Golf yatirimci kilavuzu

652 views

Published on

Golf yatirimci kilavuzu

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Golf yatirimci kilavuzu

 1. 1. GOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZUGOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZU
 2. 2. 20 2 4 1 1 12 41 2 2 4 10 6 4 4 4 1012 12 Türkiye’ninÖncelikli GolfSahas›Bölgeleri
 3. 3. 1 GOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZU Bu k›lavuzdaki aç›klamalar ve tablolar, golf sahas› yap›m›n› düflünecek yat›r›mc›lara, dikkate almalar› gereken konular üzerinde genel bir fikir verebilmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Hiç kuflkusuz, yap›lacak yat›r›m›n yöresi, konumu, jeolojik ve topo¤rafik özellikleri, yerel iklim koflullar›, su rezervlerinin konumlar› ve kapasiteleri gibi bir dizi ayr›nt›ya göre, uzman bir kurulufl taraf›ndan her bir golf sahas› için ayr› fizibilite etüdü haz›rlanmas› gerekir. Golf arazisi seçiminde temel koflullar Golf arazisi seçiminde arazi büyüklü¤ü, ulafl›m kolayl›¤›, su kapasitesi, imar durumu, mikro klima, 50 y›l›k meteorolojik de¤erler, zemin kesiti, zemin e¤imleri, toprak kalitesi, topra¤›n asidite oran›, çevredeki tar›m alanlar›nda kullan›lan tar›m ilaçlar›n›n muhtemel etkileri gibi araflt›r›lmas› gereken birçok konu vard›r. Ancak bir arazinin 18 delikli bir golf sahas› yap›m›na uygunlu¤u için üç temel ölçüt flunlard›r: • Ortalama 750.000 m2 arazi • Yaz›n en s›cak zamanda ortalama 2.000 m3 su • Ulafl›labilirlik (konaklama merkezlerinden uzakl›¤› 60 km’yi geçmemeli) Golf sahas› tipleri Golf sahalar› çok net olarak grupland›r›lamamaktad›r. Ancak yap›m ve iflletme esaslar›yla ayr›m yap›labilmektedir. Kabul edilmifl bir norm olmamakla birlikte golfle ilgili tesisleri afla¤›daki üç ana bafll›k alt›nda toplayabiliriz: • Tatil yörelerindeki -Resort tipi- golf sahalar› • Üyelere hizmet veren kulüp golf sahalar› • Kamuya aç›k golf sahalar› Resort tipi sahalar özellikle ülkemiz gibi Akdeniz kufla¤›nda yer alan ve k›fl›n doluluk problemleri yaflayan turistlik tesislerin Eylül-May›s aras› dönemini doldurmak, turist kalitesini yukar› çekmek için planlanm›flt›r. Kulüp sahalar›, hayat standard›n›n yüksek oldu¤u illerde sadece üyelerine golf oynama imkan› veren sahalard›r. Kamuya aç›k golf sahalar›, bu sporu yapmak isteyen ancak ekonomik geliri çok yüksek olmayan kifliler için genellikle belediyelerce yap›l›p iflletilen sahalard›r. Özellikle flehir içinde kalan eski çöplük alanlar›, flehrin orman s›n›rlar› ve sulama havzalar› bu amaçla kullan›lmaktad›r. Golf sahas› standartlar› Golf sahalar›n›n standartlar› di¤er spor sahalar› gibi net ölçülerle belirlenmemifltir. Her bir saha; üzerinde yap›ld›¤› arazinin genel karakterlerini, mimar›n çizgilerini yans›t›rken USGA ve Royal & Ancient Golf Club metrik normlar› esas al›nmaktad›r. Bu esaslar dahilinde, golf sahalar› 9 ve 9’un kat› olan parkurlardan oluflmaktad›r. 18 delikli saha, ideal golf flampiyona sahas› olarak kabul edilmektedir. 18 delikli sahada genellikle 4 adet 3 vuruflluk, 4 adet 5 vuruflluk ve 10 adet 4 vuruflluk saha vard›r. Toplam vurufl say›s› erkek golfçüler için 72’dir. Parkur toplam uzunluklar› yaklafl›k 6.200- 6.400 metre civar›ndad›r. 3 vuruflluk parkurlar 0- 220 m. 4 vuruflluk parkurlar 220-440 m. 5 vuruflluk parkurlar 420-500 m. dolay›ndad›r. Tipik bir golf sahas› yat›r›m maliyeti Golf sahalar›n›n yat›r›m maliyetleri bir çok etkene ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte çok genel olarak afla¤›daki maliyetler verilebilir. Resort tipi sahalar Antalya Bölgesi 4,000,000 USD Ege Bölgesi 4,250,000 USD Marmara Bölgesi 4,500,000 USD Kulüp sahalar› Antalya Bölgesi 4,250,000 USD Ege Bölgesi 4,500,000 USD Marmara Bölgesi 5,000,000 USD Kamuya aç›k sahalar Türkiye genelinde 2,500,000 USD 3,000,000 USD
