Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bloc 4. Cap a una gestió sostenible

547 views

Published on

 • Be the first to like this

Bloc 4. Cap a una gestió sostenible

 1. 1. BLOC 4.CAP A UNA GESTIÓSOSTENIBLE DELPLANETA
 2. 2. ÍNDEX4.1 El canvi climàtic4.2 Catàstrofes naturals: terratrèmols,tsunamis, volcans i inundacions4.3 Esgotament de recursos. Transport.Energia. L’aigua.4.4 Increment de la contaminació.Contaminació de l’aire.4.5 Desertitzacions.4.6 Els residus.4.7 Sostenibilitat. Política i medi ambient.
 3. 3. CRITERIS D’AVALUACIÓ1-CAUSA.Saber establir relacions causals amb els models de desenrotllamentdominants2- CONSEQÜÈNCIA.Ser capaç de predir conseqüències3- SOLUCIONS.Argumentar sobre la necessitat d’aplicar criteris de sostenibilitat4- ACTITUD.Mostrar major sensibilitat ciutadana5-Valorar les aportacions de la ciència i la tecnologia a la mitigaciódels problemes ambientals
 4. 4. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICEVIDÈNCIES D’UNCANVI CLIMÀTIC1980, científics avisen que la temperatura de la superfície terrestre puja1988, ONU crea IPCC(Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic)Premi Nobel de la Pau, 2007, als científics de l’IPCC.Al Gore gran esforç divulgatiu. Consciència ciutadana i política
 5. 5. 4.1 EL CANVI CLIMÀTIC-Fa 20 000 anys glaciacióH.Nord. Precipitacions deneu, gel en continents idescens nivell del mar.-Períodes molt càlids , mésde 22ºC. Gel en formad’aigua líquida i puja nivelldel mar.Com investigarclimes del passat?1.Retrocés de lesglaceres2.Increment del nivell delmar (Δ = 3mm/any)3.Increment Tª mitjanaglobal (+0,6ºC)4.Fenòmensatmosfèrics extrems sónmés freqüents5.Organismes viusmodifiquen el seucomportament. ( floracióde plantes i migracionsdels animals)Climes delpassat Aquestsegle
 6. 6. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICPER QUÈ CANVIA EL CLIMA?CAUSESEXTERNESActivitat solarL’òrbita terrestresImpactes demeteoritsCAUSESINTERNESCanvis enl’albedoComposicióatmosfèricaLes correntsmarines“circulaciótermohalina”
 7. 7. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICINCREMENT CO2 EFECTEHIVERNACLEOrigen antropogènicCombustiblesfòssils(petroli, gas icarbó)Desforestació(impedeixfotosíntesi)Activitats agrícolesi ramaderesCAUSA D’UN DESENVOLUPAMENTECONÒMIC I SOCIAL?
 8. 8. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICCAP A ON ENS DURÀ?1. Com saber-ho?MODELS CLIMÀTICS: representacions simplificades de la realitat.MODELS CLIMÀTICS-Finals S. XXI: Augment Tª global del planeta +1,4 i 6ºC-Zones costeres inundades. Augment del nivell + 20 i 80 cm- Fenòmens atmosfèrics més intensos-Pèrdua de biodiversitat-Alteració ritmes estacionals-Desaparició d’ecosistemes-Efectes en la salut: malalties tropicals.2. Afectarà en tot el planeta per igual? NO
 9. 9. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICQUINA SOLUCIÓ TENIM?1. ADOPTAR MESURES AL MÉS AVIAT POSSIBLE:REDUCCIÓ DE L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (CO2,CH4, O3, N2O, CFC)1997 països industrialitzats firmen un acord per reduir lesemissions de gasos efecte hivernacle. UE:- Més ús d’energies renovables- Eficiència dels automòbils- Eficiència energètica en edificis- Investigació científica i desenvolupament tecnològic- Millorar els “embornals naturals”- Investigació en embornals artificials
 10. 10. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICEMBORNALS ANTROPOGÈNICS DE GASOS
 11. 11. 4.1 EL CANVI CLIMÀTICQUINA SOLUCIÓ TENIM?2. ACTUAR RÀPID:LES CONSEQÜÈNCIES ES MANTENEN DURANT DÈCADES3. EL CANVI CLIMÀTIC AFECTA TOT EL PLANETA I TOTS HEMD’INTERVENIR-HI.PAÏSOS DESENVOLUPATS MAJOR COMPROMÍS!!!!I TU QUÈPOTS FER?
