIKA PORYZOWANA Jest określana jako ciepła ceramika. Powstaje z gli- ny, wody i dodatków, mię- dzy innymi mączki drzew- nej i trocin. Podczas wypa- lania pustaków trociny się spalają i w materiale powstają mikroskopijne pory wypełnione powie- trzem poprawiające izolacyjność termiczną wyrobów. BETON KOMÓRKOWY Nazywany jest też gazo- betonem. Powstaje z mieszanki piasku, wapna i cementu, którą się spulchnia domieszką związków aluminium. W gotowych wyrobach znaczący procent obję- tości stanowi powietrze zamknięte w porach beto- nu (w tych o klasie gęsto- ści 400 to blisko 80%). BIAŁE I CZERWONE Trzy technologie } Jednowarstwowa ściana z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne są murowane na cienkie spoiny z bloczków klasy 400 produkowanych przez firmę H + H. Przy grubości 42 cm osiągają współczynnik przenikania ciepła U = 0,25W/(m2.K) } Dwuwarstwowa ściana z silikatów. Mur jest zbudowany z bloczków drążonych szerokości 24 cm łączonych na cienkie spoiny. Po ociepleniu 20-centymetrową warstwą styropianu ściana osiągnie U = 0,18 W/(m2.K) } Dwuwarstwowa ściana z ceramiki poryzowanej. Warstwa nośna jest zrobiona z pustaków Termoton P+W 25 firmy Owczary. Łączy się je tradycyjną zaprawą murarską układaną wspoinachpoziomych.Ocieplona20-centyme- trowąwarstwą styropianu osiągnie współ- czynnik przenikania ciepła U= 0,22W/(m2.K) Ściany na trzy sposoby zewnętrzne 092_98_M9_14_Technologie_cz_1_S.indd 92 2014-07-25 10:53:44
 2. 2. 93murator 2014-09 budowa i remont Z betonu komórkowego i cerami- ki poryzowanej możemy budo- wać ściany w każdej techno- logii. Te materiały nadają się na ścia- ny jednowarstwowe, bo dzięki niskim wartościom współczynnika przewo- dzenia ciepła mury, których nie trzeba ocieplać, nie będą grubsze niż 50 cm. Stosuje się wtedy bloczki z betonu komórkowego najniższych klas gęsto- ści 350 i 400, a ściana ma grubość między 40 a 48 cm. Jednowarstwowe ściany z ceramiki poryzowanej muruje się z pustaków grubości 44 i 50 cm. Najczęściej jednak beton komórkowy i ceramika są budulcem ścian war- stwowych – ocieplonych styropianem czy wełną mineralną. Wtedy stosuje się zazwyczaj beton komórkowy o wyższej klasie gęstości (500, 600) lub cieńsze pustaki ceramiczne. Grubość najpopularniejszych murów konstrukcyjnych w ścianach warstwo- wych z ceramiki to 25 cm, a z betonu komórkowego – 24 cm. Pierwsza warstwa muru } Beton komórkowy. Najtrudniej ustawić pierwszą warstwę bloczków. Podłoże, na którym się je muruje, nie jest idealnie równe, więc nie można układać ich na cienkiej spoinie z zaprawy klejowej. Na poziomej izolacji przeciwwilgociowej osłaniającej ściany fundamentowe ułożono pas tradycyjnej zaprawy cementowej. Utworzyła ona spoinę grubości 1-1,5 cm i pozwoliła wypoziomować pierwszy rząd bloczków } Silikaty. Pierwszą warstwę bloczków przeznaczonych do łączenia na cienkie spoiny murowano tradycyjną zaprawą cementową, aby zniwelować nierówności fundamentu. Najpierw ustawiono skrajne bloczki. Następnie rozciągnięto między nimi sznurek, który ułatwił kontrolowanie linii lica ściany, i uzupełniono warstwę } Ceramika poryzowana. Pierwszą warstwę pustaków ustawiono na warstwie zaprawy, która wyrównała poziom fundamentów. Nie mogło być w niej zbyt dużych ziaren kruszywa, aby nie uszkodziła izolacji poziomej ułożonej na ścianach fundamentowych Silikaty wykorzystuje się wyłącznie na ocieplane mury. Mają one naj- wyższą klasę wytrzymałości spośród wszystkich elementów murowych, dzięki czemu konstrukcyjna warstwa ściany może mieć zaledwie 18 cm. Zwarta struktura silikatów sprawia, że jest to najcięższy materiał. Dobór grubości bloczków i pustaków wynika nie tylko z ich parametrów cieplnych. Ważna jest też odpowied- nia klasa ich wytrzymałości, aby mury ścian zewnętrznych mogły przenieść