Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โอซาก้า เกียวโต อารา
ชิยาม่า นารา
5 Days 4 Nights
ไฮไลท์ • บินกับ Scoot ด ้วยเครื่องใหม่ป้ายแดง Boeing 787 Dreamliner
• แช...
กําหนดวันเดินทางตลอดเดือน ส.ค. - ต.ค. 58
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
05.00 น.
08.25 น.
15.50 น.
คํ่า
ที่...
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ปราสาทโอซาก้า - ชิงช้าสวรรค์เทมโปซาน - ล่องเรือซานต้...
กลางวัน
บ่าย
คํ่า
ที่พัก
รูป ปลาฉลามวาฬ ตัวใหญ่ ที่รายล ้อมด ้วยโลมาหลายตัวเป็ นจุดเด่น ซึ่งไฮไลท์ ภายในพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้...
ที่พัก
ความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ "จอว์" ที่ใช ้ทุนสร ้างกว่า 1,500 ล ้านเยน พบ
เบื้องหลังการถ่ายทําภาพ...
เย็น
17.30 น.
21.55 น.
นําท่านเดินทางไปยัง KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT
ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ ไปยัง สนามบินดอนเมือง โ...
ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวัน-
เวลาที่ได้ กําหนดไว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03โอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า นารา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน scoot (tz) aug oct-31900


บริษัท เดอะเกรทราชพฤกษ์ จำกัด
Office : 02-7518464
Hotline: 092-8657389,098-4600462,092-5595770
FAX : 02-9030080 ต่อ 1151 Email: tgr.tour@hotmail.com
LINE ID : dokkoon999, pia.tgr

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

03โอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า นารา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน scoot (tz) aug oct-31900

  1. 1. โอซาก้า เกียวโต อารา ชิยาม่า นารา 5 Days 4 Nights ไฮไลท์ • บินกับ Scoot ด ้วยเครื่องใหม่ป้ายแดง Boeing 787 Dreamliner • แชต โหลด แชร์ อัพได ้ตลอดการเดินทางด ้วยกับ wifi on flight และ wifi on bus • เยือนเมืองหลวงเก่า “เกียวโต” แล ้วไปศาลเจ ้าสุนัขจิ้งจอก „ศาลเจ ้าฟูชิมิอินาริ‟ • นมัสการขอพรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ณ „วัดคิโยมิสึ‟ หรือ „วัดนํ้าใส‟ • เยือน „ปราสาทโอซาก้า‟ ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น • นั่งรถไฟสนุกสุดฮิปกับ OSAKA CITY TOUR by Train • FREE! Osaka Amazing 2 Day Pass • อิสระช็อปปิ้งจุใจย่านดังใจกลางโอซาก ้า ชินไซบาชิ , อุเมะดะ และ Rinku Outlet • เที่ยวเมือง “นารา” ให ้อาหาร “ทูตสวรรค์” ที่วัดโทไดจิ
  2. 2. กําหนดวันเดินทางตลอดเดือน ส.ค. - ต.ค. 58 วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 05.00 น. 08.25 น. 15.50 น. คํ่า ที่พัก พร ้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตูที่ 7 เคาท์เตอร์ 6-7 โดยเจ ้าหน้าที่ ให ้การต ้อนรับและอํานวย ความสะดวกด ้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 298 เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและ ศุลกากรเรียบร ้อยแล ้ว... นําท่านเดินทางโดยรถโค ้ชปรับอากาศแสนสบายเดินทางสู่ใจกลาง กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ที่พัก OSAKA AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า วันที่ 2 เมืองเกียวโต - อาราชิยาม่า - ป่ าไผ่เทนริวจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เช้า กลางวัน บ่าย คํ่า ที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เขต อาราชิยาม่า (ARASHIYAMA AREA) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม มากัน อยู่ทางตะวักตกของ เมืองเกียวโต.. โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต ้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระ บานและช่วงใบไม ้แดง หรือใบไม ้เปลี่ยนสี ตัว เมืองอาราชิยาม่า นั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร ้านค ้า ร ้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได ้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได ้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็ คือ ป่ าไผ่เทนริวจิ (Tenryuji Temple) ซึ่งด ้านหลังวัดจะเป็นทางเดินที่โอบล ้อมด ้วยต ้นไผ่สีเขียว ที่สูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต ้นไผ่ ทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม …จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส ซึ่ง ได ้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ้เมื่อปี ค.ศ.1994 ให ้เป็นมรดกโลก ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงา ชิยาม่า ให ้ท่านได ้ดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งนํ้าแต่ละสายมีความหมาย แตกต่างกันคือ ทําให ้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)... เป็นศาลเจ ้า ชื่อดัง ภายในศาลเจ ้าจะมีรูปปั้นและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอก ซึ่งในตํานานพื้นบ ้านญี่ปุ่ นเชื่อว่า สุนัขจิ้งจอกเป็ นสัตว์นําสาส์นของเทพเจ ้ามีอิทธิฤทธิ์พิเศษ สามารถแปลงกายเป็ นมนุษย์ได ้ สิ่งที่ น่าสนใจของการมาเที่ยวที่ศาลเจ ้าฟูชิมิ อินาริ นอกจากจะมาสักการะเทพเจ ้าแล ้วก็คือ การเดินเล่น ลอดอุโมงค์เสา โทริอิกว่าหมื่นต ้น ซึ่งเสาโทริอิแต่ละต ้นนั้นห ้างร ้านหรือบริษัทต่าง ๆ ได ้สร ้างและนํามา ถวายแด่เทพเจ ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยอุโมงค์โทริอิจะมีจุดเริ่มต ้นตั้งแต่ทางด ้านหลังศาลเจ ้า เรียง รายคดเคี้ยวขึ้นไปจนถึงบนเขาเป็ นระยะทางราว 4 กิโลเมตร หากใครอยากจะลองเดินไปจนสุดทาง อาจ จะต ้องเผื่อเวลาไว ้ไม่ตํ่ากว่า 2 ชั่วโมงเลยทีเดียว ส่วนใครที่ไม่มีเรี่ยวแรงหรือเวลามากพอ ก็อาจ แค่แวะมาถ่ายภาพ คู่กับอุโมงค์โทริอิสีแดงสดเอากลับไว ้เป็ นที่ระลึกก็เพียงพอแล ้ว ...จากนั้นนําท่าน เดินทางกลับไปยัง เมืองโอซาก้า อิสระให ้ทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช ้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก ้า ภายในย่านนี้มีร ้านค ้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร ้านค ้าอันทันสมัย และสินค ้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนําแห่งหนึ่งของนครโอซาก ้า อีก ทั้งยังมีร ้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร ้านจะประดับประดาร ้านของตนด ้วย แสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให ้เป็ นรูปต่างๆให ้ท่านเพลิดเพลินกับการช ้อปปิ้งสินค ้ามากมายหลายชนิด ทั้ง เครื่องไฟฟ้า กล ้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกาเครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค ้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋ า รองเท ้า เสื้อผ ้าแบรนด์เนม แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห ้อดังของ ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
  3. 3. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 3 ปราสาทโอซาก้า - ชิงช้าสวรรค์เทมโปซาน - ล่องเรือซานต้ามาเรีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าไคยู กัง (Kaiyukan Aquarium) -Tempozan Market Place - ช้อปปิ้งย่ายอุเมดะ – ชมวิวบนตึกเฮฟไฟท์ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟในญี่ปุ่ น ... เมืองโอซาก้า (Osaka) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางการค ้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่ นมาตั้งแต่โบราณ ทั้งนี้เพราะโอซาก ้า เป็ นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล และยังมีแม่นํ้าหลายสายไหลผ่าน ทําให ้มีผู้คนสัญจรไปมา ทั้งจากใน ประเทศและนอกประเทศ อาจกล่าวได ้ว่า โอซาก ้าเป็นประตูเข ้าออกสู่โลกภายนอกแห่งแรกของญี่ปุ่ นก็ ว่าได ้ ...