 4. 4. 2 Golf sahalar›n›n bak›m maliyeti 18 delikli bir golf sahas›n›n iflçilik, makine bak›m, yak›t, elektrik, sigorta, gübre, ilaç, amortisman vb. dahil y›ll›k bak›m maliyeti, bafll›ca saha tiplerine göre yaklafl›k olarak flöyledir: Resort tipi sahalar 400.000 USD Kulüp sahalar› 300.000 USD Kamuya aç›k sahalar 225.000 USD Tipik bir golf sahas› kadrosu Yaklafl›k 750 m2 kulüp binas› olan, yeterli makine ve ekipman› olan 18 delikli bir golf sahas›n› kadrosu yaklafl›k 25-30 kifliden oluflmaktad›r. Yat›r›m›n geri dönüfl süresi Resort tipi golf sahalar›nda yat›r›m›n geri dönüfl süresi ortalama 4-5 y›ld›r. Golf kulüpleri baflar›l› bir üye kay›t çal›flmas›yla daha tesis tamamlanmadan yat›r›m›n› geri alabilme imkan›na sahiptir. Kamuya aç›k sahalar sosyal amaçlarla yap›ld›¤› için yat›r›m geri dönüflü birincil hedef de¤ildir. Ancak ak›lc› bir iflletmeyle bu tür bir saha 7-10 y›lda yat›r›m›n› geri alabilir. Golf mimar›n›n önemi Kendine özgü de¤erler tafl›yan bir arazide golf sahas› yap›l›rken, bu niteliklerde en baflar›l› sonucu projenin alacak mimarlara çizdirilmesi gerekir. Örne¤in Avrupal› golf mimarlar› daha klasik bir yaklafl›mla, golf parkurlar›nda arazinin hatlar›n› yakalayacak flekilde sonuçlar almaya çal›fl›rlar. Bu tür çal›flmalarda hafriyat daha az oldu¤u için ekonomik bir proje ortaya ç›kar. Ancak saha esteti¤i yat›r›m›n yap›ld›¤› alana çok ba¤l›d›r. Amerikan tarz› mimarlarsa arazinin genel konturlar›n›n d›fl›na ç›karak hayal ettikleri projeyi yarat›rlar. Bu tür projelerde sonuçta ortaya çok güzel görüntüler ç›kmakla birlikte yat›r›m maliyetleri yüksektir. En ideal yaklafl›m, tüm dünyada say›lar› ancak 100’ü bulan golf mimarlar›n›n çizgisini bilen bir uzman›n, yat›r›m yap›lacak araziyi en iyi hangi mimar›n de¤erlendirebilece¤ine karar vermesidir. Son y›llarda dünyan›n en meflhur golf oyuncular› isimlerini ve oyun tecrübelerini golf mimarlar›yla birlefltirerek “signature” dizaynlar ortaya ç›karmaktad›r. Normal bir golf projesi 250.000 USD civar›ndayken signature dizaynlar 500.000 – 2.000.000 USD’ye ulaflmaktad›r. Dünya golf piyasas›nda çabuk tan›nmak, golf oyuncusunun ismiyle reklam yapmak, sahaya ç›k›fl ücretlerini yükseltmek isteyen bir çok yat›r›m, signature dizaynerleri tercih etmeye bafllam›flt›r. Golf sahalar›n›n su gereksinimi Mevsimler ve havadaki rutubet oran›yla yak›ndan ba¤lant›l› olan golf sahalar›n›n su tüketimleri ülkemizde genelde Haziran-Ekim aylar› aras›nda yo¤unlafl›r. ‹stanbul’da yaz›n en s›cak zaman›nda 18 delikli bir sahada 2.000 m3 su kullan›l›rken bu oran Antalya için 2.500 m3 civar›ndad›r. Golf çimi Golf sahalar›nda kullan›lan çim o bölgenin mikro klimas›na uygun varyetelerden seçilmektedir. Türkiye’de genel olarak kuzeyde agrostis stolonifera, lolium prenne, festuca ve poa tohumlar›n›n varyeteleri kullan›lmaktad›r. Akdeniz kufla¤›nda ise bermuda çimi kullan›lmaktad›r. ‹yi bak›ld›¤› sürece bir golf sahas›nda onlarca y›l ayn› çim korunabilir.