obciążenia z dachu i stro- pów w dół na fundamenty. Technika murowania Elementy murowe mają różną wielkość i są różnie kształtowane. Bloczki i pustaki są oferowane w wielu gru- bościach, ale o jednakowej wysokości i długości (mogą się one różnić zależnie od producenta i systemu). Waga naj- większego elementu w danym syste- mie przeznaczonego do ręcznego wbudowania w mur nie może przekro- czyć 25 kg. Właśnie tyle ważą bloczki z betonu komórkowego klasy 600 w naj- popularniejszej grubości 24 cm (wyso- kość 24 cm, długość 59 cm). Ale te na ściany jednowarstwowe, choć są grub- sze, mają bardziej porowatą strukturę i ważą mniej, na przykład te klasy 350 i grubości 48 cm (wysokość 20 cm, dłu- gość 60 cm) zaledwie około 20 kg. Aby zmieścić się w tej wadze, pustaki z cera- miki poryzowanej są mniejsze od blocz- ków z betonu komórkowego – na ściany jednowarstwowe grubości 44 cm mają wysokość 24 i długość 25 cm, a ich waga nie przekracza 19 kg. Podobną wagę mają pustaki na ściany warstwowe grubości 25 cm (wysokość 24, długość 37 cm), mają bowiem inny układ drą- żeń. Najmniejsze są bloczki silikatowe – na ścianę grubości 25 cm mają wyso- kość 22 cm i długość 25 cm, a ważą około 18 kg. Wszystkie pustaki i bloczki mają pro- filowane boki, ale bloczki silikatowe Partnerzy cyklu: Muruj z Muratorem 092_98_M9_14_Technologie_cz_1_S.indd 93 2014-07-25 10:53:52
 3. 3. 94 murator 2014-09 budowa i remont i z betonu komórkowego można też kupić z gładkimi bokami. Jeśli boki są wyprofilowane w pióra i wpusty, które po zestawieniu elementów zapewniają ich współpracę, spoin pionowych nie wypełnia się zaprawą. Wszystkie gładkie boki stykających się elementów trzeba skleić zaprawą, dlatego układa się ją we wszystkich spoinach poziomych, a w bloczkach z gładkimi bokami także w spoinach pionowych. Wznoszenie ścian z elementów łączo- nych na pióra i wpusty znacznie przy- spiesza prace. Sprzyja także zmniejsze- niu zużycia zaprawy, a w związku z tym ograniczeniu potencjalnych mostków cieplnych, które mogłyby powstać na spoinach. Oczywiście konieczne jest staranne zestawianie elementów – szczelina między nimi nie powinna być większa niż 2 mm. Jednak jeżeli jeden z zestawianych elementów nie ma na boku odpowiednich wyprofilowań, zaprawę należy ułożyć także w spoinie pionowej. Dzieje się tak, gdy musimy wbudować docięty pustak czy bloczek oraz podczas murowania narożników. Dokładność, z jaką są produkowane bloczki i pustaki, wpływa na wybór rodzaju zaprawy. Jeśli odchyłki Ważne narożniki } Beton komórkowy.Murowanie każdej warstwy rozpoczynano od wyprowadzenia narożników. Rozpinano między nimi sznur murarski lub żyłkę, co ułatwiało kontrolowanie poziomu ułożenia elementów w murze } Silikaty. Choć między profilowanymi bloczkami nie wypełnia się zaprawą spoiny pionowej, w narożniku nanoszono ją na gładką powierzchnię bloczka.Tam, gdzie profilowania nie tworzą zamka, zaprawa zwiąże elementy muru } Ceramika poryzowana. Narożniki powinny mieć przynajmniej po trzy warstwy pustaków, zanim zacznie się wznosić między nimi mury. Ważne jest zachowanie jednakowego poziomukolejnychwarstwwnarożnikach lub jednej warstwy folii fundamento- wej grubości minimum 1 mm. Zabez- piecza się w ten sposób ściany nad- ziemne przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Ponieważ takie podłoże nie jest idealnie poziome, pierwszą war- stwę muru układa się na grubej war- stwie zaprawy cementowej. Postępuje się tak zarówno wtedy, gdy ściana będzie murowana na tradycyjną zaprawę układaną w spoinach gru- bości 1-1,5 cm, jak i wtedy, kiedy ele- menty muru będą łączone zaprawą klejową. Szczególnie starannie trzeba wypoziomować bloczki i pustaki w murach wznoszonych na cienkie spoiny. Mniej więcej 2-milimetrowa warstwa zaprawy jest na tyle