Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Errigoraren kanpaina 2019

56 views

Published on

Errigoraren 2019ko kanpaina.

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://shorturl.at/krvUW } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://shorturl.at/krvUW } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://shorturl.at/krvUW } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://shorturl.at/krvUW } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://shorturl.at/krvUW } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://shorturl.at/krvUW } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Errigoraren kanpaina 2019

 1. 1. ia 1.000.000€ euskalgintzara 2013-2018 25kontserba-etxe eta olio-errota ehunkanekazari ia 80.000 saski Zer da Errigora? Euskal Herria oinarri eta auzolana lanabes dituen ekimen herritarra da. Nafarroa hegoaldea du ardatz eta eus- kara ofiziala ez den zonaldean eragin nahi du, eremu horretakoak propio diren elikagaiei Euskal Herrian bidea emanaz, euskaratik, euskararako eta euskaraz. euskarari puzka Euskarari puzka Bi kanpaina nagusi egiten ditugu urtero: • Udaberrian Nafar hegoaldeko uzta es- kutik eskura: bertako oliba-olio birjina estra eta kontserba-sortak Euskal Herri osoko etxeetara banatzen ditugu berta- ko ekoizpena eta ekonomia sustatuz. • Udazkenean, aurtengoan urriaren 30etik azaroaren 20ra, Nafar hegoal- deko uzta euskarari puzka: Nafarroa hegoaldeko produktuz osatutako sas- kiak milaka etxetara eramaten ditugu, auzolanari esker, bertako euskalgin- tzari ekarpen-ekonomiko garrantzi- tsua eginez (saski bakoitzaren balioa- ren %25). ¿Qué es Errigora? Errigora es una iniciativa popular que tiene como eje la tierra navarra donde el euskera no es oficial. Valiéndose del auzolan, pre- tende abrir paso a los alimentos propios de esta tierra en Euskal Herria. Desde, en y para el euskera. Qu'est-ce que Errigora? Errigora est une initiative populaire qui souhaite aider les zones de Navarre où l'eus- kera n'est pas officielle. Par le biais d'une campagne de solidarité, elle a pour but de faire connaître les aliments et les produc- teurs de Navarre. Tout cela pour, en faveur et par le biais de l'Euskara. argazkian 2018ko azaroan, Ablitasen, boluntarioak auzolanean saskiak osatzen. La campaña Del 30 de octubre al 20 de noviembre se pue- den pedir cestas con productos de la huerta navarra. Se destina el 25% de su valor a ayu- dar al euskera en el sur de Nafarroa. Campagne Du 30 octobre au 20 novembre on peut com- mander des paniers composés de produits navarrais. 25% de leur valeur sera affectée au soutien de la langue basque en Navarre.
 2. 2. Haizea Lizarbe (Tafalla, 1989) eta euskararen arteko harremana aspaldikoa da. 3 urte zi- tuela oparitu zioten, Tafallako ikastolan, eta ordutik ez dira banandu. Gaur bera da Lo- dosako ikastolako haurrei euskara oparitzen diena, Irunberrin eta Tafallan ibili ostean. Bere hizkuntza-ahalmenari erreparatuta si- nesgaitza izanagatik, Blanca García (Tutera, 1995) orain 4 urte hasi zen AEKn euskara ikasten. «Aspalditik neukan euskara ikasteko asmoa», dio, «sentitzen nuelako gure herria- ren hizkuntza jakitea ezinbestekoa zela eta Iruñera ikasketak egitera joan nintzenean izena eman nuen euskaltegian». Haizea eta Blanca, beste hainbat lagunekin batera, buru-belarri ari dira azken hilabeetan Agerraldia izango denari forma ematen. Nola ikusten da euskara AgerVasconumean? Blanca García: Hegoaldean euskararekiko pertzepzioa txarra izan da; esaten da hemen- go euskaldun kopurua oso txikia dela eta zein zaila den hemen euskalduna izatea, baina nik uste dut pertzepzio hori aldatu behar dela. Azken urteetan lortu dugunari arreta jarri beharko genioke. Gutxinaka-gutxinaka hemengo egoera hobetzen ari da eta hartu behar dugu gogoz eta poztasunez aurrean du- gun erronka. Haizea Lizarbe: Erdialdean euskararen egoe- ra