จากนั้นนําทุกท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ถูกสร ้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งได ้ถูกทําลายโดยโอดะโนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร ้างปราสาทโอซาก ้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร ้างปราสาทตั้งใจที่จะให ้ ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่ นภายใต ้การปกครองของท่าน ปราสาทนี้ขึ้นชื่อด ้านความสง่า งามและคุ้นตานักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดคง หอหลักของปราสาทโอซาก ้าตั้งอยู่บนพื้นดินที่ถูก สร ้างอยู่บนรากฐานกําแพงหินสูงเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการโจมตีของข ้าศึก โดยหินแต่ละก ้อนมีการ วางทับซ ้อนกันอย่างแน่นหนาและแข็งแรงโดยไม่ได ้ทําการตัดหินเลยแม ้แต่น้อยและมีคูนํ้าล ้อมรอบ ปราสาททุกด ้าน อาคารปราสาทกลางมีทั้งหมด 5 ชั้นด ้านนอกและมี 8 ชั้นภายใน บริเวณซึ่งปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร (15 เอเคอร์) ได ้รับการกําหนดให ้เป็ นทรัพย์สินทาง วัฒนธรรมที่สําคัญโดยรัฐบาลญี่ปุ่ น ด ้านในมีลิฟท์สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองโอซาก ้า บนชั้นสูงสุดของ อาคารหลักได ้อีกด ้วย …..จากนั้นนําทุกท่านชมไฮไลท์ของย่าน Tempozan คือการได ้มาชิงช้า สวรรค์เทมโปซาน (Tempozan Ferris Wheel) ซึ่งหากท่านได ้ขึ้นชิงช ้าสวรรค์นี้ท่านสามารถชมวิว แบบพาโนรามาของรอบๆอ่าวโอซาก ้าได ้เลย ชิงช ้าสวรรค์เทมโปซานใช ้เวลา วนหนึ่งรอบ 17 นาที ผู้ชมจะได ้เห็นทัศนียภาพมุมสูงของบริเวณท่าเรือของเมืองโอซาก ้า และภาพอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า ชื่อดังอย่างไคยุคัง กระเช ้าที่เปิดให ้บริการมีทั้งแบบธรรมดา และแบบโปร่งใส ถ ้าใครต ้องการท ้าทายก็ ขอให ้ลองนั่งแบบใสดู ข ้อเสียอย่างเดียวก็คืออาจจะต ้องรอนานกว่ากระเช ้าธรรมดาเล็กน้อย ในยามคํ่า คืนสีไฟสว่างสดใสของชิงช ้าสวรรค์ยักษ์ใหญ่อันนี้จะคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปมา ระหว่าง ส ้ม เขียว และ นํ้าเงิน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันรุ่งขึ้นว่าจะเป็ นอย่างไร.....จากนั้นนําท่าน ล่องเรือซานต้า มา เรีย เรือลํานี้เป็ นเรือจําลองของเรือSanta Maria ที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ใช ้ในการสํารวจข ้าม มหาสมุทรแอตแลนติก แต่เรือใบจําลองนี้มีขนาดใหญ่กว่าของจริงถึงสองเท่า ในการล่องเรือตลอด45 นาที ผ่านสถานที่ต่างๆบนอ่าวแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได ้สัมผัสกับความสวยงามรอบๆอ่าว และเห็น สถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆเช่น สวนสนุกUSJ ,พิพิธภัณฑ์เรือ(Osaka Maritime Museum) จากในอีก มุมมองหนึ่งบนเรือลํานี้ และยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวสามารถเห็นได ้โดยรอบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได ้ชมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ โคลัมบัสใช ้ในการล่องเรือในพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่จัดแสดงไว ้บนเรือ ภายในเรือมีอาหารและ เครื่องดื่มไว ้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได ้หากต ้องการดื่มดํ่ากับธรรมชาติรอบอ่าวไปพร ้อม กับการรับประทานอาหาร ขณะล่องเรือ(ไม่รวมค่าอาหาร) นักท่องเที่ยวสามารถออกมาสูดอากาศชม ความงามนอกเรือหรือจะชมจากห ้องรับรองบนเรือได ้ …จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า ไคยูกัง (Kaiyukan Aquarium) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่เรียกได ้ว่าเป็ นหนึ่งใน อควาเรี่ยมที่ใหญ่ ที่สุด ระดับโลก ตั้งอยู่บริเวณ Tempozan Harbor Village ด ้านหน้าทางเข ้าพิพิธภัณฑ์มีโครงเหล็กดัด