 5. 5. 3 YATIRIMA ‹L‹fiK‹N TES‹SLER 18 delikli uluslararas› standartta golf sahas› 25 vurufl noktal› driving range Putting green Chipping green GOLF KULÜP B‹NASI (yaklafl›k 1000 m2 ) 80 kiflilik restoran 60 kiflilik bar Kütüphane ve bilardo salonu 40 kiflilik erkek soyunma odas› 30 kiflilik bayan soyunma odas› Pro-shop Golf resepsiyon Golf head-pro odas› Golf teaching-pro odas› Kapal› golf e¤itim odas› Toplant› odas› Caddy odas› Golf oyuncu çanta odas› Pro-shop deposu Mutfak ‹dari ofisler Genel depolar Personel soyunma odalar› Personel dinlenme ve yemek odas› Genel mahal tuvaletleri Golf araba park alan› Teknik mahaller BAKIM B‹NASI - Portatif (yaklafl›k 800 m2 ) Green-keeper ofisi Sulama sistemi merkezi Bak›m makineleri park alan› Teknik servis Mekanik deposu Sulama deposu Tohum, gübre ve kimyasallar deposu Mazot ve benzin tanklar›, pompalar› Di¤er teknik mahaller D‹⁄ER ÜN‹TELER Pompa istasyonu Saha tuvaletleri Su engeli geçifl köprüleri BAKIM MAK‹NELER‹ Adet Elle itilen green kesme makinesi 4 Elle itilen tee kesme makinesi 2 Green kesme makinesi 2 Approach ve tee kesme makinesi 1 Fairway kesme makinesi 2 Rough kesme makinesi 2 Green aeratörü 1 Fairway aeratörü 1 Genel hizmet arac› 2 Top dresser 1 ‹laçlama sprayeri 1 Gübre at›c› 1 Green - keeper arac› 2 Sulama teknisyen arac› 1 Hower trimmer 4 Elle gübre at›c› 4 Drop seeder 1 Sod cutter 1 Bunker rake 1 Turf traktör ve römorkör 1 Traktöre ba¤lanan verticut 1 Biley makinesi 1 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi Yat›r›ma iliflkin tesisler Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi ‹flletme Ekipmanlar›
 6. 6. Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Yat›r›m Maliyet Tablosu ‹flin Tan›m› Birim Miktar B.Fiyat (USD) Maliyet (USD) Toplam (USD) 1 PROJE GEL‹fiT‹RME 1.1 Proje bedeli ad. 1 250,000.00 250,000.00 1.2 Proje dan›flmanl›k hizmetleri ad. 1 150,000.00 150,000.00 400,000.00 2 ARAZ‹DE ÖN ÇALIfiMALAR 2.1 fiantiye kurulumu ad. 1 50,000.00 50,000.00 2.2 Harita ve topografya hizmetleri ad. 1 20,000.00 20,000.00 2.3 Su, toprak, hava vs. analizler ad. 1 5,000.00 5,000.00 2.4 Arazide iflaretleme ad. 1 5,000.00 5,000.00 2.5 Çal› ve a¤aç temizli¤i ad. 1 35,000.00 35,000.00 2.6 A¤aç sökülmesi ve nakli ad. 1 45,000.00 45,000.00 2.7 ‹laçlama ad. 1 5,000.00 5,000.00 115,000.00 3. HAFR‹YAT 3.1 Sirkülasyon yollar›n›n aç›lmas› mt. 3,000 1.00 3,000.00 3.2 Üst topra¤›n s›yr›lmas› m3 40,000 0.50 20,000.00 3.3 Kaz› ve dolgu, nakliye dahil m3 220,000 1.50 330,000.00 3.4 Fine shaping gün 45 500.00 22,500.00 3.5 Üst topra¤›n tekrar serilmesi m3 40,000 0.50 20,000.00 3.6 Yol