herriz herri aldatzen da, baina azken ur- teotan euskararekiko begirada asko aldatu da, hobe ikusten dela uste dut. Gero eta ume gehiago hasten dira euskara ikasten eskole- tan. Zein dira, beraz, euskarak eta euskaltzaleta- sunak zonaldean dituen erronka nagusiak? B.G: Bultzada bat eman behar genioke eus- kararen ezagutzari eta erabilerari, eta eremu horretan euskararekiko dagoen jarrera alda- razi. Hau da, lortu behar dugu euskaldunok espazioa izatea euskara praktikatu ahal iza- teko, euskaltzaleek euskara ikasteko pausoa ematea eta euskara hobeto ikusita egotea, au- rreiritziak aldatzea. Eta noski, hezkuntza sare publikoan euskaraz ikasteko aukera izatea. H.L: Euskarak lortu behar du bere lekua zo- naldean. Aisialdia behar da euskaraz, irratia, «Euskara herriko plazetara ekarri nahi duen ekimena da Agerraldia» elkarrizketa | blanca garcia eta haizea lizarbe Agerraldia: la era del Ager Vasconum. Agerraldia: l’ère deAger Vasconum. Debe de haber 7.000 lenguas vivas en el mun- do. Una de ellas el euskera, idioma que habi- ta nuestra tierra y no se escucha en ninguna otra. Debe de haber al menos tantas zonas en nuestras tierras como criterios de zonifica- ción. Una de ellas es la zona que los romanos denominaron Ager Vasconum, las tierras ba- jas de los euskaldunes. El territorio que en- contramos entre Cortes y Gares y desde Viana a Zangoza. Precisamente, Errigora se encuentra a punto de parir una nueva iniciativa que pretende sa- car el euskera a la plaza del Ager. Queremos que cada vez más agerresas y agerreses apre- cien, sepan y hablen euskera. Queremos, asi- mismo, que los euskaldunes y las euskaltzales de la zona seamos protagonistas de una nueva ola que impulse las iniciativas existentes y sa- que a flote nuevos proyectos pro euskera que inunden la Ribera y la Zona Media. Agerraldia quiere ser algo práctico, que se desarrollará en tres frentes: 1) ayudaremos y fomentaremos proyectos para aprender eus- kera, 2) crearemos y consolidaremos espacios para utilizar el euskera y 3) trans- formaremos y fortaleceremos posiciones y actitudes a favor del euskera. Abriremos caminos que crucen todo tipo de espacios: el de la cultura, el ocio, deporte, el espacio laboral, el de los medios de comuni- cación, educación, redes sociales… Será una iniciativa creada desde y para el Ager que pretende tejer una amplia red entre euskaltzales de la zona para producir un movimiento. Una iniciativa que nacerá de Erri- gora, pero, como a toda criatura, le llegará el momento de hacer su propio camino. Il y a près de 7 000 langues vivantes dans le monde. L’une d’elles est l’euskera, la langue propre à notre territoire. Les romains l’avaient nommée Ager Vasco- num, c’est à dire les terres basques du sud. Il s’agit de la zone comprise entre Cortes et Gares, et de Viana à Zangoza. Ainsi, Errigora lance une initiative vi- sant à promouvoir le basque sur le ter- ritoire dit Ager. Nous voulons faire en sorte que de plus en plus de personnes connaissent, apprennent et ultilisent la langue basque. Nous souhaitons égale- ment relancer les projets et les dyna- miques en faveur de l’euskara sur ce territoire en impliquant les habitants navarrais. Agerraldia se veut pratique et se déve- loppera selon 3 axes: 1) aider et soutenir les projets d’apprentissage du basque, 2) créer ou péréniser les espaces de pratique de la langue basque et 3) trans- former et renforcer les engagements et actions en faveur du basque. Nous ouvrirons des chemins où se croisent tous types d’es- paces: celui de la culture, des loisirs, du sport, du travail, de la communication, de l’en- seignement, des réseaux so- ciaux... Agerraldia sera donc une initia- tive en faveur des habitants de la zone Ager et avec leur im- plication. En tissant un réseau de solidarité, nous espérons y voir naître un mouvement durable, qui aura par la suite son propre ave- nir.