 12. 12. 4.2 CATÀSTROFES NATURALS:TERRATRÈMOLS, TSUNAMIS, VOLCANS IINUNDACIONSFENÒMENS ≠ CATÀSTROFESNATURALSTSUNAMISTERRATRÈMOLSVOLCANSINUNDACIONSHURACANSQuan superen un límit denormalitat. Provoquenvíctimes mortals o greusdanys en el mediambient
 13. 13. 4.2 CATÀSTROFES NATURALS:TERRATRÈMOLS, TSUNAMIS, VOLCANS IINUNDACIONSCATÀSTROFES ≠ CATÀSTROFESNATURAL S TECNOLÒGIQUESOriginades perfenòmens naturalsOriginades per activitatshumanes, accidents ofallades eninfraestructures oindústriesACTIVITAT. Buscar catàstrofestecnològiques d’aquests últims anys
 14. 14. 4.2 CATÀSTROFES NATURALS:TERRATRÈMOLS, TSUNAMIS, VOLCANS IINUNDACIONSPERILLOSITAT ≠ RISCO magnitud quepot tenir un succéspotencialmentcatastròfic, ifreqüència amb laqual ocorre.PERILLOSITAT+EXPOSICIÓ(volum de població i bensafectats)+VULNERABILITAT(susceptibilitat que presentauna comunitat a ser danyada)
 15. 15. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSTERRATRÈMOLSMagnitud d’un terratrèmol= és la quantitat d’energia queallibera. Es mesura amb l’ ESCALA DE RITCHTER (de 2 a ‹8)Cada grau correspon a unes 32 vegades l’energia alliberada perl’anterior.Magnitud ≠ Intensitat (és la mesura dels seus efectes)
 16. 16. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSTERRATRÈMOLSPREVENCIÓPREDICCIÓ*NO es pot avisar amb antelació dels terratrèmols o sismes.*Cal tindre en compte el mapa de sismicitat mundial i:- La ubicació o no de la zona en un límit de placa- Les característiques geològiques locals- La història sísmica de la zona*Es poden reduir els efectes i evitar catàstrofes.*Prevenció amb:-Elaboració mapes de risc sísmic-Establir normes de construcció sismoresistent
 17. 17. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSTSUNAMI
 18. 18. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSTSUNAMIPREDICCIÓPREVENCIÓ*NO es pot saber amb antelació quan es produirà.*Creació d’una xarxa d’alerta, pàg. 143:- disposar de temps des del moment que ocorrefins que arriba a la costa.Hi ha un en l’oceà Pacífic
 19. 19. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSVOLCÀDISTRIBUCIÓ DE VOLCANS
 20. 20. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSVOLCÀPREDICCIÓPREVENCIÓ*NO es pot saber amb antelació quan es produirà.*Es disposa d’un bon sistema de vigilància per alertar ambtemps a la població. SEMÀFOR VOLCÀNIC*Signes precursors:- Petits sismes locals- Canvis en a inclinació del terreny- Increment en l’emissió de gasos