stabilizasyon m3 10,000 2.00 20,000.00 415,500.00 4 GOLF SAHASI ‹NfiASI 4.1 Green’lerin yap›lmas› (18+1 * 600 m2) m3 12,000 12.00 144,000.00 4.2 Surround ve aproach'lar›n yap›lmas› m3 16,000 2.50 40,000.00 4.3 Tee'lerin yap›lmas› (18*4+DR) m3 9,000 3.50 31,500.00 4.4 Bunker'lar›n yap›lmas› m3 10,000 3.00 30,000.00 4.5 Fair-way'lerin yap›lmas› m3 300,000 0.75 225,000.00 470,500.00 5. DRENAJLAR 5.1 Genel drenaj sisteminin kurulmas› 175,000.00 (Ya¤mur, yüzey, yüzey alt›) 175,000.00 6. GÖLLER 6.1 Ana sulama rezervi m3 20,000 1.50 30,000.00 62 Estetik göller m3 10,000 2.00 20,000.00 63 Göl izolasyonu (membran) m3 40,000 3.00 120,000.00 170,000.00 7. SULAMA S‹STEM‹ 7.1 ‹thal sulama malzemesi ad. 1 180,000.00 180,000.00 7.2 ‹thal sulama iflletim sistemi ad. 1 45,000.00 45,000.00 7.3 ‹thal sinyal kablolar› mt. 1 10,000.00 10,000.00 7.4 ‹thal fittingler ad. 1 40,000.00 40,000.00 7.5 Yerli PVC ve PE borular mt. 45,000 2.00 90,000.00 7.6 Yerli elektrik kablosu mt. 125,000 0.50 62,500.00 4
 7. 7. ‹flin Tan›m› Birim Miktar B.Fiyat (USD) Maliyet (USD) Toplam/USD 7.7 Sulama sistemi kanal kaz›s› açma/kapama mt. 45,000 1.50 67,500.00 7.8 Montaj iflçili¤i ad. 1 60,000.00 60,000.00 7.9 ‹thal pompa istasyonu ~400 m3 /h ad. 1 80,000.00 80,000.00 7.10 ‹thal filitreler ad. 2 10,000.00 20,000.00 7.11 ‹thal göl havaland›rma pompalar› ad. 4 4,000.00 16,000.00 7.12 Yerli pompalar ad. 4 2,000.00 8,000.00 679,000.00 8 Ç‹MLEME 8.1 Ithal çim tohumu / sprig kg/bh 40,000 4.00 160,000.00 8.2 Ithal turf (green'ler için) 380 lt pk. 2,000 20.00 40,000.00 8.3 Ithal gübre kg. 20,000 2.50 50,000.00 8.4 Yerli gübre kg. 10,000 0.30 3,000.00 8.5 Yerli herbisit, fungisit, insektisit muh. 1 7,500.00 7,500.00 8.6 Nursery ve fidanl›k yap›lmas› ad. 1 20,000.00 20,000.00 8.7 ‹flçilik m2 350,000 0.25 87,500.00 368,000.00 9 YOLLAR 9.1 Golf arabalar› ve bak›m makineleri için mt. 2,500 15.00 37,500.00 37,500.00 10 B‹NALAR 10.1 Bak›m makinelar› ve green - keeper binas› m2 800 150.00 120,000.00 10.2 Pompa istasyonu m2 50 100.00 5,000.00 10.3 Driving range pergolas› m2 150 175.00 26,250.00 10.4 Driving range tee'leri için beton zemin m2 25 30.00 750.00 10.5 Driving range çiti mt 600 15.00 9,000.00 10.6 Portatif tuvalet ad. 2 500.00 1,000.00 162,000.00 11 PEYSAJ 11.1 Genel peysaj ad. 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 12 ‹fiLETME EK‹PMANLARI 12.1 Golf sahas› bak›m makineleri muh. 1 450,000.00 450,000.00 12.2 Golf arabalar› ad. 40 5,000.00 200,000.00 12.3 Golf saha tefrifli muh 1 70,000.00 70,000.00 12.4 Golf oyun ekipmanlar›, kiral›k muh 1 30,000.00 30,000.00 750,000.00 13 Görünmeyen giderler 250,000.00 14 Golf kulüp binas›, tefrifl dahil m2 1,000 500.00 500,000.00 500,000.00 4,542,500.00 5
