Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasen Pinksteren

924 views

Published on

31 mei 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasen Pinksteren

 1. 1. Pasen & Pinksteren op één dag! 1
 2. 2. Enig idee wat ‘pinksteren’ betekent? 2
 3. 3. Een paar dagen vrij. Heerlijk! 3
 4. 4. Pinkpop! 4
 5. 5. Dat weet ik allemaal niet hoor. 5
 6. 6. Het heeft in elk geval met de Bijbel te maken. 6
 7. 7. Al sla je me dood… 7
 8. 8. toen kregen de discipelen de Heilige Geest. 8
 9. 9. Toch? 9
 10. 10. wat vond plaats met Pinksteren? 10
 11. 11. 17 ... En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal UITSTORTEN van mijn Geest OP alle vlees… Handelingen 2 11
 12. 12. uitstorten... 12
 13. 13. 17 ... en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen… Handelingen 2 13
 14. 14. 8 ... gij zult KRACHT ontvangen, wanneer de heilige Geest OVER u komt, en gij zult mijn getuigen zijn … Handelingen 1 14
 15. 15. Petrus op de Pinksterdag... 15
 16. 16. 32   Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. 16
 17. 17. 33   Nu HIJ dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes van de Vader ONTVANGEN heeft, heeft Hij dit UITGESTORT , wat gíj en ziet en hoort. 17
 18. 18. Johannes 20 18
 19. 19. 19   Toen het dan avond was op die eerste dag der week … lett. één [dag] van sabbatten = de dag van de eerstelingschoof 19
 20. 20. 19   … en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20
 21. 21. 20   En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 21
 22. 22. 21   [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22
 23. 23. 22   En na dit gezegd te hebben, BLIES Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. let op: de dag van de opstanding! 23
 24. 24. 7 … toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en BLIES de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2 24
 25. 25. geest ontvangen = leven ontvangen 25
 26. 26. 30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 26
 27. 27. 30 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God… 27
 28. 28. 30 … en opdat gij, gelovende, het LEVEN hebt in zijn naam. 28
 29. 29. 30 … en opdat gij, gelovende, het LEVEN hebt in zijn naam. 29
 30. 30. Johannes 6 30
 31. 31. 63 De Geest is het, die levend maakt … Johannes 6 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest . 1Korinthe 15 31
 32. 32. 63 … het vlees doet geen nut… Johannes 6 32
 33. 33. 63 … de WOORDEN, die Ik tot u gesproken heb, ZIJN GEEST EN ZIJN LEVEN. Johannes 6 33
 34. 34. 63 … het vlees doet geen nut; de WOORDEN, die Ik tot u gesproken heb, ZIJN GEEST EN ZIJN LEVEN. Johannes 6 34
 35. 35. Johannes 7 35
 36. 36. 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt , stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7 Ezechiël 47 36
 37. 37. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 7 37

×