 3. 3. telebista, zerbitzuetan… Euskararekiko jarre- ra hobea den arren, euskaldunen eskubideak behin eta berriz urratuak dira. Ezinezkoa da euskaraz bizitzea, eta udaletxeetan euskara jakitea eskatzeko ahalegina egiten denean “aukera berdintasuna” argudio moduan era- biliz deuseztatzen saiatzen dira. Horrela ezin zerbitzuak euskaraz eskaini. Erronka horiei erantzutera dator Agerraldia? B.G: Agerraldia euskara herriko plazetara ekarri nahi duen ekimena da. Jaio da Nafa- rroa hegoaldean eta erdialdean euskalgin- tzaren eta euskaltzaleen beharrak asetzen laguntzeko beste modu batean: formazioa, finantziazioa, bitartekoak emanez… Erronka da euskararen ezagutza erraztea, erabilera sustatzea eta euskararen aldeko jarrerak bul- tzatzea eta euskararen presentzia handitzea ildo desberdinetan: kulturan, aisian, kiro- lean, alor sozioekonomikoan eta instituzio- nalean. Eginkizun nagusietakoa zonaldeko euskal- dunak, euskaltzaleak eta eragileak saretzea izango da. Modu honetan, kontaktuak eta harremanak egiteaz gain, herritarren beha- rrak eta hausnaketak aztertu ahalko dira. Hori dela eta herritarrak protagonista izango dira erabakietan eta egitasmoen gauzatzean. Horrez gain Euskal Herriko gainontzeko era- gileak zonaldeari begira jartzen saiatuko da, eta proiektu zehatzetan parte hartzeko auke- ra izango dute. H.L: Batez ere euskara, gure kultura eta eus- kaltzaletasunean, dagoena indartzera eta behar dena mugitzera dator. Agerrean euska- raren alde lan egiteko prest dauden elkarte, herri, taldeei... bultzada emango die. Saretzearigarrantziahandiaematendiozue... H.L: Bai, beharrezkoa da saretzea, Agerral- diaren lehenengo pausua da. Hasi aurretik jakin beharra dago zer dagoen. Dagoena in- dartzeko. Ingurukoak ezagutzea batzuetan gurerako ideiak ekartzen ahal dizkigu, bes- teetan elkarlanak... B.G: Zonaldeko pertsona, eragile, erakun- deekin kontaktuan jartzen hasi gara, zentsoa osatzeko, diagnosia egiteko eta hemengo jendearen hausnarketak eta beharrak ezagu- tzeko. Eskualde guztietara ailegatzeko asmoa dugu. Zergatik orain? B.G: Errigoraren kezka hau zen: Euskarari Puzka kanpainak agortzen direnean zer gel- dituko da zonalde honetan euskalgintzan? Kezka honi aurre egiteko erabaki zen proiek- tu bat sortzea, gero ere bide propioa izango zuena, zonaldean euskararen alde ari diren ekimenak indartzeko eta berriak lortzeko. Eta asmo horrek Agerraldiaren forma hartu du. Zein eremu hartuko du ekimenak? H.L: Erromatarrek Ager Vasconum deitu zu- tena, alegia, Nafarroako nekazal guneek osa- tzen dutena. Geroago izen itsusiagoa jarriko zioten zonaldeari: “zona no vascofona”. Eta horren ondorioz behar-beharrezkoa da eus- karari berriz bultzada erraldoia ematea ken- du zitzaion gunea berreskura dezan. Zer nolako ekinbideak proposatuko ditu- zue? H.L: Argi dugu herri bakoitzean egingo dena bertatik bertara erabaki beharko dela. He- rriak dira haien beharrak ikusi behar dituzte- nak eta horrekin hasi beharko dugu lanean. Ideia asko egon dira mahai gainean: euska- razko ludoteka ibiltaria, sukaldari ospetsu baten klaseak, pilota eskolak... Eremu