 8. 8. 6 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - ‹fl Makineleri Çal›flma Program› Bak›m makineleri Adet ‹fl program›na göre bafllang›ç aylar› ‹fl program›na göre bitifl aylar› Dozer D 8 1 4 8 Dozer D 6 1 4 9 Dozer D 4 oynar b›çak 1 5 11 Grayder 1 3 4 Ekskavatör 1 5 8 Kepçe 1 4 10 Bekolu traktör JCB 1 6 10 Traktör + Römork 2 4 19 4 x 4 Arazi arac› 1 3 19 Damperli kamyon 6 3 9 Tafl toplama makinesi 1 9 11 Toprak kar›flt›rma mikseri 1 9 11 Çim ekme makinesi 1 11 14 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - ‹fl Ak›fl Program› Yap›lacak ifller / Ay 1 Proje haz›rl›klar› Arazi ön çal›flmalar› A¤aç temizli¤i ve nakli Sirkülasyon yollar›n›n aç›lmas› Üst topra¤›n s›yr›lmas› Hafriyat Shaping Sulama sistemi Üst topra¤›n serilmesi Çim ekim yüzeyinin oluflturulmas› Çimleme Aç›l›fl öncesi bak›m Bak›m binas› Kulüp binas› Otel ‹nflaat› 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 9. 9. 7 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - 5 Y›ll›k Özet Gelir - Gider Tablosu GelirDönem Gider Vergi Öncesi Kar (USD) 1. Y›l 3,148,820.00 1,251,066.00 1,897,754.00 2. Y›l 3,254,960.00 1,280,350.00 1,974,610.00 3. Y›l 3,361,100.00 1,309,540.00 2,051,560.00 4. Y›l 3,467,240.00 1,338,730.00 2,128,510.00 5. Y›l 3,538,000.00 1,358.200.00 2,179,800.00 Toplam 16,770,120.00 6,537,886.00 10,232,234.00 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Kapasite Kullan›m Tahmini Ocak 31 210 6,510 20 % 42 1,302 fiubat 28 220 6,160 60 % 132 3,696 Mart 31 230 7,130 80 % 184 5,704 Nisan 30 250 7,500 80 % 200 6,000 May›s 31 270 8,370 50 % 135 4,185 Haziran 30 290 8,700 25 % 73 2,175 Temmuz 31 310 9,610 18 % 56 1,730 A¤ustos 31 310 9,610 18 % 56 1,730 Eylül 30 300 9,000 25 % 75 2,250 Ekim 31 280 8,680 80 % 224 6,944 Kas›m 30 260 7,800 80 % 208 6,240 Aral›k 31 240 7,440 40 % 96 2,976 TOPLAM 3,170 96,510 48% 44,932 Ay Gün Max. Oyuncu Kapasitesi Round Kapasitesi Gerçekleflen Doluluk % Oyuncu Gerçekleflen Round Kapasite hesaplar› yap›l›rken dikkat edilen hususlar; Kapasite kullan›m hesab› yap›l›rken al›nan temel gösterge gün ›fl›¤›d›r. Ayr›ca Antalya bölgesinde k›fl›n ya¤an yo¤un ya¤mur ve bermuda çiminin dormant’a girmesiyle yap›lan overseeding, doluluk oranlar›n› yüksek golf sezonunda negatif etkilemektedir. Christmas ve y›l bafl› sebebiyle yüksek sezonda golf doluluklar› yine kesintiye u¤ramaktad›r. Yaz döneminde hava s›caklar›n›n afl›r› yüksek olmas› ve golf amaçl› seyahatlerin durmas› sebebiyle, kapasite kullan›m› minimuma inmektedir.
