Wat is verzoening?

1,716 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wat is verzoening?

  1. 1. wat is VERZOENING?
  2. 2. wat betekent in vredesnaam...
  3. 3. Jezus stierf voor onze zonden… ?????
  4. 4. hoezo? ?????
  5. 5. wat is het verband tussen Jezus’ sterven en onze zonden? ?????
  6. 6. hoe lost de dood van de één, de zonden van een ander op? ?????
  7. 7. Jezus moest sterven zodat God ons kon vergeven… ?????
  8. 8. ????? Hoezo?
  9. 9. ????? wat verhindert God gewoon te vergeven?
  10. 10. ????? waarom moet daar de dood van (nota bene!) een onschuldige tegenover staan?
  11. 11. Jezus stierf plaatsvervangend… ?????
  12. 12. ????? plaats vervangend ?
  13. 13. ????? maar waarom moeten wij dan alsnog sterven?
  14. 14. Jezus betaalde onze zondeschuld… ?????
  15. 15. ????? is het rechtvaardig als een ander moet boeten voor wat ik doe?
  16. 16. ????? wat is het nu: is de schuld voldaan óf vergeven ?
  17. 17. Op Golgotha werd de schuld weggedaan… ?????
  18. 18. ????? door Gods Zoon te vermoorden?
  19. 19. ????? wat is de logika?
  20. 20. ????? heeft de mensheid door de kruisiging juist niet haar schuld opgestapeld?
  21. 21. ?????
  22. 22. 'verzoening' in het OT
  23. 23. verzoenen volgens ‘van Dale’: (partijen) weer tot vrede of vriendschap brengen => conciliëren, herenigen, iem. de hand reiken, reconciliëren
  24. 24. uit een geschiedenisboek: “ De Zoen van Delft maakte op 3 juli 1428 een voorlopig einde aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. De Zoen van Delft was een vredesverdrag tussen Jacoba van Beieren en hertog Filips van Bourgondië.”
  25. 25. 10. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet verlate 11. (is dit toch gebeurd, laat zij dan ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen ) en een man zou zijn vrouw niet verstoten. 1Korinthe 7
  26. 26. Het eigenlijke woord voor verzoenen (Gr. katallasso ) komen we uitsluitend bij Paulus tegen. Dit is het onderwerp van samenkomst II.
  27. 27. Verreweg de meeste keren dat ‘verzoenen’ (ongeveer 150 keer!) in onze Bijbels voorkomt, is het de vertaling van het Hebreeuwse woord: kaphar (Grieks/NT: hilasmos) maar…
  28. 28. kaphar = NIET verzoenen maar: bedekken, beschutten ‘ the key hangs at the door’ de eerste vermelding…
  29. 29. 14. Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek . Genesis 6 SV
  30. 30. 20. Want hij (=Jaokob) zeide: Ik zal zijn (=Ezau’s) aangezicht verzoenen (=bedekken) met dit geschenk … Genesis 32 SV
  31. 31. de offers en hét Offer...
  32. 32. 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven tot kaphar (=beschutting) over uw zielen … Leviticus 17
  33. 33. 25. Maar indien gij Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen [steen]; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. 26. Gij zult ook niet met trappen tot Mijn altaar opklimmen … Exodus 20 SV
  34. 34. Eerst de slachting …
  35. 35. 22. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving . Hebreeën 9
  36. 36. … daarna het offer op het altaar
  37. 37. De slachting op Golgotha was geen “liefelijke reuk” voor God. Integendeel!
  38. 38. 11. Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. 12. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Hebreeën 13
  39. 39. 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden ; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt . Galaten 3
  40. 40. “ De liefelijke reuk”, de beschutting is gelegen in de verhoging van het Offerlam, ná de slachting !
  41. 41. 2…. en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk . Efeze 5
  42. 42. 17. … en indien Christus niet is opgewekt , dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden . 1Korinthe 15
  43. 43. Kaphar in het Nieuwe Testament
  44. 44. 25. Hem (= Christus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel (=beschutting) door het geloof, in zijn bloed … Romeinen 3 Grieks: hilasterion Hebreeuws: kaphoreth = verzoendeksel (NBG SV)
  45. 45. 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over (VAN) de dood had, de duivel, zou onttronen, Hebreeën 2
  46. 46. 15. en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 16. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet (lett. engelen grijpt het niet aan) , maar Hij ontfermt Zich over (lett. het grijpt aan) het nageslacht van Abraham. Hebreeën 2
  47. 47. 17. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen (=bedekken) . Hebreeën 2
  48. 48. 16… die dit (= hogepriester) niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke [afkomst], maar krachtens een onvernietigbaar leven . Hebreeën 7
  49. 49. 1… Jezus Christus, de rechtvaardige; 2. en Hij is een verzoening (=beschutting) voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld . 1Johannes 2 Grieks: hilasmos = bedekking, beschutting
  50. 50. 5. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda , de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam metje STAAN, als geslacht … Openbaring 5
  51. 51. deel II verzoening
  52. 52. Vanmorgen: kaphar / hilasmos = bedekking, beschutting Vanmiddag: katallasso = verzoening Romeinen 5 en 11 2 Korinthe 5 Efeze 2 Kolosse 1