ezber- dinak hartu nahi dira ekintzetan: aisialdia, kultura, kirola, hezkuntza... B.G: Pentsatu da hedabide bat sortzea. Inte- resgarria iruditzen zaigu ere kultur agenda bat osatzea. Lasterketa bat Bardeetan, Euskal Herriko herrien arteko elkartrukaketak, ber- tako musika taldeak sustatzea... Eta lehendik sortuta dauden ekimenak mantentzen ere la- gunduko du, noski. Momentuz ez dago ezer itxita, baina ideiak ez dira falta. Edonola ere, proposatutako ekintzek baldin- tza batzuk bete beharko dituzte. Besteak bes- te, euskaldunei euskara erabiltzeko aukera ematea, euskararentzat espazio berriak ira- baztea, bitarteko ekonomikoak biderkatzeko gaitasuna izatea, parte-hartze eta auzolana sustatzea, bertatik sortua izatea… Noiz hasiko da Agerraldia? H.L: Orain buru-belarri ari gara saretzea- rekin eta espero dugu datorren udaberrian martxan jarri ahalko dugula jardueren agen- da. Nola finantzatuko da? B.G: Hasiera batean, “euskarari puzka” kan- painaren bidez. 2013tik kanpainetan biltzen den ekarpen ekonomikoa Ikastolek, Sortze- nek eta AEK-k proposatutako proiektuetara bideratzen zen, baina azken urteetan ekar- pen ekonomiko horretatik zatitxo bat gorde egin da, balizko proiektu bateratu eta estra- tegiko baterako. Hasteko, horrekin finantzia- tuko da Agerraldia eta etorkizunean asmoa da autonomoa izatea eta bere baliabide pro- pioak sortzeko gai izatea. Eta zer harreman izango du Errigorarekin? B.G: Momentuz esan ahal dugu Errigoraren barnean dagoela. Errigora izango da Agerral- dia bultzatuko duena; bere eskutik egingo du bidea proiektua autonomoa izatea lortu arte. Eta une hori heltzean ere harremanean jarrai- tuko dute, azken finean eremua eta euskara sustatzeko helburua partekatzen dutelako. «Behar-beharrezkoa da eus­ karari berriz bultzada erral- doia ematea kendu zitzaion espazioa berreskura dezan» «Errigora izango da Agerral- dia bultzatuko duena; bere eskutik egingo du bidea au- tonomoa izan arte»
 4. 4. ager vasconum Ager. Lurra. Antzinako Erroman lur publikoei ager publicus deitzen zitzaien eta etsaiei kendutako eremuak izan ohi ziren. Historialariren artean nagusi den iritziaren arabera, erromatarrek bi eremu bereizi zi- tuzten euskaldunen lurretan: saltus vasconum eta ager vasconum. Azken honek gaur egungo Nafarroaren hegoaldea eta inguruko eremua —gaur egun Araba, Errioxa eta Aragoiko lurretan legokeena— hartuko luke. Mapan ikus daitekeenez, oro har, eremu laua da. Iparralde menditsu eta basotsuan ez bezala, zerealen laborantzari lotutako eko- nomia garatu bide zuten hegoaldean. Gaur egun ere, laborantzak lehen-mailako garrantzia du zonaldean. Gainde- giaren datuen arabera, zonalde honetakoak dira nekazal-lurrei espazio gehien eskaintzen dieten Euskal Herriko bi eskualdeak. Ebro Garaiko Erriberako lurren %82,9 nekazaritza-ustiapenetarako erabiltzen dira; Arga-Aragoiko Erriberan, berriz, lurren %80,5 erabil- tzen dira nekazaritzarako. Xabier Letek esango lukeen bezala, Nafarroaren «lur beroen sabel emankorra» da Agerra. Vasconum. Euskaldunena. Gaur egungo uste nagusiaren arabera, latinezko vasco edo uasco aitzineuskarazko eusk errotik dator. Uste honen arabera, euskaldunek beren bu- ruari deitzen zioten antzera deitu zieten erromatarrek ere. Bi milurteko beranduago, garai bateko ager vasconum hura zona no vascófona bilakatu zuten agintariek. 