 10. 10. 8 Green fee round 44,500 50.00 2,225,000.00 Driving range sepet 44,500 2.50 111,250.00 Kiral›k ekipman set 1,335 12.00 16,020,00 Golf arabas› round 2,670 25.00 66,750.00 Trolley round 26,700 5.00 133,500.00 Elektrikli trolley round 1,780 10.00 17,800.00 Golf dükkan› sat›fllar› parça 44,500 6.00 267,000.00 Yiyecek & içecek kuver 44,500 7.00 311,500.00 Gelirler Toplam› 3,148,820.00 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y›ll›k Plan - 1. Y›l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Golf sahas› bak›m› delik 18 20,000.00 360,000.00 Driving range, putting greens averaj 1 25,000.00 25,000.00 Kiral›k ekipman cirodan 16,020.00 20.00 % 3,204.00 Golf arabas› round 2,670 3.00 8,010.00 Trolley round 26,700 1.00 26,700.00 Elektrikli trolley round 1,780 1.50 2,670.00 Golf dükkan› sat›fllar› cirodan 267,000.00 50 % 133,500.00 Yiyecek & içecek cirodan 311,500.00 20 % 62,300.00 ‹flletme giderleri T. cirodan 3,148,820.00 7 % 220,360.00 Sat›fl ve pazarlama T. cirodan 3,148,820.00 3 % 94,440.00 Genel giderler T. cirodan 3,148,820.00 10 % 314,882.00 Giderler Toplam› 1,251,066.00 1. y›l Brüt Kar› 1,897,354.00 Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD)
 11. 11. 9 Golf sahas› bak›m› delik 18 20,000.00 360,000.00 Driving range, putting greens averaj 1 25,000.00 25,000.00 Kiral›k ekipman cirodan 16,560.00 20.00 % 3,310.00 Golf arabas› round 2.760 3.00 8,280.00 Trolley round 27,600 1.00 27,600 Elektrikli trolley round 1,840 1.50 2,760.00 Golf dükkan› sat›fllar› cirodan 276.000.00 50 % 138,000.00 Yiyecek & içecek cirodan 322,000.00 20 % 64,400.00 ‹flletme giderleri T. cirodan 3,254,960.00 7 % 227,850.00 Sat›fl ve pazarlama T. cirodan 3,254,960.00 3 % 97,650.00 Genel giderler T.cirodan 3,254,960.00 10 % 325,500.00 Giderler Toplam› 1,280,350.00 2. y›l Brüt Kar› 1,974,610.00 Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 46,000 50.00 2,300,000.00 Driving range sepet 46,000 2.50 115,000.00 Kiral›k ekipman set 1,380 12.00 16,560,00 Golf arabas› round 2.760 25.00 69,000.00 Trolley round 27,600 5.00 138,000.00 Elektrikli trolley round 1,840 10.00 18,400.00 Golf dükkan› sat›fllar› parça 46,000 6.00 276,000.00 Yiyecek & içecek kuver 46,000 7.00 322,000.00 Gelirler Toplam› 3,254,960.00 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y›ll›k Plan - 2. Y›l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD)
 12. 12. 10 Golf sahas› bak›m› delik 18 20,000.00 360,000.00 Driving range, putting greens averaj 1 25,000.00 25,000.00 Kiral›k ekipman cirodan 17,100.00 20.00 % 3,420.00 Golf arabas› round 2,850 3.00 8,550.00 Trolley round 28,500 1.00 28,500.00 Elektrikli trolley round 1,900 1.50 2,580.00 Golf dükkan› sat›fllar› cirodan 285.000.00 50 % 142,500.00 Yiyecek & içecek cirodan 332,500.00 20 % 66,500.00 ‹flletme giderleri T. cirodan 3,361,100.00 7 % 235,280.00 Sat›fl ve pazarlama T. cirodan 3,361,100.00 3 % 100,830.00 Genel giderler T.cirodan 3,361,100.00 10 % 336,110.00 Giderler Toplam› 1,309,540.00 