Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nt Canon

895 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nt Canon

 1. 1. wie stelde(n) het Nieuwe Testament samen? 1
 2. 2. concilies in de tweede helft van de 4-de eeuw? 2
 3. 3. waarom hebben de apostelen als gevolmachtigden van Christus, niet de eindredactie gevoerd over ‘het Nieuwe Testament’? 3
 4. 4. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente 1 4
 5. 5. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente NT geschreven vóór 70 AD Petrus actief als redacteur NT Paulus eindredacteur NT 1 2 3 4 5
 6. 6. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente NT geschreven vóór 70 AD Petrus actief als redacteur NT Paulus eindredacteur NT 1 2 3 4 6
 7. 7. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente NT geschreven vóór 70 AD Petrus actief als redacteur NT Paulus eindredacteur NT 1 2 3 4 7
 8. 8. 1 apostelen vormen het fundament, niet de gemeente 2 3 4 8
 9. 9. 20 ... gebouwd OP het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efeze 2 9
 10. 10. apostelen & profeten gemeente 10
 11. 11. 1 NT geschreven vóór 70 AD 2 3 4 11
 12. 12. John. A. T. Robinson * * liberaal (!) theoloog; † 1983 12
 13. 13. Alle geschriften van het Nieuwe Testament zijn geschreven vóór 70 AD. 13
 14. 14. reden #1 nergens in NT wordt melding gemaakt van verwoesting Jeruzalem 14
 15. 15. óók het Johannes-evangelie vóór 70 AD geschreven... 15
 16. 16. 2 Nu IS* er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen... Johannes 5 * 16
 17. 17. 1 Petrus actief als redacteur NT 2 3 4 17
 18. 18. 15 Maar ik zal mij beijveren , dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.... 1 2 3 2Petrus 1 18
 19. 19. 15 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit... 1 2 3 2Petrus 1 19
 20. 20. ... 19 En WIJ (=ooggetuigen) hebben het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij (=lezers) doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats... 1 2 3 2Petrus 1 20
 21. 21. twee hoofdstukken later... 21
 22. 22. 15 ... en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft... 2Petrus 3 1 2 3 22
 23. 23. 15 evenals in alle brieven , wanneer hij over deze dingen spreekt.... 2Petrus 3 1 2 3 23
 24. 24. 16 ... Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften ... 2Petrus 3 1 2 3 24
 25. 25. 1 Paulus eindredacteur NT 2 3 4 25
 26. 26. 25 Waarvan ik (= Paulus) dienaar werd, volgens het beheer van God, dat mij gegeven is om onder u (=heidenen) het Woord van God te vervullen * ... Kolosse 1 * 26
 27. 27. vervullen... 27
 28. 28. 26 (nl.:) het Geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen... Kolosse 1 28
 29. 29. 2Timotheüs : Paulus’ geestelijk testament 29
 30. 30. 6 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur ... 2Timotheüs 4 30
 31. 31. ... 11 Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus * af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst ... 2Timotheüs 4 * Petrus: “mijn zoon Marcus ”; 1Petr.5 13 31
 32. 32. 11 Als gij (=Timotheüs) komt, breng dan de mantel* (=omslag) mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen... 2Timotheüs 4 ? 32 !
 33. 33. 11 ... en ook de boeken* , vooral de perkamenten. 2Timotheüs 4 * 33
 34. 34. Q : vanwaar Paulus’ zorg voor een bibliotheek, als hij bijna zal sterven? 34
 35. 35. A : Paulus completeerde het Woord van God! 35
 36. 36. een hoofdstuk eerder... 36
 37. 37. 15 ... dat gij (= Timotheus) van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot redding door het geloof in Christus Jezus.... 2Timotheüs 3 37
 38. 38. 16 Elke Schrift* van God ingegeven, is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid... 2Timotheüs 3 * inclusief de Griekse geschriften! 38
 39. 39. 17 ... opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust . 2Timotheüs 3 39
 40. 40. Paulus’ hand herkenbaar? 40
 41. 41. 9 ... en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten 1 Jakobus, 2 Kefas (=Petrus) en 3 Johannes* , die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand... Galaten 2 * volgorde in het NT 41
 42. 42. 9 ... wij (> Paulus) zouden naar de heidenen, zij (= Jakobus, Petrus en Johannes) naar de besnijdenis gaan . Galaten 2 42
 43. 43. de volgorde van de boeken in de oude manuscripten... 43
 44. 44. “ eerst de Jood” brieven van Jakobus , Petrus Johannes* “ ook de Griek” brieven van Paulus * + Judas 7 brieven 2 x 7 brieven 44
 45. 45. ten slotte... het Woord van God compleet ! 45
 46. 46. * volgens de oorspronkelijke indeling en telling TeNaCh (OT) 22 * boeken 46
 47. 47. het Woord van God aangevuld met 27 boeken 47
 48. 48. 49 7x7 48
 49. 49. 49 7x7 7 x 7 dagen = 49 dagen 7 x 7 jaren = 49 jaren 7 x 7 decennia = 49 0 jaren 49
 50. 50. “ De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde ZEVENVOUDIG gelouterd .” Psalm 12:7 50

×