Tutorial m11a

172 views

Published on

EDU 3105

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tutorial m11a

  1. 1. (a) Jelaskan5 kelebihanperisianpemprosesanperkataandalampengajarandanpembelajaran. <br />
  2. 2. Menjimatmasa<br />Membantuguru mengurusmasadenganlebihefisien<br />Contohnya, dalampenyediaan P&P guru dapat:<br />memperbaikiataumenambahbaikkanteks (bahan) berulang kali tanpaperlumenuliskeseluruhantekssemula<br />Membuatpembetulandanpenyemakandenganlebihcepatdancekap<br />
  3. 3. KemasdanMenarik<br />Denganpengaplikasianpemprosesanperkataanini, bahanpengajaranakannampaklebihtersusun, kemasdanmenarik.<br />Muriddapatmenguasaisesuatumaklumatdenganlebihcepatdenganpersembahan yang ringkasdankemas.<br />
  4. 4. PerkongsianMaklumat<br />Antaranyatermasuklah:<br />rancanganpengajaran, <br />bahanbacaan, <br />jadual, <br />teks, <br /> template soalan<br />
  5. 5. Pelbagaitujuan<br />Antaranyatermasuklah:<br />penyediaanbahan P&P seperti nota edaran, rph, laporan, suratrasmi, lembaranhebahandanbuletin.<br />
  6. 6. BidangBahasa<br />Latihan:mencantumayat, memperbaikejaan, mencarimaknadanmenambahdanmembetulkantandabaca.<br />Pelajarbolehdiransanguntukmencetuskan idea dalampenulisansajak, puisiataupantundenganlebihkreatif. —【fon, warna, rekaletak, menyisipgambardangambar rajah】<br />

×