  4. 4. กลางวัน บ่าย คํ่า ที่พัก รูป ปลาฉลามวาฬ ตัวใหญ่ ที่รายล ้อมด ้วยโลมาหลายตัวเป็ นจุดเด่น ซึ่งไฮไลท์ ภายในพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ คือ ถํ้าทะเล เป็นอุโมงค์ใต ้นํ้าที่ทอดยาวกว่า 11 เมตร มีฝูงปลานานาชนิดที่อาศัยอยู่ในเขตร ้อน และบริเวณใกล ้เคียงแหวกว่ายไปมา อาทิ ปลากระเบน, ปลาฉลาม, ปลานกแก ้ว วงแหวนไฟ และ วง แหวนแห่งชีวิต อยู่บนชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์ โดยขึ้นบันไดเลื่อนตรงสุดปลายทางอุโมงค์ถํ้าทะเล ซึ่งวงแหวนไฟ (Ring of Fire) คือ บริเวณโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยังมีการเกิดแผ่นดินไหวและ ภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยังเป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก ที่ เปรียบเสมือน วงแหวนแห่งชีวิต (Ring of Life) โดยมีแนวความคิดว่า โลกที่มีแผ่นดินไหวและ ภูเขาไฟปะทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลก เป็นระบบสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นบ่อที่มีนํ้าจํานวนกว่า 5,400 ตัน ในระดับความลึก 9 เมตร ซึ่งลดหลั่นจากชั้น บนสุดลงมาเรื่อย ๆ ภายในมีปลาขนาดใหญ่ อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลากระเบนแมนตา และอีกด ้านหนึ่ง ของเส ้นทางเป็ นบ่อจําลองสภาพแวดล ้อม 10 บริเวณ ที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟที่อยู่ล ้อมรอบ มหาสมุทรแปซิฟิก อาทิ ป่ าญี่ปุ่ น, ทิวเกาะอะลิวเทียน, อ่าวมอนเทอร์เรย์, ขั้วโลกใต ้, ทะเลทัสมัน และ เกรท แบริเออร์ รีฟ ซึ่งในนี้มีสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่อาศัยอยู่มากมาย และส่วนหนึ่งมีให ้ชมกันในพิพิธภัณฑ์ นี้ อาทิ นาก, นากทะเล, สิงโตทะเลแคลิฟอร์เนีย, แมวนํ้า, นกเพนกวินจักรพรรดิ, โลมาขาวแปซิฟิก, ปลาผีเสื้อ, หมึกยักษ์ และปูแมงมุม รวมแล ้วที่นี่มีตัวอย่างสัตว์ให ้ชมถึง 580 ชนิด ในจํานวนกว่า 30,000 ตัว (ไม่รวมค่าเข้า) ...จากนั้นนําทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ Tempozan Market Place ที่รวม ร ้านค ้าและร ้านอาหารมากมายที่ตั้งอยู่ติดริมทะเลด ้านในนอกจากจะมีร ้านอาหาร ร ้านกาแฟ ร ้านของ ฝากยังมีโซนโรงหนังและสวนสนุกขนาดย่อมๆหรือจะเดิน ช ้อปปิ้งรองเท ้า เสื้อผ ้าและร ้านของเล่นซึ่ง สวนใหญ่จะลดราคาและขายถูกกว่าที่อื่นๆ รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า... …จากนั้นนําทุกท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ย่าน อุเมะดะ Umeda ถือว่าเป็ นย่านที่สําคัญของโอซาก ้า เป็ นแหล่งธุรกิจ รวมถึงยังมีห ้างสรรพสินค ้าใหญ่โตหลายห ้างรวมไว ้ในย่านนี้ ซึ่งสามารถเดินเชื่อมถึง กันอีกด ้วย ซึ่งว่ากันว่าใครมาเดินแถวสถานีนี้ต ้องหลงกันเกือบทุกราย ที่นี่มีห ้างให ้เดิน ช ้อปปิ้งมากมาย เช่นห ้างHankyu, ห ้าง Yodobashi, ห ้าง Hep 5 ซึ่งห ้างนี้เป็นศูนย์รวมสินค ้าวัยรุ่น ด ้านในเต็มไปด ้วย ร ้านเสื้อผ ้า เครื่องประดับ กระเป๋ า รองเท ้า ทั้งชายและหญิงกว่า 170 ร ้านค ้า โดยสินค ้าที่นี่จะออกแนว วัยรุ่น อินเทรนด์ ซึ่งภายในมี 9 ชั้นด ้วยกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจของห ้างนี้คงหนีไม่พ ้น ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ สีแดง เฮปไฟว์ตั้งอยู่ชั้น 7 ของห ้างสรรพสินค ้า และชิงช ้าจะหมุนจะหมุน วนผ่านดาดฟ้าโดยตัวชิงช ้า นั้นมีขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางเพียง 75 เมตรเท่านั้น