Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korea plus-joy-spring-mar-apr-2015

• ตามรอยซีรี่ส์เกาะนามิ
• ชมความน่ารัก TEDDY BEAR FARM
• เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
• นมัสการพระวัดชินฮันซา
• เยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่
• เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
• ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW
• ชมหนึ่งในห้าพระราชวังสำคัญ “ถ็อกซูกุง”
• ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องสำอาง
• คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER
• ชมซากุระบานที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Korea plus-joy-spring-mar-apr-2015

 1. 1. KOREA PLUS+ JOY SPRING กำหนดกำรเดินทำง มีนำคม – พฤษภำคม 2558 วันแรกของกำรเดินทำง สุวรรณภูมิ – เกำหลีใต้ 20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (เนื่องจำกสำยกำรบินนี้เป็ นเช็คอินแบบโชว์ตัว พร้อมโหลด กระเป๋ ำ หลังจำกลูกค้ำได้รับเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วสำมำรถเข้ำไปเช็คอินที่เคำท์เตอร์สำยกำรบิน ได้เลยค่ะ) / T’WAY/ JIN AIR/ JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน … ใกล้ประตูทางเข้า หมายเลข … โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ใน เรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน 22.50 น. 22.30 น. 00.50 น. 01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE512 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ LJ002 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ 7C2202 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ TW102 ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนาของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่ เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนา ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหาก ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ  ตำมรอยซีรี่ส์เกำะนำมิ  ชมควำมน่ำรัก TEDDY BEAR FARM  เที่ยวชมอุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน  นมัสกำรพระวัดชินฮันซำ  เยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่  เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW  ชมหนึ่งในห้ำพระรำชวังสำคัญ “ถ็อกซูกุง”  ช้อปปิ้ งจุใจตลำดเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องสำอำง  คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER  ชมซำกุระบำนที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ)
 2. 2. วันสองของกำรเดินทำง อินชอน – เกำะนำมิ – Teddy Bear Farm – อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน – วัดชินฮันซำ 06.20 น. 06.00 น. 08.05น. 08.45 น. ZE512 เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ LJ002 เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 7C2202 เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ TW102 เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกำะนำมิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ของ ธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีอีกหลายๆเรื่อง เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้าฮัน ให้อิสระท่านได้เดินเล่น ผ่านแนวต้นสนที่สูงเสียดฟ้ า แนวต้น เกาลัด หรือเลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งแม่น้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูสัตว์น้อย ใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บ ภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านนั่งเรือกลับมายังฝั่ง กลำงวัน รับประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วยเมนู ทัคคำลบี้ (Dakkalbi) อาหาร ยอดนิยมชนิดหนึ่งของคนเกาหลี นาเนื้อไก่ กะหล่าปลี และผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสบาร์บีคิว เกาหลีในกระทะแบนขนาดใหญ่ รับประทานแบบเมี่ยงคาไทยโดยห่อกับ ผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้ง มาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีม หรือข้าวผัดทัคคาลบี้ ที่ทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมกิมจิและเครื่องเคียง บ่ำย พาท่านชมความน่ารักเหล่าตุ๊กตาหมีที่ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ (Teddy Bear Farm) ตั้งอยู่ในเขต ซอรัคซาน ซึ่งเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีเรื่อง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours)” ภายในตัวอาคารเป็ นการจัดแสดงตุ๊กตาหมีจากทั่วโลกโดยแบ่งการแสดง ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนประวัติ ส่วนงานศิลปะ และ ส่วนของการแนะนาโครงการ ซึ่งจะมีการ นาเอาเท็ดดี้ แบร์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันมาแสดง รวมถึงเท็ดดี้ แบร์โบราณด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน (Seoraksan National Park) โดยรถจะวิ่ง ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และลาธาร เพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด สู่ภูเขาซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเทือกเขาคึมคังของประเทศ เกาหลีเหนือ โดยมีเทือกเขา หุบเขา ป่ าไม้ สายน้า ทะเลสาบ หินรูปร่างสวยงามซึ่งเกิดจาก ธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง (รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำขึ้นกระเช้ำ) และนาท่านเดินทางสู่ วัดชินฮันซำ (Sinheungsa Temple) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลล่า สักการะ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะเดินผ่านสะพานชาระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อ ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเลือกทาบุญโดยการถวายกระเบื้อง เทียน หรือข้าวสาร
