Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mmr10 8 m_11,900_naypyidaw

342 views

Published on


บริษัท เดอะเกรทราชพฤกษ์ จำกัด
Office : 02-7518464
Hotline: 092-8657389,098-4600462,092-5595770
FAX : 02-9030080 ต่อ 1151 Email: tgr.tour@hotmail.com
LINE ID : dokkoon999, pia.tgr

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mmr10 8 m_11,900_naypyidaw

 1. 1. ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ 3 วัน บิน 8M สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนมหาเจดีย์ชเวดากอง แถมฟรี ชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด +อาหารพิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+พักดี 3 ดาว จุดเด่นของโปรแกรม  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ  สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน  ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ นํ้าดื่ม+ผ้าเย็นไม่จํากัด  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์) ชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด(เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋า+ชุดสวดมนต์)
 2. 2. โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ  (-/กลางวัน/เย็น) 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ Myanmar Airway (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 10.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน 8M 336 ** บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 11.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 380 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เย็น ถึงเมืองเนปิดอว์ นาทุกท่าน สักการะ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ (The Uppatasanti Pagoda) ทางการพม่า สร้างเจดีย์อุปปาตสันติขึ้น ซึ่งเป็นแบบจาลองของมหา เจดีย์ชเวดากองในกรุงย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 99 เมตร(325 ฟุต) ซึ่งปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมไม่แพ้ มหาเจดีย์ชเวดากอง ค่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก Amara Hotel/ Aureum Hotel/ Royal Nay Pyi Taw Hotel / Myat Mingalar Hotel วันที่สอง กรุงเนปิดอว์-ย่างกุ้ง –สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า นาท่านชม ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของกรุงเนปิดอว์ ผ่านชมอนุสาวรีย์ของ บูรพากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ของพม่า ทั้งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเนปิดอว์ ได้แก่ พระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม พระเจ้า บุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองพญาแห่งชเวโนที่ทางการพม่าได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติของบูรพกษัตริย์ที่ ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 พระองค์ โดยเฉพาะอนุสาวรีย์ขนาดมหึมาของบูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพม่า 3 พระองค์ของพม่าถือเป็น สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเนปิดอว์ จากนั้น นาท่านชม ช้างเผือก ที่มีลักษณ์ต่างจากช้างธรรมดาทั่วไป ด้วยมีสิผิวนัยน์ตาและ เล็บขาวจัดได้ว่ามีลักษณะที่หาได้ยากจึงเป็นที่เชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของและเป็นเครื่องมงคล ชนิดหนึ่งในสัตว์รัตนะแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งใน อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง เย็น นาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคาคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุ
 3. 3. กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่ แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์ เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐาน ทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการ บูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้น พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับ ด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของ วิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก แม่น้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ สามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสง ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้าเงิน, สีส้ม, สีแดง ไฮไลท์ของทริปนี้ นําท่านสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 Tawagu wish-Fulfilling Buddha พาดัมญามิดชิ่นพญา ตั้งอยู่ในช่องด้านหลังบันไดทางทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนนี้จากัดเฉพาะผู้ชาย แต่หากสตรีสนใจจะสักการะเคารพบูชาก็สามารถ ทาได้ผ่าน CCTV ตามธรรมเนียมท้องถิ่นเชื่อว่ามีทับทิมที่มีพลังวิเศษอยู่ภายใน พระเนตรของพระพุทธรูปนั้นเสมือนดวงตาของมนุษย์จริง