  53. 53. Romeinen 12:20 … indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten ; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken , want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.
  54. 54. Romeinen 5 7. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (…)
  55. 55. Romeinen 5 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn (= werden ) door de dood zijns Zoons , zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11. en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs (= ook) in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
  56. 56. Romeinen 11 15. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?
  57. 57. 2Korinthe 5 14. Want de liefde van Christus dringt ons, 15. daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is . Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt . (…)
  58. 58. 2Korinthe 5 18 En dit alles is uit God , die door Christus ons met Zich verzoend - [heeft] en ons de bediening der verzoening gegeven | [heeft] , 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen (= misstappen, krenkingen) niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
  59. 59. Genesis 45 3. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. 4. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt .
  60. 60. Genesis 45 5, Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden (…) 7. Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. 8. Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God …
  61. 61. 2Korinthe 5 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande (=aanspoort) ; in naam van Christus vragen (=smeken) wij u: laat u met God verzoenen . 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
  62. 62. Efeze 2 14. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft ge maakt - en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken - [ heeft ] (…) 16. en de twee, tot één lichaam verbonden , weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood - heeft .
  63. 63. verzoenen katallasso Romeinen, 2Korinthe twee partijen weder verzoenen apo -katallasso Efeze, Kolosse meerdere partijen “de twee… weder tot God te verzoenen”
  64. 64. Kolosse 1 20 … en door Hem, vrede gemaakt - hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen (ta panta, het al) weder met Zich te verzoenen , door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 21. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend - …
  65. 65. deel III slot FAQ
  66. 66. Hoe wordt ‘verzoening’ traditioneel-christelijk benaderd? <ul><li>‘ Bedekking’ (beschutting) en ‘verzoening’ worden verward. </li></ul><ul><li>God was een vijand en moest verzoend worden. </li></ul><ul><li>Christus’ offer werd gebracht op Golgotha en schonk God voldoening. ‘Verzoening door voldoening’. </li></ul><ul><li>Verzoening niet universeel. </li></ul>
  67. 67. Calvijn, Institutie (II, hfst.16) God is de mens een vijand geweest(…) God de Vader is door Christus’ offerande voldaan en verzoend; zijn gramschap is door deze Voorbidder gestild.
  68. 68. Kanttekeningen Statenvertaling bij 1Joh.2:2 Namelijk omdat Hij (=Christus) voor deze (= onze zonden) in onze plaats de straf dragende, en daarmede de gerechtigheid Gods voldoende, den toorn Gods stilt, en zo God met de mensen verzoent.
  69. 69. Wat is de moderne benadering van ‘verzoening’(Wiersinga, den Heyer)? <ul><li>Het verzet zich tegen de klassiek-juridische benadering van verzoening (Augustinus, Anselmus van Canterbury, Calvijn) </li></ul><ul><li>Jezus stierf als een martelaar. Hij offerde Zich op voor de goede zaak… </li></ul>
  70. 70. Wat te denken van de term ‘het plaatsvervangend sterven van Christus’? <ul><li>Geen Bijbelse term of frase. </li></ul><ul><li>Als Jezus’ sterven plaatsvervangend zou zijn, dan zouden wij niet meer hoeven sterven… </li></ul><ul><li>Jezus stierf NIET ‘de eeuwige dood’… </li></ul>
  71. 71. Betaalde Christus de schuld op Golgotha? “ Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen…” 1Timotheüs 2:6
  72. 72. Predikten de apostelen vergeving dankzij het kruis? Nee, de apostelen predikten vergeving ONDANKS het kruis…
  73. 73. Handelingen 2 22. deze (=Jezus), naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt GIJ door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. 23. God evenwel heeft Hem opgewekt…
  74. 74. Handelingen 3 15. ... en de Leidsman ten leven hebt GIJ gedood , maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.
  75. 75. Handelingen 5 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die GIJ hebt gehangen aan een hout en omgebracht…
  76. 76. Handelingen 10 39. … en ZIJ hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. 40. Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, 41. niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen…
  77. 77. Handelingen 13 28. … en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd Hem ter dood te brengen (…) 30. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt;
  78. 78. Hoe kan deze studiedag kort worden samengevat? <ul><li>De slachtoffers op het altaar verwijzen naar Christus’ opstanding uit de doden. Daarin is de ‘beschutting’ gelegen. </li></ul><ul><li>God verzoent de wereld door hen “de dood van Zijn Zoon” niet aan te rekenen maar hen juist daardoor het Leven te geven. </li></ul>

  ×