Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Photoshop free2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Photoshop free2

 1. 1. www.hanoi-arena.vn
 2. 2. Selection tools
 3. 3. <ul><li>Default Photoshop workspace </li></ul><ul><li>Document window </li></ul><ul><li>Dock of panels collapsed to icons </li></ul><ul><li>Panel title bar </li></ul><ul><li>Menu bar </li></ul><ul><li>Options bar </li></ul><ul><li>Tools palette </li></ul><ul><li>Collapse To Icons button </li></ul><ul><li>Three palette (panel) groups in vertical dock </li></ul>
 4. 6. Công cụ Crop Công cụ Zoom Công cụ Hand
 5. 7. Lasso options bar A. Gripper bar B. Tool tip Option bar thông thường nằm ngay bên dưới menu bar , tuy nhiên bạn có thể di chuyển option bar đến bất cứ vị trí nào trên màn hình bằng cách giữ chuột vào gripper bar và di chuyển. Những nội dung trên option bar sẽ thay đôi tuỳ vào bạn chọn công cụ nào, giúp bạn điều chỉnh các thông số kỹ thuật khi sử dụng công cụ.
 6. 8. <ul><li>File </li></ul><ul><ul><li>New file (Tạo 1 file mới): File > New </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Recent (Mở 1 file mới mở ra gần đây): File > Open </li></ul></ul><ul><ul><li>Open file (Mở 1 file): File > Open </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Photoshop có khả năng mở được tất cả các định dạng file bitmap và vector ví dụ: .EPS, .PNG, .GIF, .JPEG, .PDF </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Save file (lưu file thông thường): File > Save </li></ul></ul><ul><ul><li>Save as (lưu file với tên khác, định dạng khác hoặc ở vị trí khác): File > Save a </li></ul></ul>
 7. 9. <ul><li>Edit </li></ul><ul><ul><li>Copy selection : Bạn có thể sử dụng Move tool + giữ phím Alt để copy vùng chọn mà bạn muốn kéo chúng vào vị trí ta muốn trong hình ảnh, hoặc bạn cũng có thể copy và move (di chuyển) vùng chọn sử dụng lệnh Copy, Copy Merged, Cut, và Paste. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Để copy vùng chọn: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Select the area you want to copy. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Choose Edit > Copy, or Edit > Copy Merged. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phím tắt: Ctrl + C </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Paste selection: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cut hoặc copy vùng chọn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Edit > Paste or Ctrl + V </li></ul></ul></ul>
 8. 10. <ul><li>Select </li></ul><ul><ul><li>Select all: Ctrl+A </li></ul></ul><ul><ul><li>Deselect: Ctrl+D </li></ul></ul><ul><ul><li>Reselect: Ctrl+shif+D </li></ul></ul><ul><ul><li>Inverse: Ctrl+shift+I </li></ul></ul>
 9. 11. <ul><li>Image/Adjustment </li></ul><ul><li>Hộp công cụ chuyên về hiệu chỉnh mầu và sắc độ của hình ảnh </li></ul>
 10. 12. <ul><li>LEVEL: (Ctrl + L) </li></ul><ul><li>Công cụ level có thể di chuyển và làm co dãn sự cân bằng của sắc sáng trong biểu đồ sử dụng 3 thành phần chính: black point slider, white point slider và midtone slider.Vị trí của con trượt đen và trắng sẽ xác định lại là thêm (input level) hay bớt (output level) sự cân bằng của sắc độ. </li></ul>(default is black (0) or white (255), the midtone slider redefines the location of middle gray (128).
 11. 13. <ul><li>CURVES: (Ctrl + M) </li></ul><ul><li>Công cụ curves dùng để thêm sắc độ hoặc chọn làm căng hay nén chúng lại. Khác với levels, chỉ có thể điều chỉnh được điểm giữa sắc đen và trắng, công cụ curve điểu chỉnh dựa trên số lượng của anchor point để hoà thêm sắc độ hoặc bỏ bớt sắc độ. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Color Balance: (Ctrl + B) Công cụ này cho phép bạn điều chỉnh độ cân bằng màu sắc trong hình ảnh. </li></ul>Original Image Color Balanced Image
 13. 15. <ul><li>Hue (mầu tuyệt đối) : Khi một dải ánh sáng đi xuyên qua một thấu kính (ví dụ như mưa hay 1 lăng kính), mầu sắc thật của nó sẽ được bộc lộ ra dưới dạng 7 sắc cầu vồng. Những mầu sắc mà ta trông thấy trên cầu vồng được gọi là HUE. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Saturation/Chuyển bão hoà từ mầu tuyệt đối sang xám: được xác định bởi một lượng ít hoặc nhiều mầu xám chứa trong nó. </li></ul><ul><li>Image > Adjustment > Hue/Staturation </li></ul><ul><li>Ctrl + U </li></ul>

×