 3. 3. เย็น รับประทานอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วยเมนู โอซัมพุลโกกิ (Osam Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี มีส่วนผสมของเนื้อหมูและปลาหมึก โดยนาลง ไปผัดคลุกเคล้ารวมกัน ปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้าขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมกิมจิ และเครื่องเคียง หลากหลาย พาท่านเข้าสู่ที่พัก SEORAK I PARK HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สำมของกำรเดินทำง ไร่สตรอเบอรี่ – ศูนย์น้ำมันสน– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRAWING HERO SHOW เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม พาท่านชมวิถีชีวิตชาวไร่ ณ ไร่สตรอเบอรี่ ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรี่ ว่ามี วิธีการอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทาน ซึ่งที่ ไร่แห่งนี้จะสาธิตวิธีการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ให้ได้ผลขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มทะลุมาตรฐาน และสตรอ เบอรี่เหล่านี้ยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศเกาหลีอีกด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกเก็บ เลือกชิมสตรอเบอรี่สดๆได้จากภายในไร่ (จากัดจานวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) หรือช้อปปิ้งสตรอเบอรี่เพื่อฝากคนทางบ้าน จากนั้นพา ท่านเดินทางสู่ ร้ำนน้ำมันสน เป็ นสมุนไพรสกัดจากใบ ของต้นสนเข็มแดง มีส่วนช่วยในการล้างทาความสะอาด ห ล อ ด เลื อ ด ช่วย ล ด ค วาม ดัน ล ด ไขมัน แล ะ คอเลสเตอรอล เหมาะสาหรับผู้ที่เป็ นโรคเบาหวาน ไม เกรน มือเท้าชา อัมพาต และผู้ที่ต้องการลดความอ้วน กลำงวัน รับประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วย เมนู คำลบิ (Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียง เป็น การนาเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไป ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างนั้นจะย่างเป็ นชิ้น โตๆ พอใกล้สุกจึงใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคา ทานคู่กับ ผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงหลากหลาย บ่ำย นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เป็นสวน สนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่อง ไปกับโลกของสัตว์ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าสิงโตเจ้าป่ าและเสือ สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ พาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ T-Express, โรงหนัง 4 มิติ, บ้านหมุน, บ้านผีสิง (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่น แบบพิเศษ) อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจาฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอก เบญจมาศ เป็นต้น ชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ จากนั้นพาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง Musical บอกเล่า
 4. 4. เรื่องราวความรักอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลอง กับวิญญาณของหญิงสาวที่ เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องเป่ า ซึ่งผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่าน ดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย แจสแดนซ์ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม โดยแฝง มุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารักตลอดการแสดง หรือ ชมโชว์ DRAWING HERO SHOW โชว์ที่ถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้านการแสดงบนที ที่แสดงออกทาง ศิลปะแบบไม่มีบทพูด ซึ่งมีโชว์ที่สนุกสนานและน่าสนใจหลากหลายชนิด โดยจะมีเทคนิคในการ วาดภาพมากมาย อย่างที่คุณต้องทึ่งเลยทีเดียว คุณจะได้ปลดปล่อยจินตนาการไปพร้อมๆกับ การแสดงที่สนุกสนานชุดนี้อย่างแน่นอน เย็น รับประทานอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วยเมนู ชำบูชำบู (Shabu Shabu) ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล โอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมกิมจิ เครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ รสชาติถูกปากคนไทย พาท่านเข้าสู่ที่พัก BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ของกำรเดินทำง ศูนย์โสม -ร้ำนค้ำสมุนไพร – ศูนย์เครื่องสำอำงค์ –พระรำชวังถ็อกซูกุง – ตลำดเมียงดง – N TOWER - ตลำดทงแดมุน เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม นาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านสัมผัส ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดี สาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่ง ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอำง MIDAM Cosmetic ร้าน รวมผลิตภัณฑ์ความงามหลากหลายแบรนด์ เช่น Dr.Closee ครีมหอยทาก ครีมเซรั่มพิษงู และอื่นๆอีกมากมาย กลำงวัน รับประทานอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วยเมนู จิมดัก (Jim Dak) เป็นเมนูเนื้อไก่ชิ้นโตผัดกับวุ้นเส้นเกาหลีเหนียวนุ่ม ซึมซับด้วยน้าซุปรสชาติเข้ม จัดจ้าน ถูกปากคนไทยยิ่งนัก เสิร์ฟ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ กิมจิ และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด บ่ำย พาท่านเยี่ยมชม พระรำชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งความ อายุยืนนานและมั่งคง ที่ได้รับการพระราชทานชื่อจากกษัตริย์ชุนจอง เป็ นที่ประทับของเจ้าชาย
 5. 5. วอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของ ราชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติที่นี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และพระองค์ก็ทรงประทับ อยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ศำลำว่ำกำรเมืองแห่ง กรุงโซล (City Hall) มีประตูทางเข้าที่สวยงาม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมี พระที่นั่งซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบกาแพงด้านหน้าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระตูพระราชวัง จากนั้นนาท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บริเวณภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็กๆ สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยัง เป็นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดิน เล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์) จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งที่ย่ำนเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนา ซึ่งใน แต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่าง หลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนัง และซีรี่ส์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า จากนั้นนาท่านสู่ความสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ตลาดดัง ตลำดทงแดมุน (Dongdaemun Market) ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมาก ที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ เย็น รับประทานอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมีเนื้อหมู น้าลูกแพรหรือ น้าตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ามันงา วิธีทา คือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็ นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อน นาไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม พาท่านเข้าสู่ที่พัก BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้ำของกำรเดินทำง ชมซำกุระบำน ที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) - Duty Free – ศูนย์พลอยอเมทิส – Super Market - กรุงเทพฯ เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม นาท่านสู่ ถนนซำกุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโดะ (Yeouido’s Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสาย นี้ ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค ใน