 21. 21. 4.2 CATÀSTROFES NATURALSINUNDACIONS“Qualsevol circumstància que dificulta la infiltraciósuposarà un increment relatiu de l’escolament superficial iafavorirà la inundació”LA INFLUÈNCIA HUMANA- Ocupació de zones inundables- Desforestació- Coberta del sòl amb materials impermeables- Obres d’infraestructures que interfereixen en la lleraRISCOS NATURALS: despreniments, lliscaments, sequera, allaus deneu, enfonsaments del terreny, temporals marins i HURACANS
 22. 22. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.CONSUMDESENVOLUPAMENTSOCIOECONÒMICINDUSTRIA LLARSTRANSPORTENERGIA40% de l’energiafinal consumida aEspanya20% de l’energiafinal consumida aEspanya32% de l’energiafinal consumida aEspanya
 23. 23. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.INDUSTRIACENTRALS TÈRMIQUES• Producció d’energia elèctrica• Consum de combustibles fòssils(95%), biomassa o residus urbansCENTRALS NUCLEARS• Producció d’energia elèctrica• Fissió d’elements pesats com urani i plutoniPROBLEMES
 24. 24. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.TRANSPORTTRANSPORT DE MERCADERIESMAJOR MOBILITAT DE LES PERSONESCOMBUSTIBLES MAJORITARIS:Gasolina i GasoliPROBLEMES
 25. 25. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.LLARS“certificació energètica”certificació a partir de 2007en els edificisConsum d’energiaelèctricaConsum de petroliConsum de gas naturalPROBLEMES
 26. 26. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.IGUAL EN TOTSELS PAÏSOS???
 27. 27. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.ALTERNATIVESPOTENCIAR ENERGIES RENOVABLESper obtindre energia elèctrica• E. Eòlica, Solar, Hidràulica, Biomassa imarinaINVESTIGACIÓ NOVES ENERGIES• Piles de combustible: Gas hidrogen, H2• Fusió nuclear• Centrals mareomotriusACTIVITATExercici nº 19pàgina 166
 28. 28. 4.3 ESGOTAMENT DE RECURSOS.Transport. Energia. L’aigua.CENTRALSTÈRMIQUESAVANTATGESDESAVANTATGESCENTRALSNUCLEARSCOMBUSTIBLESFÒSSILSFONTSRENOVABLESACTIVITATAnalitzaravantatges idesavantatges
 29. 29. 4.4 INCREMENT DE LA CONTAMINACIÓCONTAMINACIÓ DE L’AIGUA• CAUSA: contaminació d’origen urbà (habitatge iturisme), d’origen industrial i d’origen agrícola(fertilitzants, pesticides i fems)• CONSEQÜÈNCIA: “estrés hídric” la demanda és majorque la disponibilitat d’aigua potable.“Sobreexplotació d’aqüífers”• SOLUCIÓ: EDAR, Dessaladora, EmbassamentTransvasaments i Consum sostenible (pàg. 184)CONTAMINACIÓ DE L’AIRE• CAUSA: Crema de combustibles fòssils en la indústria,transport, producció d’energia elèctrica, agricultura iramaderia.• CONSEQÜÈNCIA: baixa qualitat de l’aire (local oglobals). Partícules en suspensió, òxids de nitrogen,òxids de sofre, ozó i diòxid de carboni. Afecta a la saluthumana• SOLUCIÓ: Més zones verdes, caminar, energiesrenovables,...
