Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Son çalışamlar Slide 1 Son çalışamlar Slide 2 Son çalışamlar Slide 3
Upcoming SlideShare
How to Use Continuity in Your Videos
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Son çalışamlar

Download to read offline

portfolyo son çalışmalar

  • Be the first to like this

Son çalışamlar

  1. 1. GOKqE OFLU Hakkmda 1987 dofumlu Gilkge Oflu, Ohan Universitesi Giizel Sanatlar Fakiiltesi Moda Tasarrmr ve Plastik Sanatlar progra: ndan mezun olmugtur. City University of New York da 1 yrl okuduktan sonra l(emerburgaz Universitesi Sanat ve f'asartm yiiksek lisans programrna devam etmektedi:'.Bugiine kadar 20 sergisi alrlan Oflu,lasarrnlau geEitli rriize ve galeti [oleksiyonlarrnda ycr almal<ladrr. Elitim / Education (2012) Okan Universitesi, Giizel Sanatlaf Fakiiltesi, Moda Tasanm (Lisans) (2013) Okar Universitesi, Giizel Sanatlar Fakiiltesi, Plastik Sanatlar (Yandal) (2013-2014) The City University ofNew York (Ingilizce hazrrhk) (2014) Kemerbulgaz Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii- Sanat ve Tasarrm Yiiksek Lisans i)yesi oldulu dernek veya kuruluglar: New York Rotaract, istanbul Modem s.rnat ldii:zesi, istanbul Rotaract, TEMA Vakfi, TURKGOK, QEVKO Segilmiq Karma Sergiler / Selected Group Exhibitions 2009, Tasanm $antiyeleri Sergisi,Okan Universitesi, istanbul,Tiirkiye 2010, Hah Tasarrm Projesi Sergisi,Okan Universitesi, istanbul, Tiirkiye 201 l. Doku Selgisi.Tcpe Naulilu' A'rn. l.tarrbul . ftirl'iye z}ll,BazaafliFrer eve bir sanat Sergisi, Toprak sanat Galerisi City's, istanbul Tilrkiye 2011, "Utopyalar Atdlyesi 1" Sergisi, Vicleo Art, Okan Universitesr 201 1, RHMD IV.uluslararasr Ozgtit Baskr Sergisi, MSGSU Tophane-I Amire ' 2012, istanbul Gdqbeyli ilk OEretim Okulu "sosyal sorumluluk projesi" Sanat etkinlikleri 2012, "Farkh doJ<unug" Tekstil sanatgrlan sergisi,Kare Alt Gallery Istanbul Tiirkiye 2012, Yarrgmalr Bazaafi Her eve bir sanat etkinlifinde ,Sanat Odiilii ald.Chalabi Ar1 Gallery 2012, iBB Taksim Sanat Galerisi "Organik" adh l(ege Resim Sergisi 2012, istanbul Modem Sanatlar Mii:rr:si Dernegi I(anna Sergi.istanbul 2012, Genq SanatQrlar ve Oslrranh 8: Kar;la Sanat Eserleri Mtzayedesi, Esma Sultan Yahsl- ALiF ART 2012, Baksr M0zesi Ozel koleksiyonu ve Qafdaq Geng Sanatgtlar "mesafe ve temas" Sergisi, Baybut ,Tiirkiye 2013, "Bakrq ag1sr" 8 MaIl Diinya krdrnlallar giinii iEin sergi. istanbul CKM 2013, Yenikdy Rotary " Bazaart Her eve bir sanat" etkinlili sergisi ,istanbul Chalabi Ad Gal1ery 2013, Baqkent Universitesi Giizel Sanatlar Fakilltesi" sarat yaxatlm siireci " konulu stiylegi 2014, ABD Estes Park Gallery; Hakemli uluslararast sergiye kabul edildi. , 2014, Uluslararasr Piastik Sanatlar Derneli Geng Ethinlik 6 "Yol Tiinel Iqrk " seigisi, istanbul
  2. 2. Bir hikoyeu raL.. Yunanca kdkenli, etimolojik olarak "yara" anlamma gelen bir s6zciik: Tmvma. Hem biteysel hem toplumsal ballamda ve hem fiziksel hem ruhsal anlamda, etimoloiik anlamlntn hakl<r11r veren bir kawam... Gergekten de $u ewe]tde varolan fiim canhlar, varoluqlaflnrn bk a$amasmda, tiyle veya bdyle ']'ara"lamyorlar. Yaralar kimi zaman sanltyor, krml zaman sanldtlr samhyor, kimi zaman degiliyor kalatlllyor yara_tar, hatta kimi zaman tuz baslllyor o yaralara... Ama her durumda az ya da gok yaMlryz hepjmiz. Bireysel olarak yaralanmamtq olanlar bile, toplumsal ya da hsani yaralardan payml ahyor mutlaka_ I$te benim hikayem de, bu yiizden, herkesin hikayesi biraz... Bu ytzaler! travmalarlmEla birlikte ya$amaya, kimi zaman onlan safialftnaya, kimi zamansa otlarj paylasarak azaltrnaya ya da gogalhnaya devam ediyoruz. Ve yine bu yiizden, "tra4na" adml verdiEim qall$malarrmla, ben de bu payla$lm siirccinin bir paryasr olmayl deniyorum. QahSmalarrmrn, kullandrfrm nalzeme ve tekniklerin de yardrmryla, ancak planh bir kurgulanayla gerqekle$tirilebilecek dtizeyde qarplcr, ama ay. zamatrda da bizzat hayahn kendisi gibi 'kendiliginden' olmasmr istedim. Bu gabamrn, ve bu gah$ma dizisini adlandtmayr segti[im "travma:' kavranrnn duygusal ve dti$iinsel gaEngrmlalnln, izleyiciye de geqebilmesi umuduyla... Gdkge Oflu
  3. 3. ll t'J I lrr rii' , '

portfolyo son çalışmalar

Views

Total views

207

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×