 6. 6. ยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย สินค้าพื้นเมือง และมีดวงไฟ ประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่ง (ดอกซากุระบานขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ณ ขณะนั้น) จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อ มากมายกว่า 500 ชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนม น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ กลำงวัน รับประทาน อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็ น อาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง พร้อมเคล็ดลับในการ ตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ บ่ำย นาท่านเดินทางสู่ โรงงำนพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่ง ชาวเกาหลีเชื่อว่า ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนำมบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ร้าน Supermarket หรือ ร้ำนละลำยเงินวอน ที่ร้านแห่งนี้มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด ทั้งสาหร่าย ข้าวพองเกาหลี ป๊ อกกี้เกาหลี ช็อกโลแลตรสส้ม ช็อกโกแลตรสชาเขียว นมกล้วย รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ลูกบอลซัก ผ้า ช้อน ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ของฝากของที่ระลึก เมื่อได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย EASTAR JET 17.15 น. เที่ยวบินที่ ZE511 21.20 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ JIN AIR 17.40 น. เที่ยวบินที่ LJ001 21.45 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ JEJU AIR 20.05 น. เที่ยวบินที่ 7C2201 23.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ T’WAY 20.30 น.เที่ยวบินที่ TW101 00.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ********************************************************************************* หมำยเหตุขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำคำและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 7. 7. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำรโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทั้งนี้ขึ้นอยู่ตำมควำม เหมำะสม ***กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัท*** อัตรำค่ำบริกำร พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ผู้เดินทางต้องตรวจเช็ควันหมดอายุของพาสปอร์ตด้วยตัวเอง หากพบว่าพาสปอร์ตมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ พีเรียตเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม มีนำคม 8,9,10 พฤษภำคม 17,18,19,23,24,25,26,31 16,900.-/คน มีนำคม 1,2,7,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30,31 พฤษภำคม 5,9,10,11,12,16,20,21,22,27,30 17,900.-/คน 5,900 มีนำคม 3,4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27 เมษำยน 6,7,18,19,20,21,25,26,27 พฤษภำคม 3,4,6,7,8,13,14,15 18,900.-/คน เมษำยน 1,5,16,17,22,23,24,28 พฤษภำคม 2,28,29 19,900.-/คน เมษำยน 4,8,15,29,30 พฤษภำคม 1 20,900.-/คน เมษำยน 2,3,14 21,900.-/คน เมษำยน 13 23,900-/คน เมษำยน 9 24,900-/คน เมษำยน 12 25,900-/คน เมษำยน 10,11 26,900.-/คน
 8. 8. ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ หมำยเหตุ 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความ เหมาะสม 3. กรุณำชำระมัดจำหลังจำกจองภำยใน 3 วัน และชำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงภำยใน 30 วัน รำคำทัวร์รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 7. ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) รำคำทัวร์ไม่รวม 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 2. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่ำนละ 700 บำท (20,000 วอน) ต่อ ทริป 3. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 4. ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) 5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวี ซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออก ด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) หมำยเหตุ 1. จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็นสาคัญ 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น
 9. 9. 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด เงื่อนไขกำรให้บริกำรกรณีสำรองที่นั่ง 1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 2 กำรยกเลิก - ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ไม่มีค่ำใช้จ่ำย - ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันยึดมัดจำ - ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด ***ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้***  กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็น นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 หากผู้เดินทางท่านใดเข้า ข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย ทางแลนด์เกาหลีจาเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเป็นจานวนเงิน 100,000 วอน กรณีที่ลูกค้า เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ ทางเราจะคืนเงินในส่วนตรงนี้ให้เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป และ ผ่านการตรวจสอบของกรมการแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางเราจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าด้วยค่ะ***

×