cienka, że nie da się skorygować nierówności w następnych rzędach. Przy otworach Mur bardzo dobrze przenosi obciąże- nia pionowe, jednak dużo słabiej siły ukośne, które działają na niego na przykład przy otworach okiennych. Powstają tam naprężenia rozciągające, z którymi słabo sobie radzą elemen- ty niepołączone zaprawą w spoinach pionowych. wymiarowe nie przekraczają 1,5 mm, można je łączyć zaprawą klejową, czyli na cienkie 2-3-milimetrowe spoiny. W ten sposób muruje się ściany z blocz- ków z betonu komórkowego i więk- szości silikatów oraz ze szlifowanych pustaków ceramicznych. Natomiast gdy wyroby są produkowane z mniejszą dokładnością, na przykład pustaki ceramiczne nieszlifowane i bloczki z betonu komórkowego z oznaczeniem GPLM, trzeba je łączyć na grube spoiny (1-1,5 cm). Pozwalają one zniwelować różnice wysokości sąsiednich elementów, które na przykład w nieszlifowanych pustakach ceramicznych mogą wyno- sić nawet 6 mm. To najpopularniejszy sposób murowania ścian warstwowych z ceramiki poryzowanej, a także niektó- rych betonów komórkowych i silikatów. Decydują o tym względy ekonomiczne. Tradycyjna zaprawa jest tańsza niż kle- jowa, a szlifowanie pustaków ceramicz- nych po wypaleniu podnosi ich cenę. Pierwsza warstwa Między ścianą fundamentową lub piwniczną a ścianą nadziemną musi się znaleźć izolacja pozioma. Robi się ją zwykle z dwóch warstw papy 092_98_M9_14_Technologie_cz_1_S.indd 94 2014-07-25 10:53:57
 4. 4. 95murator 2014-09 budowa i remont Na cienką lub grubą spoinę { Beton komórkowy.Warstwy ściany ze spoinami grubości 1-3 mm murowano, wykorzystując zaprawę cienkospoinową. Nakładano ją kielnią ząbkowaną na długości 2-3 m, aby mieć pewność, że nie zwiąże zbyt szybko. Zaprawa jest sprzedawana razem z bloczkami w postaci suchej mieszanki i na budowie wymaga rozmieszania z odmierzoną porcją wody. Tak cienkie spoiny pozwalają wyeliminować mostki cieplne } Pustaki wsuwano od góry, aby uniknąć zrolowania zaprawy. Każdy z nich był dobijany gumowym młotkiem, żeby warstwa miała odpowiedni poziom } Kolejne bloczki dokładano, opuszczając je pionowo. Nie powinno się ich dosuwać po zaprawie, aby nie utworzyć między bloczkami klina z zaprawy uniemożliwiającego ich szczelne połączenie } Gdysąsiednichbloczkówniemożna połączyćnapióroiwpust,naprzykład wnarożniku,wspoiniepionowejtrzeba ułożyćzaprawę.Nanosisięjąnabok wsuwanegobloczka,anienagładki bokjużwbudowanegoelementu. Dziękitemuunikasięzsunięciazaprawy wdolnąpartięwarstwy } Zaprawęnanoszonodozownikiemna długości niewiększejniż4m,bynadmiernieniewysychała Murującna cienkiespoiny zbloczków obardzodużej dokładności wymiarowej, dośćłatwo uzyskaćproste irówneściany. Każdąwarstwę należyjednak kontrolować –sprawdzać płaszczyznę ipoziom zapomocą 3-metrowejłaty Ceramika poryzowana. Nieszlifowane pustaki murowano natradycyjną zaprawę. Niemogłabyć zbytpłynna, abyniewciekała wotwory pustaków, anizbytgęsta, żebydało sięjąłatwo rozprowadzić } Pustaki ustawiano kolejno na równomiernie rozłożonej warstwie zaprawy i szczelnie łączono ze sobą ich boki na pióro i wpust szczegóły s. 16 Prenumerujesz – zyskujesz Silikaty.Kolejne warstwy ściany murowano na zaprawę klejową. Bloczki mają wyprofilowane na bokach pióra i wpusty, dlatego zaprawę układano tylko w spoinach poziomych 092_98_M9_14_Technologie_cz_1_S.indd 95 2014-07-29 13:09:44