1986ko Euskararen Foru Legeak Nafarroa hiru eremutan zatitu zuen, eta nafarrok eskubide gehiago edo gutxiago izango genuen gure bizitokiaren arabera. Hegoalde eta erdialdekoentzat euskara ez zen ofiziala izango: ezin izango genuen sare publikoan euskaraz ikasi, administrazioarekin euskaraz aritu, gure herriaren izena eus- karaz irakurri... Eta hori gutxi balitz, euskarari «arrotz» marka eta euskaltzaleoi «inpo- satzaile» estigma ezartzeko ahaleginak nagusitu dira. 1986an 150 udalerri baino gehiago sartu zituzten haien ager ez vasconum berrian. 2010ean eta, batez ere, 2017an legeak jasandako aldaketaren ostean, 110 uda- lerrik osatzen du gaur zonaldea, baina Agerraldiak hasierako eremua eta honen inguru hurbila hartuko ditu aintzat, ondotxo baita- kigu ez dagoela hamarkadetako zauriak bi urtetan sen- datzeko modurik.
 5. 5. herria saski beltzak (x50€) telefonoa Datu Pertsonalen Babesari buruzko indarreko Lege eta Araudiak betez, ERRIGORA ERRIBERA ELKARTEA-k zure datuak gor- deko dituela jakinarazten dizugu, gure zerbitzu eta produktuak kudeatu eta emateko helburuz, lege-betebeharrek agintzen duten epeetan. Zure datu pertsonalen trataera hau gure jarduera burutzeko ezinbesteko beharrean oinarritzen dugu. Datuok ez zaizkio beste inori utziko, zerbitzua eskaintzea ahalbidetzen duten bitartekari-boluntarioei izan ezik, edota lege-betebeharrei erantzuteko. Zure datuak ikusteko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea gauzatzeko info@errigora.eus helbidera idatzi edo, posta arruntez, San Francisco, 11 (31600 Burlata) helbidera. Inprimaki honetako emaila eremua betez, gure jarduerarekin lotutako produktu eta zerbitzuen inguruko informazioa jasotzeko baimena ematen diguzu. Datuen Babeserako informazio gehigarri eta zehatza: https://www.errigora.eus/pribatutasun-politika saski berdeak (x60€) saski zuriak (x70€) eskaera (saski kopurua zehaztu) izena 1. abizena 2. abizena emaila herrialdea araba behenafarroa bizkaia gipuzkoa lapurdi nafarroa zuberoa eskatu saskia(k) online: errigora.eusEskatu saskia(k) eta sustatu euskara Agerrean. Saskien balioaren %25 bideratuko da zonaldeko ikastolei, Sortzeni eta AEKri laguntzera eta Agerraldia abian jartzera. Eskaera online egiteko arazorik bazenu, inpri- maki hau bete eta zure auzo/herriko arduradunari eman diezaiokezu. saski beltza —betikoa— 50€ orburuak zainzuri zuriak pikillo piperrak ardoa oliba-olio birjina estra potxak mahats-zukua zainzuri-krema teilak melokotoia almibarrean kardua tomate frijitua piper txorizero mamia saski berdea —ekologikoa— 60€ orburuak zainzuri zuriak pikillo piperrak ardoa oliba-olio birjina estra potxak mahats-zukua arroza pasta barazki-menestra ozpina saski zuria —berezia— 70€ orburuak zainzuri zuriak pikillo piperrak ardoa (kriantza) patxarana extra brut polboroiak patxaran mantekatuak txokolatezko arrokak pikillo piper marmelada

×