แต่เมื่ออยู่บนตึกก็ทําให ้เพิ่มความสูงขึ้นไปได ้ถึง 106 เมตร อิสระให ้ทุกท่านนั่งชิงช ้าสวรรค์ ”เฮปไฟว์” กินลมชมวิวยามคํ่าคืน และนี่ก็คงเป็ นอีกหนึ่ง วันที่ดี ในโอซาก ้าที่มีเรื่องราวให ้น่าจดจําอีกครั้งหนึ่ง รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 4 UNIVERSAL STUDIO JAPAN (ไม่รวมค่าเข้าชม) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สําหรับท่านที่สนใจเข้าสู่โลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม เพียงเลือกซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIO JAPAN เพิ่มท่านละ 7,200 เยน(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ไกด์จะไปส่งและรับทุกท่านที่ สวนสนุก และท่านจะพบความอลังการของ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของนครโอ ซาก ้าหรือนครพันสะพาน ประเทศญี่ปุ่ น ที่ใช ้เงินลงทุนมหาศาลเนรมิตบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร ให ้เป็ นโลกแห่งจินตนาการที่เสมือนจริง บรรยากาศภายในอลังการสุดที่จะบรรยาย นอกจากพื้นที่ที่ กว ้างขวางสามารถจุคนได ้มากมายอย่างล ้นหลามแล ้ว ภายในยังตระการตาไปกับเครื่องเล่นหลากชนิด ที่น่าตื่นเต ้นและเร ้าใจ สําหรับผู้ที่นิยมชื่นชอบความตื่นเต ้น อย่างรถไฟเหาะ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นที่ จําลองฉากมาจากหนังดังในฮอลลีวู้ดมาให ้สัมผัสความมันส์ เสมือนได ้เป็ นตัวละคนในเรื่องๆนั้น เช่น ฉากเพลิงไหม ้จากเรื่อง "แบ็ค ดราฟท์" ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่อง "จูราสสิค พาร์ค" นั่งรถ ซีมูเลเตอร์ ย ้อนเวลาหาอดีตกับ ไมเคิล เจ ฟอกซ์ จากเรื่อง "แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์" นั่งเรือเพื่อพบกับ
  5. 5. ที่พัก ความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ "จอว์" ที่ใช ้ทุนสร ้างกว่า 1,500 ล ้านเยน พบ เบื้องหลังการถ่ายทําภาพยนตร์สามมิติ "อีที" ฯลฯ แต่ที่เป็นไฮไลท์ ของสวนสนุกแห่งนี้และคนญี่ปุนชื่น ชอบแบบสุดๆ คือ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด "สไปเดอร์แมน" เป็นภาพสามมิติพร ้อมสเปเชี่ยลเอฟเฟ็คท์อย่าง สมจริง ที่ทําให ้ผู้เข ้าไปเล่นเหมือนได ้อยู่ในโลกของความเป็ นจริงและได ้ร่วมผลจญภัยไปกับ "ไอ ้แมง มุม" ที่ต่อสู้กับเหล่าวายร ้าย ซึ่งรับประกันว่ามันส์ระเบิด แต่ต ้องบอกไว ้ล่วงหน้า หากจะเข ้าไปลิ้มลอง ความมันส์ ต ้องรีบไปเข ้าคิวแต่เนิ่นๆ เพราะกว่าจะได ้เล่น วันนั้นต ้องยืนต่อคิวเกือบ 2 ชั่วโมง ขณะที่ได ้ ใช ้เวลาเล่นแค่ 5 นาที ล่าสุด!!! ความฝันของผู้ที่ชื่นชอบวรรณกรรมสุดฮิต อย่าง "แฮรร์รี่ พ็อตเตอร์" ที่ อยากจะไปเดินชมปราสาทสุดอลังการ Universal Studios Japan ทุ่มทุนสร ้าง เนรมิตปราสาทฮอกวอร์ต ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ที่ "The Wizarding World of Harry Potter" ภายในก็จะมีสถานที่สําคัญๆ อยู่ครบ ทั้งห ้องเรียน ห ้องโถงกลาง ห ้องทํางานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ รวมไปถึงคลาสเรียนวิชาป้องกัน ตัวจากศาสตร์มืดด ้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่สําคัญๆ ที่ปรากฎในวรรณกรรมด ้วย สวนสนุกแห่งนี้ สามารถสนุกได ้อย่างสุดเหวี่ยงกันทั้งวันแบบไม่จํากัดจํานวนครั้ง หากเล่นจนเหนื่อยเมื่อยแล ้ว แล ้ว อยากจะพักชมบรรยากาศภายในพาร์ค ยังมีร ้านขายของที่ระลึกให ้ ช ้อปมากมายหลากหลายรูป แบบอย่างเพลิดเพลิน ให ้ติดไม ้ติดมือกลับบ ้าน ซึ่งสินค ้าทุกชิ้นล ้วนเป็ นแบรนด์พิเศษ และเป็ นลิขสิทธิ์ เฉพาะของยูนิเวอร์แซลเท่านั้น (อาหารกลางวันและคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให ้ท่านได ้ใช ้เวลาในการ ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า) สมควรแก่เวลาพบกันที่จุดนัดพบ นําทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 5 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - รินคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ เช้า กลางวัน บ่าย รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของเมืองนารา คือ วัดโท ไดจิ วัดแห่งนี้ได ้ชื่อว่าเป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มาก สิ่งแรกที่จะ พบเมื่อเดินทางมาถึงวัดคือ ประตู นันไดมง (Nandaimon-Gate) ประตูขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ของ สถาปัตยกรรมเฉพาะตัวแบบนาราสไตล์ที่สามารถมองเห็นไม ้คํ้ายันโครงสร ้างหลังคาได ้อย่างชัดเจน ประตูบานนี้มีขนาดใหญ่มาก ต ้องใช ้เสาขนาดใหญ่คํ้ายันเพื่อรองรับนํ้าหนักมากถึง 18 ต ้นเลยทีเดียว ที่ ด ้านล่างของประตูแห่งนี้จะมีรูปปั้นยักษ์สองตัวคอยเฝ้าวัดอยู่ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่ นที่เชื่อกันว่า สามารถขับไล่สิ่งไม่ดีได ้ เมื่อเดินทะลุผ่านเข ้าประตูไปเราจะพบกับ สวนขนาดใหญ่ และประตู ชูมง (Chumon- Gate) ประตูสีแดงสดที่ตัดตรงเข ้าสู่วิหารใหญ่ ชื่อเต็มคือวิหารไดบุตสึเด็น (Daibutsuden Hall) ภายในของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่เมืองนารา พระพุทธรูปองค์นี้ทําจากสําริด ความสูง 16 เมตร หนัก 500 ตัน ถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นพระพุทธรูปองค์ต ้นแบบของ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ นอกจากมีพระใหญ่แล ้วทางด ้านขวามือของพระใหญ่จะเป็ นที่ประดิษฐาน ของเจ ้าแม่กวนอิม อีกด ้วย ทางด ้านซ ้ายของพระใหญ่จะมีเสาต ้นหนึ่งถูกเจาะรูอยู่ คนญี่ปุ่ นเชื่อกันว่าหาก ใครอธิฐานอะไรแล ้วสามารถลอดเสาต ้นนี้ได ้คําอธิฐานจะเป็นจริง รับประทานอาหารกลางวันอิสระ จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง Rinku Premium Outlet เอาใจขาช ้อปด ้วยแหล่งช ้อปปิ้งแบรนด์เนม ราคาถูกของ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ สามารถแวะช ้อปยามขา กลับก็ได ้ เพียงนั่งรถไฟมาลงที่สถานี JR Rinku Town หรือ Nankai Rinku Town จากตัวเมืองโอซาก ้า มาราวหนึ่งชั่วโมงหรือจากเกียวโต มาประมาณชั่วโมงครึ่ง ใช ้บัตร Kansai Thru Pass จะคุ้มมาก เพราะ สามารถขึ้น Limited Express ได ้โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายเพิ่ม แถมยังประหยัดเวลาเดินทางอีกด ้วยสําหรับ นักท่องเที่ยว เพียงแค่แสดงพาสปอร์ตที่ศูนย์ข ้อมูลนักท่องเที่ยวของ Outlet (ด ้านหน้าตัวอาคาร ไม่ใช่ ภายในสถานีรถไฟ มันมีสองแห่งค่ะ) จะได ้รับ Coupon book ที่รวมสิทธิประโยชน์และส่วนลดจาก ร ้านค ้าใน Outlet นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดสําหรับร ้านอาหารและคาเฟ่ ในบริเวณนั้นอีกด ้วยกระซิบบอกว่า หากร ้านที่เราซื้อ ไม่ได ้มีชื่ออยู่ใน Coupon book นี้ ลองโชว์ตัว Coupon Book ให ้เค ้าดูก็ได ้ เผื่อเค ้าลด ราคาให ้
  6. 6. เย็น 17.30 น. 21.55 น. นําท่านเดินทางไปยัง KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ ไปยัง สนามบินดอนเมือง โดยสารการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ ***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2 ท่าน/ห ้อง) เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ (2+1) พักเดี่ยว (เพิ่ม)เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 19-23 สิงหา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 26-30 สิงหา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 02-06 กันยา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 09-13 กันยา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 16-20 กันยา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 23-27 