Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עורך דין פלילי - טיפול בעבירות קטינים

1,158 views

Published on

כיצד המשטרה מתייחסת לעבירות קטינים? האם הטיפול בעבריינות קטינים מקבלת טיפול שונה? עובד נוער, קטינים, עו"ד פלילי

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עורך דין פלילי - טיפול בעבירות קטינים

 1. 1. חקירה פלילית מעצר של קטינים www .עוד-פלילי-שביט-קנטור. com
 2. 2. הגדרות <ul><li>מהו גיל האחריות הפלילית ? </li></ul><ul><li>קטין נושא באחריות פלילית למעשיו החל מגיל 12 ומעלה . </li></ul><ul><li>מיהו קטין ? </li></ul><ul><li>קטין הינו מי ש טרם מלאו לו 18 שנים . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 3. 3. הבדלים בין מאפייני עבריינות נוער לעבריינות בגירים (C) כל הזכויות שמורות עבריינות נוער עבריינות בגירים 1 ההתנהגות העבריינית הינה פועל יוצא של לחצים חברתיים ונפשיים עבריינות – דרך חיים שנבחרה והופנמה 2 טרם הופנם אורח החיים העבריני 3 ככלל , הקטין נקלע לדרך החיים העבריינית בשל נסיבות כאלו ואחרות ככלל , בגיר בוחר את חיי העבריינות 4 עבירות &quot; על הדרך &quot; ביצוע עבירות לשם פרנסה או בשל מחלה נפשית כרונית או מופרעות 5 ביצוע עבירות לתענוג או סקרנות ביצוע עבירות לשם מטרה חומרית מוגדרת 6 ביצוע עבירות לשם מרידה ( כגון : ונדליזם ) ביצוע עבירות באופן שקול וענייני
 4. 4. הבדלים בין מאפייני עבריינות נוער לעבריינות בגירים - המשך (C) כל הזכויות שמורות עבריינות נוער עבריינות בגירים 7 בד &quot; כ - ריבוי עבירות , אך ברובן ברמת חומרה נמוכה בד &quot; כ - עבירות חמורות אך שכיחות פחות 8 עבריינות חברתית – כחלק מקבוצה ולעתים בשל לחץ חברתי בבגירים תהיה התחברות לשם ביצוע עבירות לשם הצלחתן ולא למילוי צורך חברתי 9 קיימים גילאים בהם עבריינות , ברמה מסויימת , הינה חלק מהתפתחות נורמאלית לגיל זה עבריינות מנוגדת למה שהבגיר היה אמור להפנים מהנורמות הנוהגות בחברה 10 לעבריינות נוער סיכוי טוב לשיקום לעבריינות בגירים סיכוי נמוך לשיקום
 5. 5. הגישה המשטרתית לטיפול בקטין אל מול הטיפול בבגיר <ul><li>בטיפול בבגיר הדגש הוא על הרשעתו ועל ענישתו . </li></ul><ul><li>בטיפול בקטין הדגש הינו על שיקומו של הקטין בכדי שיתבגר להיות אדם נורמטיבי ותורם לחברה . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 6. 6. מי מטפל בעבריינות נוער במשטרה ? <ul><li>רק עובד נוער רשאי לטפל בחקירתו של קטין . </li></ul><ul><li>במידה וחיכוך הראשוני בין הקטין למשטרה הינו עם שוטר שאינו עובד נוער , ידאג השוטר להעביר את הקטין , במהירות האפשרית , לטיפולו של עובד נוער . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 7. 7. הטיפול בקטין שאינו בר אחריות פלילית <ul><li>מאחר וקטין מתחת לגיל 12 אינו נושא באחריות פלילית : </li></ul><ul><li>אם ביצע קטין מתחת לגיל 12 עבירה – לא ייעצר , לא ייחקר באזהרה . </li></ul><ul><li>ניתן לעכב קטין זה לתחנת המשטרה לשם זיהויו וגביית עדות לגבי האירוע בלבד . </li></ul><ul><li>ניתן להעבירו לטיפול פקיד סעד אם קיים חשש לשלומו או קיים חשש לביצוע עבירות נוספות . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 8. 8. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית <ul><li>באופן עקרוני , עובד הנוער הוא שיטפל בעיכובו , מעצרו או חקירתו של קטין . </li></ul><ul><li>מיהו עובד הנוער ? </li></ul><ul><ul><li>עובד הנוער הינו שוטר לכל דבר ועניין שהוכשר במיוחד לטיפול בקטינים . </li></ul></ul><ul><ul><li>עובדי הנוער פועלים בבגדים אזרחיים ומשתמשים ברכבים בעלי לוחיות זיהוי אזרחיים . </li></ul></ul><ul><li>בנסיבות שבהן , בשל דחיפות המעצר או העיכוב או לשם מניעת ביצוע עבירה , שוטר שאינו עובד נוער הוא שמעכב או עוצר את הקטין , יש להביאו בהקדם האפשרי בפני חוקר הנוער להמשך טיפול . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 9. 9. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>כבילתו של קטין : </li></ul><ul><ul><li>ככלל אין לכבול קטין . </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>עם זאת , כבילתו של קטין אפשרית בנסיבות הבאות : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>קיים חשש סביר שהוא יברח . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ידוע כי הקטין אלים או מנסה לפגוע בעצמו או באחרים . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>קיים חשש סביר שהוא ינסה להעלים / להשמיד ראיות . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>הוא ניסה בעבר לברוח ממעצר , מאסר חוקי או מעון חסות . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>הקטין ביצע עבירה מסוג פשע , שסיכנה חיי אדם או את שלמות גופו ( כגון : רצח , אונס , שוד או חבלה חמורה ). </li></ul></ul></ul></ul></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 10. 10. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>כבילת קטין – המשך – </li></ul><ul><li>קטין מתחת לגיל 16 לא ייכבל בכבלי רגלים </li></ul><ul><li>מעל גיל 16 לא ייכבל הקטין בכבלי רגלים אלא אם קבע מפקד חוליית הליווי כי אין דרך אחרת להבטיח את הגעת הקטין ליעדו בשלום . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 11. 11. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>חיפוש – </li></ul><ul><li>הכלל הוא כי חיפוש ייערך אצל קטין רק ע &quot; י עובד נוער . </li></ul><ul><li>לא יערך חיפוש בשעות הלילה במקום שבו מתגורר הקטין . </li></ul><ul><li>יש להשתדל שלא לעורר תשומת - לב הסובבים בעת עריכת חיפוש אצל קטין . </li></ul><ul><li>בשעת חיפוש במקום שבו מתגורר הקטין יהיה נוכח אחד מההורים או האפוטרופוס של הקטין . </li></ul><ul><li>יש להימנע מעריכת חיפוש במקום לימודיו או תעסוקתו של הקטין . - אלא אם כן דחיית החיפוש או אי עריכתו יפגעו בחקירה . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 12. 12. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>הובלת הקטין – </li></ul><ul><li>אין להוביל או להסיע עצור קטין יחד עם עצור בגיר . </li></ul><ul><li>את העצור הקטין יש להוביל ברכב בעל לוחית זיהוי אזרחית כשהוא מלווה בשוטרים בבגדים אזרחיים . </li></ul><ul><li>עצור קטין יובל בדרך שבה לא תובלט העובדה כי הינו עצור . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 13. 13. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>מעצר – </li></ul><ul><li>מעצר ללא צו שופט </li></ul><ul><ul><li>קטין בן 12-14 ניתן להחזיק במעצר ללא צו עד 12 שעות . בנסיבות מיוחדות ניתן להאריך את מעצרו ללא צו ב - 12 שעות נוספות . </li></ul></ul><ul><ul><li>קטין מעל גיל 14 ניתן להחזיק במעצר ללא צו עד 24 שעות . בנסיבות מיוחדות ניתן להאריך את מעצרם ללא צו ב - 24 שעות נוספות . </li></ul></ul><ul><ul><li>הטיפול בהארכת מעצר ייעשה ע &quot; י יחידת הנוער . </li></ul></ul><ul><li>תנאי המעצר </li></ul><ul><ul><li>תהיה הפרדה מוחלטת בין קטין לבגירים במעצר . ההנחיות קובעות כי תהיה גם הפרדה לפי גילאים , מיעוטים , סוגי עבירות וכן הפרדה בין עצורים פעם ראשונה לבין אחרים ). </li></ul></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 14. 14. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>חקירה – </li></ul><ul><li>חקירתו של הקטין תעשה בידי עובד נוער . </li></ul><ul><li>בנסיבות מיוחדות , למשל : כשלא נמצא חוקר נוער בתחנה ודחיית החקירה עלולה לפגוע בחקירה , ניתן לחקור את הקטין שלא בידי עובד הנוער . </li></ul><ul><li>בכל מקרה , תיק החקירה בכללותו יטופל בידי עובד נוער בלבד . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 15. 15. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>שימוש בעזרי חקירה – </li></ul><ul><li>בדיקת פוליגרף – מתחת לגיל 14 – אסורה . </li></ul><ul><li>קטין מתחת לגיל 14 לא יצולם . </li></ul><ul><li>קטין מתחת לגיל 12 ( אינו בר עונשין ) לא ילקחו ממנו טביעות אצבע . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 16. 16. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>הקשר עם ההורה / האפוטרופוס – </li></ul><ul><ul><li>הקשר עם ההורה יעשה על ידי עובד הנוער . </li></ul></ul><ul><ul><li>זימונו של קטין לחקירה ייעשה באמצעות הוריו או אפוטרופסיו . </li></ul></ul><ul><ul><li>אם הגיע הקטין לתחנת המשטרה ללא ידיעת הוריו , יש להודיע להם בהקדם האפשרי . </li></ul></ul><ul><ul><li>החוקר הגובה את הודעתו הראשונה של הקטין יודיע בהקדם האפשרי להוריו על הימצאותו של הקטין בתחנה . </li></ul></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 17. 17. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>הקשר עם ההורה / האפוטרופוס – המשך – </li></ul><ul><ul><li>יש להודיע על מעצרו של קטין לאחד מהוריו באופן מיידי . </li></ul></ul><ul><ul><li>רק במקרים חריגים , בהם הודעה להורים עשויה לפגוע בקטין או בחקירה או שהוריו שותפים לעבירה , ניתן שלא להודיע להוריו על המעצר ו / או החקירה . </li></ul></ul><ul><ul><li>קטין מתחת לגיל 14 – חובה לאפשר להוריו להיות נוכחים בחקירתו ( אלא אם הדבר יפגע בטובתו של הקטין או בטובת החקירה ). </li></ul></ul><ul><ul><li>קטין מעל גיל 14 – אין חובה להתיר נוכחות הוריו במהלך חקירתו . </li></ul></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 18. 18. הטיפול המשטרתי בקטין הנושא באחריות פלילית – המשך - <ul><li>סגירת תיק חקירה כנגד קטין בהליך אי תביעה היחודי לקטינים ( א . ת . קטין ): </li></ul><ul><ul><li>שמו של הקטין ופרטיו לא מוזנים למערכת המרשם הפלילי המנוהלת על ידי משטרת ישראל . הם יופיעו רק בכרטסת פנימית של יחידת הנוער . </li></ul></ul><ul><ul><li>הקריטריונים לסגירת תיק חקירה כתיק א . ת . קטין ייחודיים ושונים מאלו של בגירים ובהם : לקטין אין רישום פלילי קודם ; העבירה נחקרה עד תומה ; הקטין הודה בביצוע העבירה ; נסיבות העבירה קלות ; התרשמותו של הממונה על החקירה היא שאין חשש כי הקטין יחזור ויבצע עבירות ; הקטין הביע חרטה ונכונות להתנצל בפני קרבן העבירה ; ןהקטין והורין חתמו על טופס מיוחד – &quot; טופס אזהרת קטין &quot;. </li></ul></ul>(C) כל הזכויות שמורות
 19. 19. סיכום <ul><li>קיים הבדל גישות בין הטיפול בעבריינות בגירים לקטינים , הנובעת מההבנה כי קטין המבצע עבירות , אין הדבר מלמד דווקא על עבריינות . </li></ul><ul><li>קיימת הבנה כי טיפול נכון בקטין עשויה למנוע הידרדרות הקטין ותאפשר השבתו לאורח חיים נורמטיבי ותורם לחברה . </li></ul><ul><li>במהלך הטיפול בקטינים המטרה הינה גם למנוע תיוגו של הקטין , הן כלפי עצמו והן כלפי החברה הסובבת . </li></ul><ul><li>הטיפול העיקרי בקטין יעשה בידי עובד נוער , שהוכשר במיוחד לשם כך . </li></ul><ul><li>טיפול שונה בין הקטין לבגיר בכל הליכי העיכוב / מעצר / חקירה . </li></ul><ul><li>הליך סגירת תיק במסגרת א . ת . קטין . </li></ul>(C) כל הזכויות שמורות

×