 5. 5. 96 murator 2014-09 budowa i remont Przycinanie elementów } Beton komórkowy jest łatwy w obróbce, więc dobrze się sprawdza także na murach łączonych pod innym kątem niż prosty } Najlepiej, by docinane pustaki znalazły się w środkowej strefie muru, a nie w pobliżu narożnika. Wstawiono je tak, aby łączyły się wpustami z sąsiednimi pustakami, które na boku miały wyprofilowane pióra. Docięte boki połączono z sąsiadującymi pustakami zaprawą Do precyzyjnego przycięcia bloczka wystarczy nawet zwykła piła ręczna } Do cięcia ceramiki poryzowanej trzeba wybrać narzędzie, które poradzi sobie z materiałem wytrzymałym i kruchym. Najlepiej używać do tego piły z tarczą diamentową Silikaty są produkowane z dużą dokładnością. Po starannym wymierzeniu w murze miejsca na docięty element zaznacza się na bloczkach linie cięcia Bloczki są bardzo twarde, więc do ich cięcia wykorzystywano piłę elektryczną z tarczą diamentową Dlatego wzmacnia się go zbrojeniem układanym w poziomych spoinach pod otworami okiennymi. Mogą to być kratowniczki stalowe (oferowane przez większość producentów mate- riałów ściennych) lub pręty zbrojenio- we ze stali żebrowanej średnicy 6 mm. Zbrojenie to układa się pod otworem w ostatniej spoinie wypełnianej zapra- wą cienkowarstwową albo tradycyjną. Nie może się stykać bezpośrednio z bloczkami lub pustakami, musi być zatopione w zaprawie. Wielu produ- centów zaleca także na tym odcinku wypełnienie zaprawą spoin pionowych. Niezależnie od wybranego rozwiązania zbrojenie powinno się wypuścić poza pionową krawędź otworu okiennego SzukajMuruj z Muratorem, murowanie, ściany Zobacz nasze filmy na murator.tv Ściany zewnętrzne w dwóch technologiach, mury z ceramiki poryzowanej i betonu komórkowego na co najmniej 50 cm z każdej strony. Każdy otwór okienny i drzwiowy trzeba od góry zamknąć nadprożem. W jednowarstwowych ścianach zewnętrznych najlepszym rozwiąza- niem są gotowe belki prefabrykowa- ne. Ponieważ ściany mają zazwyczaj grubość 40 cm albo więcej, nad otworem należy ułożyć równolegle kilka takich belek. W ścianach war- stwowych można wykorzystać pre- fabrykaty lub zastąpić je nadprożem żelbetowym wykonywanym na budo- wie. Choć żelbet lepiej przewodzi ciepło niż materiały ścienne, mostek minimalizuje izolacja cieplna ukła- dana na zewnętrznej stronie muru konstrukcyjnego. r 092_98_M9_14_Technologie_cz_1_S.indd 96 2014-07-30 13:08:39
 6. 6. owczary_rekl.indd 1 2014-07-03 14:31:07
 7. 7. 98 murator 2014-09 budowa i remont Wokół otworów } Belki nadprożowe są niższe niż bloczki ścienne, więc nadproża nadmurowano bloczkami uzupełniającymi } Ceramika poryzowana. Mur pod oknem także wzmocniono trzema prętami ze stali żebrowanej. Ponieważ spoiny poziome mają grubość 1,2 cm, można je było łatwo zatopić w zaprawie } Tam, gdzie dolny poziom otworu okiennego wypadał między kolejnymi rzędami muru, pustaki nadmurowano elementami o mniejszych wymiarach. Co prawda cegła pełna słabiej izoluje termicznie niż pustaki z ceramiki poryzowanej, ale mostek cieplny ograniczy zewnętrzne ocieplenie } Beton komórkowy.Wstrefie podokiennejścianęwzmocnionotrzema prętamiśrednicy6mm.Ponieważspoina poziomamaniewięcejniż3mm,wbloczkach zrobionorylcemrównoległebruzdy } Nad otworami okiennymi wykonano nadproża żelbetowe.Wymagały zadeskowania, ułożenia zbrojenia i zabetonowania, a co najważniejsze – przerwy technologicznej } Pręty wtopiono w zaprawę klejową. Zbrojenie wypuszczono 50 cm poza otwór okienny Silikaty. Nad otworami ustawiono po dwie prefabrykowane belki nadprożowe L. Przestrzeń między nimi wypełnia się mieszanką betonową. Ponieważ między ich stopkami jest przerwa, od spodu podłożono deskę i wyparto nadproże podporami } Nad oknem ustawiono prefabrykowane belki nadprożowe, które nie wymagają robienia przerw technologicznych 092_98_M9_14_Technologie_cz_1_S.indd 98 2014-07-25 10:54:15
 8. 8. domem… By cieszyć się ZAMÓW PRENUMERATĘ: tel. 22 590 55 55, e-mail: klienci@murator.com.pl lub www.sklep.murator.pl do_mur_rekl.indd 1 2014-07-31 14:56:03