3. y›l Brüt Kar› 2,051,560.00 Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 47,500 50.00 2,375,000.00 Driving range sepet 47,500 2.50 118,750.00 Kiral›k ekipman set 1,425 12.00 17,100,00 Golf arabas› round 2,850 25.00 71,250.00 Trolley round 28,500 5.00 142,500.00 Elektrikli trolley round 1,900 10.00 19,000.00 Golf dükkan› sat›fllar› parça 47,500 6.00 285,000.00 Yiyecek & içecek kuver 47,500 7.00 332,500.00 Gelirler Toplam› 3,361,100.00 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y›ll›k Plan - 3. Y›l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD)
 13. 13. 11 Golf sahas› bak›m› delik 18 20,000.00 360,000.00 Driving range, putting greens averaj 1 25,000.00 25,000.00 Kiral›k ekipman cirodan 17,640.00 20.00 % 3,530.00 Golf arabas› round 2.940 3.00 8,820.00 Trolley round 29,400 1.00 29,400.00 Elektrikli trolley round 1,960 1.50 2,940.00 Golf dükkan› sat›fllar› cirodan 294.000.00 50 % 147,000.00 Yiyecek & içecek cirodan 343,000.00 20 % 68,600.00 ‹flletme giderleri T. cirodan 3,467,240.00 7 % 242,710.00 Sat›fl ve pazarlama T. cirodan 3,467,240.00 3 % 104,000.00 Genel giderler T.cirodan 3,467,240.00 10 % 346,730.00 Giderler Toplam› 1,338,730.00 4. y›l Brüt Kar› 2,128,510.00 Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 49,000 50.00 2,450,000.00 Driving range sepet 49,000 2.50 122,500.00 Kiral›k ekipman set 1,470 12.00 17,640.00 Golf arabas› round 2,940 25.00 73,500.00 Trolley round 29,400 5.00 147,000.00 Elektrikli trolley round 1,960 10.00 19,600.00 Golf dükkan› sat›fllar› parça 49,000 6.00 294,000.00 Yiyecek & içecek kuver 49,000 7.00 343,000.00 Gelirler Toplam› 3,467,240.00 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y›ll›k Plan - 4. Y›l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD)
 14. 14. 12 Golf sahas› bak›m› delik 18 20,000.00 360,000.00 Driving range, putting greens averaj 1 25,000.00 25,000.00 Kiral›k ekipman cirodan 18,000.00 20.00 % 3,600.00 Golf arabas› round 3,000 3.00 9,000.00 Trolley round 30,000 1.00 30,000.00 Elektrikli trolley round 2,000 1.50 3,000.00 Golf dükkan› sat›fllar› cirodan 300,000.00 50 % 150,000.00 Yiyecek & içecek cirodan 350,000.00 20 % 70,00.00 ‹flletme giderleri T. cirodan 3,538,000.00 7 % 247,660.00 Sat›fl ve pazarlama T. cirodan 3,538,000.00 3 % 106,140.00 Genel giderler T.cirodan 3,538,000.00 10 % 353,800.00 Giderler Toplam› 1,358,200.00 5. y›l Brüt Kar› 2,179,800.00 Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 50,000 50.00 2,500,000.00 Driving range sepet 50,000 2.50 125,000.00 Kiral›k ekipman set 1,500 12.00 18,000,00 Golf arabas› round 3,000 25.00 75,000.00 Trolley round 30,000 5.00 150,000.00 Elektrikli trolley round 2,000 10.00 20,000.00 Golf dükkan› sat›fllar› parça 50,000 6.00 300,000.00 Yiyecek & içecek kuver 50,000 7.00 350,000.00 Gelirler Toplam› 3,538,000.00 Resort Tipi Golf Sahas› / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y›ll›k Plan - 5. Y›l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD)

×