Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Thema vanavond: heeft de mens een vrije wil??? Is de mens een marionet? oftewel ... trekt God aan alle touwtjes?
het thema is NIET: heeft de mens een wil? of: kan een mens vrijwillig kiezen? vrijwillig =  zonder dwang keuzen maken
Het volk verheugde zich over hun gewilligheid , want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de HERE ...
God heeft de mens een ‘vrije wil’ gegeven zodat deze ONAFHANKELIJK van God kan denken, kiezen en willen. GOD bepaald en ...
de wil van de mens wordt gevormd door... erfelijkheid omgeving geslacht lichaam intelligentie temperament plaats tijd mill...
11  Want toen de kinderen (= Ezau en Jakob) nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan (opdat het verkie...
1 4 . Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Paulus’ betoog in Romeinen 9 15 ...
Psalm 105 23 Toen Israel naar Egypte gekomen was, en Jakob als vreemdeling vertoefde in het land van Cham, 24 maakte Hij ...
Paulus’ betoog in Romeinen 9 19 Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn ...
Niet: wie wederstaat Zijn wil? MAAR wie wederstaat Zijn bedoeling? (intentie, bedoeling, raad) Efeze 1:11
20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: ...
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestuurt zijn gang. Spreuken 16:9 1. Het hart van de koning is in ...
Ik weet, o HERE , dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te rich...
64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, e...
14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe,  en d...
Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig , maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, R...
32 Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten , om Zich over allen te ontfermen. Paulus in Romeinen 11... 33 O ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vrije Wil

963 views

Published on

heeft de mens een vrije wil?

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vrije Wil

 1. 1. Thema vanavond: heeft de mens een vrije wil??? Is de mens een marionet? oftewel ... trekt God aan alle touwtjes?
 2. 2. het thema is NIET: heeft de mens een wil? of: kan een mens vrijwillig kiezen? vrijwillig = zonder dwang keuzen maken
 3. 3. Het volk verheugde zich over hun gewilligheid , want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de HERE ; ook koning David verheugde zich met grote vreugde. 1Kronieken 29:9 Ik (= David) weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid; Ik heb in oprechtheid van mijn hart U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 1Kronieken 27:19 En wie dorst heeft, kome, en wie wil , neme het water des levens om niet. Openbaring 22:17
 4. 4. God heeft de mens een ‘vrije wil’ gegeven zodat deze ONAFHANKELIJK van God kan denken, kiezen en willen. GOD bepaald en beschikt NIET de wil van een mens. de leer van de ‘vrije wil’ = ONWAAR!
 5. 5. de wil van de mens wordt gevormd door... erfelijkheid omgeving geslacht lichaam intelligentie temperament plaats tijd millieu onderwijs contacten familie afkomst (Adam!)
 6. 6. 11 Want toen de kinderen (= Ezau en Jakob) nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan (opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep), 12 werd tot haar gezegd: De oudste zal de jongste dienstbaar zijn... Paulus’ betoog in Romeinen 9
 7. 7. 1 4 . Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Paulus’ betoog in Romeinen 9 15 Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil , dan wel of iemand loopt, maar van de ontfermende God. 17 Want het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde.
 8. 8. Psalm 105 23 Toen Israel naar Egypte gekomen was, en Jakob als vreemdeling vertoefde in het land van Cham, 24 maakte Hij zijn volk zeer vruchtbaar en machtiger dan zijn tegenstanders. 25 Hij veranderde hun harten , zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn knechten.
 9. 9. Paulus’ betoog in Romeinen 9 19 Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Argument nr. 1 voor de ‘vrije wil-leer’: Wat heeft God nog aan te merken als alles naar Gods plan verloopt? 18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.
 10. 10. Niet: wie wederstaat Zijn wil? MAAR wie wederstaat Zijn bedoeling? (intentie, bedoeling, raad) Efeze 1:11
 11. 11. 20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? 21 Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen ter ere, het andere tot onere? Paulus’ betoog in Romeinen 9 Argument nr. 2 voor ‘vrije wil-leer’: Een mens is geen kleipoppetje (of marionet of robot).
 12. 12. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestuurt zijn gang. Spreuken 16:9 1. Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. Spreuken 21:1 2. Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft * de harten. Spreuken 21: 2 * C V: 'regulate'; Hebr eeuws: 'takan'; in Jes aja 40:13 vertaald met 'besturen‘ .
 13. 13. Ik weet, o HERE , dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. Jeremia 10:23 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af. Hosea 14:4
 14. 14. 64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. 66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede. Johannes 6:64-66 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader , die Mij gezonden heeft, hem trekke ... Johannes 6:44
 15. 15. 14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart , zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Handelingen 16:14 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft... uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Filippi 2:13
 16. 16. Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig , maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, Romeinen 8:20 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van de e ne mens de velen tot zondaars gesteld zijn , alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene, de velen tot rechtvaardigen gesteld worden . Romeinen 5:19
 17. 17. 32 Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten , om Zich over allen te ontfermen. Paulus in Romeinen 11... 33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen ! Amen. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen , en hun netten dreigden te scheuren. Lucas 5:6

×