 30. 30. 4.5 DESERTITZACIONSDESERTIFICACIÓ: casos en els quals el procés de pèrduade sòl cultivable és conseqüència de l’activitat humana.DESERTITZACIÓ: casos en els quals el procés de pèrduade sòl cultivable és natural.ORIGINATCONDICIONSCLIMÀTIQUES DE RISCClimes àridsFort caràcter estacionalErosió del sòl:-pluges torrencials-pendent del terreny-la coberta vegetal-la vulnerabilitat del sòlÚS INADEQUAT O ABUSIU DEL SÒLDesforestació (utilitzar la fusta)Sobreexplotació de cultiusSobrepasturatge
 31. 31. 4.5 DESERTITZACIONSPOSSIBLES SOLUCIONS1. Conservar el bosc autòcton i reforestar2. Restaurar el sòl i prevenir el seuesgotament3. Desenvolupar pràctiques agrícolessosteniblesActuació de la ONU
 32. 32. 4.6 ELS RESIDUSTIPUS DERESIDUSAGRÍCOLES I RAMADERSINDUSTRIALSRADIOACTIUSRSUDOMÉSTICSCOMERCIALS IDE SERVEISGESTIÓRSU
 33. 33. 4.7 SOSTENIBILITATPOLÍTICA I MEDI AMBIENTPETJADAECOLÒGICAd’unapersonaésÀrea biològicament productiva necessàriaper generar recursos que consumeix iabsorbir els residus originatsTerreny productiu del planeta (terra i aigua)Població mundial= 1,8 ha/personaPETJADA ECOLÒGICA mitjana és de 2,2 ha/persona!!!!!!!!!!No és la mitja de tota la població mundial.Una persona de EEUU és de 9,6 haUna persona de Afganistan és de 0,2 ha
 34. 34. 4.7 SOSTENIBILITATPOLÍTICA I MEDI AMBIENTSOSTENIBILITATDesenvolupament que satisfà les necessitats de lageneració present sense comprometre la capacitat deles generacions futures per a satisfer les seues pròpiesnecessitatsUN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE HA DE COMPLIR:Taxa d’explotació no pot superar la de renovacióTaxa d’emissió de residus ha de ser inferior a lacapacitat d’assimilacióImpactemediambientalproduït per lahumanitat=NombredepersonesNombre derecursosconsumitsper personaDegradaciómediambiental per unitatde recursconsumitx x
 35. 35. 4.7 SOSTENIBILITATPOLÍTICA I MEDI AMBIENTQUIN PLANETAHERETARAN LESGENERACIONSFUTURES?QUI TÉ LASOLUCIÓ A LESSEVES MANS?
 36. 36. 4.7 SOSTENIBILITATPOLÍTICA I MEDI AMBIENTCOMPROMISOSINTERNACIONALS IGOVERNAMENTALSLa 1ª conferencia del’ONU sobre problemesmediambientals. No vatenir suficient atenció.En la Declaraciód’ Estocolm es reconeixels danys causats per eldesenvolupament humà.La 1ª Cimera de la Terra,en Rio de Janeiro. Esplantegen compromisos.
 37. 37. 4.7 SOSTENIBILITATEs proposa el Protocol deKyoto per a disminuir lesemissions de CO2 abansde 2012. Els països quemés emissions realitzenno es comprometen.La Cimera del Mil·lenni.Els 189 Estats membresde ONU es comprometena donar màxima prioritat al’eliminació de la pobresai el desenvolupamentsostenible.La Cimera de Bali, ons’obri el camí de lesnegociacions delssegüents anysLa Cimera deCopenhague. No hiha molts acords.La Cimera deCancún. Peticiód’incloure a Xina iEEUU en els acords.2011-La Cimera de Durban.Obligació reduir contaminació.
 38. 38. 4.7 SOSTENIBILITATPOLÍTICA I MEDI AMBIENTCOMPROMISOSCIUTADANS I TU QUÈPOTS FER?TOTS ELSCIUTADANSIGUAL?
 39. 39. 4.7 SOSTENIBILITATPOLÍTICA I MEDI AMBIENTACTIVITATARGUMENTAR SOLUCIONS ALS PROBLEMES DE:CANVICLIMÀTICCATÀSTROFES NAURALSD’ORIGENANTROPOGÉNICCONTAMINACIÓ:TRANSPORTCONTAMINACIÓ: FONTSD’ENERGIACONTAMINACIÓDE L’AIRECONTAMINACIÓDE L’AIGUA IESGOTAMENTACUMULACIÓDE RESIDUSDESERTITZACIÓ

×