กันยา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 30กันยา -4ตุลา58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 07-11 ตุลา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท 14-18 ตุลา 58 31,900 บาท 31,900 บาท 30,900 บาท 7,900 บาท หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง (มิฉะนั้นทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร ้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น ค่าที่พักห ้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น ไกด์ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง ค่านํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ ค่าใช ้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า โทรศัพท์ เป็นต ้น ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ ้ามีการเรียกเก็บ) ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครื่องบิน ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500.-เยน ต่อลูกค้า 1 ท่าน เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท ช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวชําระ มัดจําท่านล่ะ 20,000.- บาท
  7. 7. ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวัน- เวลาที่ได้ กําหนดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินมัดจําและยกเลิกสิทธิ์การเดินทางของลูกค้า ทันที เงื่อนไขการให้บริการ **โปรดอ่านเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวท่านเอง** 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต ้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 2. ในกรณีที่ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อขอรับการยืนยันการจอง ก่อนทุกครั้ง หากมิได ้ปฏิบัติตาม บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี 3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 3.1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท 3.2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด 3.3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 3.4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 3.5. ยกเว ้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมัด จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด ้วยกรณีใดๆ 3.6. กรณีที่กองตรวจคนเข ้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีระบุ ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 3.7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร ้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเว ้นวีซ่าเข ้าประเทศ ซึ่งมีผลใช ้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข ้าประเทศ ได ้นั้น จะต ้องผ่านการพิจารณาจากเจ ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข ้าประเทศได ้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวี ซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข ้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสาร ที่นํามา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต ้องใช ้ในการพิจารณาได ้แก่ (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศ ญี่ปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต ้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) (4) กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่ นจะต ้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข ้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะ สั้น 3. ในขั้นตอนของการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิได ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

×