ด้วยเหตุนี้ พระทาวากูจึงรู้จักกันในชื่อพระพุทธรูปเนตรทับทิมเสมือนจริง (พาดัมญามิดชิ่นพญา) ในอดีตช่วงที่กษัตริย์พม่าหรือมอญครองราชย์จะห้ามเจ้าชายหรือ รัชทายาทขึ้นมาไหว้พระพุทธรูปนี้ เพราะเกรงว่าจะก่อกบฎ เนื่องจากเชื่อกันว่าพระพุทธรูปพาดัมญาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หากขออะไรไปแล้วก็ จะได้สาเร็จเสร็จสมดังที่ปรารถนา 2.The Weitzer Zawgyi Pagoda (Pagoda of Wizards and Necromancers) เจดีย์วิศะซอวจี จะอยู่ใกล้พระประจาวันเสาร์ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์หลัก สร้างขึ้นโดย Dow Oo ของ Sint Oo Dan Street กรุงย่างกุ้ง ความมหัศจรรย์ของเจดีย์นี้เชื่อว่าถูกสร้างจากพลังเหนือธรรมชาติ บางคนเชื่อว่าความเจริญก้าวหน้าจะมาถึงหากมาทาสมาธิที่นี่เป็น ประจา 3.Shin Saw Pu พระพุทธรูปชินซอวพู อยู่ใกล้หัวมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สร้างโดยพระนางเชงสอบู กษัตริย์หญิงเพียงองค์เดียวของอาณาจักรมอญ แห่ง ราชวงศ์หงสาวดี พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในผู้ที่บูรณปฏิสังขรณ์จนเจดีย์ชเวดากองมีรูปทรงดังปัจจุบัน พระพุทธรูปนี้อยู่ใกล้กับ ระฆังมหาคันธร ของ เจ้าราชบุตรสิงคุ ทางหัวมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธรูปองค์นี้เชื่อว่าสามารถบันดาลให้สมความปรารถนาและสร้างความ มหัศจรรย์ให้เกิดกับงาน 4.Shin Ma Hti Buddha พระพุทธรูปฉิ่นมาชีประดิษฐานทางทิศเหนือห้องสวดมนต์ของเจดีย์เนืองดอวจี เชื่อกันว่าพระสงฆ์ฉิ่นมาชีสร้างเจดีย์นี้มาประมาณ 1000 ปีที่ แล้ว ตามตานานเล่าว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเมื่อพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้ามาถึงในครั้งแรก โดยตปุสสะและภัทลิกะสองพี่น้องวานิช ต่อมาพระเจ้า โอกกลาปะ ได้สร้างเจดีย์ชเวดากองแบบจาลองไว้บริเวณนี้ อีกตานานบอกว่าตปุสสะ ผู้พี่ได้รับพระเกศธาตุอีก 1 เส้น เมื่อเดินทางไปอินเดียอีกครั้ง จึงได้อัญเชิญมาไว้บริเวณนี้และสร้างเจดีย์องค์เล็กอีก 1 องค์ แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนทางโบราณคดี ความเป็นไปได้ที่มากที่สุดคือ เจดีย์เนืองดอ วจีสร้างเพื่อเป็นแบบจาลองโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ชเวดากอง เมื่อตอนพระนางเชงสอบูบูรณปฏิสังขรเจดีย์ชเวดากองเมื่อศตวรรษที่ 15
 4. 4. 5.Shin Itzagawna Buddha พระพุทธรูปฉิ่นอิทซ่ากาวน่า : ฉิ่นอจาโกวนา พระพุทธรูปนี้อยู่ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์เนืองดอวจี พระพุทธรูปจะมีพระเนตรทั้งสองข้างที่มีขนาด แตกต่างกัน เนื่องจากความเชื่อที่ว่าผู้สร้างเจดีย์นี้ อจาโกนาได้รับการเปลี่ยนถ่ายดวงตาจากโคและแพะอย่างละข้างด้วยพลังวิเศษ เพื่อทดแทนดวงตา ที่สูญเสียไปของเขา …..ตามตานานอจาโกนาเป็นพระภิกษุสงฆ์จากพุกามยุคต้นที่มีประการณ์ในการเล่นแร่แปรธาตุ เขาพยายามที่จะหาหินอาถรรพ์ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นทอง ในการทดลองของตัวเอง เขาใช้หินโลหะจุ่มลงในกรด แต่ผลที่ได้กลับล้มเหลว เพื่อยอมรับความ ผิดพลาด เขาจึงยอมไถ่โทษโดยการควักดวงตาทั้งสองข้างออกต่อหน้ากษัตริย์แล้วจึงโยนหินอาถรรพ์ลงไปยังหลุมส้วม ความประหลาดใจจึงบังเกิด เพราะส่วนประกอบสุดท้ายที่จะทาให้กลายเป็นหินอาถรรพ์คืออุจจาระ ด้วยต้องการแสดงอานาจหินในมือ เขาจึงให้สามเณรไปซื้อตาคู่ของวัวหรือ แพะ แต่สามเณรสามารถหาได้เพียงตาแพะและตาวัวอย่างละข้าง ด้วยความช่วยเหลือของหินอาถรรพ์พระภิกษุจึงสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง จากดวงตาทั้งสองที่หามาได้ แต่กระนั้นก็ทาให้ดวงตาของเขาแตกต่างจากคนอื่น จึงเรียกกันว่า Ajagona หรือ รามกระทิง 6.Sandawdwin Pagoda เจดีย์ซ่านดอววิน คือเจดีย์ที่พระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าได้รับการสรง เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเหนือบ่อน้าที่พระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าจะถูก สรงก่อนที่จะประดิษฐานในเจดีย์ชเวดากอง……ตามตานานคนส่วนใหญ่เชื่อว่า พระเกศาทั้ง 8 เส้นของพระพุทธเจ้าได้นามาสรง ก่อนที่จะขึ้น ประดิษฐาน และยังมีการสลักภาพบนผนัง ระหว่างใบไม้และดอกไม้ยังมีพี่น้องสองวานิช คือตปุสสะและภัลลิกะ ที่ได้รับพระเกศธาตุศักสิทธิ์จาก พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่ถวายข้าวสตุก้อนและข้าวสตุผง วิหารศักสิทธิ์สร้างขึ้นเหนือบ่อน้าพุที่ใช้เพื่อทาความสะอาดพระเกศา ต่อมาประดับตกแต่ง ด้วยงานกระเบื้อง กล่าวกันว่าน้าในบ่อน้าพุได้รับการหล่อเลี้ยงโดยน้าจากแม่น้าเอยาวดี (อิรวดี 7.Boe Boe Aung วิหารเจ้าโบโบ่อ่อง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ชเวดากอง โบโบ่อ่องผู้สร้างเชื่อว่าเขามีพลังเหนือธรรมชาติ และใช้พลังอานาจนั้นสร้างวิหาร ขึ้นมา สาหรับโบโบ่อ่องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงตอนต้นของศตวรรษที่ 19 จากพลังเหนือธรรมชาติของเขา ชาวเมียนมาร์หลายคนเชื่อกันว่าเพราะพลัง ทาให้เขามีชีวิตยืนยาว และปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่ คอยดูแลคนที่ศรัทธาในตัวเขา 8.Kukusandha Buddha เล่เพ็ดเล็ดพระพุทธรูปที่อยู่ภายในอารามแห่งความศรัทธาทางทิศตะวันออก ความแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นอยู่ที่พระหัตถ์ขวาหงายขึ้นแทนที่ จะคว่าลง พระพุทธรูปองค์นี้มีหลายชื่อ เช่น Latpetlet (Latpatlet) Buddha , Shwe Let Hlan Buddha , Yadana Labamuni Buddha and Shwe Let Pyan Buddha (Lapatlet ในภาษาพม่าหมายถึงการหงายมือขึ้น) 9.Pyadashin Buddha Image พญาดาชิน พระพุทธรูปทองเหลืองตั้งอยู่ทางทิศใต้ถึงทิศตะวันออกบริเวณอารามแห่งความศรัทธาของเจดีย์ชเวดากอง ระหว่างวิหารและ พระพุทธรูปประจาวันอังคาร มีความเชื่อกันว่า ลูกปาระทะ (Pyadashin หรือหินศักดิ์สิทธิ์) ที่ประดิษฐานอยู่ในพระเศียรของพระพุทธรูป ทาให้ พระนลาฎยื่นออกมาเล็กน้อย คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
 5. 5. 19.00 น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควร นําท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก Mellenium Hotel/ Up Town Hotel/ Reno Hotel ระดับ 3 ดาว+ วันที่สาม ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต  (เช้า/กลางวัน/-) เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพ มงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร ** ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระ บรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ พราหมณ์อินเดียทางใต้ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึกสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดีย์ จากนั้นนาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาว ไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็ จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้ จากนั้น นาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนาม ว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษา ศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพ กระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้น นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณา นิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น
 6. 6. เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M 332 ** บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ................................................................................................................................ อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 12 ก.ค.58 14 ก.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 19 ก.ค.58 21 ก.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 26 ก.ค.58 28 ก.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 2 ส.ค.58 4 ส.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 9 ส.ค.58 11 ส.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 16 ส.ค.58 18 ส.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 23 ส.ค.58 25 ส.ค.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 30 ส.ค.58 1 ก.ย.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 6 ก.ย.58 8 ก.ย.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 13 ก.ย.58 15 ก.ย.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 20 ก.ย.58 22 ก.ย.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 27 ก.ย.58 29 ก.ย.58 25 11,900 11,500 10,900 3,000 หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น เดินทางตั้งแต่ 12 ก.ค.-29 ก.ย.58 พักโรงแรม 3 ดาวระดับดีมีคุณภาพ..มีของแถมเป็นชุดเสริม บารมีครบชุด(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์) ให้บริการร้านอาหารที่มีคุณภาพพร้อมบริการนํ้าดื่ม+ผ้าเย็นไม่จํากัดในทุกๆวัน พร้อมทั้งการให้บริการจากไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ประจําของบริษัทฯที่มีคุณภาพในเรื่องการให้บริการอย่างประทับใจ.....ลูกค้ากรุณาศึกษา รายละเอียดก่อนตัดสินใจจองทัวร์ค่ะ
 7. 7. อัตราค่าบริการรวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว - ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) - อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ - ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ - ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ - ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) - ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) - ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ - ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่าพร้อมค่าบริการแบบยื่นปกติ อัตราค่าบริการไม่รวม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ บริษัทฯ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) เอกสารที่ใช้ในการทําวีซ่าพม่า **กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการเพราะการทําเล่มพาสปอร์ตจะใช้เวลาในการยื่นแบบปกติ 15 วันทําการ** * หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง (ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่หนังสือ เดินทางของท่านหมดอายุ รบกวนเช็คพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ทําวีซ่าทุกครั้งค่ะ) * รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)และจะต้องไม่ใช่รูปโพลาลอยด์ค่ะ * กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัทฯ (หากเกิดการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี) * ในกรณีเป็นพนักงานบริษัทฯกรุณาระบุสถานที่ที่ทํางานและตําแหน่งมาด้วยค่ะ หมายเหตุ : ในกรณีทางบริษัทฯยื่นวีซ่าไปแล้วแบบปกติไม่สามารถดึงเล่มออกมาจากสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นกรุณาเช็คช่วงเวลาที่ท่าน ต้องการใช้พาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนทําการส่งเอกสารให้พนักงานแผนกวีซ่า(มิเช่นนั้นหากเกิดความเสียหายในการดึงเล่มพาสปอร์ตทางบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นผู้มีความประสงค์ต้องการดึงเล่มพาสปอร์ตในช่วงเวลายื่นแล้วจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายในการดึงเล่มทั้งหมด ตามความเป็นจริง และ ในกรณีที่ลูกค้าทําวีซ่าแล้วต้องการเล่มพาสปอร์ตคืนก่อนวันเดินทางจริง ทางลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ส่งเอกสารโดยจะคิดตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่นอกเหนือทางทัวร์เป็นผู้รับผิดชอบ(กรุณาเช็คเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ)
 8. 8. อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า *ยื่นวีซ่า ด่วน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท (สามารถยื่นด่วนได้ตั้งแต่ 1 วันทําการเป็นต้นไป) เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000-10,000 บาทแล้วแต่โปรแกรม ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 6. คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป ด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 9. 9. รายละเอียดเพิ่มเติม - บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ - เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ - หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ เหมาะสม) - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่าย ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน - กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นการพิจารณาของการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทัวร์ - ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ - เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด - กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
 10. 10. สําคัญมาก!!กรุณากรอกเอกสารการทําวีซ่าพม่า **เนื่องจากสถานทูตพม่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าพม่า กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) ( MISS./ MRS./ MR.)NAME.................................................................. SURNAME.................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด.............................. จังหวัด.............................. ประเทศ.............................. สัญชาติ................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง...........................................วันที่ออก...............................วันหมดอายุ...................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................................................. ...............................................รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์บ้าน............................... มือถือ.................................................. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................................. ตําแหน่งงาน ................................................................................................................................................................................. ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................ ..................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.................................................... วันเริ่มงาน ............................................................................................................................ (สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและให้ครบทุกช่อง ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบแล้วสถานทูตตีเอกสารท่านกลับ ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

×