 9. 9. Wydobycie surowca Podstawowym materiałem wykorzystywanym do pro- dukcji pustaków i cegieł ceramicznych jest glina (łupki kajprowe), pozyskiwana w kopalniach surowca. Dzia- łalność taka prowadzi do degradacji gruntów i po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami producenci ceramiki budowlanej są zobowiązani do naprawy wyrządzonych szkód i zwróceniu naturze jej dóbr. W zależności od sytuacji, jaka panuje na danym obszarze pozyskania surowca, po zakończeniu wydo- bycia lub już w jego trakcie ZCB Owczary naprawia wyrządzone szkody. Przeprowadza pełną rekultywację naruszonych terenów zgodnie z wymogami przepisów o ochronie. Działania ZCB Owczary są kompleksowe i dotyczą zarówno szkód dokonanych przez sprzęt kopiący jak również ciężki sprzęt transportowy. EKOLOGICZNY PRODUCENT CERAMIKI BUDOWLANEJ Na obszarach niedawno użytkowanych przez ZCB Owczary można obecnie obcować z przyrodą lub uprawiać ziemię. Dzięki staraniom firmy tereny po ko- palniane wróciły do ekosystemu zrekultywowane i nie mają na niego negatywnego wpływu. Proces produkcji Dla ZCB Owczary dbałość o środowisko nie kończy się na etapie pozyskania surowca. W procesie produkcyj- nym spotykają się wszystkie ziemskie żywioły: ziemia, ogień, woda, powietrze. Produkcja ceramiki budowlanej wymaga łączenia w jej procesie wszystkiego co daje nam natura. Ziemia to glina i piasek, z których powstają pustaki i cegły. Wodę ZCB Owczary używa do uplastycznienia surow- ca w trakcie formowania swoich produktów. Natomiast powietrza i ognia ZCB Owczary używa odpowiednio do suszenia ceramiki w suszarniach i wypalania jej aby uzyskała odpowiednie właściwości. Jednocześnie, ceniąc sobie naturę ZCB Owczary stara się aby każdy z tych procesów nie powodował uszczerbków na jej „zdrowiu”. Firma ZCB Owczary jest jednym z liderów rynku w zakresie ceramiki budowlanej. Pomimo tego, że produkty schodzące z taśm produkcyjnych w Owczarach są wyrobami w pełni naturalnymi i ekologicznymi, to proces produkcyjny nie jest obojętny dla środowiska. Dlatego Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary inwestuje wiele sił i środków, aby ograniczyć negatywne skutki oddziaływania na przyrodę. REKLAMA Owczary.indd 2 2014-07-31 13:09:09
 10. 10. Biorąc pod uwagę restrykcyjne normy, a przede wszystkim zasady etycznego postępowania w bizne- sie, firma ZCB Owczary ciągle poszukuje nowych form ograniczania negatywnego wpływu procesu produkcji na środowisko naturalne i inwestuje w technologie przyjazne naturze. Ekologiczne produkty od ekologicznego producenta Owocem produkcji w firmie ZCB Owczary są cegły i pustaki ceramiczne o najwyższej jakości. Świadomi tego, że rynek chłonie, a klienci coraz częściej poszu- kują rozwiązań ekologicznych włodarze firmy pracują nad ciągłym udoskonalaniem produktów i inwestują w nowoczesne technologie. W ostatnich latach ciągłe ZCB Owczary unowocze- śnia i automatyzuje produkcję pustaków. Dzięki tym zabiegom produkty ZCB Owczary wytwarzane są wyłącznie z naturalnych składników. Nie zawierają oraz nie emitują żadnych niebezpiecznych substancji. Są, więc w pełni bezpieczne dla człowieka i tworzą budynki o zdrowym mikroklimacie, charakteryzujące się wysoką energooszczędnością. Można również powiedzieć, że są rynkowym wyznacznikiem wyśru- bowanych parametrów cieplno-wilgotnościowych, akumulacyjnych, izolacji akustycznej, paroprzepusz- czalności oraz parochłonności. Przykładem na docenianie produktów ZCB Owczary na rynku jest fakt, że biorą one udział w prestiżo- wym przedsięwzięciu pokazowym, jakim jest budowa modelowego domu zeroenergetycznego. Jednym z celów akcji jest zaprezentowanie różnych techno- logii i materiałów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego Wznoszony budy- nek zeroenergetyczny jest budynkiem zaprojektowa- ny według definicji domu pasywnego o zapotrzebo- waniu na energię na poziomie 15kW/m2 /rok bez strat i mostków termicznych. Owczary.indd 3 2014-07-31 13:09:50

×